c S
DNEVNI IZBOR

Pojasnilo FURS: Tarifne opustitve

08.07.2024

FURS je izdal spremembo dokumenta - Tarifne opustitve, v 21. izdaji.

TARIFNI UKREPI IN PROTIDUMPING

8. 7. 2024

Tarifne opustitve

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Tarifne opustitve, 21. izdaja, julij 2024


Vir: FURS, 8. 7. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2023

02.07.2024 Rok za vložitev dohodninske napovedi je 31. julij 2024.

Zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine so na dom prejeli informativni izračun dohodnine. Pri tem velja opozoriti, da je Finančna uprava sestavila in odpremila informativni izračun za vse zavezance za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka.

Davčni organ za zavezanca za vložitev napovedi za odmero dohodnine sestavi informativni izračun dohodnine na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc, in podatkov, ki so jih Finančni upravi RS do 5. februarja 2024 posredovali izplačevalci in zavezanci.

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2023 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. julija 2024, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register.

Na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave je dostopen Obrazec napovedi za odmero dohodnine.

Napoved je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali  brez digitalnega potrdila (registracija z uporabo davčne številke in gesla) poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki ali preko mobilne aplikacije eDavki.

Vir: FURS, 2. 7. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2023

01.07.2024 FURS sporoča, da bodo davčnim zavezancem, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri Finančni upravi in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2023, z dne 11. julija 2024, torej še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 9. julija 2024.

Zato zavezance pozivajo, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najpozneje do 9. julija 2024, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila.

Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo, če bo znesek pobota presegel deset evrov.

Vir: FURS, 28. 6. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Dividende, obresti in premoženjske pravice

28.06.2024 FURS je izdal spremembo dokumenta Dividende, obresti in premoženjske pravice, v katerem se spreminjajo davčne stopnje od dividend po mednarodnih pogodbah.

MEDNARODNO OBDAVČENJE

27. 6. 2024


Dividende, obresti in premoženjske pravice
sprememba dokumenta


Več na povezavi: Dividende, obresti in premoženjske pravice, december 2022Vir: FURS, 27. 6. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 1. julija 2024

24.06.2024 Če ste prejeli informativni izračun dohodnine v začetku junija in ga še niste preverili, svetujemo, da to storite čim prej. Le do 1. julija 2024 še lahko daste ugovor.

Rok za vložitev ugovora se izteče 1. julija 2024. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 31. julij 2024, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 31. julija 2024.

Zavezanci, ki so v začetku junija na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine oziroma so jim bili vročeni v portal eDavki, naj te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. Če zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 1. julija 2024 dati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 EUR do 400 EUR. Ugovor lahko zavezanci vložijo elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom preko računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku ne presega 1 evra. Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do 1 evra) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

Obrazec ugovora in druge informacije najdete v sporočilu Finančne uprave, objavljenem 31. maja 2024.


Vir: FURS, 20. 6. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Osnova za obračun prispevkov od dohodkov poslovodij, avtorskih honorarjev dosežnih v okviru delovnega razmerja, nagrad za obvezno prakso ter vajeniških nagrad

21.06.2024 FURS obvešča o spremembi dokumenta.

Kot izhaja iz objavljene novice na spletni strani FURS so dokument  Dohodek iz delovnega razmerja dopolnili s točko 6.5 Obračun prispevkov od dohodkov iz zaposlitve, ki se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja. Prav tako je bil dopolnjen tudi dokument Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja s pojasnili glede osnove za obračun prispevka za zdravstveno zavarovanje od dohodkov vajencev in nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov od 1. 2. 2024 dalje.

Za namene določitve osnove za obračun in plačilo prispevkov se za dohodek iz pravnega razmerja šteje tudi dohodek, prejet za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja in dohodek, ki izhaja iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja in dohodek, ki izhaja iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov. Navedeno pomeni, da se v osnovo za obračun prispevkov na podlagi novele ZPIZ-2N všteva celoten prejet dohodek (vključno s povračili stroškov, ki se na podlagi določbo 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja) zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %. 

Sprememba velja za izplačila od 1. 2. 2024 dalje. Enaka sprememba velja tudi za dohodke vajencev in nagrado za obvezno prakso dijakov in študentov.

Kontrole pri oddaji REK-O na vrstah dohodka 

 • 1143 Dohodki prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja, 
 • 1144 Dohodek za vodenje poslovnega subjekta,
 • 1020 Nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo,
 • 1021 Vajeniška nagrada

Kontrole pri oddaji REK-O so bile na sistemu eDavki ustrezno spremenjene 23. 5. 2024, z uveljavitvijo za datum izplačila od vključno 1. 2. 2024 dalje.

Dodatno pojasnjujemo, da FURS od izplačevalcev ne bo zahteval popravkov REK-O obrazcev, ki so bili za navedene vrste dohodka predloženi pred objavo novih pojasnil in pred uveljavitvijo spremenjenih kontrol pri oddaji REK-O obrazcev. Bodo pa taki popravki sprejeti, če jih bodo izplačevalci oddali. Pri vseh oddanih popravkih za datume izplačil po 1.2.2024 je potrebno upoštevati spremenjene kontrole. 

Vir: FURS, 20. 6. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ukinitev CAPTCHA na eDavkih, 18. 6. 2024

19.06.2024 V torek 18. 6. 2024 je FURS v zaprtem portalu eDavki izključil varnostno kodo (CAPTCHA). Varnostna koda bo ostala le pri kontaktnem obrazcu in pri registraciji uporabniškega računa.

Varnostna koda (CAPTCHA)

Vse uporabnike prosijo, da so pri oddaji in podpisu pozorni, saj sedaj ne bo več potrebno prepisovati in potrjevati varnostne kode.


Vir: FURS, 18. 6. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Omogočena oddaja KP-KPD za VirPN2 in VirDOH za leto 2023

18.06.2024 Od 17. 6. 2024 do  27. 6. 2024 do 23.59, je preko sistema eDavki omogočena oddaja KP-KPD (VirPN2 in VirDOH) za odmerno leto 2023, sporoča FURS.

Vir: eDavki, 17. 6. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Olajšava za investiranje

13.06.2024

FURS je izdal spremembo dokumenta Olajšava za investiranje, 6. Izdaja, junij 2024.

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO)

12. 6. 2024


Olajšava za investiranje

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Olajšava za investiranje; 6. izdaja, junij 2024


Vir: FURS, 12. 6. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti

12.06.2024

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Brošura o dohodku iz dejavnosti, 13. izdaja, junij 2024.

DOHODNINA – DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

12. 06. 2024


Brošura o dohodku iz dejavnosti

Sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Brošura o dohodku iz dejavnosti, 13. izdaja, junij 2024Vir: FURS, 12. 6. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

11.06.2024

FURS je izdal spremembo dokumenta Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 29. izdaja, junij 2024. 

DOHODNINA - DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

11. 6. 2024

Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

sprememba dokumenta


Več na povezavi: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (29. izdaja), junij 2024Vir: FURS, 11. 6. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

FURS: Vodnik za vklop dvofaktorske avtentikacije (2FA) v mobilni aplikaciji eDavki

11.06.2024 Finančna uprava RS je objavila nov dokument Vodnik za vklop dvofaktorske avtentikacije (2FA) v mobilni aplikaciji eDavki, 2. izdaja, junij 2024, s podrobnimi navodili za vstop v eDavke.

