c S
DNEVNI IZBOR

Nov obrazec NF–NarNesrece - Izjava o izpolnjevanju pogojev do pomoči za samozaposlene

22.09.2023 V skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) je z današnjim dnem (21. 9. 2023) na eDavkih na voljo izjava za izplačilo pomoči za samozaposlene zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 (obrazec NF-NarNesrece). Upravičenec do pomoči je zavezanec  (samozaposleni, družbenik in kmet), ki je opravljal dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona, z upadom prihodkov iz dejavnosti zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023 za najmanj 25 % v letu 2023 glede na leto 2022.

Zavezanec na dan oddaje izjave ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini več kot 50 evrov in mora imeti predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge, sicer do izplačila ni upravičen.

Izjavo za izplačilo je potrebno oddati za vsak mesec posebej. Za izplačilo pomoči za vseh 5 mesecev (avgust, september, oktober, november in december), mora biti vloženih 5 izjav. Izjava se lahko vloži za pretekli mesec oziroma za že pretekle mesece, skrajni rok za vložitev izjav pa je 31.1.2024.

Podrobnejše informacije so dostopne na naslednji povezavi ( Denarna pomoč za samozaposlene | GOV.SI) in med Pogostimi vprašanji in odgovori na temo poplav v avgustu 2023, ki so objavljeni na spletnih straneh Finančne uprave RS.


Vir: FURS, 21. 9. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčni zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji

19.09.2023

FURS je izdal spremembo dokumenta: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčni zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji v 6. izdaji.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

19. 9. 2023


Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčni zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčni zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji, 6. izdaja, september 2023


Vir: FURS, 19. 9. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: TARIC

15.09.2023

Finančna uprava je 14. septembra 2023 objavila spremembo dokumenta: TARIC, 12. izdaja, september 2023.    

NOMENKLATURA, UVRŠČANJE IN TARIC

14. 09. 2023


TARIC

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
: TARIC; 12. izdaja, september 2023Vir: FURS, 14. 9. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Predizpolnjena vrsta obračuna na obračunih DOD-DDPO in DDD-DDD

12.09.2023 FURS obvešča, da je z današnjim dnem (11. 9. 2023) na obračunih DOD-DDPO in DDD-DDD za obračunska obdobja, ki se začnejo od 1. 1. 2023 dalje, predizpolnjena vrsta obračuna (redni letni obračun, obračun pri prenehanju, obračun za statusna preoblikovanja, itd.) na podlagi podatkov, ki izhajajo iz uradnih evidenc.

Naprošajo vas, da predizpolnjeno vrsto obračuna upoštevate. V kolikor ni ustrezna jo sicer lahko spremenite, vendar predlagamo, da predhodno kontaktirate pristojni finančni urad, da se bodo podatki po potrebi predhodno ustrezno uredili za pravilno predizpolnjeno vrsto obračuna.

Enaka prošnja velja tudi za predizpolnjena obračunska obdobja, ki se predizpolnjujejo že kar nekaj časa in za katere se je v glavnini izkazalo, da so pravilna. Naprošamo vas, da jih upoštevate in nas predhodno seznanite, če obdobje ni ustrezno. Na ta način se bomo izognili številnim nepotrebnim stornom obračunov, ki niso vloženi za pravilna obračunska obdobja.

Vsi podatki za predizpolnjevanje namreč izhajajo iz uradnih evidenc AJPESa (bodisi Poslovnega registra ali Sodnega registra) oziroma FURS-ovega Registra davčnih zavezancev.


Vir: FURS, 12. 9. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Dodatno obvestilo o zaključevanju izvoznih postopkov

12.09.2023 FURS zazanava, da se po uvedbi novih izvoznih sistemov v EU pojavljajo težave z zaključevanjem izvoznih postopkov v različnih primerih, katere poskušajo rešiti po različnih poteh. Do njihove odprave svetujejo uporabo zaključevanja izvoznega postopka na osnovi alternativnih dokazil.Poizvedovalni postopek se sicer prične, če urad izvoza v 90 dneh po prepustitvi ni obveščen o izstopu blaga, v okviru katerega se deklarantu posreduje sporočilo IE582 in se ga zaprosi za posredovanje alternativnih dokazil.

e-Carina

V kolikor pa bi deklarant pred tem rokom želel zaključiti izvozni postopek, lahko kadar koli sam obvesti urad izvoza, da je blago zapustilo carinsko območje Unije s posredovanjem sporočila IE583 in ob tem predloži ustrezna alternativna dokazila.

Postopek je podrobneje popisan v Navodilu o izvajanju izvoznega postopka, št. 5/2023.

Navedeno velja tudi, kadar ima izvoznik več nezaključenih izvozov in blago zapušča EU preko francoskih carinskih uradov FR000740 (Calais bureau), FR620001 (Calais port tunnel bureau) in FR002300 (Le Havre Port bureau).

Navedeno obvestilo nadomešča predhodno objavljeno obvestilo o zaključevanju izvoznih postopkov preko službe za pomoč uporabnikom FURS.

Vir: FURS, 12. 9. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritje)

11.09.2023

FURS je pripravil spremembo dokumenta -Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritje), avgust 2023.  

DAVČNI POSTOPEK

11. 09. 2023

 

Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritje)

sprememba dokumenta

***


Več:
Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritje), avgust 2023


Vir: FURS, 11 09. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Izteka se rok za odlog plačila davčnih obveznosti zaradi poplav

05.09.2023 Naj spomnimo, da lahko še do vključno 6. septembra 2023 zaprosijo za odlog plačila tisti zavezanci, ki obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne morejo plačati pravočasno.

Omogočeno je podaljšanje roka za plačilo oziroma odlog plačila obveznosti (davki, prispevki, globe,…) za največ 24 mesecev. Zavezanec mora v zahtevi utemeljiti, da obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne more plačati pravočasno. V primeru odobrenega odloga po tej podlagi se obresti ne obračunajo. Zahtevo lahko zavezanci vložijo do vključno 6. septembra 2023. Na spletni strani eDavki je objavljen obrazec in osnovne informacije o načinu oddaje vloge.

Poleg tega pa lahko davčni zavezanci, ki zaradi posledic poplav ne morejo pravočasno plačati svojih davčnih obveznosti, z vlogo zaprosijo tudi za naslednje ugodnosti, ki so predvidene v  obstoječi zakonodaji (Zakonu o davčnem postopku - ZDavP-2 in Zakona o prekrških - ZP1), in sicer:

Fizične osebe:

 • odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev v izjemnih primerih (101. člen ZDavP-2 in 38. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku)
  V primeru izrednih okoliščin (poplava) se vlogi lahko ugodi ne glede na siceršnje mesečne dohodke, premoženje oziroma prihranke zavezanca in njegovih družinskih članov, kot izhajajo iz javnih evidenc, če bi plačilo obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka je dovoljen v primerih, ko je davek zapadel v plačilo največ tri mesece pred nastankom izrednih okoliščin. 
 • plačilo davka v največ 3 mesečnih obrokih brez preverjanja pogojev (drugi odstavek 103. člena ZDavP-2),
 • plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja (prvi odstavek 103. člena ZDavP-2),
 • plačilo glob in drugih prekrškovnih obveznosti v 12 mesečnih obrokih (18. člen ZP-1)

 Poslovni subjekti (pravne osebe in druge osebe z dejavnostjo):

 • plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev iz razloga grožnje hujše gospodarske škode (102. člen ZDavP-2). 
 • plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja (prvi odstavek 103. člena ZDavP-2). 
 • plačilo glob in drugih prekrškovnih obveznosti v 12 mesečnih obrokih (18. člen ZP-1) 

Plačilnih ugodnosti po pravilih ZDavP-2 sicer ni mogoče odobriti za akontacije davka, davčni odtegljaj ter za prispevke za zdravstveno zavarovanje in prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Na spletnih straneh Finančne uprave so objavljeni tovrstni obrazci za fizične osebe in za poslovne subjekte.


Vir: FURS, 5. 9. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala

31.08.2023 FURS je izdal spremembo dokumenta: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, 7. izdaja, avgust 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ KAPITALA

30. 8. 2023


Obresti, dividende in dobiček iz kapitala

sprememba dokumenta


***

Več na povezavi: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, 7. izdaja, avgust 2023.


Vir: FURS, 30. 8. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

30.08.2023 Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta - Osebno dopolnilno delo in vrednotnice, 11. izdaja, avgust 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

30. 8. 2023


Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Osebno dopolnilno delo in vrednotnice; 11. izdaja, avgust 2023Vir: FURS, 30. 8. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Predlaganje REK obrazcev na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F

30.08.2023 Po določbah ZOPNN-F bodo delodajalci lahko koristili: Začasni ukrep povračila izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče in Začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Po določbah ZOPNN-F bodo delodajalci torej lahko koristili naslednja ukrepa pomoči:

O izplačilu nadomestila plače zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ter o izplačilu nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo delodajalec poroča na REK-O obrazcu (vrsta dohodka 1001 Plača in nadomestila plače).

REK-O obrazec delodajalec davčnemu organu predloži na dan izplačila, pri čemer osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost vključuje v polje P01 Plača in nadomestila plače in jo ločeno izkaže:

 • v polju P01b Nadomestila plače, ki ne bremenijo delodajalcev – če koristi ukrepe po ZOPNN-F in uveljavlja povračilo nadomestila plače pri Zavodu RS za zaposlovanje
 • v polju P01a Plača in nadomestila plače, ki bremeni delodajalca – če ne uveljavlja povračilo nadomestila plače pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Za namene oblikovanja pokojninske osnove podatke o izplačanem nadomestilu vpiše:

 • povračila iz točke 1 v polje M02 Nadomestilo plače (3. alineja 1.odst. 32. čl. ZPIZ-2),
 • povračila iz točke 2 v polje M01 Plača in nadomestila plače.

Navedeno pravilo velja ne glede na to, ali delodajalec uveljavlja povračilo nadomestila plač pri Zavodu RS za zaposlovanje, ali ne.

Dodatni podatki o plači (polja S):

 • če je izbrana osnova P01a se nadomestilo plače vpiše v polje S07,
 • če je izbrana osnova P01b se polja S ne izpolnijo.

Vir: FURS, 29. 8. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Rešenih že več kot 57,88 odstotkov vseh vloženih ugovorov

21.08.2023 Finančna uprava je z osebno vročitvijo odpremila 19.385 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. To je 57,88 odstotkov vseh vloženih ugovorov.

Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na transakcijski račun (TRR) zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostale zavezance Finančna uprava nadaljuje postopke odmere dohodnine.

V zvezi z dohodnino 2022 je bilo izdanih 1.548.859 informativnih izračunov dohodnine (IID) prve in druge tranše. Zoper te izračune je do roka podalo ugovor 33.491 (2,16 odstotka) zavezancev, od tega se jih je 21.115 (63,05 odstotka) nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

Od 19.385 odločb, ki bodo v teh dneh izdane zavezancem, ki so podali ugovore zoper IID, jih je 15.918 (82,11 odstotka) z vračili, 2808 (14,49 odstotka) z doplačili in 659 (3,40 odstotka) brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši je skupaj 13.864.802 evrov vračil in 1.777.617 evrov doplačil. Povprečni znesek vračila znaša 871 evrov, povprečni znesek doplačila pa 633 evrov.

V primeru, da poštne pošiljke, zaradi izrednih razmer, ki vplivajo na vročanje poštnih pošiljk, ne morete prejeti, lahko odločbo o odmeri dohodnine prevzamete na svoji poštni enoti. S Pošte Slovenije so sporočili, da se je situacija pri njih v dostavi sicer že prejšnji teden izboljšala, vseeno pa vsak dan do 10. ure na spletni strani Pošte Slovenije. objavijo seznam naslovnih pošt, kjer na večjem območju ni možno opraviti dostave zaradi posledic poplav.

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se pošlje na naslov Finančne uprave RS, ki je naveden v pravnem pouku odločbe. Upravne takse ni. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve. To pomeni, da mora zavezanec kljub morebitni pritožbi davek plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

Možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov:

Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 87/23 in 89/23; odlok) omogoča odlog plačila obveznosti (davki, prispevki, globe in podobno) za fizične in pravne osebe za največ 24 mesecev (prvi odstavek 7. člena odloka). Zavezanec mora v zahtevi utemeljiti, da obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne more plačati pravočasno. V primeru odobrenega odloga po tej podlagi se obresti ne obračunajo. Zahtevo lahko zavezanci vložijo v času veljavnosti odloka (do vključno 6. septembra 2023).

Zavezanci, ki zaradi posledic poplav ne morejo pravočasno plačati svojih davčnih obveznosti, lahko z vlogo zaprosijo tudi za naslednje ugodnosti, ki so predvidene v obstoječi zakonodaji (Zakonu o davčnem postopku - ZDavP-2 in Zakonu o prekrških – ZP-1), in sicer:

 • odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev v izjemnih primerih (101. člen ZDavP-2 in 38. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku)
  V primeru izrednih okoliščin (poplava) se vlogi lahko ugodi ne glede na siceršnje mesečne dohodke, premoženje oziroma prihranke zavezanca in njegovih družinskih članov, kot izhajajo iz javnih evidenc, če bi plačilo obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka je dovoljen v primerih, ko je davek zapadel v plačilo največ tri mesece pred nastankom izrednih okoliščin. 
 • plačilo davka v največ 3 mesečnih obrokih brez preverjanja pogojev (drugi odstavek 103. člena ZDavP-2).
 • plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja (prvi odstavek 103. člena ZDavP-2)
Na spletnih straneh Finančne uprave so objavljena pojasnila in obrazci vlog za uveljavljanje ugodnosti pri plačilu davčnih obveznosti, tako na podlagi odloka kot po obstoječi zakonodaji


Vir: FURS, 21. 8. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Začasni ukrep dodatna olajšava za donacije za leto 2023

14.08.2023 Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) v povezavi z začasnimi ukrepi prinaša spremembo na področju dodatne olajšave za donacije za leto 2023.

