c S
DNEVNI IZBOR
DAVKI Oddaja obrazca Doh-VDC in obvezna prijava v storitev eVročanje FURS obvešča, da je spremenjena funkcionalnost elektronskega vlaganja obrazca Doh-VDC (Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine). 27.01.2023
DAVKI Spremembe davčne obravnave rezervacij na podlagi novele ZDDPO-2S Pojasnilo FURS št. 0920-287/2023-2, z dne 16. 01. 2023 26.01.2023
DAVKI Odmera dohodnine za leto 2022 Finančna uprava je objavila nov dokument: Odmera dohodnine za leto 2022. 24.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja FURS je izdal spremembe v dokumentu - Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, januar 2023 (spremembe v poglavju 8.2 – Dohodki v prostovoljnih, ljubiteljskih športnih dejavnostih, če izplačilo nagrad ne presega 625 eur letno in dohodki sodnikov v športu in 9.0 - Obračun davčnega odtegljaja). 23.01.2023
DAVKI Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja za 2023

FURS je objavil Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (KIDO), ki se uporabljajo v letu 2023, dopolnjen z združenim besedilom Multilateralnega inštrumenta (MLI) in KIDO.

20.01.2023
DAVKI Izplačevalci COVID19 dodatkov, izplačanih v letu 2022, ne poročajo FURS sporoča, da ddaja datoteke VIRIZV za leto 2022 na portalu eDavki ni omogočena. 19.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV

FURS je z dne, 18. 1. 2023 izdal novo verzijo dokumenta Spremembe zakonodaje na področju DDV s prilogami.

19.01.2023
DAVKI Poziv k predložitvi obračuna za pavšalno nadomestilo za leto 2022 Davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2022 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, morajo najkasneje do 31. januarja 2023 sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga predložiti davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki. 18.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčna osnova – rezervacije

Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta – Davčna osnova – rezervacije, 3. izdaja, januar 2023.

18.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb

FURS je izdal spremembe v dokumentu - Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 10. izdaja, januar 2023.

17.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, januar 2023.

17.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti

FURS je izdal spremembe v dokumentu - Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti, 1. izdaja, februar 2018.

17.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV

Finančna uprava RS je objavila spremembo pojasnila FURS št. 0920-5312/2020 z dne 15. 4. 2020, 28. 3. 2022, 21. 10. 2022, 13. 12. 2022, 16. 1. 2023 z dodanimi odgovori na vprašanja 3. do 7. in nadomešča prejšnje pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo storitev osebne asistence z DDV.

16.01.2023
DAVKI Nesodelujoče tretje države Evropski sistem potrdil o ulovu je bil uveden zaradi izboljšanja sledljivosti vseh proizvodov morskega ribištva, s katerimi se trguje v EU v celotni proizvodni verigi, od ribiške mreže do krožnika. 16.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja

FURS je izdal spremembo dokumenta Obdavčitev z davkom od premoženja, v katerem so valorizirani zneski za odmero davka od premoženja v skladu s Pravilnikom o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2023.

09.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodek iz delovnega razmerja

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Dohodek iz delovnega razmerja, 8. izdaja, januar 2023.

06.01.2023
DAVKI Osebna olajšava za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči

FURS bo zavezancem, rezidentom osebno olajšavo za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let (zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1.500 eurov), upošteval pri informativnem izračunu dohodnine na podlagi prejetih podatkov organa, pristojnega za zaščito, reševanje in pomoč.

05.01.2023
DAVKI Obrazci DD-IPDO in DD-SprAkt za normirance Kljub spremembi > Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA),v zvezi z upoštevanjem normiranih odhodkov na obrazcih DD-IPDO (Izračun predvidene davčne osnove) in DD-SprAkt (Vloga za medletno spremembo višine akontacij) izračun normiranih odhodkov ne bo spremenjen in ostaja v višini 80 % (do 100.000 € prihodkov). 05.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Plačilo za poslovno uspešnost za izplačila od 1. 1. 2023 FURS je pripravili nov dokument -Plačilo za poslovno uspešnost za izplačila od 1. 1. 2023, 1. izdaja, januar 2023 vezano na uveljavitev novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA). 05.01.2023
DAVKI Sprememba roka za plačilo predhodne akontacije DDPO in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Z zadnjo spremembo > Zakona o davčnem postopku se poenoti rok za plačilo predhodne akontacije dohodnine in obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost – tj. na najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec, kar daje možnost plačila predhodnih akontacij in prispevkov za socialno varnost z enim plačilnim nalogom.