MOBILNA AKPLIKACIJA EDAVKI

11. 6. 2024Vodnik za vklop dvofaktorske avtentikacije (2FA) v mobilni aplikaciji eDavki

nov dokument

***


Več na povezavi: Vodnik za vklop dvofaktorske avtentikacije (2FA) v mobilni aplikaciji eDavki; 2. izdaja, junij 2024Vir: FURS, 11. 6. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Tuji uvozniki, ki imajo pri postopkih 42/63 slovensko identifikacijsko številko za DDV ter so imenovali še davčnega zastopnika za postopek 42/63

07.06.2024 Pri postopkih 42/63 je bilo ugotovljeno, da je imelo več tujih uvoznikov, ki vlagajo deklaracije za postopek 42/63, hkrati slovensko identifikacijsko številko za DDV ter imenovanega davčnega zastopnika za postopke 42/63.

Uvoznik iz druge države članice, ki deklarira carinski postopek 42/63, ima možnost, da pridobi slovensko identifikacijsko številko za DDV ali pa imenuje davčnega zastopnika za navedeni carinski postopek. Če se uvoznik odloči in pridobi slovensko identifikacijsko številko za DDV, jo mora v carinskih postopkih 42/63 tudi uporabljati in dodatno ne imenuje davčnega zastopnika za ta postopek. Uvoznik mora poročati dobave znotraj Unije v obrazcu RP-O pod identifikacijsko številko za DDV, ki jo je pridobil v Sloveniji in ne pod identifikacijsko številko davčnega zastopnika.

Postopanje je opredeljeno tudi v tretjem odstavku 8. točke Navodila št. 3/2020, kjer je opredeljeno:

»Kadar je uvoznik iz druge države članice identificiran za namene DDV v Sloveniji, se mora pod oznako FR1 navesti njegova slovenska identifikacijska številka za DDV. Ker je identificiran za namene DDV v Sloveniji, tudi ne potrebuje in ne imenuje davčnega zastopnika za postopek 42.«.

Pred oddajo pooblastila za davčnega zastopnika v carinskem postopku 42/63 je treba preveriti, da uvoznik ne razpolaga s slovensko identifikacijsko številko za DDV.  

Uvoznik pa ima lahko »splošnega« davčnega zastopnika iz 4. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.

Vir: FURS, 6. 6. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Kako hitreje do odmere davka na motorna vozila in hitrejše registracije vozila?

05.06.2024 FURS podaja nekaj nasvetov in informacij, ki lahko omogočijo hitrejšo odmero davka na motorna vozila (DMV).

 • Davčni zavezanec predloži napoved za odmero DMV davčnemu organu na obrazcu DMV-N in sicer elektronsko prek sistema eDavki. Fizične osebe lahko predložijo obrazec DMV-N prek sistema eDavki s prijavo z uporabniškim imenom in geslom. V posebnem videu so predstavljena navodila prve registracije v eDavke.
 • V eDavkih se prijavite na eVročanje dokumentov Finančne uprave (FURS). Na ta način boste v eDavke sprejeli odločbo takoj, ko bo izdana. Pošiljanje po navadni pošti namreč traja nekaj dni. Ker je pomembno, da ste pravočasno seznanjeni z vsebino dokumentov, pri prijavi v eVročanje nujno sporočite vaš elektronski naslov, na katerega vas bomo obvestili o prejetem dokumentu Finančne uprave.
 • Ko oddajate napoved, pazite, da priložite vse potrebne dokumente. Najmanj so to račun ali kupoprodajna pogodba, homologacija in tuje prometno dovoljenje.
 • Ko prejmete odločbo, DMV čim prej plačajte. Pri tem pazite na pravilen sklic in ostale podatke iz plačilnega navodila. Le tako bodo lahko stekli nadaljnji postopki, povezani z registracijo.
 • Napoved vlagajte pri finančnih uradih, ki imajo v obravnavi manj zadev. V spodnji preglednici so navedeni povprečni čakalni časi za izdane odločbe za odmero DMV v mesecu maju 2024 po posameznih uradih (FU). Na obrazcu napovedi DMV v eDavkih lahko izberete finančni urad, za katerega želite, da bo obravnaval vašo vlogo. Če ne izbere nič, bo vašo vlogo obravnaval finančni urad, ki je pristojen po vašem bivališču oziroma sedežu podjetja.

Finančni urad

Povprečno št. dni reševanja

 Povprečje FURS

4,3

PFU

3,7

FU Brežice

6

FU Celje

3,1

FU Kočevje

6,7

FU Koper

2,4

FU Kranj

3,9

FU Ljubljana

6,3

FU Maribor

4,2

FU Murska Sobota

3,3

FU Nova Gorica

4,4

FU Novo Mesto

4,3

FU Postojna

3,7

FU Ptuj

4,8

FU Hrastnik

6,2

FU Velenje

4,4

FU Dravograd

6,9


Vir: FURS, 4. 6. 2024

Finančni urad

Povprečno št. dni reševanja

 Povprečje FURS

4,3

PFU

3,7

FU Brežice

6

FU Celje

3,1

FU Kočevje

6,7

FU Koper

2,4

FU Kranj

3,9

FU Ljubljana

6,3

FU Maribor

4,2

FU Murska Sobota

3,3

FU Nova Gorica

4,4

FU Novo Mesto

4,3

FU Postojna

3,7

FU Ptuj

4,8

FU Hrastnik

6,2

FU Velenje

4,4

FU Dravograd

6,9


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Specifikacija spletnih storitev za posredovanje podatkov o plačilih v sistem CESOP

03.06.2024

Finančna uprava RS je objavila spremembo Specifikacija spletnih storitev za posredovanje podatkov o plačilih v sistem CESOP, 2. izdaja, maj 2024.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

21. 5. 2024

 

Specifikacija spletnih storitev za posredovanje podatkov o plačilih v sistem CESOP

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Specifikacija spletnih storitev za posredovanje podatkov o plačilih v sistem CESOP, 2. izdaja, maj 2024.


Vir: FURS, 30. 5. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2023

31.05.2024 Finančna uprava je v drugem svežnju z datumom odpreme 31. maj 2024 poslala 624.279 informativnih izračunov dohodnine za leto 2023, od tega kar tretjino v elektronski obliki v eDavke preko sistema eVročanja. Zavezanci jih bodo prejeli v prvih dneh junija.

Rok za vložitev ugovora se izteče 1. julija 2024. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 31. julij 2024, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na transakcijski račun do 31. julija 2024.

Več informacij je predstavljenih v sporočilu za javnost.

Izgled zunanje strani Informativnega izračuna dohodnine, na katerem je fotografija mobilnega telefona, pošiljke informativnega izračuna dohodnine in v petih alinejah naštete prednosti elektronskega poslovanja s finančno upravo.Informativni izračun dohodnine za leto 2023-1 | Avtor: Finančna uprava


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Povrhnji davek – pravila IIR, UTPR in mehanizem izravnave

22.05.2024

Finančna uprava RS je objavila nov dokument – Povrhnji davek: Pravilo o vključitvi dohodkov, pravilo o prenizko obdavčenih dobičkih in mehanizem izravnave, 1. izdaja, maj 2024.