Novelav povezavi z začasnimi ukrepi  na področju dodatne olajšave za donacije za leto 2023 določa:

Zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ter zavezanec po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki dosega dohodke iz dejavnosti, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, lahko poleg zmanjšanja davčne osnove po prvem in drugem odstavku 59. člena ZDDPO-2 oziroma po prvem in drugem odstavku 66. člena ZDoh-2, uveljavlja dodatno zmanjšanje davčne osnove davčnega obdobja:

 • za celoten znesek plačil v denarju za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023,
 • plačan na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije,

Zmanjšanje davčne osnove je možno do višine davčne osnove pri čemer lahko zavezanec za znesek, ki v letu donacije presega znesek možnih zmanjšanj davčne osnove, zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Vir: FinD-INFO. 14. 8. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU – velja od 1. 1. 2020 dalje

08.08.2023

Finančna uprava je z dne, 4. 8. 2023 ponovno dopolnila pojasnilo FURS št. 0920-7191/2018-8 z dne 29. 4. 2019, dopolnitev št. 0920-7191/2018-19 z dne 20. 12. 2019.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

4. 08. 2023


Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU – velja od 1. 1. 2020 dalje

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU – velja od 1. 1. 2020 daljeVir: FURS, 4. 8. 2023

__________
Dopolnitev pojasnila:

Vprašanje št. 14: Ali je treba oddati DDV-PPS za rabljeno kopensko prevozno sredstvo (vozilo), ki ga davčni zavezanec kupi v drugi državi članici od davčnega zavezanca, kateri ob pridobitvi ali uporabi predmetnega vozila ni imel pravice do odbitka DDV? Iz računa je razvidno, da gre za osebo javnega organa, identificirano za namene DDV, ki se sklicuje na b točko 136. člena Direktive o DDV (3. točka 44. člena ZDDV-1). (3. 8. 2023)

Odgovor:

Davčni zavezanec v navedenem primeru opravi oproščeno dobavo blaga pod pogoji iz b) točke 136. člena Direktive o DDV (3. točka 44. člena ZDDV-1), zato je pridobitev rabljenega motornega kolesa oproščena plačila DDV v skladu z a) točko prvega odstavka 48. člena ZDDV-1. Iz navedenega izhaja, da v takem primeru ob pridobitvi ni treba oddati DDV-PPS.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

FURS: Priporočamo zbiranje finančne pomoči prek humanitarnih organizacij

07.08.2023 Če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, je ta pomoč oproščena plačila dohodnine.

Če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva, je ta pomoč oproščena plačila dohodnineČe društvo nima urejenega statusa humanitarne oziroma invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije oziroma z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, dana sredstva oziroma pomoč fizični osebi ni oproščena plačila dohodnine.

Finančna uprava zato priporoča, da se vsa finančna pomoč zbira prek humanitarnih organizacij, ki bodo ta sredstva najlažje razdelila pomoči potrebnim.

Pomoč delodajalca zaposlenemu

V primeru, da delodajalec izplača delavcu solidarnostno pomoč, se ta do višine 2000 evrov ne všteva v davčno osnovo.    

»Darila« do 5000 evrov niso obdavčena

Naj dodamo še, kakšna je zakonodaja glede prejemanja daril, tudi denarja med fizičnimi osebami (fizična fizični osebi): če torej fizična oseba obdaruje drugo fizično osebo in je predmet darila premično premoženje (kamor se šteje tudi denar), se takšno darilo obdavči le v višini nad 5000 evrov, razen pri nepremičninah (darila, prejeta od istega darovalca v 12 mesecih, se seštevajo). Prejemniku darila, ki predstavlja denar v višini do 5000 evrov, ni treba vložiti napovedi za odmero davka.

Vir: FURS, 7. 8. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost JULIJ 2023

01.08.2023 Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost JULIJ 2023


Vir: FURS, 31.7.2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Rok za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja se izteče 31. julija 2023

31.07.2023 Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. maja 2023 in imajo doplačilo dohodnine, želimo obvestiti, da se rok za plačilo izteče 31. julija 2023.

Sicer pa je rok doplačila natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezanci, ki so prejeli elektronsko vročen informativni izračun dohodnine, si lahkov plačilni nalog pripravijo v eDavkih. Na platformi YouTube so v posebnem videu prikazani napotki za pripravo plačilnega naloga v eDavkih.

Zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 30. junija 2023, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Ob tem bi radi spomnili na pravico, da zavezanec odmerjeni davek lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve obrazca za obročno plačilo davka ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje bi bilo, da bi ga zavezanec vložil takoj, ko prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.

Vir: FURS, 24. 7. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Samostojne osebne storitve

24.07.2023

Finančna uprava je objavila nov dokument: Samostojne osebne storitve, 1. izdaja, julij 2023.

MEDNARODNO OBDAVČENJE

24. 07. 2023


Samostojne osebne storitve

nov dokument

***


Več na povezavi:
Samostojne osebne storitve; 1. izdaja, julij 2023.Vir: FURS, 24. 7. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 1. točki drugega odstavka 100. člena ZDoh-2

20.07.2023

Finančna uprava RS je objavila nov dokument – Odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 1. točki drugega odstavka 100. člena ZDoh-2, 1. izdaja, julij 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ KAPITALA

17. 7. 2023


Odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 1. točki drugega odstavka 100. člena ZDoh-2

nov dokument

***


Več na povezavi: Odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 1. točki drugega odstavka 100. člena ZDoh-2; 1. izdaja, julij 2023

 

Vir: FURS, 17. 7. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino

18.07.2023

FURS je pripravil spremembo dokumenta Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, 11. izdaja, julij 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

17. 07. 2023

 

Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino

sprememba dokumenta

***


Več: Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, 11. izdaja, julij 2023Vir: FURS, 17. 07. 2023

________________

Povzetek sprememb iz dokumenta:

5.1. Osnova za obračun in plačilo prispevkov – velja do 31. 12. 2023

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance – delavce v delovnem razmerju je določena v 144. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (in velja tudi za ostale prispevke). Pri določitvi osnove je treba upoštevati lastnost zavarovane osebe glede na vključenost v obvezno zavarovanje (zavarovalno podlago). Za namene pravilne določitve osnove za obračun prispevkov je treba v primeru delavcev, napotenih na delo v tujino, ločiti zavarovance, ki so v času napotitve vključeni v zavarovanje po zavarovalni podlagi 001 (delavci v delovnem razmerju na območju RS) in zavarovance, ki so vključeni v zavarovanje po zavarovalni podlagi 002 (delavci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, v katero so bili poslani).

Delavci, ki so napoteni na delo v tujino in redno oziroma sočasno opravljajo delo tako v RS kot tudi v tujini (primeroma tisti, ki so obravnavani po 13. členu Uredbe (ES) 883/2004, ki ureja sočasne zaposlitve in kjer gre za običajno opravljanje dela v dveh ali več državah EU), so v obvezno zavarovanje, tudi v času napotitve, vključeni po zavarovalni podlagi 001 in se pri določitvi osnove za obračun in plačilo prispevkov upošteva prvi in tretji odstavek 144. člena ZPIZ-2. 

Delavci, ki so napoteni na delo v tujino in opravljajo dela v tujini izjemoma za čas, ki ne presega 24 mesecev in niso poslani v tujino, da nadomestijo drugo napoteno osebo se za namene izvajanja ZPIZ-2 štejejo za napotene delavce po tretjem odstavku 14. člena ZPIZ-2 (primeroma tisti, ki soobravnavani po 12. členu Uredbe (ES) 883/2004), so v času napotitve vključeni v zavarovanje po zavarovalni podlagi 002 in se pri določitvi osnove za obračun in plačilo prispevkov upošteva prvi, drugi in tretji odstavek 144. člena ZPIZ-2.

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance – napotene delavce v delovnem razmerju (zavarovalna podlaga 002) od izplačane plače je v skladu z drugim odstavkom 144. člena ZPIZ-2 (in velja tudi za ostale prispevke) plača, ki bi bila prejeta za enaka dela v Sloveniji.

To pomeni, da se v osnovo za obračun prispevkov teh delavcev ne všteva tisti del plače, ki jo prejmejo izključno samo zaradi napotitve na delo v tujino. Opredelitev, ali dodatki, ki jih prejme napoteni delavec predstavljajo del plače ali drug prejemek iz delovnega razmerja, je odvisna od same opredelitve plače, skladno s predpisi o delovnih razmerjih. Po določbi drugega odstavka 126. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je to opredeljeno v kolektivi pogodbi, ki zavezuje delodajalca ali pa v pogodbi o zaposlitvi.

Ne glede na drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2 pa napoteni delavci ne glede na zavarovalno podlago (upoštevajoč tretji odstavek 144. člena ZPIZ-2) plačujejo prispevke tudi od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, vključno s stimulacijami in bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi, od zneskov, določenih v tretjem odstavku 144. člena ZDoh-2.


5.2. Osnova za obračun in plačilo prispevkov – velja od 1. 1. 2024

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance – delavce v delovnem razmerju je določena v 144. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (in velja tudi za ostale prispevke). Pri določitvi osnove je treba upoštevati lastnost zavarovane osebe glede na vključenost v obvezno zavarovanje (zavarovalno podlago). Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmiS-1 (Uradni list RS, št. 40/23) v 35. členu določa prenehanje veljavnosti drugega odstavka 144. člena ZPIZ-2, ki pa se uporablja še za izplačila plače za obdobje do vključno decembra 2023. Navedeno pomeni, da za izplačila plače za obodbje od vključno januar 2024 dalje tudi za delavce napotene na delo v tujino (ne glede na to ali gre za napotitev po 12. ali 13. členu Uredbe (ES) 883/2004 ali pa napotitev v tretje države) v osnovo za obračun in plačilo prispevkov všteva celotna izplačana plača. Povedano drugače, v primeru napotitev na delo v tujino se ukinja vštevanje primerljive plače za delo v Sloveniji v osnovo za obračun in plačilo prispevkov.

Navedeno velja tudi za javne uslužbence, pomorščake. Tretji odstavek 1. člena ZČmiS-1 sicer določa, da se zakon ne uporablja za čezmejno izvajanje storitev pomorščakov v podjetjih trgovske mornarice, letalske posadke in kabinskega osebja, javnih uslužbencev in pogodbenih delavcev. Poseg v ZPIZ-2, na podlagi 35. člena ZČmIS-1, v ničemer ne odvezuje javnih uslužbencev, napotenih delavcev, k spoštovanju zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Navedena sprememba pa ne posega na pravila za določanje plač.

S črtanjem drugega odstavka 144. člena ZPIZ-2 se v bistvu črta izjema glede določitve (nižje) osnove za plačilo prispevkov zaposlenih oseb, vključenih v sistem socialnega zavarovanja v Republiki Sloveniji, v času napotitve v tujino.

V skladu s 35. členom ZČmiS-1 bo za plače od obdobja januar 2024 dalje v primeru napotenih delavcev, zavarovalno osnovo treba določiti na način, kot to že določa prvi odstavek 144. člena ZPIZ-2. Na podlagi te določbe se v osnovo za izračun prispevkov šteje plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi, ne glede na to, ali je to plača v RS ali plača, prejeta za delo v tujini.


8.0 PREDLAGANJE REK OBRAZCEV

Obveznost predlaganja podatkov davčnemu organu o izplačanih dohodkih Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 določa v prvem in četrtem odstavku 57. člena in drugem odstavku 353. člena. Bolj podrobno v dokumentu na spletni strani FURS; Obracun_davcnega_odtegljaja_REK-O_obrazec_in_postopek_oddaje_prek_eDavkov.docx (live.com).

V obrazcu REK-1 oziroma REK-O (za izplačila od 1. 1. 2023 dalje) izplačevalec dohodka izračuna davčni odtegljaj in obračuna prispevke za socialno varnost po stopnjah, ki veljajo na dan izplačila dohodka. Za izplačila od 1. 1. 2023 dalje) se o izplačilih plače in nadomestila plač delavcem napotenim na delo v tujino poroča na REK-O obrazcu z navedbo vrste dohodka 1001. Ukinjeno je ločeno poročanje z navedbo  vrste dohodka 1091. Ob izplačilu ostalih vrst dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih prejme delavec, napoten na delo v tujino, pa se na REK obrazcu uporabljajo vrste dohodkov, kot veljajo za delavce, ki niso napoteni na delo v tujino.

V primeru napotitve na delo v tujino ločeno poročanje izplačanih plač na REK-O ni predvideno, razen v primeru napotitve na delo nerezidenta, za katerega na podlagi odločbe davčnega organa ni treba obračunati akontacijo dohodnine, ko delavec ni cel meseca napoten na delo v tujino. Ločeno poročanje je v takem primeru potrebno zaradi vgrajenih kontrol v sistemu eDavki. Ko se izpolni polje D11 (stopnja in odločba davčnega organa glede uveljavljanja ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja) se namreč akontacija dohodnine izračuna avtomatično od celega zneska dohodka. Ker se od dohodka doseženega za delo v Sloveniji ugodnosti iz mednarodnih pogodb ne upoštevajo je tako treba pripraviti 2 REK-O obrazca (v obeh primerih uporaba vrste dohodka 1001 Plača in nadomestilo plače).

Na REK obrazcu se poroča tudi o povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka. O teh dohodkih delodajalec poroča skupaj z obdavčljivimi dohodki. Če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, izplačani samostojno, pa se se o dohodkih poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, najkasneje zadnji dan meseca, ki sledi mesecu v katerem so bili izplačani (šifra vrste dohodka 1190).

Na REK-O obrazcu se, skladno s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev v primeru izplačil dohodka delavcu napotenemu na delo v tujino ustrezno označijo in izpolnijo polja.

Polje A011 Delavec napoten na delo v tujino, delodajalec označi v primeru, ko se za prejemnika dohodka pri določitvi osnove za obračun prispevkov uporablja drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2 (osnova za prispevke v višini plače za enaka dela v RS), torej v primeru, ko je delavec, napoten na delo v tujino, v zavarovanje vključen po podlagi 002. Polje A011 bo za izplačila plač za obdobje od januar 2024 ukinjeno (na podlagi ZČmiS-1 se namreč drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2 od 1. 1. 2024 ne uporablja– glej podrobno točko 5.2 tega dokumenta) in označitev ne bo več omogočena.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Obrazec VATR-APP (Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU)

18.07.2023 Davčnim zavezancem, ki so v začetku leta oddali zahtevek za vračilo plačanega DDV v Italijo preko eDavkov (obrazec VATR-APP - Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU) in do dneva objave tega obvestila na eDavke še niso prejeli potrdila o prejemu (obrazec VATR-APPR - Potrditev prejema zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU), predlagamo, da ponovno vložijo zahtevek, sporoča FURS.

Vir: FURS, 17. 7. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev

11.07.2023

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, 3. izdaja, september 2021.

OKOLJSKE DAJATVE

10. 7. 2023


Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev; 3. izdaja, september 2021.

 

Vir: FURS, 10. 7. 2023

_________________________

Podrobneje o spremembah in dopolnitvah:


1.2 EEO ter PBA, za katere se plačuje okoljska dajatev

Ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, na svojih spletnih straneh objavi podrobnejši seznam EEO in PBA, iz katerih nastajajo OEEO, odpadne PBA, vključno s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature, kamor se razvrščajo posamezni proizvodi EEO in PBA v skladu s carinskimi predpisi, in z razredi EEO ter PBA iz priloge 1 uredbe, v katere se uvršča odpadna EEO, PBA.

 Seznam EEO in PBA


Pojasnilo

V primeru spremembe tarifne oznake v kombinirani nomenklaturi za proizvode, ki so zajeti na aktualnem seznamu EEO ter PBA, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor, nastane situacija različnih tarifnih oznak za istovrstne proizvode. To ne pomeni, da zaradi sprememb tarifnih oznak v kombinirani nomenklaturi ni treba obračunavati in plačevati okoljsko dajatev. Okoljsko dajatev je še vedno treba obračunati na podlagi tarifnih oznak objavljenih na aktualnem seznamu EEO ter PBA in na obračunskem obrazcu vpisati tarifno oznako iz seznama EEO ter PBA.


4.2 Plačilo okoljske dajatve

Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega delovnega dne v mesecu, ki sledi polletnemu davčnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.