04.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, januar 2023. 04.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino FURS je pripravili spremembo dokumenta -Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, 8. izdaja, januar 2023 vezano na spremembo Uredbe (Uradni list RS, 162/2022) ter novosti zaradi uvedbe REK-O obrazca. 03.01.2023
DAVKI Pojasnilo FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

V Uradnem listu 162/22 so bile objavljene spremembe in dopolnitve > Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja z objavljenim novimi zneski za neobdavčena povračila stroškov v letu 2023. Uredba je spremenila zneske dnevnic, terenskih dodatkov in ostalih izplačil, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. FURS je v zvezi s tem že izdala spremembo dokumenta: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 10. izdaja, januar 2023.

03.01.2023
DAVKI Oddaja obrazca DDV-DavObdobje omogočena od 3.1.2023 dalje FURS obvešča, da bo oddaja novega Obrazca DDV-DavObdobje (Obvestilo o izpolnjevanju/preklicu izpolnjevanja pogojev za določitev mesečnega davčnega obdobja) prek sistema eDavki omogočena od 3. 1. 2023. 03.01.2023
DAVKI DDPO/DDD področje: spremembe in dopolnitve zaradi zakonskih sprememb ZDoh-2AA in ZDavP-2N Objavljene so bile spremembeZakona o davčnem postopku, s katerimi se med drugim podaljšuje rok za poravnavo akontacij davka od dejavnosti in davka od dohodkov pravnih oseb. Ta je zdaj 20. v mesecu za pretekli mesec oziroma trimesečje. Tako obrok akontacije za december 2022 zapade v plačilo 20. januarja 2023. 03.01.2023
DAVKI Obvestilo o izpolnjevanju/preklicu izpolnjevanja pogojev za določitev mesečnega davčnega obdobja FURS obveščamo, da bo oddaja novega Obrazca DDV-DavObdobje (Obvestilo o izpolnjevanju/preklicu izpolnjevanja pogojev za določitev mesečnega davčnega obdobja) prek sistema eDavki omogočena od 3. 1. 2023. 30.12.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčna obravnava daril Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta Davčna obravnava daril, december 2022. 29.12.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčna obravnava posojil med povezanimi osebami

Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta Davčna obravnava posojil med povezanimi osebami, 2. izdaja, december 2022.

28.12.2022
DAVKI 1. januarja 2023 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 153/2021; v nadaljevanju uredba), ki je izšla dne 2. 12. 2022, določa zvišanja zneska trošarine za tobačne izdelke iz sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 47/16 s spremembami; v nadaljevanju ZTro-1) na dan 1. 1. 2023. 23.12.2022
DAVKI Omogočena oddaja KP-KPD za leto 2022 Od 16. decembra 2022 je na sistemu eDavki omogočena oddaja kontrolnih podatkov KP-KPD za odmerno leto 2022 za naslednje vire: 21.12.2022
DAVKI Pripomoček za izračun splošne olajšave v letu 2023 FURS je objavila aktualen pripomoček za izračun splošne olajšave v letu 2023 pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja. 21.12.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji

FURS je izdal spremembo dokumenta - Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji,v katerem je spremenjeno pojasnilo glede zavezancev – rezidentov Slovenije, ki dosegajo dohodke iz naslova opravljanja dejavnosti, ki imajo vir v tujini in v Sloveniji.

20.12.2022
DAVKI Dodeljevanje količin tarifnih kvot v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 Generalni direktorat Evropske komisije za obdavčenje in carinsko unijo (DG TAXUD) nas je obvestil o posebnostih pri dodeljevanju količin tarifnih kvot v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023. V navedenem obdobju dodeljevanje količin tarifnih kvot na podlagi zahtevkov za črpanje količin tarifnih kvot ne bo potekalo na praznične dni v Belgiji in proste dni Komisije. 19.12.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU Finančna uprava je objavila spremembo Pojasnila FURS št. 0920-7191/2018-8 z dne 29. 4. 2019, dopolnitev št. 0920-7191/2018-19 z dne 20. 12. 2019, ki ga objavljamo v nadaljevanju. 15.12.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Sprememba zakonodaje na področju DDV, 21. izdaja, december 2022. 13.12.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Izpolnjevanje dodatnih podatkov o plači polja S FURS je pripravili nov dokument - Izpolnjevanje dodatnih podatkov o plači  polja S, 1. izdaja, december 2022. 12.12.2022
DAVKI Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU

Finančna uprava je objavila spremembo pojasnila FURS št. 0920-7191/2018-8 z dne 29. 4. 2019, dopolnitev št. 0920-7191/2018-19 z dne 20. 12. 2019, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

07.12.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov

Finančna uprava RS je objavila spremembo v Brošuri o mednarodni obdavčitvi posameznikov, 6. izdaja, november 2022.