MINIMALNI DAVEK (POVRHNJI IN DOMAČI POVRHNJI DAVEK)

21. 5. 2024

POVRHNJI DAVEK:

Pravilo o vključitvi dohodkov, Pravilo o prenizko obdavčenih dobičkih in Mehanizem izravnave

nov dokument


***

Več na povezavi: Povrhnji davek: Pravilo o vključitvi dohodkov, pravilo o prenizko obdavčenih dobičkih in mehanizem izravnave, 1. izdaja, maj 2024.


Vir: FURS, 21. 5. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Davčna osnova za obračun DDV pri pridobitvi prevoznega sredstva iz druge države članice

20.05.2024 FURS v kontrolnih postopkih nad predloženimi obračuni DDV zaznava, da davčni zavezanci pri pridobitvah prevoznih sredstev iz drugih držav članic v davčno osnovo za DDV ne vključujejo DMV.

V davčno osnovo pri pridobitvi prevoznega sredstva iz druge države članice se vključijo vse pripadajoče dajatve, tudi DMV.

Na podlagi 36. člena ZDDV-1 davčna osnova pri dobavah blaga ali storitev vključuje vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v storitvah), ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave. V davčno osnovo se med drugim vštevajo tudi, če že niso všteti, trošarine in drugi davki, takse, uvozne in druge dajatve, razen DDV. 

Davčni zavezanci, ki so nepravilno obračunali DDV, lahko sami izvedejo popravke in uporabijo institut samoprijave iz 88.b člena ZDDV-1 ter se izognejo kaznovanju. Na tej podlagi lahko davčni zavezanec najpozneje do vročitve odmerne odločbe v postopku nadzora obračuna davka pri davčnem organu oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka vključi popravke napak iz preteklih davčnih obdobij v tekoči obračun DDV. Več glede popravkov je pojasnjeno v pojasnilu na spletni strani FURS.

Opozarjamo, da določitev davčne osnove v nasprotju s 36. in 37. členom ZDDV-1 predstavlja hujši davčni prekršek, ki se na podlagi 1. točke prvega odstavka 141. člena ZDDV-1 kaznuje z globo.

Vir: FURS, 20. 5. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Osnova za obračun prispevkov od dohodkov poslovodij in avtorskih honorarjev doseženih v okviru delovnega razmerja

17.05.2024 FURS sporoča, da so dokument Dohodek iz delovnega razmerja dopolnili s točko 6.5 Obračun prispevkov od dohodkov iz zaposlitve, ki se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja. Dopolnjen je tudi dokument  Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja s pojasnilom glede osnove za obračun prispevka za zdravstveno zavarovanje od dohodkov vajencev in nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov.

Za namene določitve osnove za obračun in plačilo prispevkov se za dohodek iz pravnega razmerja šteje tudi dohodek, prejet za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja in dohodek, ki izhaja iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja in dohodek, ki izhaja iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov. Navedeno pomeni, da se v osnovo za obračun prispevkov na podlagi novele ZPIZ-2N všteva celoten prejet dohodek (vključno s povračili stroškov, ki se na podlagi določbo 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja) zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %. Sprememba velja za izplačila od 1. 2. 2024 dalje.

Sprememba velja tudi za dohodke vajencev in nagrado za obvezno prakso dijakov in študentov.

Kontrole pri oddaji REK-O na vrstah dohodka

 • 1143 Dohodki prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja, 
 • 1144 Dohodek za vodenje poslovnega subjekta,
 • 1020 Nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo,
 • 1021 Vajeniška nagrada

bodo na sistemu eDavki ustrezno spremenjene predvidoma 23.5.2024 in bodo veljale za izplačila od vključno 1.2.2024 dalje.

Vir: FURS, 16. 5. 2024

****

6.5 Obračun prispevkov od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, ki se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja po ZDoh-2

Za namene določitve osnove za obračun in plačilo prispevkov po ZPIZ-2 in ZZVZZ se navedena dohodka štejeta za dohodek iz drugega pravnega razmerja. Za obračun in plačilo prispevkov veljajo pravila, ki so podrobno opisana v dokumentu na spletni strani FURS Drugo_pogodbeno_razmerje.docx (live.com). Glede na navedeno je treba pri določitvi osnove za prispevke upoštevati spremembo določeno z novelo ZPIZ-2N.

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena in druge alineje prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 ter za zavarovance iz 5. točke 17. člena in prvega odstavka 55.a člena ZZVZZ je določena v 146. in 148. členu ZPIZ-2 (za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) ter v 20. členu ZPIZ-2N (prispevek za zdravstveno zavarovanje). Osnova za plačilo prispevkov za navedene zavarovance je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka.

Navedeno pomeni, da se v osnovo za obračun prispevkov všteva celoten prejet dohodek (vključno s povračili stroškov, ki se na podlagi določb 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine določene s predpisom vlade) zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %. Sprememba velja za izplačila od 1. 2. 2024 dalje.

Primer:

Poslovodja na podlagi pogodbe o poslovodenju za delo v aprilu 2024 prejme 1.500 eur bruto plačila za delo in 140 eur povračil stroškov prevoza ter 120 eur povračil stroškov prehrane. Povračila stroškov so izplačana pod pogoji in do višine, ki se v skladu s 44. členom ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Osnova za obračun in plačilo prispevkov iz drugega pravnega razmerja znaša: 1.584 eur

1.500+140+120 = 1.760

10% od 1.760 = 176

Osnova za prispevke: 1.760 – 176 = 1.584


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Rok za doplačilo dohodnine se izteče 29. maja 2024

16.05.2024 Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29. marca 2024 in imajo doplačilo dohodnine, FURS obvešča, da se rok za plačilo izteče 29. maja 2024.

Sicer pa je rok doplačila natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezanci lahko preko mobilne aplikacije eDavki izberejo različne plačilne metode (Flik, kartično poslovanje) ali pa si v eDavkih pripravijo plačini nalog. Na platformi YouTube so v posebnem videu prikazani napotki za plačevanje obveznosti do Finančne uprave. 

Zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 29. aprila 2024, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Ob tem bi radi spomnili na pravico, da zavezanec odmerjeni davek lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve obrazca za obročno plačilo davka ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje bi bilo, da bi ga zavezanec vložil takoj, ko prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

FURS: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

16.05.2024

FURS je izdal spremembo dokumenta Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 28. izdaja, maj 2024.

DOHODNINA - DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

16. 5. 2024


Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

sprememba dokumenta


Več na povezavi: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (28. izdaja), maj 2024Vir: FURS, 16. 5. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah

14.05.2024

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah, 2. izdaja, maj 2024.

MEDNARODNO OBDAVČENJE

14. 5. 2024

sprememba dokumenta


Povezava do dokumenta:
  Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah; 2. izdaja, maj 2024

 

Vir: FURS, 14. 5. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Bonitete

13.05.2024

FURS je izdal spremembe v dokumentu - Bonitete, 11. izdaja, maj 2024, in sicer z dopolnitvami v točkah 3.1 Uporaba avtomobila v zasebne namene, 3.1.1 Uporaba električnega avtomobila v zasebne namene, 3.1.2 Postavitev električne polnilne postaje in v poglavju 4.0 Kaj se ne šteje za boniteto in posebnosti.