Plačilo okoljske dajatve se izvede na prehodni  podračun za plačilo okoljske dajatve št. SI56011008881000030, ki je namenjen plačevanju obveznih dajatev, ki pripadajo državnemu proračunu. Za identifikacijo plačila je ključna referenca prejemnika, v katero  mora zavezanec pri plačevanju navesti podatke, ki so predvideni po modelu 19.

Naziv in imetnik podračuna

Številka podračuna

Referenca za plačilo

PDP – Državni podračun

01100-8881000030

SI19  DŠ ZAVEZANCA-21008Pri plačevanju mora zavezanec navesti naslednje podatke:

 • Koda namena: TAXS
 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
 • IBAN prejemnika: SI56 0110 0888 1000 030
 • Referenca prejemnika: SI19 P1-P2, pri čemer je P1 davčna številka zavezanca (8 znakov), P2 pa šifra dajatve (5 znakov - 21008),
 • Ime prejemnika: PDP-PRORAČUN DRŽAVE, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
 

VRSTA DAJATVE

PREHODNI  PODRAČUN, NA KATEREGA ZAVEZANCI PORAVNAVAJO OBVEZNOSTI

MODEL

P1 – DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA

(8 znakov)

P2 – ŠIFRA OBVEZNE DAJATVE

(5 znakov)

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja OEEO, odpadnih PBA (po obračunu)

01100-8881000030

prehodni  podračun – proračun države

19

 

21008

           


5.0   PRIJAVA, SPREMEMBA IN PRENEHANJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI

Proizvajalec in pooblaščeni zastopnik proizvajalca mora Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice osebno ali po pošti na obrazcu OEEO-Prijava ali elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, začne, spremeni ali preneha. Oseba, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora vložiti prijavo za evidentiranje pred začetkom opravljanja dejavnosti. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov je treba prijaviti v treh delovnih dneh po nastopu razlogov.

Pri prijavi spremembe dejavnosti se vpišejo spremembe dejavnosti glede na njeno prvotno prijavo. Prenehanje opravljanja dejavnosti ali prenehanje obveznosti plačila okoljske dajatve zaradi nepredvidenih razlogov je treba prijaviti v treh delovnih dneh po nastanku takšnih razlogov. V primeru odjave dejavnost, se vpišejo razlogi za prenehanje opravljanja dejavnosti.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Posodobljen seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva

10.07.2023 Pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva.

OKOLJSKE DAJATVE

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo posodobljen seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve.

Sprememba je pri upravljavcu Javno podjetje KENOG d.o.o., Sedejeva ulica 7, 5000 Nova Gorica, ki mu je bila izdana odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve št. 35462-19/2023-2570-3 z dne 25. 5. 2023. V navedeni odločbi je določeno, da je upravičenost prenehala z dnem 20. 5. 2023, odločba pa je postala pravnomočna dne 3. 7. 2023.

Vir: FURS, 10. 7. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2022

05.07.2023 Zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine so na dom prejeli informativni izračun dohodnine. Pri tem velja opozoriti, da je Finančna uprava RS sestavila in odpremila informativni izračun za vse zavezance za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka.

Davčni organ za zavezanca za vložitev napovedi za odmero dohodnine sestavi informativni izračun dohodnine na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc, in podatkov, ki so jih Finančni upravi RS do 6. februarja 2023 posredovali izplačevalci in zavezanci.

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2022 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. julija 2023, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register.

Na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave je dostopen Obrazec napovedi za odmero dohodnine.

Napoved je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali  brez digitalnega potrdila (registracija z uporabo davčne številke in gesla) poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki ali preko mobilne aplikacije eDavki.


Vir: FURS, 4. 7. 2023Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Napoteni vozniki

04.07.2023 FURS obvešča, da je z 18. aprilom začel veljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1), v katerega je implementirana Direktiva 1057/2020 o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012 v okviru mobilnostnega svežnja I.

Po ZČmIS-1 cestna preverjanja na območju R Slovenije opravljajo FURS in IRSI. FURS bo v celoti nadziral samozaposlene osebe. IRSD inšpekcijski organ – preverjanja po napotitvi.

Ker ste lahko člani kontaktne skupine za gospodarstvo za področje carin ali trošarin tudi v vlogi naročnika storitev mednarodnega prevoza, vam v spodnji povezavi podajamo nekaj informacij v zvezi z vašimi obveznostni.

Več v dokumentu >> Podrobnejša pravila pri napotenih voznikih


Vir: FURS, 4. 7. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Poročanje plačilnih podatkov s strani ponudnikov plačilnih storitev in CESOP

04.07.2023

FURS je izdal spremembe v dokumentu - Poročanje plačilnih podatkov s strani ponudnikov plačilnih storitev in CESOP (s pogostimi vprašanji in odgovori), julij 2023.

DAVEK NA DODANO VREDNOST

3. 7. 2023


Poročanje plačilnih podatkov s strani ponudnikov plačilnih storitev in CESOP

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Poročanje plačilnih podatkov s strani ponudnikov plačilnih storitev in CESOP, julij 2023Vir: FURS, 3. 7. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2022 – 2. tranša

03.07.2023 Finančna uprava obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2022, da bodo dne 10. 7. 2023, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 6. 7. 2023.

Zato zavezance pozivajo, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 6. 7. 2023, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila.

Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo, če bo znesek pobota presegel 10 EUR.


Vir: FURS, 30. 6. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji

29.06.2023

FURS je izdal spremembo dokumenta - Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji, 6. izdaja, junij 2023, v katerem je spremenjeno poglavje Vidik dohodnine.

DOHODNINA – DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

29. 6. 2023


Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi:  Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji, 6. izdaja, junij 2023


Vir: FURS, 29. 6. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

S 30.6.2023 se izteče rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine

29.06.2023 Zavezanci, ki ste prejeli informativni izračun v začetku junija (datum odpreme na ovojnici je 31. maj 2023), imate do 30. junija čas za vložitev ugovora zoper informativni izračun.

Ugovor lahko vložite, če ugotovite:

 • nepravilnosti oz. pomanjkljivosti podatkov,
 • previsoko ugotovljeno davčno obveznost,
 • prenizko ugotovljeno davčno obveznost.

Zavezanci lahko ugovor vložite preko portala eDavki oziroma osebno ali po pošti pristojnemu finančnemu uradu.


Vir: FURS, 29. 6. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Požarna taksa

28.06.2023 Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Požarna taksa, 2. izdaja, junij 2023.

POŽARNA TAKSA

23. 6. 2023

 

Požarna taksa

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Požarna taksa; 2. izdaja, junij 2023

 

Vir: FURS, 23. 6. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

30. junija 2023 se izteče rok za oddajo soglasja za direktno obremenitev dohodnine

26.06.2023 Če želite plačati dohodnino s SEPA direktno obremenitvijo (SDD) oziroma »trajnikom«, morate soglasje za SDD oddati do 30. junija 2023, sporoča FURS.

Novost pri letošnjih informativnih izračunih dohodnine je možnost plačila teh obveznosti s SEPA direktno obremenitvijo (SDD). Zavezanci, ki želijo s SDD plačati dohodnino, določeno z informativnim izračunom dohodnine z datumom odpreme 31. maja 2023, morajo Finančni upravi do 30. junija 2023 (do poteka roka za ugovor zoper informativni izračun dohodnine) predložiti soglasje za SDD. Soglasje za SDD se predloži preko eDavkov, ob pogoju, da je zavezanec vključen v storitev eVročanja. Soglasje velja za plačilo vseh nadaljnjih obveznosti te vrste, če zavezanec ne prekliče soglasja za SDD.

Račun zavezanca bo za plačilo obveznosti, določenih z informativnim izračunom dohodnine, bremenjen na dan, ko se izteče rok za plačilo te obveznosti. Zavezancu bo 14 dni pred bremenitvijo računa v eDavkih omogočen vpogled v plačilni nalog za SDD, zoper katerega lahko poda ugovor. V tem primeru banki zavezanca ne bo poslan plačilni nalog za SDD in bo moral zavezanec sam plačati obveznost. Podrobnejše informacije o plačilu obveznih dajatev s SDD so objavljene na spletni strani Finančne uprave.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 30. junija 2023

26.06.2023 Dne 30. junija 2023 se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine, ki je bil odpremljen 31. maja 2023.

Če ste prejeli informativni izračun dohodnine v začetku junija (datum odpreme 31. maj 2023) in ga še niste preverili, svetujemo, da to storite čim prej. Le do 30. junija 2023 še lahko date ugovor. V sporočilu Finančne uprave z dne 31. maja 2023 najdete več informacij o drugem svežnju informativnih izračunov dohodnine za leto 2022.


Vir: FURS, 22. 6. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Obvestilo o objavi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/1100 o uvedbi preventivnih ukrepov v zvezi z nekaterimi izdelki s poreklom iz Ukrajine – podaljšanje ukrepa

08.06.2023 FURS obvešča, da je bila dne 5. 6. 2023 v Uradnem listu EU L 144 objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1100 o uvedbi preventivnih ukrepov v zvezi z nekaterimi izdelki s poreklom iz Ukrajine.

OMEJEVALNI UKREPI

V skladu s prvim členom uredbe je sprostitev v prosti promet ali dajanje v postopek carinskega skladiščenja, postopek proste cone ali postopek aktivnega oplemenitenja izdelkov iz Priloge k tej uredbi s poreklom iz Ukrajine dovoljeno le v drugih državah članicah kot v Bolgariji, na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji ali na Slovaškem.

Ukrep se nanaša na naslednje izdelke:

Poimenovanje izdelka

Oznaka blaga

Pšenica

Navadna pšenica (razen semena za setev)

ex 1001 99 00

Koruza

Koruza (razen semena za setev)

1005 90 00

Oljna ogrščica

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno (razen semena za setev)

1205 10 90;

ex 1205 90 00

Sončnično seme

Sončnično seme, celo ali lomljeno (razen semena za setev)

1206 00 91;

1206 00 99


Navedeno pomeni, da v Sloveniji omejitev sprostitve zadevnega blaga ne velja, je pa potrebno ob sprostitvi tega blaga v prosti promet v Sloveniji  v podatkovni element 2/3 carinske deklaracije vpisati oznako Y844 – Blago, ki ni sproščeno v prosti promet v Bolgariji, na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji ali na Slovaškem – Posebne določbe.

Uredba je začela veljati na dan objave tj. 5. 6. 2023 in se uporablja do 15. 9. 2023.


Vir: FURS, 8. 6. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

07.06.2023

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, junij 2023 z dopolnitvami poglavja 8.3 Podjemne pogodbe z zaposlenimi zdravstvenimi delavci in podjemne pogodbe sklenjene za namen izvajanja dejavnosti ambulant za neopredeljene – oprostitev plačila posebnega davka na določene prejemke.

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

06. 06. 2023

 

Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, junij 2023

 Vir: FURS, 06. 06. 2023

__________________

Dopolnjeno:

8.3 Podjemne pogodbe z zaposlenimi zdravstvenimi delavci in podjemne pogodbe sklenjene za namen izvajanja dejavnosti ambulant za neopredeljene – oprostitev plačila posebnega davka na določene prejemke

Z Zakonom o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva - ZNUNBZ[1] (Uradni list RS, št. 141/2022) je uvedena tudi nova določba 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema - ZNUZSZS, ki v sedmem odstavku določa, da lahko ne glede na 53.c člen ZZDej javni zdravstveni zavod za namen opravljanja zdravstvenih storitev iz tega ukrepa sklene podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: podjemna pogodba) za opravljanje zdravstvenih storitev z zdravstvenim delavcem, zaposlenim pri njem, za redni obseg programa zdravstvene dejavnosti, če rednega obsega programa ta zaposleni ne more izvesti v okviru svojega rednega delovnega časa, in za izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim programom zdravstvene dejavnosti, če zdravstvene storitve opravi zunaj svojega rednega delovnega časa.

Z določbo iz 15. člena ZNUZSZS je uvedena izjema za sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zdravstvenimi delavci (z zdravstvenim delavci zaposlenimi pri javnem zdravstvenem zavodu), saj v skladu s šestim odstavkom 53.c členom ZZDej sklepanje podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnim zaposlenim zdravstvenim delavcem ni dovoljeno, razen če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister, pristojen za zdravje, in je zagotovljen vir financiranja. S to določbo se torej uvaja dodatna izjema za opravljanje zdravstvenih storitev z zdravstvenim delavcem, zaposlenim pri javnem zdravstvenem zavodu, za redni obseg programa zdravstvene dejavnosti, če rednega obsega programa ta zaposleni ne more izvesti v okviru svojega rednega delovnega časa, in za izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim programom zdravstvene dejavnosti, če zdravstvene storitve opravi zunaj svojega rednega delovnega časa.

Izplačila po teh podjemnih pogodbah (ne pa po podjemnih pogodbah po šestem odstavku 53.c člena ZZDej) so oproščena posebnega davka na določene prejemke. Torej niso vsa izplačila po podjemnih pogodbah, ki jih z lastnimi zaposlenimi lahko sklepa javni zdravstveni zavod, oproščena posebnega davka na določene prejemke.

V 18. členu ZNUNBZ je določena pravna podlage za vzpostavitev ambulante za neopredeljene zavarovane osebe, imenovana tudi ambulanta za neopredeljene. Ambulanta za neopredeljene se skladno z ZNUNBZ organizira pri javnih zavodih, kjer zaradi pomanjkanja zdravnikov izbira splošnega osebnega zdravnika v skladu z 80. členom ZZVZZ ni mogoča. Pred opredelitvijo posamezne osebe na ambulanto za neopredeljene, mora javni zdravstveni zavod izčrpati možnosti opredelitve te osebe na splošnega zdravnika znotraj lastnega zavoda.

Zdravstveni delavci, ki so navedeni v tretjem odstavku 18. člena ZNUNBZ, se v delo ambulant za neopredeljene vključujejo na podlagi podjemne pogodbe. Takšna podjemna pogodba se lahko sklene za čas od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2024.

Ne glede na zakon, ki ureja posebni davek na določene prejemke, se posebni davek na določene prejemke ne plačuje od izplačil na podlagi podjemnih pogodb, ki jih javni zdravstveni zavod sklene z lastnim zaposlenim zdravstvenim delavcem v skladu s sedmim odstavkom 15. člena ZNUZSZS, kot tudi ne od sklenjenih podjemnih pogodb z zdravstvenimi delavci iz tretjega odstavka 18. člena ZNUNBZ za namene izvajanja dejavnosti ambulant za neopredeljene.

Javni zdravstveni zavod FURS sporoči podatke o zneskih izplačil na podlagi navedenih podjemnih pogodb za posamezni mesec po posameznem zaposlenem/ podjemniku, in sicer najpozneje do konca tekočega meseca za pretekli mesec. Javni zdravstveni zavod v primeru sklenitve podjemne pogodbe  vodi evidenco opravljenih zdravstvenih storitev za posameznega zaposlenega/ podjemnikatako, da sta iz nje razvidna datum in časovno obdobje vseh zdravstvenih storitev, ki jih zaposleni (v in izven svojega rednega delovnega časa) oziroma podjemnik opravi za javni zdravstveni zavod. Nadzor nad evidenco iz prejšnjega stavka izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

V skladu z enajstim odstavkom 15. člena ZNUZSZS in osmim odstavkom 18. člena ZNUNBZ ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2024 z možnostjo podaljšanja. Ukrep torej trenutno velja za delo, opravljeno po tovrstnih podjemnih pogodbah, vključno z oprostitvijo posebnega davka na določene prejemke, do decembra 2024, ne glede na datum izplačila.