02.12.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, z dodanim poglavjem 8.3 – Sklepanje pogodbo v javnih zdravstvenih zavodih z zdravstvenimi delavci.

01.12.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti FURS je izdal spremembo dokumenta – Izvršba nedavčnih obveznosti.
29.11.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV FURS je z dne, 24. 11. 2022 izdal novo verzijo dokumenta Spremembe zakonodaje na področju DDV s prilogami. 24.11.2022
DAVKI Poročanje izplačevalcev dodatka dijakom in študentom FURS je sporočila način poročanja izplačevalcev dodatka dijakom in študentom po 77. členu ZDUPŠOP. 22.11.2022
DAVKI Donacije dohodnine šolskemu skladu in skladu vrtca Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 142. člena Zakona o dohodnini so šolski skladi oziroma skladi vrtcev uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2022. 21.11.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve, 11. izdaja, november 2022. 18.11.2022
DAVKI Kombinirana nomenklatura EU 2023 V Uradnem listu EU L 282/2022, z dne 31. 10. 2022, je objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1998, z dne 20. septembra 2022, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (tj. Kombinirana nomenklatura (KN)). 09.11.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Davek na motorna vozila (ZDMV-1) FURS je izdal spremembo dokumenta Davek na motorna vozila (ZDMV-1), 4. izdaja, november 2022. 07.11.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Sprememba zakonodaje na področju DDV, november 2022. 04.11.2022
DAVKI Regres in povračila stroškov javnih uslužbencev Ob izplačilu regresa javnim uslužbencem, ki ga določa Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 se obračuna akontacija dohodnine in prispevki za socialno varnost ter ob izplačilu davčnemu organu predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1150 Drugi dohodki iz delovnega razmerja. 03.11.2022
DAVKI FURS: Navodila za izpolnjevanje obračuna DDV Finančna uprava RS je dopolnila dokument – Navodila za izpolnjevanje obračuna DDV, oktober 2022. 02.11.2022
DAVKI Obvestilo za oddajo obrazca DDV-O za obdobje od julija do septembra 2022 (trimesečni davčni zavezanci) oziroma za obdobje september 2022 (mesečni davčni zavezanci) Delovanje sistema eDavki je bilo zaradi tehničnih težav moteno od sobote, 29. 10. 2022, do ponedeljka, 31. 10. 2022, do 22.15, kar je povzročilo uporabnikom portala eDavki težave pri vlaganju obrazcev. 02.11.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Požarna taksa Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Požarna taksa, 1. izdaja, oktober 2022. 25.10.2022
DAVKI Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don) Objavljen je nov obrazec > Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don) z dodanim drugim delom, kamor se po novem lahko v drugi del obrazca vpisuje namenitev dela dohodnine za donacije šolskemu skladu oziroma skladu vrtca. 19.10.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Odškodnine po 5. točki 27. člena ZDoh-2 Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Odškodnine po 5. točki 27. člena ZDoh-2 v zvezi s sprejeto odločitvijo Ustavnega sodišča. 18.10.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Bonitete - uporaba pojasnila FURS sporoča, da so 22. 9. 2022 posodobili pojasnilo Bonitete v točki 3.5. Do priprave novega pojasnila se septembrska dopolnitev NE UPORABLJA. 10.10.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Sprememba zakonodaje na področju DDV, oktober 2022. 05.10.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Potrdila in razkritja Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Potrdila in razkritja, 2. izdaja, september 2022. 04.10.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Sprememba zakonodaje na področju DDV, oktober 2022. 03.10.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Sprememba zakonodaje na področju DDV, september 2022. 27.09.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Bonitete Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Bonitete, v 9. izdaji, z dopolnjenim pojasnili v poglavjih zavarovalne premije in plačila članarine zaposlenemu. 22.09.2022
DAVKI eDavki DDV-O - novosti Finančna uprava je na portalu eDavki objavila pojasnilo, kdaj se pri oddaji DDV-O obračuna proži napaka. Informacijo objavljamo v nadaljevanju. 21.09.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura za sobodajalce – fizične osebe Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Brošura za sobodajalce – fizične osebe, v 8. izdaji, september 2022. 19.09.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Tarifne opustitve FURS je izdal spremembo dokumenta - Tarifne opustitve,v 17. izdaji, julij 2022.  15.09.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin, 7. izdaja, september 2022. 12.09.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve, v 10. izdaji, september 2022. 06.09.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, v 9. izdaji, september 2022. 06.09.2022
DAVKI Možnost testiranja novih vrst dohodkov REK-O obrazca V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov je FURS na testnem portalu eDavki objavili dokument REK-O obrazec za izplačila vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami, ki jih je mogoče testirati. Prav tako je ogočenotestiranje vseh vrst dohodkov za katere se bo uporabljal REK-O obrazec razen vrste dohodka 1952 Drug dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti za pašne in agrarne skupnosti. 05.09.2022
DAVKI Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov FURS je na objavil pojasnilo sprememb na področju DDV glede Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE). 30.08.2022
DAVKI Rešenih že več kot 62 % vseh vloženih ugovorov Finančna uprava RS je z osebno vročitvijo odpremila že 21.431 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. To je 62,39 % vseh vloženih ugovorov. 16.08.2022
DAVKI Višina zneska za vračilo trošarine za komercialni prevoz za davčna obdobja od 1. avgusta še naprej znaša 0 evrov Z namenom zmanjšanja administrativne obremenitve tako za upravičence kot za davčni organ vas seznanjamo, da upravičencem, ki bodo predložili zahtevke za vračilo trošarine za komercialni prevoz, za davčna obdobja od 1. avgusta dalje, ne bo ugodeno, kljub temu, da so dejansko porabili pogonsko gorivo za komercialni prevoz, saj bo znesek za vračilo znašal 0 evrov dokler ne bo z uredbo določen znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki bo višji od 330 evrov za 1000 litrov. 09.08.2022
DAVKI Vračilo preveč plačanega davka na fiduciarni denarni račun upravitelja Če se zoper zavezanca vodi postopek osebnega stečaja, se vračilo preveč plačanega davka izvede na fiduciarni denarni račun stečajnega upravitelja. 08.08.2022
DAVKI Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2021 – 3. tranša FURS obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2021, da bodo dne 9. 8. 2022, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 5. 8. 2022. 01.08.2022
DAVKI Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine iz tretje tranše se izteče 1. 8. 2022 V ponedeljek, 1. 8. 2022, se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine, ki je bil odpremljen 30. 6. 2022. 28.07.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve, 9. izdaja, julij 2022. 22.07.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, julij 2022.