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

13. 5. 2024


Bonitete

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Bonitete, 11. izdaja, maj 2024Vir: FURS, 13. 5. 2024

****

Sprememba v dokumentu:


3.1 Uporaba avtomobila v zasebne namene

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 ne določa definicije pojma osebno motorno vozilo. Za namene izvajanja 43. člena ZDoh-2 se izhaja iz razvrstitve vozila po kombinirani nomenklaturi carinske tarife, in sicer se za osebno motorno vozilo štejejo motorna vozila pod oznako KN 8703. To so avtomobili in druga motorna vozila, ki so konstruirana predvsem za prevoz oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan", "kombi", itd.) in dirkalnimi avtomobili. Boniteta za privatno rabo teh vozil se ugotavlja skladno z določili drugega odstavka 43. člena ZDoh-2.

Če pa delodajalec zagotovi delojemalcu uporabo tovornega vozila (po kombinirani nomenklaturi carinske tarife so to motorna vozila za prevoz blaga), se boniteta ugotavlja skladno z določili prvega odstavka 43. člena ZDoh-2 (primerljiva tržna cena, če te ni mogoče določiti, pa strošek delodajalca v zvezi z zagotavljanjem bonitete). Enako velja, če delodajalec zagotovi delojemalcu uporabo motornega kolesa (po kombinirani nomenklaturi carinske tarife so pod oznako 8711 zajeta motorna kolesa tudi mopedi), kolesa ali podobnega vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje, se boniteta ugotavlja skladno z določili prvega odstavka 43. člena ZDoh-2.

V nadaljevanju podroben opis davčne obravnave uporabe službenega vozila v zasebne namene, če delodajalec vozilo zagotovi delojemalcu. Če pa delodajalec zagotovi osebno motorno vozilo družinskemu članu, se boniteta vrednoti z uporabo splošnih pravil vrednotenja bonitet - prvi odstavek 43. člena ZDoh-2. Pri tem se za zagotovitev vozila družinskemu članu ne šteje, če je vozilo dano delojemalcu za privatne namene in vozilo lahko uporablja tudi njegov družinski član. 

Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo za privatne namene (zasebne poti, prav tako prevoz od doma do mesta opravljanja dela..), se ne glede na dejansko uporabo vozila za privatne namene in ne glede na način pridobitve vozila (nakup, najem, ipd.), v davčno osnovo delojemalca všteva 1,5 % nabavne vrednosti vozila mesečno, za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila. Nabavna vrednost vozila, ki se upošteva pri izračunu davčne osnove, se v drugem, tretjem in četrtem letu vsako leto zniža za 15 %, v petem, šestem, sedmem in osmem letu se vsako leto zniža še za 10 %, v vseh naslednjih letih je enaka 10 % nabavne vrednosti. Nabavna vrednost vozila se zniža za celoten mesec, če drugo (oz. vsako naslednje) leto uporabe vozila nastopi sredi meseca.

V nabavni vrednosti je vštet tudi davek na dodano vrednost - DDV. V primeru operativnega najema vozila se v davčno osnovo všteva nabavna vrednost vozila izkazana pri lastniku vozila, torej najemodajalcu.

V primeru, ko delodajalec nabavi rabljeno vozilo, se kot nabavna vrednost upošteva cena, po kateri je delodajalec vozilo pridobil. Zmanjšanje nabavne vrednosti vozila pa se upošteva glede na leta uporabe vozila od pridobitve dalje.

V primeru, ko delojemalec ob nakupu oziroma pridobitvi vozila sam doplača dodatno opremo (ali delno sofinancira nabavo vozila) se za namene vrednotenja bonitete upošteva celotna nabavna vrednost vozila. Strošek, ki ga je ob nakupu oziroma pridobitvi vozila poravnal delojemalec pa se obravnava kot plačilo delojemalca v zvezi z zagotavljanjem bonitete. Navedeni strošek se porazdeli na mesece predvidene uporabe vozila in se upošteva pri mesečnem obračunu bonitete, tako, da se odšteje od ugotovljene davčne osnove.


3.1.1 Uporaba električnega avtomobila v zasebne namene

V skladu z drugim a odstavkom 43. člena ZDoh-2 za davčno obdobje je od 1. 1. 2022 dalje določeno, da če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene, je vrednost bonitete enaka nič. Ugodnost se nanaša samo na električna osebna vozila in stroške povezane s tem vozilom (stroški električne energije, vzdrževanja, zavarovanja, ipd.), ne pa tudi na hibridna vozila, ki so delno na električni pogon.

Če zaposleni uporablja službeno vozilo in sam zagotavlja gorivo, katerega strošek krije delodajalec, se stroški goriva (električne energije), izračunajo upoštevajoč podatke o povprečni porabi goriva za posamezen tip vozila, ki so praviloma dostopna na spletnih straneh. Ob tem pa je treba upoštevati podatke o veljavni ceni električne energije. Da bo znesek povračila stroška električne energije delavcu ustrezal dejanskemu strošku električne energije, ki se nanaša na posamezno službeno vozilo, bo moral zavezanec voditi ustrezne evidence, na podlagi katerih bo možno verodostojno izkazovanje stroškov v zvezi s porabljeno električno energijo za polnjenje službenega vozila (primeroma: strošek električne energije po računu, prevoženi kilometri, podatki o povprečni porabi goriva, podatek o zagotovljeni električni energiji s strani ponudnikov na trgu..).

Treba je poudariti, da lahko delodajalec neobdavčeno povrne delavcu zgolj dejanski strošek, ki je nastal delavcu in ne pavšalno izračunan strošek. V primeru ko zaposleni službeni električni avto polni doma, pri čemer ima doma sončno elektrarno mu delodajalec ne more neobdavčeno povrniti stroška električne energije, ki bi nastal, če bi delavec avto polnil pri ponudniku na trgu, ampak mu lahko povrne zgolj dejanske stroške, ki jih delavec tudi izkazuje z računom za električno energijo. Če delavcu stroški polnjena električnega avtomobila ne nastanejo mu delodajalec stroškov ne more povrniti oziroma, če so stroški polnjena doma bistveno nižji, kot bi bili če bi avto polnil pri enem izmed ponudnikov mu delodajalec lahko povrne stroške, kot jih delojemalec dejansko ima in jih izkazuje z računom. Povračilo stroškov v višini stroška, ki bi nastali če bi delojemalec avto polnil pri ponudniku na trgu bi pomenilo dodaten zaslužek delavca. 


3.1.2 Postavitev električne polnilne postaje

V primeru, da delodajalec krije stroške postavitve polnilnice, ki je v lasti delojemalca, stroški postavitve  v vsakem primeru pomenijo boniteto, tudi v primeru polnjenja službenega električnega vozila.  Določba 2.a  odstavka 43. člena ZDoh-2 se namreč nanaša samo na zagotovitev uporabe službenega električnega motornega vozila, vključno s kritjem stroškov električne energije, medtem ko sama postavitev polnilne postaje pri delavcu podleže obdavčitvi (se šteje za boniteto).Davčna obravnava postavitve električne polnilne postaje na domu delojemalca je odvisna od namena za katerega služi oziroma od tega katera električna vozila se polnijo na polnilni postaji.

 

V primeru, da je polnilnica v lasti ali najemu delodajalca in se uporablja za polnjene službenega električnega vozila, se upošteva določilo 2.a odstavka 43. člena ZDoh-2, po katerem je vrednost bonitete nič, če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene.