V skladu s sedmim odstavkom 15. člena ZNUZSZS in šestim odstavkom 18. člena ZNUNBZ javni zdravstveni zavod Finančni upravi Republike Slovenije sporoči podatke o zneskih izplačil po podjemnih pogodbah, za katere velja oprostitev plačila posebnega davka na določene prejemke za posamezni mesec, po posameznem zaposlenem/ podjemniku, in sicer najpozneje do konca tekočega meseca za pretekli mesec. Zahtevano je torej poročanje o zneskih plačil za posamezni mesec po posameznem zaposlenem/ podjemniku.

Navedeno poročanje javni zdravstveni zavod zagotavlja preko poročanja davčnemu organu na predpisanih REK obrazcih, tako, da davčnemu organu za izplačila po obravnavanih podjemnih pogodbah predloži ločen REK obrazec, z uporabo šifre vrste dohodka, ki ne zahteva obračuna posebnega davka na določene prejemke, in sicer:

-  za izplačila do 31. 12. 2022 obrazec REK-2, z uporabo šifre vrste dohodka 1502 Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (oprostitev posebnega davka na določene prejemke),

-  za izplačila od 1. 1. 2023 dalje obrazec REK-O, z uporabo šifre vrste dohodka 2502 Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (4. čl. ZŠDDP).

Javni zdravstveni zavod mora REK obrazec v skladu z ZDavP-2 davčnemu organu predložiti najpozneje na dan izplačila dohodka.[1] Zakon je začel veljati 8. 11. 2022.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti

06.06.2023 FURS je izdal spremembo dokumenta – Izvršba nedavčnih obveznosti.

IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI 

5. 6. 2023

 

Izvršba nedavčnih obveznosti  

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Izvršba nedavčnih obveznosti, 2. izdaja, januar 2023

 Vir: FURS, 5. 6. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Spremembe računov in podračunov za plačilo dajatev in trošarin

02.06.2023 Finančna uprava je objavila spremembe v seznamu računov občin za plačilo obveznih dajatev in spremenjene podračune za plačilo trošarin in okoljskih dajatev, ter spremembo dokumenta Iskalnik računov in referenc za plačilo obveznih dajavtev.

PLAČEVANJE DAVKOV IN DRUGIH DAJATEV

31. 5. 2023


 - Spremenjeni računi občin za plačilo obveznih dajatev

Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev

Iskalnik računov in referenc za plačilo obveznih dajavtev


Vir: FURS, 31. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Sem napoteni delavec (nerezident) in opravljam delo v tujini za slovenskega delodajalca

01.06.2023 Finančna uprava je na spletnih straneh objavila nov življenjski dogodek - Sem napoteni delavec (nerezident) in opravljam delo v tujini za slovenskega delodajalca s podrobnejšim opisom področja ter pripadajočimi obrazci, ki jih potrebujejo zavezanci v tem primeru.

MEDNARODNO OBDAVČENJE

30. 5. 2023


Sem napoteni delavec (nerezident) in opravljam delo v tujini za slovenskega delodajalca

nov življenjski dogodek


Več: Sem napoteni delavec (nerezident) in opravljam delo v tujini za slovenskega delodajalca


Vir: FURS, 30. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ugotovljene številne kršitve pri prodaji na obcestnih stojnicah

30.05.2023 Pretekli vikend nadzori na 21 lokacijah na obcestnih strojnicah sadja. Dvema pravnima osebama smo izrekli prepoved opravljanja dejavnosti. Eden od kršiteljev ni davčno potrdil kar 767 računov.

Finančna uprava nadzira spoštovanje predpisov tudi pri zavezancih, ki prodajajo sadje na stojnicah. V lanskem letu je bilo opravljenih več kot 250 nadzorov na stojnicah pri 113 različnih pravnih osebah. V 31 odstotkih opravljenih nadzorov so bile ugotovljene kršitve, ki se nanašajo na neizdajo računov, nepotrjevanje računov v davčnih blagajnah, nepravilno vsebino računov, zaposlovanje na črno in nepravilnosti, povezane z DDV-jem. Vodenih je bilo 65 prekrškovnih postopkov, v katerih so bile izrečene globe v višini 235.750 evrov.

V letošnjem letu so se aktivnosti na tem področju začele intenzivneje izvajati v aprilu z začetkom sezone prodaje sadja. Finančna uprava je opravila že več kot 60 nadzorov, pri 20 zavezancih za davek, največ na Primorskem. Poostren nadzor stojnic na območju občin Pivka, Ankaran, Koper, Izola in Piran je potekal tudi pretekli konec tedna od 26. do 28. maja 2023. Dvema pravnima osebama je bil izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ugotovljeni so bili tudi prekrški zaradi drugih kršitev davčnih predpisov. Pri enem od zavezancev za davek je bilo ugotovljeno, da davčnemu organu v informacijski sistem davčnih blagajn ni posredoval podatkov o 767 izdanih računih.

S poostrenimi nadzori bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V okviru medresorske delovne skupine sodelujemo tudi z drugimi inšpekcijskimi službami.


Vir: FURS, 30. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, s poudarkom na prenosu nepremičnin

30.05.2023 Finančna uprava RS je objavila nov dokument – Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, s poudarkom na prenosu nepremičnin, 1. izdaja, maj 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

28. 5. 2023


Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, s poudarkom na prenosu nepremičnin

nov dokument

***


Več na povezavi: Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, s poudarkom na prenosu nepremičnin, 1. izdaja, maj 2023


Vir: FURS, 28. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Rok za doplačilo dohodnine se izteče 2. junija 2023

23.05.2023 Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. marca 2023 in imajo doplačilo dohodnine, želi FURS obvestiti, da se rok za plačilo izteče 2. junija 2023.

Sicer pa je rok doplačila natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezanci, ki so prejeli elektronsko vročen informativni izračun dohodnine, si lahkov plačilni nalog pripravijo v eDavkih. Napotki so prikazani v posebnem videu.

Zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 3. maja 2023, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Ob tem bi radi spomnili na pravico, da se odmerjeni davek lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve  obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje bi bilo, da bi ga zavezanec vložil takoj, ko prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.


Vir: FURS, 23. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Splošni pogoji plačevanja dajatev z e-računom

22.05.2023

FURS je izdal spremembe v dokumentu - Splošni pogoji plačevanja dajatev z e-računom, maj 2023.

PLAČEVANJE DAVKOV IN DRUGIH DAJATEV

19. 5. 2023


Splošni pogoji plačevanja dajatev z e-računom

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Splošni pogoji plačevanja dajatev z e-računom, maj 2023Vir: FURS, 19. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

19.05.2023

FURS je izdal spremembe v dokumentu - Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, 7. izdaja, maj 2023.

OKOLJSKE DAJATVE

18. 5. 2023


Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, 7. izdaja, maj 2023Vir: FURS, 18. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Davčna obremenitev stroškov dela 39,7-odstotna

18.05.2023 Davčna obremenitev stroškov dela je bila za 0,7 odstotne točke nižja kot pred enim letom.

Davčna obremenitev stroškov dela nižja

Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je lani zaslužila 67 % plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 39,7 % namenjenih za plačilo davčnih bremen, 60,3 % pa za neto plačo. Davčna obremenitev je bila za 0,7 odstotne točke nižja kot v letu pred tem.

Tudi obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost nižja

Davčna obremenitev za samsko osebo je v prejšnjem letu znašala 86,3 % dodatne bruto plače v zaposlitvi. To pomeni, da so se neto dohodki samske osebe pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost povečali za 13,7 % bruto plače. To imenujemo »past brezposelnosti«. Gre za razliko v neto dohodkih osebe ob njenem prehodu (nadomestilo za brezposelnost v višini 80 % bruto plače zaposlene osebe, ki prejema 67 % bruto plače povprečne zaposlene osebe) v zaposlenost (67 % bruto plače povprečne zaposlene osebe) iz brezposelnosti. Razlika nastane zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev v zaposlitvi v primerjavi z dohodki in višjimi pripadajočimi socialnimi transferji med brezposelnostjo. Davčna obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost za samsko osebo je bila za 0,1 odstotne točke nižja kot leto prej.

Davčna obremenitev pri prehodu na bolje plačano delovno mesto za samsko osebo nižja, za par z dvema otrokoma enaka

Davčna obremenitev plače za samsko osebo je lani znašala 49,4 % (leto prej 50,1 %) dodatne bruto plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto, za par z dvema otrokoma pa 100,0 %. Ta kazalnik imenujemo past nizkih plač in prikazuje razmerje v neto dohodkih zaposlene osebe pri prehodu na višje plačano delovno mesto (s 33 % na 67 % bruto plače povprečne zaposlene osebe) zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev glede na prejšnje nižje dohodke, posledično nižje davke in socialne prispevke ter višje pripadajoče socialne transferje. Davčna obremenitev plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto se je v primerjavi z letom prej za samsko osebo znižala za 0,7 odstotne točke, za par z dvema otrokoma pa je ostala enaka.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Kazalniki spodbud za delo, SlovenijaKazalniki spodbud za delo, Slovenija
  2021 2022
%
Davčna obremenitev stroškov dela 40,4 39,7
Past brezposelnosti 86,4 86,3
Past nizkih plač    
  samska oseba, brez otrok 50,1 49,4
  par, ena zaposlena oseba, dva otroka 100,0 100,0
 

Vir: SURS, 18. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Olajšava za investiranje

16.05.2023

FURS je izdal spremembo dokumenta Olajšava za investiranje, 4. izdaja, maj 2023, v katerem dopolnjujejo pojasnila glede pogojev pri uveljavljanju olajšave za opremo, gradbene objekte, šotore in podobne pokrite prostore.  

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO)

15. 5. 2023


Olajšava za investiranje

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Olajšava za investiranje; 4. izdaja, maj 2023

 

Vir: FURS, 15. 5. 2023

*****
Sprememba v dokumentu:


2.3  OPREMA – GRADBENI OBJEKTI

ZDDPO-2 posebej za davčne namene ne določa posebnih kriterijev za razmejevanje, kaj se šteje za opremo, za katero je mogoče uveljavljati davčno olajšavo, in kaj za opremo, ki je sestavni del gradbenih objektov, ki so izvzeti iz olajšave. Za presojo upravičenosti uveljavljanja davčne olajšave v konkretnih primerih je zato treba izhajati iz nedvoumno opredeljenega namena olajšave, da olajšave ni možno uveljavljati za vlaganja v objekte. Za davčne namene je zato opredelitev objektov oziroma vlaganj v poslovne objekte  treba presojati po naravi stvari in namenu uporabe. Pri tem so za vsebinsko presojo v konkretnih primerih, glede vprašanj katera vlaganja se lahko samostojno štejejo za opremo oziroma katera vlaganja so sestavni del investicije v objekt, v pomoč predpisi zakonodaje s področja graditve objektov, tj. Gradbeni zakon (GZ-1) in drugi relevantni področni predpisi, ki so vezani na izvajanje tega zakona, zlasti Uredba o razvrščanju objektov, ter v zvezi s tem izdana Tehnična smernica za razvrščanje objektov, ter drugi relevantni področni predpisi. Za navedene predpise je pristojno ministrstvo za okolje in prostor oziroma resorno ministrstvo, v delovno področje katerega sodi posamezna vrsta objektov.

V skladu z opredelitvijo pojmov v 3. členu GZ-1 oziroma predpisi s področja graditve objektov je objekt s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov, proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami v objektu, ki so namenjene delovanju objekta; objekt je povezan s tlemi, če je temeljen ali s pomočjo gradbenih del povezan s tlemi na stalno določenem mestu in ga ni mogoče premakniti ali odstraniti brez škode za njegovo bistvo; za objekt se štejeta tudi začasni objekt in gradbeni objekt na drevesu, ki je namenjen opravljanju dejavnosti. 

V zvezi s tem je pomembno izpostaviti, da so posamezne vrste opreme sicer lahko premične ali premakljive, vendar se štejejo za nepremičnino oziroma sestavni del nepremičnine, ker so tesno povezane z nepremičnino ali neposredno vključene v samo nepremičnino.

Vrste objektov glede na zahtevnost gradnje

Po zakonodaji s področja graditve objektov se objekti glede na zahtevnost gradnje razvrščajo na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Podrobnejša opredelitev objektov glede na zahtevnost gradnje je v 3. členu GZ-1, podrobnejša razvrstitev objektov z navedbo in opisom posameznih vrst objektov ter z navedbo kriterijev in navodil za razvrščanje objektov je razvidna iz Uredbe o razvrščanju objektov, prilog, ki so sestavni del te uredbe, ter podrobnejše klasifikacije objektov z navedenimi primeri klasificiranja po vrstah objektov v že omenjeni Tehnični smernici za razvrščanje objektov.

Šotori in podobni pokriti prostori

Poleg tega iz opisa tehničnih značilnosti montažnega šotora, ki je namenjen skladiščenju, izhaja, da gre za objekt, v skladu z GZ-1 in Uredbo o razvrščanju objektov. Objekti se po zahtevnosti in dimenzijah uvrščajo med zahtevne, nezahtevne, enostavne in manj zahtevne objekte. V skladu s 10. členom Uredbe o razvrščanju objektov je nezahteven tudi objekt,  če je kot celota dan na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov,  se za njegovo postavitev ne uporabljajo betonska in zidarska dela ali se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi, nima lastnih komunalnih in drugih priključkov in ni enostavni objekt. Dodatna obrazložitev v zvezi s tem je v točki 3.5. Tehnične smernice za razvrščanje objektov.


3.0 POGOJI GLEDE UVELJAVLJANJA OLAJŠAVE

Zmanjšanje davčne osnove zaradi uveljavljanja olajšave za investiranje se izključuje z uveljavljanjem olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj in tudi z olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Pomeni, da zavezanec za isto opremo in neopredmetena sredstva, za katera je že uveljavil olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj ali olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod, ne more uveljaviti še olajšave za investiranje, in obratno, ker bi to pomenilo podvajanje zmanjšanja davčne osnove za isti namen.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Bonitete

16.05.2023

FURS je izdal spremembo v dokumentu - Bonitete, 10. izdaja, maj 2023, in sicer s spremembo v točki 3.5 Zavarovalne premije, kjer je dokument spremenjen glede na dodatne informacije s strani Slovenskega zavarovalnega združenja in drugih deležnikov, pridobljene v zvezi s proučevanjem ustreznosti davčne obravnave premije za zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora.

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

15. 5. 2023


Bonitete

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Bonitete, 10. izdaja, maj 2023Vir: FURS, 15. 5. 2023

****

Sprememba v dokumentu:


3.5 Zavarovalne premije

Boniteto predstavljajo tudi zavarovalne premije, ki jih za delojemalca plačuje delodajalec (6. točka drugega odstavka 39. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2). Za vrednotenje bonitete pri plačilu zavarovalne premije ni določenih posebnih pravil, zato zanje veljajo splošna pravila iz prvega odstavka 43. člena ZDoh-2 (primerljiva tržna cena oziroma strošek, ki je nastal pri delodajalcu v zvezi z nudenjem bonitete).

Po ZDoh-2 se za boniteto ne štejejo le plačila delodajalca za zavarovanje delojemalcev za nesreče pri delu, ki ga je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona in bi opustitev zavarovanja oziroma plačila pomenila kršitev zakona (5. točka tretjega odstavka 39. člena    ZDoh-2).

Pri določanju višine bonitete, ki se pripiše posameznemu zavarovancu, če ti niso poimensko navedeni v zavarovalni polici, se izhaja iz celotne zavarovalne premije, ki jo plača družba.

V primeru korporativnega zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora[1]  se pri izračunu bonitete za posameznega člana organa vodenja in nadzora, upošteva del zavarovalne premije, ki se nanaša na odškodninske zahtevke, ki  bi jih sicer krili člani organov vodenja in nadzora. V tem primeru morajo biti  jasno določeni kriteriji oziroma izračuni za določitev tega dela višine zavarovalne premije.

V kolikor kriteriji v primeru korporativnega zavarovanja odgovornosti niso drugače določeni, se premija  porazdeli na vse fizične osebe, vključene v zavarovanje. Znesek bonitete pa se obračuna le tistim fizičnim osebam, ki so na zakonski podlagi odgovorne za nastalo škodo, ki je tudi predmet zavarovanja na podlagi konkretne zavarovalne police. Po Zakonu o gospodarskih družbah -  ZGD-1 so člani organov vodenja in nadzora solidarno odgovorni za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog (razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti). Druge fizične osebe[2], vključene v zavarovanje, ki ne nosijo tovrstne zakonske odgovornosti za nastalo škodo, kot posamezniki nimajo posebne ugodnosti in se zato boniteta zanje tudi ne obračuna.

V korporativno zavarovanje so lahko vključeni potencialni zavarovanci (kot člani organov vodenja in nadzora), ki naknadno sklenejo delovno razmerje in tudi zavarovanci, ki v času obračuna niso več v delovnem razmerju. Upoštevaje določbo petega odstavka 15. člena ZDoh-2, ki določa, da se šteje, da je dohodek prejet, ko je izplačan fizični osebi ali je kako drugače dan na razpolago fizični osebi, se boniteta obračunava tistim zavarovancem - članom organov vodenja in nadzora, ki so vključeni v zavarovanje oziroma opravljajo funkcijo člana organov vodenja in nadzora v času plačila premije.[1] Korporativno zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora je zavarovalni produkt, pri katerem premija, ki se plača za navedeno zavarovanje ni individualizirana, niti z vidika  zavarovancev, niti z vidika posameznega zavarovalnega kritja in morebitne subrogacije.

[2] Zaposleni, ki niso člani organov vodenja in nadzora, in morebitni drugi vključeni v zavarovanje, ki ne odgovarjajo za škodo pri delu oz. zaradi kršitve njihovih nalog (po ZGD-1, ZFPPIPP in drugih zakonih), razen za škodo povzročeno namenoma ali iz hude malomarnosti (ki pa je zavarovalnice praviloma tudi v primeru korporativnega zavarovanja ne krijejo).   


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

FURS izdal 208.935 odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022

15.05.2023 Finančna uprava je na osnovi podatkov o višini katastrskega dohodka, ki jih pridobi od Geodetske uprave, in podatkov, ki jih zagotovijo drugi pristojni organi, odpremila 208.935 odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022.

Z interventno Covid-19 zakonodajo je bila zaradi izrednih epidemioloških razmer davčna osnova za odmero obveznosti iz kmetijstva za leti 2020 in 2021 določena v višini 50 % katastrskega dohodka. Za leto 2022 se katastrski dohodek za kmetijska in gozdna zemljišča  upošteva v višini 100 %.

Pri tem izpostavljamo, da bi se 100% znesek katastrskega dohodka pri odmeri obveznosti iz kmetijstva moral upoštevati že v letu 2020 (veljavni zakon pa je bil sprejet že leta 2016), a se je z interventno zakonodajo zaradi izrednih epidemioloških razmer katastrski dohodek za davčne namene za leti 2020 in 2021 znižal za 50 %.

V letih 2020 in 2021 so bile različnim upravičencem dodeljene pomoči za omilitev posledic epidemije. Poleg gospodarstva so bili ukrepov deležni tudi zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, študenti, upokojenci in kot rečeno tudi kmetje. Prav tako kot za druge kategorije, kjer je bila zaradi epidemioloških razmer uvedena pomoč, se ta po končani epidemiji končuje tudi za kmete.

Podrobnejše pojasnilo:

Pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022 se zavezancem za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost in/ali zavezancem za odmero akontacije prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki se plačuje od katastrskega dohodka, ne upošteva več določba 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID -19 (ZIUPOPDVE), ki je določala znižano davčno osnovo (50% katastrski dohodek in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj).

To pomeni, da se pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022 upošteva katastrski dohodek,  pripisan kmetijskih in gozdnim zemljiščem, v vrednosti 100% katastrskega dohodka in potencialni tržni dohodek od pridelave v panjih v višini 70% pavšalne ocene dohodka na panj, ugotovljenega po Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2).  

Celotni katastrski dohodek za leto 2021 za vsa kmetijska in gozdna zemljišča v Republiki Sloveniji je bil 107.051.192 EUR (Opomba: zaradi določb interventne zakonodaje 58. člena ZIUPOPDVE je bilo za davčne namene upoštevan samo v višini 50%). Za leto 2022 je celotni katastrski dohodek znašal v višini 112.502.588 EUR. Dejansko povečanje celotnega katastrskega dohodka je torej 5,09%.

Poleg zgoraj navedenega, pa na spremembo višine katastrskega dohodka, ki je osnova za odmero obveznosti iz kmetijstva za leto 2022, vplivajo tudi  druge spremembe podatkov, kot je primeroma sprememba dejanske rabe zemljišč, sprememba lastništva ali zakupa zemljišč in sprememba bonitete zemljišč. Za navedene podatke pa ni pristojna Finančna uprava, ampak drugi organi (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Geodetska uprava, Zemljiška knjiga in tako dalje), ki so v okviru svojih delovnih nalog, pristojni za ažuriranje podatkov, določitev in razlago navedenih sprememb.

Bonitetne točke so podatek iz uradne evidence, ki jo upravlja Geodetska uprava. V tej evidenci so objavljena tudi dodatna pojasnila, povezana na določanje in spreminjanje bonitetnih točk.


Vir: FURS, 12. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Dovoljenje za začasno pooblaščenega prejemnika

12.05.2023

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Začasno pooblaščeni prejemnik, 4. izdaja, maj 2023.

11. 05. 2023


Začasno pooblaščeni prejemnik

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Začasno pooblaščeni prejemnik; 4. izdaja, maj 2023.Vir: FURS, 11. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Mednarodna obdavčitev pokojnin

10.05.2023

FURS je izdal spremembe v dokumentu - Mednarodna obdavčitev pokojnin, 7. izdaja, maj 2023.

MEDNARODNO OBDAVČENJE

4. 5. 2023

 

Mednarodna obdavčitev pokojnin

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Mednarodna obdavčitev pokojnin, 7. izdaja, maj 2023Vir: FURS, 4. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2022 – 1. tranša

04.05.2023 Davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2022, obveščamo, da bomo dne 11. 5. 2023, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 9. 5. 2023.

Zato zavezance pozivamo, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 9. 5. 2023, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila.

Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo, če bo znesek pobota presegel 10 EUR.

Vir: FURS, 28. 4. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino

26.04.2023 FURS je pripravil spremembo dokumenta Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, 10. izdaja, april 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

25. 04. 2023

 

Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino

sprememba dokumenta

***


Več: Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, 10. izdaja, april 2023Vir: FURS, 25. 04. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Dividende – izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe

25.04.2023 Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – DOHODEK IZ KAPITALA; Dividende – izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, april 2023.

Dividende – izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe

24. 4. 2023

Dividende – izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Dividende – izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, april 2023

 

Vir: FURS, 24. 4. 2023

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti

21.04.2023

FURS je izdal spremembe v dokumentu - Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti, 4. izdaja, april 2023.

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

20. 4. 2023

 

Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti 

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti
, 4. izdaja, april 2023


Vir: FURS, 20. 4. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Posebne ureditve VEM-OSS

19.04.2023

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta:  Posebne ureditve VEM-OSS – neunijska, unijska in uvozna ureditev, 4. izdaja, april 2023.

E-TRGOVENJE

18. 04. 2023


Posebne ureditve VEM-OSS

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Posebne ureditve VEM-OSS; 4. izdaja, april 2023.Vir: FURS, 18. 4. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Splošno o DDV

19.04.2023

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Splošno o DDV, 8. izdaja, april 2023.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

18. 4. 2023

 

Splošno o DDV

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Splošno o DDV; 8. izdaja, april 2023

 

Vir: FURS, 18. 4. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

3. maja 2023 se izteče rok za ugovor in za oddajo soglasja za direktno obremenitev

18.04.2023 Dne 3. maja 2023 se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine, ki je bil odpremljen 31. marca 2023. Če želite plačati dohodnino s SEPA direktno obremenitvijo (SDD) oziroma »trajnikom«, morate soglasje za SDD oddati do 3. maja 2023.

Če ste prejeli informativni izračun dohodnine konec marca (datum odpreme 31. 3. 2023) in ga še niste preverili, svetujemo, da to storite čim prej. Le do 3. maja 2023 še lahko podate ugovor. Več informacij najdete v sporočilu Finančne uprave z dne 31. 3. 2023.

Novost pri letošnjih informativnih izračunih dohodnine je možnost plačila teh obveznosti s SEPA direktno obremenitvijo (SDD). Zavezanci, ki želijo s SDD plačati dohodnino določeno z informativnim izračunom dohodnine z datumom odpreme 31. 3. 2023, morajo Finančni upravi do 3. 5. 2023 (do poteka roka za ugovor zoper informativni izračun dohodnine) predložiti soglasje za SDD. Soglasje za SDD se predloži preko eDavkov, ob pogoju, da je zavezanec vključen v storitev eVročanja. Soglasje velja za plačilo vseh nadaljnjih obveznosti te vrste, če zavezanec ne prekliče soglasja za SDD. Račun zavezanca bo za plačilo obveznosti določenih z informativnim izračunom dohodnine bremenjen na dan, ko se izteče rok za plačilo te obveznosti. Zavezancu bo 14 dni pred bremenitvijo računa v eDavkih omogočen vpogled v plačilni nalog za SDD, zoper katerega lahko poda ugovor. V tem primeru banki zavezanca ne bo poslan plačilni nalog za SDD in bo moral zavezanec sam plačati obveznost. Podrobnejše informacije o plačilu obveznih dajatev s SDD so objavljene na spletni strani Finančne uprave.


Vir: FURS, 18. 4. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Računi

18.04.2023

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Računi, 5. izdaja, april 2023.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

18. 4. 2023

Računi

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Računi; 5. izdaja, april 2023

 

Vir: FURS, 18. 4. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila

18.04.2023

FURS je izdal spremembo dokumenta - Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, s spremembami in dopolnitvami, ki jih navajamo v nadaljevanju.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

18. 4. 2023


Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, 14
. izdaja, april 2023Vir: FURS, 18. 4. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Sprememba zakonodaje na področju DDV

18.04.2023

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu Sprememba zakonodaje na področju DDV, 25. izdaja, april 2023.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

18. 4. 2023

Sprememba zakonodaje na področju DDV

sprememba dokumentaVeč na povezavi: Sprememba zakonodaje na področju DDV,  25. izdaja, april 2023Vir: FURS, 18. 4. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Slovenske družbe morajo poročati o kapitalskih naložbah v tujini

13.04.2023 Skladno z Zakonom o davčnem postopku morajo slovenske družbe, ki imajo hčerinske družbe v tujini, to prijaviti tudi na FURS. Družbe morajo to storiti tudi preko FURS z obrazcem DR-04 zaradi obveznosti poročanja kapitalskih naložb v tujini.

Odgovorna oseba lahko to stori elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument (NF-LD), osebno ali po pošti na obrazcu DR-04 (v obrazec je potrebno vpisati identifikacijske podatke ter (v rubriko 20) podatke o kapitalskih naložbah v tujini. K obrazcu je potrebno priložiti dokument, iz katerega so razvidni podatki o kapitalski naložbi v tujini (potrdilo o kapitalski naložbi, pogodba o nakupu vrednostnih papirjev, ipd.), da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov).Vir: Inštitut za računovodstvo, 11. 4. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

12.04.2023

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 12. izdaja, april 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

11. 4. 2023

 

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 12. izdaja, april 2023.Vir: FURS, 11. 4. 2023

_____________________

SPREMEMBE:

4.1 Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, ki se ne všteva v davčno osnovo, je bila za izplačila do 31. 12. 2022 določena v fiksnem znesku,  za izplačila po tem datumu pa se v skladu s spremembo 9. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba  določi v odstotku zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec (PP v RS), in sicer:  

 

Znesek za izplačila od 24.2.2023*

Znesek za izplačila od 1.1. do 23.2.2023**

Za izplačila do 31.12.2022

za 10 let delovne dobe

30% PP v RS

607,18 eur

590,88 eur

460 eur

Za 20 let delovne dobe

45% PP v RS

910,76 eur

886,32 eur

689 eur

Za 30 let delovne dobe

60% PP v RS

1.214,35 eur

1.181,75 eur

919 eur

Za 40 let delovne dobe

75% PP v RS

1.517,94 eur

1.477,19 eur

919 eur

* Upošteva se znesek povprečne mesečne bruto plače za leto 2022, ki znaša 2.023,92 eur (Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023)

**Upošteva se znesek povprečne mesečne bruto plače za leto 2021, ki znaša 1969, 59 eur (Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022)


4.2 Odpravnina ob upokojitvi

V skladu s 7. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina ob upokojitvi, do višine, ki jo določi vlada. Ta višina po 10. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba za izplačila po 31. 12. 2022 znaša 300 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar od 24.2.2023 znaša 6.071,76 eur[1],  (za izplačila od 1. 1. do 23 .2. 2024 znaša 5.908,77; za izplačila do 31. 12. 2022 pa 4.063 eur). Če delodajalec izplača odpravnino ob upokojitvi v višjem znesku kot  je določeno po Uredbi, se znesek odpravnine v delu, ki presega neobdavčen del, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Odpravnina ob dokončni upokojitvi delavca, ki ima pravico do delne invalidske pokojnine, pa se davčno obravnava kot odpravnina ob upokojitvi (za izplačila po 31. 12. 2022 neobdavčeno do višine 300 % zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec, kar od 24.2.2023 znaša 6.071,76 eur, ( za izplačila od 1. 1. do 23. 2. 2024 znaša 5.908,77 eur; za izplačila do 31. 12. 2022 pa 4.063 eur).