Če se polnilnica, ki je v lasti ali najemu delodajalca, uporablja tudi za polnjene delavčevega osebnega vozila (in drugih osebnih vozil) se to šteje za boniteto.  Če je polnilnica v lasti delodajalca se pri izračunu vrednosti bonitete upošteva strošek amortizacije polnilne postaje glede na delež uporabe polnilne postaje za polnjenje električnih vozil, ki niso v lasti delodajalca. Če ima polnilnico delodajalec v najemu pa se pri izračunu vrednosti bonitete upošteva strošek najema polnilne postaje glede na delež uporabe polnilne postaje za polnjenje električnih vozil, ki niso v lasti delodajalca. V primeru, da vrednost porabljene elektrike bremeni delodajalca, je potrebno pri izračunu vrednosti bonitete upoštevati tudi to.


4.0 KAJ SE NE ŠTEJE ZA BONITETO IN POSEBNOSTI

Za boniteto se skladno s tretjim odstavkom 39. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 ne štejejo:

 1. ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in drugi podobni primeri,
 2. plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu;
 3. plačila delodajalca za zdravstvene preglede delojemalcev, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
 4. plačila delodajalca za cepljenje delojemalcev, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opredeljena v izjavi o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta,
 5. plačila delodajalca za zavarovanje delojemalcev za nesreče pri delu, ki ga je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona,
 6. uporaba parkirnega prostora in računalniške ter telekomunikacijske opreme, ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu.

 

Darilo otroku delojemalca, do otrokove starosti 15 let, v mesecu decembru, se ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če vrednost darila ne presega 42 eurov.

Če navedeni pogoji niso izpolnjeni (kumulativno), se vrednost darila v celoti všteva v davčno osnovo delojemalca. Kot otroka se šteje otrok, posvojenec in pastorek zavezanca, otrok zunajzakonskega partnerja ter otrok partnerja v istospolni skupnosti.

Določba, po kateri se delojemalcu ne všteva v davčno osnovo, če delodajalec za njegovega otroka zagotovi darilo (do 42 eur, v mesecu decembru, otrok mora biti star do 15 let) se veže na enega delojemalca in ne na enega otroka. Navedeno pomeni, da v primeru, če sta oba starša tega otroka zaposlena pri istem delodajalcu lahko dobi otrok 2 darili – »po mami in po očetu«, torej enako kot če bi bila starša zaposlena pri različnih delodajalcih.

Stroški povezani z zaposlitvijo tujca; kot so plačilo taks za pridobitev enotnega dovoljenja na podlagi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) (pisrs.si) in stroški, povezani s pridobitvijo teh dovoljenj ne predstavljajo dohodka delavca. Navedeno pravilo velja za stroške, ki nastanejo delodajalcu (bodočemu delodajalcu) ne pa tudi za osebne stroške tujca, kot so primeroma prevoz do državnega organa, prenočevanje če je državni organ zelo oddaljen od prebivališča in podobni stroški, ki se tudi razlikujejo glede na prebivališče tujca.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pozivanje za predložitev RP-O trimesečnih davčnih zavezancev

10.05.2024 V zvezi s pozivanjem za predložitev RP-O v primeru davčnih zavezancev, katerih davčno obdobje je trimesečno je FURS izdal pojasnilo.

Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je trimesečje, predloži obračun za trimesečno obdobje, medtem ko se rekapitulacijsko poročilo (RP-O) predloži za mesečno obdobje poročanja. RP-O se predloži le za mesec, v katerem davčni zavezanec opravi dobave, ki so predmet poročanja oziroma ko mora poročati o popravkih za pretekla obdobja poročanja. 

Če trimesečni davčni zavezanec izkaže v obračunu DDV-O dobave v polju 12, v primeru, če ne predloži RP-O za vse tri mesece oz. ni imel dobav v EU v vseh treh mesecih, prejme poziv za mesece, za katere RP-O ni predložil. Navedeno v praksi pomeni, da so npr. poziv za predložitev RP-O za obdobje marec 2024 prejeli tudi trimesečni davčni zavezanci, ki niso predložili RP-O za obdobje marec 2024 (ker niso imeli dobav v EU), so pa predložili npr. RP-O za januar in/ali februar 2024. 

Davčne zavezance obveščamo, da če so bili RP-O za mesece znotraj trimesečnega davčnega obdobja že ustrezno predloženi, da pozive za RP-O za obdobje poročanja, ki je znotraj trimesečnega davčnega obdobja, za katerega niso dolžni predložiti RP-O, štejejo za brezpredmetne.

Vir: FURS, 10. 5. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Odmere dohodnine od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem že na poti

06.05.2024 Davčni zavezanci, ki ste za leto 2023 napovedali dohodke iz oddajanja premoženja v najem, obresti, obresti na denarne depozite, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in EU, dividende ter dohodke od odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijske kupone, te dni že prejemate odmerne odločbe.

V prvo tranšo je vključenih približno 80 odstotkov odmer na podlagi vloženih napovedi za vse prej navedene dohodke. Zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanja, bodo odmerne odločbe prejeli v sistem eDavki, ostali pa v papirnati obliki po pošti v svoje nabiralnike.

Za ostale vložene napovedi postopki odmere še niso zaključeni, kar pomeni, da boste davčni zavezanci odmerne odločbe prejeli z naslednjimi tranšami. Prva naslednja tranša je predvidena v sredini junija.

Pri tem bodite pozorni na pritožbeni rok, ki je 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Finančnem uradu, ki je odločbo izdal.

Ob tem dodajamo, da je bil s 1. januarjem 2024 na Finančnem uradu Ljubljana vzpostavljen Kompetenčni center za odmero dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijskih kuponov. Zato je za vse zavezance odločbe o odmeri dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijskih kuponov za leto 2023 izdal samo Finančni urad Ljubljana. Vlaganje pritožb je možno kot do sedaj, in sicer elektronsko prek eDavkov, po pošti ali osebno na finančnem uradu. Z namenom večje optimizacije in pohitritve postopkov vas prosimo, da s Finančno upravo poslujete elektronsko prek portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki. V primeru, da se kljub temu odločite za vložitev pritožbe po pošti, vas prosimo, da zaradi hitrejše obravnave pritožbo vložite na Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana. 

Statistični podatki prve tranše
 • Odmera dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijskih kuponov: vloženih je bilo 17.844 napovedi. V prvi tranši je bilo izdanih 15.487 izhodnih dokumentov (odločbe, obvestila, sklepi). Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 6.520.616 evrov.
 • Odmera dohodnine od drugih obresti: vloženih je bilo 2.690 napovedi. V prvi tranši je bilo izdanih 2.374 izhodnih dokumentov (odločbe, obvestila, sklepi). Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 1.294.753 evrov.
 • Odmera dohodnine od obresti na denarne depozite, dosežene pri bankah ih hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji in v EU: vloženih je bilo 8.038 napovedi. V prvi tranši je bilo izdanih 7.564 izhodnih dokumentov (odločbe, obvestila, sklepi). Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 3.912.112 evrov.
 • Odmera dohodnine od dividend: vloženih je bilo 6.919 napovedi. V prvi tranši je bilo izdanih 5.068 izhodnih dokumentov (odločbe, obvestila, sklepi). Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 7.601.494 evrov.
 • Odmera dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem: vloženih je bilo 38.744 napovedi. V prvi tranši je bilo izdanih 33.553 izhodnih dokumentov (odločbe, obvestila, sklepi). Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 27.651.928 evrov.