4.4 Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, po predpisih, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se za obdobja od 1. 1. 2023 ne vštevajo v davčno osnovo do višine 15 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar od 24.2.2023 znaša 303,59 eur [2]  za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (pred 24. 2. 2022 do višine 295,44 eur, za obdobja pred 1. 1. 2023 pa do višine 172 eur). Če dijak oziroma študent obvezno praktično delo v obdobju enega meseca ne opravlja cel mesec, se neobdavčen znesek sorazmerno zmanjša, glede na razmerje med številom opravljenih dni obveznega praktičnega dela in številom delovnih dni v mesecu.


4.5 Dohodki vajencev

Zakon o vajeništvu - ZVaj, ki se je začel uporabljati 3. 12. 2017, v četrtem v povezavi z osmim odstavkom 20. člena določa znesek vajeniške nagrade v odvisnosti od letnika šolanja.

V Uradnem listu RS, št. 28/23 je objavljen Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad, ki določa da zneski vajeniških nagrad iz četrtega odstavka 20. ZVaj od 1. marca 2023 dalje znašajo:

– za 1. letnik 291,48 eura,

– za 2. letnik 349,78 eura,

– za 3. letnik 466,37 eura.

Ker gre v primeru vajeništva za dohodke iz delovnega razmerja, se povračila stroškov v zvezi z s praktičnim usposabljanjem, ki jih mora delodajalec zagotavljati vajencu na podlagi 21. člena Zvaj, obravnavajo po Uredbi.


4.7 Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, sredstev

Z novelo ZDoh-2AA (Ur. list, št. 158/22) se s 1. 1. 2023 spreminja določba 10. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, po kateri se nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pod pogojem, da je določeno s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca, ne všteva v davčno osnovo  dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,20 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za vsak dan dela na domu, kar od 24. 2. 2023 znaša 4,05 eur na dan[3] (od 1. 1. 2023 do 23. 2. 2023 3,94 eur na dan).[1] Znesek povprečne mesečne bruto plače za leto 2022 znaša 2.023,92 eur (Uradni list RS, št. 25/2023)

[2] Znesek povprečne mesečne bruto plače za leto 2022 znaša 2.023,92 eur (Uradni list RS, št. 25/23)

[3] Znesek povprečne mesečne bruto plače za leto 2022 znaša 2.023,92 eur (Uradni list RS, št. 25/23)


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

FURS: Poskus prevare z lažnim elektronskim sporočilom

03.04.2023 Nekateri zavezanci ponovno prejemajo prevarantska elektronska sporočila. Finančna uprava zavezance na takšen način ne obvešča.

Prosimo, bodite previdni! Ne nasedajte in nikamor ne sporočajte ali vpisujte svojih podatkov.

Finančna uprava od zavezancev nikoli ne zahteva, da vnašajo svoje osebne podatke ali podatke o transakcijskih računih v spletne povezave ali SMS-sporočila. To je vsekakor znak, da gre za prevaro.

Primer poskusa prevare


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Finančna uprava izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

31.03.2023 Zavezanci jih lahko pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih v prvih dneh aprila, v eDavkih pa jih čakajoi od 31. marca. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen konec maja 2023.

Informativni izračun dohodnine je sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Furs na podlagi uradnih evidenc, ter podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki mu jih morajo posredovati izplačevalci oz. zavezanci za dohodnino. Ko ga zavezanec prejme, mora preveriti pravilnost podatkov, in če se z njim strinja, v določenem času postane odločba.

Prvi sveženj so na pošto odpremili danes in jih lahko zavezanci pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih takoj v začetku aprila. Že danes pa lahko v svoj informativni izračun vpogledajo tisti, ki imajo na telefonu naloženo Fursovo aplikacijo eDavki.

V tem svežnju bo informativne izračune dohodnine prejelo 961.322 zavezancev, od tega 66.626 oz. sedem odstotkov z doplačili, 543.039 oz. 56 odstotkov z vračili in 351.657 oz. 37 odstotkov brez vračila ali doplačila dohodnine. Doplačati morajo skupaj 29,5 milijona evrov, vračil pa je za skupaj 93,9 milijona evrov. Povprečni znesek doplačila znaša 443 evrov, povprečni znesek vračila pa 173 evrov.

Rok za vložitev ugovora se bo iztekel 3. maja. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na bančne račune do 31. maja.

Zavezanec mora v primeru nepravilnih ali nepopolnih podatkov podati ugovor, sicer stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Zaradi nekaj centov razlike pa ni treba vlagati ugovora, so opozorili na Fursu. Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Drugi sveženj za tiste, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane oz. so hkrati tudi sami vzdrževani družinski člani ali pa imajo dohodke od opravljanja dejavnosti ali katastrski dohodek, bo sledil 31. maja.

Na Fursu so glede letošnje odmere dohodnine izpostavili možnost plačila teh obveznosti z direktno obremenitvijo SEPA (SDD). Račun zavezanca bo za plačilo obveznosti, določenih z informativnim izračunom dohodnine, bremenjen na dan, ko se izteče rok za plačilo te obveznosti. Morajo pa pred tem Fursu predložiti soglasje za SDD, in sicer preko sistema eDavki. Soglasje nato velja za plačilo vseh nadaljnjih obveznosti te vrste, če ga zavezanec ne prekliče.

Spomnili so še, da za leto 2022 ne velja več posebna davčna obravnava določenih dodatkov, prejetih za delo v težkih, zahtevnih in rizičnih razmerah epidemije covida-19. To pomeni, da se tudi ti dodatki vštevajo v davčno osnovo za letno odmero dohodnine.

Pri sestavi informativnih izračunov so upoštevali tudi dve novi olajšavi, ki sta bili uvedeni z letom 2022, in sicer za zavezance po dopolnjenem 70. letu starosti ter zavezance, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. Obe sta določeni v višini 1500 evrov letno.

Več informacij je predstavljenih v sporočilu za javnost.

Sporočilo za javnost o prvem svežnju informativnih izračunov dohodnine za leto 2022 (docx, 62 KB)


Vir: FURS, 31. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

30.03.2023

FURS je izdal spremembo dokumenta Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 24. izdaja, februar 2023.

DOHODNINA - DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

30. 3. 2023

Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

sprememba dokumenta


Več na povezavi: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (24. izdaja), februar 2023Vir: FURS, 30. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnila FURS: Plačevanje davkov in drugih dajatev

29.03.2023

FURS je izdal spremembo dokumenta: Plačevanja davkov in drugih dajatev, 5. izdaja, marec 2023.

PLAČEVANJE DAVKOV IN DRUGIH DAJATEV


28. 3. 2023


Plačevanje davkov in drugih dajatev

sprememba dokumenta


***

Več na povezavi: Plačevanje davkov in drugih dajatev, 5. izdaja, marec 2023.


Vir: FURS, 28. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Sprememba zakonodaje na področju DDV

28.03.2023

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu Sprememba zakonodaje na področju DDV, 24. izdaja, marec 2023.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

27. 3. 2023

Sprememba zakonodaje na področju DDV

sprememba dokumenta

Več na povezavi: Sprememba zakonodaje na področju DDV,  24. izdaja, marec 2023


Vir: FURS, 27. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino

27.03.2023

FURS je pripravil spremembo dokumenta Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, 9. izdaja, marec 2023 vezano na delo v tujini z obdobjem napotitve v primeru dogovora o opravljanju dela na domu. V dokmunemtu so pojasnjene še spremembe v zvezi s plačilom prisevkov in predlaganjem REK obrazcev ter izplačila iz sklada BUAK.

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

27. 03. 2023

 

Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino

sprememba dokumenta

***


Več:
Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino , 9. izdaja, marec 2023Vir: FURS, 27. 03. 2023

___________________

DODANO:

3.3 Obdobje napotitve na čezmejno opravljanje dela

V primeru napotitev na delo v tujino dogovor o opravljanju dela na domu lahko vpliva na obdobje napotitve:

-    delo na domu v Sloveniji, če je delavec napoten na delo v tujino, pomeni prekinitev obodbja napotitve saj ne zadosti pogoju neprekinjenega opravljanja dela v tujini,

-    delo na domu v državi napotitve pa ne prekine obodbja napotitve. 

4.3 Davčna obravnava nerezidentov, napotenih na delo v tujino

Pri izračunu in plačilu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja delavca nerezidenta, napotenega na delo v tujino, delodajalec, ki razpolaga z odločbo davčnega organa (na podlagi KIDO 5 obrazca), akontacije dohodnine ne obračuna. Oprostitev obračuna in plačila akontacije dohodnine mora prikazati v obračunu davčnega odtegljaja tako, da na zbirnem REK-1 in analitičnem REK obrazcu (velja za izplačila do 31. 12. 2022) oziroma za izplačila od 1. 1. 2023 dalje na REK-O obrazcu samo na analitičnem delu, označi uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb, hkrati v individualnem REK obrazcu v polje D11 vpiše številko odločbe davčnega organa in stopnjo, določeno z odločbo davčnega organa oz. stopnjo 0 (nič), če za delavca velja oprostitev plačila akontacije dohodnine.


5.0 OSNOVA ZA OBRAČUN IN PLAČILO PRISPEVKOV

Delavci, ki so napoteni na delo v tujino in opravljajo dela v tujini izjemoma za čas, ki ne presega 24 mesecev in niso poslani v tujino, da nadomestijo drugo napoteno osebo se za namene izvajanja ZPIZ-2 štejejo za napotene delavce po tretjem odstavku 14. člena ZPIZ-2 (primeroma tisti, ki soobravnavani po 12. členu Uredbe (ES) 883/2004), so v času napotitve vključeni v zavarovanje po zavarovalni podlagi 002 in se pri določitvi osnove za obračun in plačilo prispevkov upošteva prvi, drugi in tretji odstavek 144. člena ZPIZ-2.

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance – napotene delavce v delovnem razmerju (zavarovalna podlaga 002) od izplačane plače je v skladu z drugim odstavkom 144. člena ZPIZ-2 (in velja tudi za ostale prispevke) plača, ki bi bila prejeta za enaka dela v Sloveniji. To pomeni, da se v osnovo za obračun prispevkov teh delavcev ne všteva tisti del plače, ki jo prejmejo izključno samo zaradi napotitve na delo v tujino.


7.1 Izplačila iz sklada BUAK

Sklad BUAK se šteje za zavezanca za plačilo prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju; prispevki) in pri izplačilu navedenih dohodkov obračuna in plača prispevke, ki jih je dolžan plačati delojemalec in delodajalec, upoštevajoč zakonodajo, ki ureja sisteme socialnih zavarovanj države delodajalca (torej Slovenije).

Zavezanci za prispevke, ki niso plačniki davka, za izplačila do 31. 12. 2022 izračunavajo prispevke na obrazcu Obračun prispevkov za delodajalce, ki niso plačniki davka, ki je kot Priloga 7 sestavni del Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost. Obrazec, izpolnjen v skladu z navodilom, ki je kot Priloga 8 sestavni del pravilnika, zavezanci predlagajo davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec preko sistema eDavki.


8.0 PREDLAGANJE REK OBRAZCEV

Obveznost predlaganja podatkov davčnemu organu o izplačanih dohodkih Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 določa v prvem in četrtem odstavku 57. člena in drugem odstavku 353. člena. Bolj podrobno v dokumentu na spletni strani FURS; Obracun_davcnega_odtegljaja_REK-O_obrazec_in_postopek_oddaje_prek_eDavkov.docx (live.com)

V obrazcu REK-1 oziroma REK-O (za izplačila od 1. 1. 2023 dalje) izplačevalec dohodka izračuna davčni odtegljaj in obračuna prispevke za socialno varnost po stopnjah, ki veljajo na dan izplačila dohodka.

Za izplačila do 31. 12. 2022 velja, da ob izplačilu plače delavcem, ki so napoteni na delo v tujino, delodajalec, ki je plačnik davka, predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka:

1091: Plača in nadomestila – detaširani delavci; ta vrsta dohodka se uporabi ob izplačilu plače delavcu, ki je v socialno zavarovanje vključen po zavarovalni podlagi 002 in ob izplačilu plače delavcu (vključen v zavarovanje po podlagi 001 ali 002), za katerega se uporablja posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh-2,

1001: Plača in nadomestila plače; ta vrsta dohodka se uporabi ob izplačilu plače in nadomestila plače delavcu, ki je napoten na delo v tujino v skladu s 13. členom Uredbe ES št. 883/04 in delodajalec ob izplačilu zanj ne uveljavlja posebne davčne osnove.

Za izplačila od 1. 1. 2023 dalje) se o izplačilih plače in nadomestila plač delavcem napotenim na delo v tujino poroča na REK-O obrazcu z navedbo vrste dohodka 1001. Ukinjeno je ločeno poročanje z navedbo  vrste dohodka 1091. Ob izplačilu ostalih vrst dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih prejme delavec, napoten na delo v tujino, pa se na REK obrazcu uporabljajo vrste dohodkov, kot veljajo za delavce, ki niso napoteni na delo v tujino.

Na REK obrazcu se poroča tudi o povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka. O teh dohodkih delodajalec poroča skupaj z obdavčljivimi dohodki. Če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, izplačani samostojno, pa se se o dohodkih poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, najkasneje zadnji dan meseca, ki sledi mesecu v katerem so bili izplačani (šifra vrste dohodka 1190).

Na REK-O obrazcu se, skladno s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev v primeru izplačil dohodka delavcu napotenemu na delo v tujino ustrezno označijo in izpolnijo polja:.

Polje A011 Delavec napoten na delo v tujino, delodajalec označi v primeru, ko se za prejemnika dohodka pri določitvi osnove za obračun prispevkov uporablja drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2 (osnova za prispevke v višini plače za enaka dela v RS), torej v primeru, ko je delavec, napoten na delo v tujino, v zavarovanje vključen po podlagi 002.

V primeru, ko se za delavca lahko uporablja posebna davčna osnova po 45.a členu ZDoh-2, mora delodajalec označiti polje A011a delavec, napoten na delo v tujino, za katerega se uveljavlja 45.a člen ZDoh-2 in v polje A011b vpisati datum prve napotitve ter v polje A011c vpisati zaporedno številko meseca uveljavljanja posebne davčne osnove. Mesec uveljavljanja se v primerih več izplačil plače in nadomestila plače v posameznem mesecu, ne glede na obdobje, na katerega se nanašajo, upošteva kot  enomesečno obdobje.

Za obdobja od 1. 1. 2018 dalje se poroča ločeno za povračila stroškov delavcev, napotenih na delo v tujino. V nadaljevanju so opisana polja, ki se izpolnjujejo ob izplačilu povračil stroškov delavcem napotenim na delo v tujino.

Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino, ki traja neprekinjeno nad 30 in pri voznikih v mednarodnem cestnem prometu nad 90 dni, izplačanih do višine, ki se skladno s 4.b točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (znesek povračila stroškov prehrane po Uredbi povečan za 80 %), se vpiše v polje B06č Povračilo stroškov prehrane – napotitev na delo v tujino nad 30 oz. 90 dni.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Gorivo za kmetijstvo

24.03.2023

FURS je izdal spremembo dokumenta – Gorivo za kmetjistvo, 2. izdaja, marec 2023.

TROŠARINE (ZTRO-1)

23. 3. 2023Gorivo za kmetijstvo

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:  
Gorivo za kmetijstvo, 2. izdaja, marec 2023Vir: FURS, 23. 3. 2023

_________________________

Dopolnitev:


10. IZVAJANJE STORITEV S KMETIJSKO IN GOZDARSKO MEHANIZACIJO

Kot je navedeno že v 3. točki tega dokumenta, lahko v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZTro-1 gorivo za kmetijstvo kupi oseba, ki je na dan 30. junija preteklega leta evidentirana kot:

1. nosilec kmetijskega gospodarstva v registru kmetijskih gospodarstev ali član agrarne skupnosti v registru agrarnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti ali zakonom, ki ureja ponovno vzpostavitev agrarnih skupnosti ter vrnitev njihovega premoženja in pravic, in uporabnik kmetijskih in gozdnih zemljišč, ali uporabnik gozdnih zemljišč; in ki ima na dan 30. junija preteklega leta v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč ali gozdnih zemljišč, da njegova letna normativna poraba goriva znaša vsaj 540 litrov za kmetijska in gozdna zemljišča oziroma vsaj 150 litrov za gozdna zemljišča,

2. oseba, ki je v registru čebelnjakov pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirana kot čebelar in kot imetnik vsaj 41 čebeljih panjev na dan 30. junija preteklega leta, ter ima v registru čebelnjakov za preteklo leto evidentirane premike vsaj 41 čebeljih panjev na oddaljeno stojišče v razdalji vsaj 10 km zračne linije.

Navedene osebe so upravičene do nakupa in do uporabe goriva za kmetijstvo le v okviru opravljanja lastne kmetijske dejavnosti, vezano na zemljišča in čebelje panje v njihovi uporabi. Do nabave in uporabe goriva za kmetijstvo torej niso upravičene osebe, ki s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo opravljajo dejavnosti, ki niso vezane na lastno uporabo zemljišč in panjev, kot je npr. opravljanje kmetijskih in gozdarskih storitev drugim osebam ali nekmetijskih storitev s tako mehanizacijo.

Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo skladno z veljavno zakonodajo lahko opravlja oseba s statusom kmetijskega gospodarstva (ta je lahko pravna oseba, nosilec ali član kmetije in lastnik gozda) v okviru strojnega krožka (opravljajo se storitve med člani), kot nosilec dopolnilne dejavnosti »storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela« v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot samostojni podjetnik posameznik ali kot gospodarska družba (pravna oseba).

V primeru opravljanja strojnih storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo pri osebi, ki je upravičena do nabave goriva za kmetijstvo, gorivo za kmetijstvo nabavi oseba, upravičena do nakupa goriva za kmetijstvo, ki je naročnik strojne storitve ali izvajalec strojne storitve, če mu je bila dodeljena enolična identifikacijska oznaka za nakup goriva za kmetijstvo.

V primerih, ko oseba, ki ji ni bila dodeljena enolična identifikacijska oznaka za nakup goriva za kmetijstvo, izvaja strojne storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru strojnega krožka, kot samostojni podjetnik posameznik ali kot gospodarska družba, sme pri izvajanju strojne storitve uporabljati gorivo za kmetijstvo, kadar je naročnik strojne storitve upravičen do nakupa goriva za kmetijstvo. V primeru sledi goriva za kmetijstvo v rezervoarju se dejanje ne šteje za prekršek, v kolikor oseba razpolaga z verodostojnimi dokazili, da je storitev opravljala pri naročniku, ki je upravičen do nakupa goriva za kmetijstvo.

V primerih, ko oseba, ki ji je bila dodeljena enolična identifikacijska oznaka za nakup goriva kmetijstvo, izvaja strojne storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru strojnega krožka kot samostojni podjetnik posameznik ali kot gospodarska družba, ne sme uporabljati goriva za kmetijstvo, kadar naročnik strojne storitve ni upravičen do nakupa goriva za kmetijstvo. V primeru sledi goriva za kmetijstvo v rezervoarju se dejanje ne šteje za prekršek, v kolikor oseba razpolaga z verodostojnimi dokazili, da je storitev opravljala pri naročniku, ki je upravičen do nakupa goriva za kmetijstvo. Oseba mora razpolagati z verodostojnimi listinami, da je za opravljanje storitve nabavila davčno neoznačeno gorivo.


11. VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Vprašanje 18:

Ste nosilec kmetijskega gospodarstva, zaposlen pri svojem očetu – samostojnem podjetniku, ki ima v lasti stroje namenjene za kmetijsko dejavnost. Oče je hkrati član vaše kmetije, obema je bila dodeljena enolična identifikacijska oznaka za nakup goriva za kmetijstvo. Ali lahko gorivo za kmetijstvo uporabljate v kmetijskih strojih v lasti očeta in ali lahko račune za nakup goriva uveljavljate kot davčno priznani odhodek očeta - samostojnega podjetnika? (marec 2023)

Odgovor:

V kolikor se stroji, katerih lastnik je vaš oče kot samostojni podjetnik, štejejo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo kot jo določa pravilnik, smete v teh strojih uporabljati gorivo za kmetijstvo, kadar s temi stroji opravljate storitev pri osebi, ki je upravičena do nakupa goriva za kmetijstvo. Pri tem morate kot izvajalec strojne storitve razpolagati z dokazilom, da je naročnik storitve zagotovil gorivo ali izkazal upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo.

V kolikor gorivo ni porabljeno za izvajanje storitev s strani samostojnega podjetnika, uveljavljanje stroška nakupa (račun za gorivo) goriva ne smete uveljavljati kot davčno priznani odhodek

Vprašanje 19:

Podjetje se ukvarja s servisiranjem traktorjev in ni upravičeno za nakup goriva za kmetijstvo.

 • Podjetje ima na popravilu traktor, ki ima v rezervoarju gorivo za kmetijstvo. Ali je serviser, ki s tem traktorjem opravi testno vožnjo, v prekršku?
 • Podjetje da nadomestni traktor v uporabo osebi, ki v rezervoar toči gorivo za kmetijstvo (oseba je upravičenec do nakupa goriva za kmetijstvo). Ko dobi podjetje traktor nazaj, bo v rezervoarju še vedno nekaj goriva za kmetijstvo, prav tako bo ostala sled tega goriva tudi po točenju plinskega olja za pogonski namen. Ali je serviser pri uporabi tega traktorja v prekršku? (marec 2023)

Odgovor:

Vožnja traktorja v katerem se nahaja gorivo za kmetijstvo, s strani osebe, ki sama ni upravičena do nakupa goriva za kmetijstvo, ni v nasprotju z določbami 94. člena ZTro-1, v kolikor oseba razpolaga z verodostojnimi dokazili o lastništvu ali predhodni uporabi traktorja s strani osebe, ki je upravičena do nakupa goriva za kmetijstvo. V primeru obstoja verodostojnih dokazil (lastništvo, predhodna uporaba), serviser v času vožnje traktorja, v katerem se nahaja gorivo za kmetijstvo, ni v prekršku.

Vprašanje 20:

Ali lahko podjetje vloži Zahtevek za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (zahtevek vlaga mesečno), za gorivo kupljeno v letu 2022 in porabljeno v letu 2023 ter ali sme podjetju izvajalec storitev (oranje), ki je tudi sam upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo, to storitev opraviti z gorivom, ki ga je kupil sam? (marec 2023)

Odgovor:

S 1. januarjem 2023 je pričela veljati novela Zakona o trošarinah-1C, ki je pravico do uveljavljanja vračila trošarine nadomestila s pravico do nakupa označenega plinskega olja s takojšnjim znižanjem trošarine za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (vključno s traktorji) in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev.

Za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2022, upravičenci še vedno lahko uveljavljajo vračilo trošarine s predložitvijo zahtevka za vračilo trošarine v letu 2023. Fizične osebe lahko vložijo zahtevek za vračilo trošarine za energente, porabljene v letu 2022, do 30. junija 2023. Pravne osebe, agrarne skupnosti in samostojni podjetniki posamezniki vložijo zahtevek za vračilo trošarine za energente, porabljene v letu 2022, do:

 • 31. januarja 2023 za mesec december,
 • 1. marca 2023 za zadnje trimesečje 2022 (oktober, november, december),
 • 31. marca 2023 letni zahtevek za leto 2022.

Glede na pojasnilo, da podjetje zahtevke za vračilo trošarine vlaga mesečno, je podjetje kot pravna oseba v koledarskem letu 2022 izbralo mesečni način uveljavljanja vračila. Skrajni rok za predložitev zahtevka za vračilo trošarine za energente, porabljene v decembru 2022, je bil 31. januar 2023.

V primeru opravljanja strojnih storitev kmetijske dejavnosti s strani izvajalca, ki mu je bila dodeljena enolična identifikacijska oznaka za nakup goriva za kmetijstvo, sme storitev opraviti z gorivom za kmetijstvo v primeru, če je do nakupa goriva za kmetijstvo upravičeno tudi podjetje, ki je naročnik te storitve. V nasprotnem primeru mora izvajalec storitve za opravljanje storitev uporabiti davčno neoznačeno gorivo.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Novosti pri poročanju informacij za leto 2022

21.03.2023

Finančna uprava je objavila nov dokument: Novosti pri poročanju informacij za davčna leta 2022, 2023in 2024, 1. Izdaja, marec 2023.

FACTA

21. 03. 2023


Novosti pri poročanju informacij za leto 2022

nov dokument

***


Več na povezavi:
Novosti pri poročanju informacij za davčna leta 2022, 2023in 2024, 1. Izdaja, marec 2023. Vir: FURS, 21. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Tehnične zahteve za pošiljanje informacij Finančni upravi Republike Slovenije

21.03.2023 Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Tehnične zahteve za pošiljanje informacij Finančni upravi Republike Slovenije, s Prilogo k Tehničnemu protokolu za pošiljanje podatkov na FURS za namene izvajanja sporazuma FATCA (seznam kod napak).

FACTA

21. 03. 2023


Tehnične zahteve za pošiljanje informacij Finančni upravi Republike Slovenije

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Tehnične zahteve za pošiljanje informacij Finančni upravi Republike Slovenije, marec 2023Vir: FURS, 21. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

21.03.2023

Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta - Osebno dopolnilno delo in vrednotnice, v katerem se usklajuje nova višina prispevka od 1. aprila 2023 dalje.  

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

20. 3. 2023


Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice; 10. izdaja, marec 2023Vir: FURS, 20. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pregled oddaje (semafor) – nova eStoritev

20.03.2023 Pregled oddaje je nova eStoritev, katera omogoča uporabniku eDavkov prikaz informacij o oddanih oziroma o neoddanih dokumentih za vse svoje zastopane. Uporabnik na pregledu vidi le tiste podatke o oddanih oz. neoddanih dokumentih, za katere ima EDP pravico za vložitev dokumenta. Trenutno pregled oddaje vključuje obrazec DOD-DDPO in obrazec DDD-DDD. Ostale obrazce bomo dodajali postopoma.

Pregled oddaje se nahaja v osebnem profilu pooblaščenca v zavihku »Dokumenti«. Dodatna pojasnila so na voljo v kontekstni pomoči te eStoritve.


Vir: FURS, 17. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala

15.03.2023

FURS je izdal spremembo dokumenta: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, 6. izdaja, marec 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ KAPITALA

10. 3. 2023


Obresti, dividende in dobiček iz kapitala

sprememba dokumenta


***

Več na povezavi: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, 6. izdaja, marec 2023.


Vir: FURS, 10. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

13.03.2023 Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko za določena vlaganja uveljavljajo olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO)

Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod se lahko v davčnem obračunu DDPO in DohDej (ki mora biti oddan do 31. marca 2023) uveljavlja za vlaganja, ki so bila izvedena v letu 2022. Pravne podlage so 55.c členZakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2, 65.a člen Zakona o dohodnini – ZDoh-2 in Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

V zvezi z navedenim vas obveščamo, da smo v pomoč pri presoji, ali ste upravičeni do uveljavljanja olajšave za posamezna vlaganja, pripravili Podrobnejši opis z naslovom: Olajšava za digitalni in zeleni prehod, ki je objavljen tudi na spletnih straneh FURS.


Vir: FURS, 13. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov

09.03.2023 V Uradnem listu RS, št. 28/2023 je objavljena Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Za leto 2022 znaša 34,85 %.

Več >> Povprečna letna stopnja davka in prispevkov


Vir: FURS, 9. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini

09.03.2023

Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini, v 6. izdaji, marec 2023.

DOHODNINA – DRUGI DOHODKI

8. 03. 2023Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini
, 6. izdaja, marec 2023Vir: FURS, 8. 3. 2023
____________________________
Dodano:

3.2 Oprostitve v zvezi z izobraževanjem

V davčno osnovo se po določbi 106. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 ne všteva:

 • kadrovska štipendija in druga štipendija, izplačana za mesečno obdobje učencu, dijaku ali študentu za poln učni ali študijski čas:
  • za študij v Sloveniji do višine minimalne plače,
  • za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60%.

Štipendija, ki presega tako določen znesek, se všteva v davčno osnovo v višini, ki presega neobdavčen znesek. 

Glede oprostitev plačila dohodnine v zvezi s izobraževanjem je potrebno upoštevati tudi določila 25. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2, po katerih se dohodnine ne plača od:

 • štipendij in drugih prejemkov, izplačanih učencem, dijakom ali študentom za polni učni ali študijski čas, v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem na podlagi posebnih predpisov, in sicer iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij) in od navedenih prejemkov, ki jih financira tuja država ali mednarodna organizacija oziroma izobraževalna, kulturna ali znanstveno-raziskovalna ustanova, razen prejemkov, ki so prejeti kot nadomestilo za izgubljeni dohodek ali v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev;
 • prejemkov, izplačanih za kritje šolnine in stroškov prevoza ter bivanja učencem, dijakom ali študentom za polni učni ali študijski čas, ki jih izplača ustanova, ustanovljena z namenom štipendiranja, ki ni povezana oseba ali sedanji, prejšnji ali bodoči delodajalec prejemnika ali osebe, ki je povezana s prejemnikom;
 • prejemkov v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane, mesečnih vozovnic za prevoze učencev, dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja, varstva in vzgoje v vrtcih in drugih podobnih pomoči, ki se v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakona o visokem šolstvu, zakona o osnovni šoli ter zakona o vrtcih financirajo iz proračuna države ali samoupravne lokalne skupnosti;
 • izplačil predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada, ki je ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.