Vir: FURS, 3. 5. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Osnova za obračun prispevkov od dohodkov poslovodij in avtorskih honorarjev dosežnih v okviru delovnega razmerja

03.05.2024 FURS sporoča, da je dokument Dohodek iz delovnega razmerja dopolnil s točko 6.5 Obračun prispevkov od dohodkov iz zaposlitve, ki se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja. Dopolnjen je tudi dokument  Povracila stroskov in drugi dohodki iz delovnega razmerja s pojasnilom glede osnove za obračun prispevka za zdravstveno zavarovanje od dohodkov vajencev in nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov.

Dohodnina - Dohodek iz zaposlitve

Sprememba dokumenta.

Za namene določitve osnove za obračun in plačilo prispevkov se za dohodek iz pravnega razmerja šteje tudi dohodek, prejet za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja in dohodek, ki izhaja iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja in dohodek, ki izhaja iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov. Navedeno pomeni, da se v osnovo za obračun prispevkov na podlagi novele ZPIZ-2N všteva celoten prejet dohodek (vključno s povračili stroškov, ki se na podlagi določbo 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja) zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %. Sprememba velja za izplačila od 1. 2. 2024 dalje.

Sprememba velja tudi za dohodke vajencev in nagrado za obvezno prakso dijakov in študentov.

Kontrole pri oddaji REK-O na vrstah dohodka

 • 1143 Dohodki prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja, 
 • 1144 Dohodek za vodenje poslovnega subjekta,
 • 1020 Nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo,
 • 1021 Vajeniška nagrada

bodo na sistemu eDavki ustrezno spremenjene predvidoma 16.5.2024 in bodo veljale za izplačila od vključno 1.2.2024 dalje.

Vir: FURS, 30. 4. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja za 2024

03.05.2024 FURS je objavil spremembo dokumenta - Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (KIDO), ki se uporabljajo v letu 2024, dopolnjen z združenim besedilom Multilateralnega inštrumenta (MLI) in KIDO.

MEDNARODNO OBDAVČENJE

I. Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (KIDO), ki se uporabljajo v letu 2024, dopolnjen z združenim besedilom Multilateralnega inštrumenta (MLI) in KIDO

 

Država

 

Objava v Uradnem listu RS

 

Začetek uporabe KIDO

 

Združeno besedilo KIDO in MLI

Začetek uporabe določb MLI (podrobneje v združenem besedilu)

ALBANIJA

MP, št. 7/09

4. 5. 2009

(27. člen - izmenjava informacij)

1. 1. 2010

 

SLO

ENG

 

za davke pri viru

1. 1. 2021;

za druge davke

1. 7. 2021

ARMENIJA

MP, št. 3/11

1. 1. 2014

 

 

AVSTRIJA

MP, št. 4/98

1. 1. 1999

 

SLO

ENG

 

za davke pri viru;

za druge davke 1.1.2019

Protokol

MP, št. 22/06

1. 1. 2007

Protokol

MP, št. 6/12

1. 1. 2013

AZERBAJDŽAN

MP, št. 8/12

1. 1. 2013

 

 

BELGIJA

MP, št. 5/99

1. 1. 2003

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2020;

za druge davke 1.4.2020

BELORUSIJA

MP, št. 3/11[1]

1. 1. 2012

 

 

BOSNA IN HERCEGOVINA

MP, št. 19/06

1. 1. 2007 (drugi davki)

1. 2. 2007 (davki na viru)

SLO

ENG

za davke pri viru

1. 1. 2021;

za druge davke

1. 7. 2021

BOLGARIJA

MP, št. 12/04

1. 1. 2005

 

 

SLO

ENG

za davke pri viru: 1. 1. 2023

za druge davke

v RS 1. 7. 2023

v Bolgariji 1. 1. 2024

CIPER

MP, št. 3/11

1. 1. 2012

 

SLO

ENG

 

za davke pri viru

1. 1. 2021;

za druge davke

1. 10. 2020

ČEŠKA

MP, št. 2/98

1. 1. 1999

 

SLO

ENG

 

za davke pri viru

1. 1. 2021;

za druge davke

1. 3. 2021

DANSKA

MP, št. 6/02

 

1. 1. 2003

 

 

SLO

ENG

za davke pri viru

 v RS 1. 1. 2020

na Danskem 1. 1. 2020

za druge davke

v RS 1. 7. 2020

na Danskem 1. 1. 2021

ESTONIJA

MP, št. 11/06

1. 1. 2007

 

 

FINSKA

MP, št. 12/04

1. 1. 2005

 

SLO

ENG

Sprememba

za davke pri viru

v RS 1.1.2020

v Finski 1.1.2020;

za druge davke

v RS 1.12.2019

v Finski 1.1.2020

Določeno v posamezni določbi MLI

FRANCIJA

MP, št. 4/05

1. 1. 2008

 

SLO

za davke pri viru 1.1.2019;

za druge davke 1.7.2019

GRČIJA

MP, št. 6/02

1. 1. 2004

 

SLO

ENG

 

za davke pri viru 1.1.2022;

za druge davke 1.1.2022

GRUZIJA

MP, št. 12/13

1. 1. 2014

 

SLO

ENG

 

za davke pri viru in

za druge davke

1.1.2020

HRVAŠKA

MP, št. 16/05

1. 12. 2005 (davki na viru)

1. 1. 2006 (drugi davki)

 

SLO

ENG

za davke pri viru

1.1.2022;

za druge davke

1.12.2021


INDIJA

MP, št. 13/04,

Protokol

MP, št. 16/16

(v slovenščini),

Protokol v angleščini

1. 1. 2006

3. 1. 2017 (Protokol)

 

SLO

ENG

za davke pri viru

v RS 1. 1. 2020

v Indiji 1. 4. 2020

za druge davke

v RS 1. 4. 2020

v Indiji 1. 4. 2020

IRAN

MP, št. 4/14

1. 1. 2015 (v Sloveniji)

21. 3. 2015 (v Iranu)

 

 

IRSKA

MP, št. 25/02

1. 1. 2003

 

SLO

ENG

za davke pri viru

1.1.2020;

za druge davke

1.11.2019

ITALIJA

MP, št. 8/02

1. 1. 2011

 

 

ISLANDIJA

MP, št. 8/12

1. 1. 2013

 

 

SLO

ENG

za davke pri viru

v RS 1. 1. 2020

na Islandiji 1. 1. 2020

za druge davke

v RS 1. 7. 2020

na Islandiji 1. 1. 2021

IZRAEL

MP, št. 15/07

1. 1. 2008

 

 

SLO

ENG

za davke pri viru

v RS 1.1.2019

v Izraelu1.1.2019;

za druge davke

v RS 1.7.2019

v Izraelu 1.1.2020

JAPONSKA

MP, št. 5/17[2]

23. 8. 2017

(25. člen (izmenjava informacij) in 26. člen (pomoč pri pobiranju davkov))

1. 1. 2018 (ostalo)

 

 

KANADA

MP, št. 6/01

1. 1. 2003

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2020;

za druge davke 1.6.2020

KATAR

MP, št. 16/10

1. 1. 2011

 

SLO

ENG

 

za davke pri viru 1.1.2021;

za druge davke

1. 10. 2020


KAZAHSTAN

MP, št. 11/16

(v slovenščini)

Konvencija v angleščini

1. 1. 2017

 

SLO

ENG

 

za davke pri viru 1.1.2021;

za druge davke

1. 4. 2021

KITAJSKA

MP, št. 13/95

1. 1. 1996

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2023;

za druge davke 1.3.2023

KOSOVO

MP, št. 16/13

1. 1. 2015

 

 

KUVAJT

MP, št. 16/10

1. 1. 2014

 

 

LATVIJA

MP, št. 25/02

1. 1. 2003

SLO

ENG

 

za davke pri viru 1.1.2021;

za druge davke

1. 8. 2020

LITVA

MP, št. 27/01

1. 1. 2003

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2019;

za druge davke 1.7.2019

LUKSEMBURG

MP, št. 6/02,

1. 1. 2003

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2020;

za druge davke 1.2.2020

Protokol

MP, št. 6/14

1. 1. 2015

MADŽARSKA

MP, št. 16/05

1. 1. 2006

 

SLO

ENG

 

za davke pri viru 1.1.2022;

za druge davke 1.1.2022

MALTA

MP, št. 9/03

1. 1. 2004

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2019;

za druge davke

v RS 1.10.2019

na Malti 1.1.2020

MAROKO

MP, št. 18/16

(v slovenščini)

Konvencija v angleščini

1. 1.  2023

 

 

MOLDOVA

MP, št. 19/06

1. 1. 2007

 

 

NEMČIJA

MP, št. 22/06,

1. 1.  2007

 

 

Protokol

MP št, 14/11

30. 7. 2012

NIZOZEMSKA

MP, št. 4/05

1. 1. 2006

 

SLO

ENG

za davke pri viru in

 za druge davke 1.1.2020


NORVEŠKA

MP, št. 7/09[3]

1. 1. 2010

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2020;

za druge davke 1.5.2020

OTOK MAN

MP, št. 6/12

1. 1. 2013

 

 

POLJSKA

MP, št. 23/97

1. 1. 1999

 

SLO

ENG

za davke pri viru in za druge davke 1.1.2019 (določbe § 4/1, 5/6, 6/1, 7/1, 8/1 in 9/4)

PORTUGALSKA

MP, št. 19/03

1. 1. 2005

 

SLO

ENG

 

za davke pri viru 1.1.2021;

za druge davke

1.12. 2020

REPUBLIKA KOREJA

MP, št. 16/05

1. 1. 2007

 

SLO

ENG

 

za davke pri viru 1.1.2021;

za druge davke

1. 3. 2021

ROMUNIJA

MP, št. 25/02

1. 1. 2004

SLO

ENG

za davke pri viru v RS in Romuniji 1.1.2024;

za druge davke

v RS 5. 10. 2023

v Romuniji 1.1.2024

RUSKA FEDERACIJA

MP, št. 11/96[4]

1. 1. 1998

 

SLO

ENG

 

za davke pri viru 1.1.2021;

za druge davke

1. 1. 2021

SEVERNA MAKEDONIJA

MP, št. 6/99

1. 1. 2000

 

 

SINGAPUR

MP, št. 16/10

1. 1. 2011

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2020;

za druge davke 1.10.2019

SLOVAŠKA

MP, št. 12/04

1. 1. 2005

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2019;

za druge davke 1.7.2019


SRBIJA / ČRNA GORA

MP, št. 30/03

1. 1. 2004

SLO

ENG

uporablja se samo za razmerje med RS in Srbijo

za davke pri viru 1.1.2019;

za druge davke 1.4.2019

ŠPANIJA

MP, št. 6/02

1. 1. 2003

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2023;

za druge davke 1.1.2023

ŠVEDSKA

MP, št. 13/21

1. 1. 2022

 

 

ŠVICA

MP, št. 15/97,

1. 1. 1998

 

 

Protokol

MP, št. 5/13

1. 1. 2014

TAJSKA

MP, št. 12/04

1. 1. 2005

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2023;

za druge davke 1.1.2023

TURČIJA

MP, št. 8/02

1. 1. 2004

 

 

UKRAJINA

MP, št. 12/04

1. 1. 2008

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2020;

za druge davke 1.6.2020

UZBEKISTAN

MP, št. 12/13

1. 1. 2014

 

 

VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA

MP, št. 12/08

1. 1. 2009

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2019;

za druge davke 1.4.2019

ZDA

MP, št. 10/01

1. 9. 2001 (davki na viru)

1. 1. 2002 (drugi davki)

 

 

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

MP, št. 6/14

1. 1. 2015

 

SLO

ENG

za davke pri viru 1.1.2020;

za druge davke 1.3.2020


II. V Sloveniji ratificirana mednarodne pogodba in protokol k mednarodni pogodbi, ki še ne veljata in se ne uporabljata

Država

Objava v Uradnem listu RS

EGIPT (mednarodna pogodba)

MP, št. 16/10

ŠVICA (protokol)

MP, št. 9/23

 

III. Mednarodna pogodba, ki se je prenehala uporabljati dne 31. 12. 2021 (razen prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena)

Država

Objava v Uradnem listu RS

ŠVEDSKA

SFRJ - MP, št. 7/81

 

Od 1. 1. 2022 se uporablja nova Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (v nadaljevanju: nova konvencija), ki je nadomestila Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (v nadaljevanju: stara konvencija).

Skladno s četrtim odstavkom 28. člena nove konvencije se z dnem začetka uporabe nove konvencije v zvezi s katerimkoli davkom z izjemo, določeno v petem odstavku 28. člena nove konvencije, preneha uporabljati stara konvencija. Na podlagi posebne določbe petega odstavka 28. člena nove konvencije, lahko posamezniki, ki so tik pred začetkom veljavnosti nove konvencije prejemali pokojnine, ki so bile v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 18. člena stare konvencije obdavčene izključno v državi rezidentstva, izberejo, da se za te pokojnine še naprej uporabljajo pravila obdavčitve, ki jih je določala stara konvencija. Takšna izbira učinkuje za leto, v katerem je bila opravljena, in za naslednja leta, dokler je prejemnik tovrstne pokojnine ne prekliče. Če je bila izbira preklicana, nova izbira, ki bi omogočala obdavčitev le v državi rezidentstva po stari konvenciji, ni več mogoča.

 

III. Mednarodne pogodbe in multilateralni instrument MLI

Seznam mednarodnih pogodb, v zvezi s katerimi se uporabljajo določbe Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (Uradni list RS, št. MP, št. 2/18; multilateralni instrument – MLI) in druge dodatne informacije so objavljene na spletni strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.


Vir: FURS, 30. 4. 2024

[1] Narodna skupščina Belorusije je dne 13. marca 2024 sprejela odločitev o začasni zaustavitvi veljavnosti členov 10, 11 in 13 v Konvenciji med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom. Zaustavitev velja v obdobju od 1. junija 2024 do 31. decembra 2026.

[2] Pristojna organa obeh držav sta se dogovorila, da se določbe Konvencije glede izvzetja obresti (tretji odstavek 11. člena) uporabljajo tudi za družbo NEXI (Nippon Export and Investment Insurance).

[3] Ministrstvo za finance Republike Slovenije in norveško Ministrstvo za finance sta se dogovorila, da se na seznam v četrtem odstavku 11. člena Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, in sicer v točko (vi) pododstavka a, doda institucija Export Credit Norway. Dogovor pristojnih organov se začne uporabljati 1. januarja 2016.