4.1 Dva načina izračuna akontacije dohodne od drugih dohodkov

V skladu s 131. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se:  

 1. akontacija dohodnine od drugih dohodkov praviloma izračuna in plača po stopnji 25 % od davčne osnove;
 2. akontacija dohodnine od drugega dohodka, ki se prejema redno za mesečno obdobje, pa se izračuna tako, da za posamezni dohodek uporabijo stopnje dohodnine in lestvica iz 122. člena ZDoh-2, preračunana na 1/12 leta, in se upošteva 1/12 zneska splošne olajšave iz 111. člena, osebne olajšave iz prvega in osmega odstavka 112. člena in posebne olajšave iz 114. člena tega zakona (lestvice za odmero dohodnine in olajšav so objavljene na spletni strani FURS), pod pogojem, da zavezanec ne prejema drugega dohodka, od katerega se akontacija dohodnine izračunava na način, kot je določeno v tem stavku.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Olajšava za digitalni in zeleni prehod

08.03.2023

Finančna uprava je izdala nov dokument: Olajšava za digitalni in zeleni prehod, v 1. izdaji, marec 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

8. 03. 2023


Olajšava za digitalni in zeleni prehod
 

nov dokument

***


Več na povezavi:
Olajšava za digitalni in zeleni prehod, 1. izdaja, marec 2023Vir: FURS, 8. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka (fizične osebe)

07.03.2023

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka (fizične osebe), februar 2023.

ODPISI, ODLOGI IN OBROČNO ODPLAČEVANJE

7. 3. 2023 


Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka (fizične osebe)

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka (fizične osebe), februar 2023.Vir: FURS, 7. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Poročanje plačilnih podatkov s strani ponudnikov plačilnih storitev in CESOP

03.03.2023

FURS je izdal spremembe v dokumentu - Poročanje plačilnih podatkov s strani ponudnikov plačilnih storitev in CESOP (s pogostimi vprašanji in odgovori), februar 2023.

DAVEK NA DODANO VREDNOST

2. 3. 2023Poročanje plačilnih podatkov s strani ponudnikov plačilnih storitev in CESOP

sprememba dokumenta


***

Več na povezavi: Poročanje plačilnih podatkov s strani ponudnikov plačilnih storitev in CESOP, februar 2023Vir: FURS, 2. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Brošura za sobodajalce – fizične osebe

03.03.2023

Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Brošura za sobodajalce – fizične osebe, ki pojasnjuje elektronsko davčno poslovanje, 9. izdaja, marec 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

2. 03. 2023


Brošura za sobodajalce – fizične osebe

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Brošura za sobodajalce – fizične osebe
, 9. izdaja, marec 2023Vir: FURS, 2. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike

03.03.2023

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost – začetnike, ki pojasnjuje elektronsko davčno poslovanje, 7. izdaja, marec 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

2. 3. 2023


Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike

sprememba dokumenta


Več na povezavi:
Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike, 7. izdaja, marec 2023.


Vir: FURS, 2. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti

02.03.2023

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Brošura o dohodku iz dejavnosti, 12. izdaja, marec 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

01. 03. 2023


Brošura o dohodku iz dejavnosti

Sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Brošura o dohodku iz dejavnosti, 12. izdaja, marec 2023Vir: FURS, 1. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

27.02.2023

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 11. izdaja, februar 2023.

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

27. 2. 2023 


Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 11. izdaja, februar 2023.Vir: FURS, 27. 2. 2023

_______________________

Spremembe:

4.1 Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, ki se ne všteva v davčno osnovo, je bila za izplačila do 31. 12. 2022 določena v fiksnem znesku,  za izplačila po tem datumu pa se v skladu s spremembo 9. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba  določi v odstotku zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec (PP v RS), in sicer:  

 

Znesek za izplačila od 24.2.2023*

Znesek za izplačila od 1.1. do 23.2.2023**

Za izplačila do 31.12.2022

za 10 let delovne dobe

30% PP v RS

607,18 eur

590,88 eur

460 eur

Za 20 let delovne dobe

45% PP v RS

910,76 eur

886,32 eur

689 eur

Za 30 let delovne dobe

60% PP v RS

1.214,35 eur

1.181,75 eur

919 eur

Za 40 let delovne dobe

75% PP v RS

1.517,94 eur

1.477,19 eur

919 eur

* Upošteva se znesek povprečne mesečne bruto plače za leto 2022, ki znaša 2.023,92 eur (Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023)

**Upošteva se znesek povprečne mesečne bruto plače za leto 2021, ki znaša 1969, 59 eur (Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022)

4.2 Odpravnina ob upokojitvi

V skladu s 7. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina ob upokojitvi, do višine, ki jo določi vlada. Ta višina po 10. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba za izplačila po 31. 12. 2022 znaša 300 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar od 24.2.2023 znaša 6.071,76 eur[1],  (za izplačila od 1. 1. do 23 .2. 2024 znaša 5.908,77; za izplačila do 31. 12. 2022  pa  4.063 eur). Če delodajalec izplača odpravnino ob upokojitvi v višjem znesku kot  je določeno po Uredbi, se znesek odpravnine v delu, ki presega neobdavčen del, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Odpravnina ob dokončni upokojitvi delavca, ki ima pravico do delne invalidske pokojnine, pa se davčno obravnava kot odpravnina ob upokojitvi (za izplačila po 31. 12. 2022 neobdavčeno do višine 300 % zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec, kar od 24.2.2023 znaša 6.071,76 eur, ( za izplačila od 1. 1. do 23. 2. 2024 znaša 5.908,77 eur; za izplačila do 31. 12. 2022  4.063 eur).

4.4 Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, po predpisih, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se za obdobja od 1. 1. 2023 ne vštevajo v davčno osnovo do višine 15 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar od 24.2.2023 znaša 303,59 eur [2]  za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (pred 24. 2. 2022 do višine 295,44 eur, za obdobja pred 1. 1. 2023 pa do višine 172 eur). Če dijak oziroma študent obvezno praktično delo v obdobju enega meseca ne opravlja cel mesec, se neobdavčen znesek sorazmerno zmanjša, glede na razmerje med številom opravljenih dni obveznega praktičnega dela in številom delovnih dni v mesecu.

4.7 Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, sredstev

Z novelo ZDoh-2AA (Ur. list, št. 158/22) se s 1. 1. 2023 spreminja določba 10. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, po kateri se nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pod pogojem, da je določeno s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca, ne všteva v davčno osnovo  dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,20 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za vsak dan dela na domu, kar od 24. 2. 2023 znaša 4,05 eur na dan[3] (od 1. 1. 2023 do 23. 2. 2023 3,94 eur na dan).[1] Znesek povprečne mesečne bruto plače za leto 2022 znaša 2.023,92 eur (Uradni list RS, št. 25/2023)

[2] Znesek povprečne mesečne bruto plače za leto 2022 znaša 2.023,92 eur (Uradni list RS, št. 25/23)

[3] Znesek povprečne mesečne bruto plače za leto 2022 znaša 2.023,92 eur (Uradni list RS, št. 25/23)


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Gorivo za kmetijstvo

24.02.2023

FURS je izdal nov dokument – Gorivo za kmetjistvo, 1. izdaja, februar 2023.

TROŠARINE (ZTRO-1)

15. 2. 2023

Gorivo za kmetijstvo

nov dokument

***

Več na povezavi:  Gorivo za kmetijstvo, 1. izdaja, februar 2023Vir: FURS, 15. 2. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Oddaja obrazca DMV-N in obvezna prijava v storitev eVročanje

24.02.2023 FURS obvešča, da so spremenili funkcionalnost elektronskega vlaganja obrazca DMV-N (Napoved za odmero davka na motorna vozila). Sprememba se nanaša le na vlaganje obrazca DMV-N prek eDavkov (portal eDavki in mobilna aplikacija eDavki).

Po novem lahko obrazec DMV-N elektronsko vloži le zavezanec, ki je prijavljen v storitev eVročanje. Če zavezanec še ni prijavljen, ga sistem eDavki najprej usmeri na oddajo obrazca eVrocanje-POS in šele nato lahko zavezanec nadaljuje z oddajo obrazca DMV-N.


Vir: FURS, 24. 2. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb

24.02.2023

FURS je izdal spremembe v dokumentu - Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 13. izdaja, februar 2023.

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

24. 2. 2023

 

Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb

sprememba dokumenta


***

Več na povezavi: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 13. izdaja, februar 2023Vir: FURS, 24. 2. 2023

_________

Spremembe:

8.4 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Delodajalci, pravne osebe javnega prava, ki so hkrati zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in obračunavajo in vplačujejo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, morajo v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence - ZKDPZJU ob pripravi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb upoštevati določbo tretjega odstavka 10. člena navedenega zakona. Zneskov obračunanih in plačanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, skladno z določbo tretjega odstavka 10. člena ZKDPZJU, ne smejo uveljavljati kot davčno olajšavo po 58. členu ZDDPO-2, v polju 15.12 davčnega obračuna.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

FURS: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

23.02.2023

FURS je izdal spremembo dokumenta Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

DOHODNINA - DOHODEK IZ DEJAVNOSTI

23. 2. 2023

Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

sprememba dokumenta


Več na povezavi: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (24. izdaja), februar 2023Vir: FURS, 23. 2. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Pojasnilo FURS: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb

21.02.2023

FURS je izdal spremembe v dokumentu - Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 12. izdaja, februar 2023.

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

20. 2. 2023

 

Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb

sprememba dokumenta


***

Več na povezavi: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 12. izdaja, februar 2023Vir: FURS, 20. 2. 2023

_________

Spremembe:


5.7 Davčna obravnava napitnin

 Napitnina predstavlja znesek denarja, ki ga zadovoljna stranka nameni fizični osebi za dobro oziroma odlično opravljeno gostinsko storitev, ki je bila plačana na podlagi izdanega računa. Pomembno je, da je znesek napitnine simboličen glede na znesek plačane cene gostinske storitve.

V primeru, ko napitnino prejme natakar in je ta napitnina namenjena le njemu, ali v primeru, ko se natakar in kuhar dogovorita, da si bosta delila prejeto napitnino (lastnik lokala pa nima dostopa do te napitnine) prejeta napitnina ni predmet obdavčitve po ZDoh-2 (prav tako ni premet obdavčitve po ZDDPO-2 in ZDDV-1), temveč se jo davčno obravnava po Zakonu o davku na dediščine in darila – ZDDD.

V primeru, ko lastnik gostinskega lokala zahteva, da se vsa napitnina odloži na posebej odrejeno mesto in nato on ob koncu dneva, tedna ali meseca to napitnino razdeli med natakarje, kuharje ali ostale zaposlene, pa prejeta napitnina predstavlja prihodek pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, ali drugega subjekta, ki opravlja gostinsko dejavnost, in se obravnava v skladu z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb oziroma v skladu z zakonom o dohodnini. V tem primeru je napitnina tudi predmet DDV. Če to napitnino nato prejme natakar ali drugi zaposleni pri prej navedenih osebah, gre za dohodek prejemnika napitnine, ki je predmet obdavčitve v skladu z ZDoh-2.

Poleg napitnine v gostinstvu navedeno pojasnilo smiselno velja tudi za napitnine v drugih dejavnostih, v katerih stranke dajejo napitnino. Ne nanaša pa se na napitnine, ki so urejene s posebnimi predpisi (npr. z Zakonom o igrah na srečo – ZIS).

Z napitnino, ki je prejeta negotovinsko (plačana z bančno kartico), razpolaga delodajalec, razen če pogodbeni dogovor med njim in zaposlenimi določa drugače. Tak pogodbeni dogovor mora vsebovati določilo, da negotovinsko prejeta napitnina pripada neposredno zaposlenemu oziroma zaposlenim, če obstaja med njimi dogovor o razdelitvi, ki je neodvisen od delodajalca. Pogodbeni dogovor mora vsebovati zavezo delodajalca, da bo skladno s predhodnim določilom tudi ravnal. Način predaje napitnine (negotovinsko ali gotovinsko) z vidika davčne obravnave ni bistven, pod pogojem, da je ustrezno verodostojno dokumentiran in knjigovodsko evidentiran v poslovnih knjigah.

Davčna obravnava kartične provizije, ki se izračunava kot odstotek od zneska plačila, je odvisna od dogovora med delodajalcem in zaposlenimi, koga bremeni kartična provizija, obračunana od napitnine. V nadaljevanju je opredeljena davčna obravnava napitnine, ki je plačana negotovinsko in delodajalec z njo ne razpolaga (brezpogojno in v celoti jo preda zaposlenim).

Če kartična provizija od napitnine bremeni zaposlene, tj. prejemnike napitnine. Delodajalec zaposlenim preda napitnino, znižano za delež kartične provizije, ki se obračuna od napitnine. Prihodke delodajalca predstavlja znesek zaračunane storitve brez DDV in kartična provizija, obračunana od zneska napitnine. Obveznost iz poslovanja za tuj račun predstavlja znesek napitnine znižane za kartično provizijo od napitnine. Strošek kartične provizije je v celoti davčno priznan.

Če kartična provizija od napitnine bremeni delodajalca. Delodajalec zaposlenim preda celotno napitnino. Prihodke delodajalca predstavlja znesek zaračunane storitve brez DDV. Obveznost iz poslovanja za tuj račun predstavlja znesek napitnine. Strošek kartične provizije, obračunan od napitnine, ima v skladu z 29. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 naravo privatnosti in davčno ni priznan.

 

V primerih kartične provizije, določene v nominalnem znesku, se le-te v nobenem delu ne pripisuje napitnini. V praksi to pomeni, da predstavlja »flat fee« kartična provizija v celoti davčno priznane stroške oz. odhodke. V primeru napitnine, ki jo obvladuje delodajalec, le-ta v celoti povečuje njegove prihodke in posledično davčno osnovo. Posledično so tudi stroški kartične provizije, vključno z delom obračunanim od napitnine, davčno priznani.


8.4 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

To olajšavo lahko uveljavlja zavezanec delodajalec, ki v skladu s pogoji iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja delno ali v celoti plačuje premije v korist delojemalcev zavarovancev izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali državi članici EU. Olajšava se prizna v višini plačanih premij, vendar največ do zneska, ki je enak 24 odstotkom obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca zavarovanca in ne več kot 2.390 evrov letno (ob upoštevanju valorizacije) in največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

V primeru napotenih delavcev, ko delodajalec, ki opravlja dejavnost zagotavljanja delavcev drugemu uporabniku (agencija), napoti svoje delavce na delo k uporabniku (naročniku), je to, kdo je v primeru vključitve napotenih delavcev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pri uporabniku upravičen do uveljavitve olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z 58. členom ZDDPO-2 (agencija kot delodajalec ali uporabnik) odvisno od tega, kdo je dejanski plačnik premije za dodatno pokojninsko zavarovaje napotenih delavcev oziroma odgovora na vprašanje, ali ima obveznost za plačilo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje napotenih delavcev agencija ali uporabnik.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Imate nepremičnine, ki jih oddajate?

17.02.2023 28. februar 2023 je rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem v letu 2022.

Če kot fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, oddajate svoje premoženje (sobo, stanovanje, hišo, opremo, in tako dalje) v najem drugi fizični osebi ali tuji pravni osebi, morate Finančni upravi posredovati  napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Finančna uprava bo tveganju, da lastniki nepremičnine oddajajo v najem, a dohodkov iz tega naslova na prijavijo Finančni upravi, posvetila večjo pozornost ter okrepila aktivnosti, tudi s prisotnostjo uslužbencev nadzora  na terenu.

Kako lahko oddate napoved?

Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko preko sistema eDavki: 

 • brez digitalnega potrdila (registrirate se z uporabo uporabniškega imena in gesla
 • z digitalnim potrdilom

Papirnati obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.