[4] Ruska federacija z dnem 8. avgust 2023 enostransko začasno zaustavila veljavnost 5. – 23. člena ter 25. člena Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2023 – 1. tranša

30.04.2024 FURS davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2023, obvešča, da bodo dne 10. 5. 2024, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 8. 5. 2024.

Zato zavezance pozivajo, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 8. 5. 2024, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila.

Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo, če bo znesek pobota presegel 10 EUR.

Vir: FURS, 30. 4. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2023 – 1. tranša

30.04.2024 Finančna uprava obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2023, da bodo dne 10. 5. 2024, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 8. 5. 2024.

Zato pozivajo zavezance, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 8. 5. 2024, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila.

Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo, če bo znesek pobota presegel 10 EUR.

Vir: FURS, 30. 4. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Moteno delovanje sistema eDavki in storitev G2G

29.04.2024 Zaradi vzdrževalnih del zalednega sistema FURS bo v nedeljo, 5. 5. 2024, od 8:00 do predvidoma 11:00 onemogočena oddaja naslednjih vlog v sistemu eDavki:

- iz skupine DDV in VIES, DDPO in DDD,

- iREK-21 Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja,

- NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu,

- NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih,

- pristopnice za eVročanje,

- izračun obresti po samoprijavi.

Hkrati obstaja možnost, da knjigovodsko stanje zavezanca ne bo izkazovalo pravilnega stanja:

- eKartica Kartica zavezanca,

- eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…),

- eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke).

Preverjanje podatkov davčnih zavezancev v zalednem sistemu eTrod bo onemogočeno.

Možne bodo motnje v storitvah G2G.

Vir: FURS, 29.4.2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Prenovljena mobilna aplikacija eDavki

26.04.2024 Mobilna aplikacija eDavki, ki jo uporablja že več kot 300 tisoč zavezancev, ponuja nov izgled z izboljšano uporabniško izkušnjo in številne posodobljene funkcionalnosti. Nova aplikacija je bolj prijazna do uporabnikov in tudi do ranljivih skupin. Zavezanci bodo lahko oddajali vloge in prišli do želenih informacij na preprostejši način, predvsem pa z manj kliki.

Izpolnite davčne obveznosti na enostaven in hiter način! 

Mobilna aplikacija eDavki vam omogoča hiter dostop do vseh vaših davčnih informacij in obveznosti. Ne glede na to, ali ste posameznik, podjetnik ali zakoniti zastopnik družbe, eDavki poenostavljajo vaše poslovanje s Finančno upravo.

Glavne značilnosti aplikacije:
 • Enostavno oddajanje davčnih obrazcev: Hitro in varno oddajte svoje davčne napovedi in obračune neposredno preko mobilne aplikacije.
 • Elektronsko vročanje dokumentov: Hitro in enostavno prejemajte svoje davčne dokumente v mobilno aplikacijo eDavki.
 • Pregled nad davčnimi obveznostmi in vračili: Ostanite na tekočem z vsemi svojimi davčnimi obveznostmi in potencialnimi vračili.
 • Varnost in zasebnost: Zagotovljena je najvišja raven varnosti in zasebnosti vaših podatkov.
 • Delo v imenu drugega zavezanca: Urejajte davčne zadeve za svoje otroke, svoje podjetje, za društva, če ste predsednik društva in za vse ostale zavezance, ki so vas pooblastili.
Zakaj izbrati eDavke?
 1. Prihranite čas: Upravljajte davčne zadeve hitro in učinkovito, kadar koli in od kjer koli.
 2. Enostavna prijava z uporabniškim računom: Uporabniški račun ustvarite kar v mobilni aplikaciji. 
 3. Uporabniku prijazen vmesnik: Enostaven in intuitiven vmesnik, primeren za vse vrste uporabnikov.
 4. Enostaven pregled nad davčnimi obveznostmi in vračili.
 5. Moderno plačevanje davkov: Uporaba modernih plačilnih metod (Flik, kartično poslovanje).
 6. Predizpolnjena vloga: Če so na voljo podatki prejšnjih let, vam vlogo predizpolnimo, vi pa samo preverite točnost podatkov. 

Mobilno aplikacijo eDavki si lahko na svoje telefone namestijo uporabniki operacijskega sistema Android in iOS.

Več informacij o mobilni aplikaciji najdete na spletni strani Finančne uprave RS.

Vabimo vas, da si ogledate video posnetke o novostih v mobilni aplikaciji eDavki. 

Roka drži mobilni telefon z naloženo aplikacijo eDavki.

Prenovljena mobilna aplikacija eDavki | Avtor: Finančna uprava


Vir: FURS, 25. 4. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Tveganje na področju dohodkov družbenikov, ki so vključeni v zavarovanje

22.04.2024 Finančna uprava RS (FURS) na področju dohodkov družbenikov, ki so obvezno zavarovani iz naslova lastništva družbe (zavarovalna podlaga 040) zaznava tveganje nepravilne davčne obravnave dohodkov in nepredlaganja obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazci), zato je v letu 2024 na tem področju načrtovan povečan obseg nadzorov.

Tudi družbeniki, ki so obvezno zavarovani iz naslova lastništva družbe morajo za opravljanje dela v tej družbi imeti sklenjeno ustrezno pogodbo (tako za vodenje, kot tudi za vsa druga dela, ki jih opravljajo v okviru registrirane dejavnosti). Pri tem davčne zavezance opozarjamo, da za davčno obravnavo dohodka ni odločilna vrsta pogodbe, temveč vsebina dohodka. Dohodki družbenika, ki jih prejme od družbe za opravljanje funkcije poslovodenja, se obdavčijo kot dohodek iz delovnega razmerja po 1. točki drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Dohodki, prejeti iz naslova drugih opravljenih del za družbo, se obdavčijo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2. Podrobno pojasnilo v zvezi z davčno obravnano dohodkov je objavljeno na spletnih straneh FURS. Pripominjamo, da se kot dohodek obravnava tudi morebitno plačilo prispevkov, če jih za družbenika plača družba v svoje breme, na osnovi obrazca OPSVL. 

Za izplačan dohodek in nudene ugodnosti družbenikom mora plačnik davka predložiti REK obrazec. Nepredložitev REK obrazca predstavlja prekršek po 2. točki prvega odstavka 397. člena ZDavP-2, za katerega je predpisana globa od 450 do 30.000 EUR, odvisno od statusa in velikosti zavezanca. Prav tako je za ta prekršek predpisana globa za odgovorno osebo od 400 do 4.000 EUR, odvisno od statusa in velikosti zavezanca. 

S tem obvestilom bi vas radi opozorili na pravočasno in pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti in vas hkrati seznanili, da Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) omogoča davčnemu zavezancu predložitev REK obrazca oziroma popravljenega REK obrazca tudi na podlagi samoprijave, ki mora biti oddana pred pričetkom nadzora. Institut samoprijave zavezancem za davek omogoča, da sami odpravijo morebitne pozneje ugotovljene nepravilnosti v obračunih davka in davčnih napovedih in to sporočijo finančni upravi. Zavezanec v tem primeru ni odgovoren za prekršek, mora pa izpolniti svojo realno davčno obveznost.

edavki Več o samoprijavi.


Vir: FURS, 19. 4. 2024


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 29. aprila 2024

18.04.2024 Če ste prejeli informativni izračun dohodnine v začetku aprila in ga še niste preverili, svetujemo, da to storite čim prej. Le do 29. aprila 2024 še lahko podate ugovor.