21.07.2022
DAVKI Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2021 Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2021 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 1. avgusta 2022, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register. 15.07.2022
DAVKI Prenovljena navodila za izpolnjevanje obračuna DDV FURS sporoča, da so objavljena prenovljena navodila za izpolnjevanje obračuna DDV. 01.07.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Splošno o DDV

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Splošno o DDV, 7. izdaja, julij 2022 z zavedeni spremembami objavljenimi v nadaljevanju.

01.07.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV

FURS je izdal spremembo dokumenta Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV s spremembami in dopolnitvami.

01.07.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Posebne ureditve VEM-OSS

Finančna uprava je 1. julija 2022 objavila spremembo dokumenta:  Posebne ureditve VEM-OSS – neunijska, unijska in uvozna ureditev.

01.07.2022
DAVKI Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2021 – 2. tranša FURS obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2021, da bodo dne 11. 7. 2022, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 7. 7. 2022. 30.06.2022
DAVKI FURS le še danes čaka na ugovore na izračune dohodnine

Finančna uprava RS bo le še danes čakala morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2021, ki jih je konec maja poslala 503.710 zavezancem. Ugovor morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo - če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oz. je davčna obveznost ugotovljena napačno.

30.06.2022
DAVKI FURS odpremila nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 Finančna uprava je danes odpremila 72.249 novih odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Prejeli jih bodo zavezanci, ki so zaradi uporabe nepravilnih vhodnih podatkov o višini katastrskega dohodka (KD) za določena gozdna zemljišča, posredovana s strani Geodetske uprave, v začetku maja 2022 prejeli napačne odmerne odločbe. 30.06.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

Finančna uprava RS je 28. junija 2022 objavila spremembo v dokumentu: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 8. izdaja, april 2022.

28.06.2022
DAVKI Možnost testiranja novih vrst dohodkov REK-O obrazca V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki objavili dokument REK-O obrazec za izplačila vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami, ki jih je mogoče testirati. Na novo je omogočeno testiranje 20 vrst dohodkov poleg že objavljenih 18 vrst dohodkov. 28.06.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Sprememba zakonodaje na področju DDV

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Sprememba zakonodaje na področju DDV, junij 2022.

27.06.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčenje umetnikov in športnikov

Finančna uprava je 1. julija 2022 objavila spremembo dokumenta: Obdavčenje umetnikov in športnikov.

24.06.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Mednarodna obdavčitev posameznikov

Finančna uprava je 23. junija 2022 objavila spremembo Brošure o mednarodni obdavčitvi posameznikov.

23.06.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji

Finančna uprava je 23. junija 2022 objavila spremembo dokumenta: Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji.

23.06.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčna osnova – rezervacije

Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta – Davčna osnova – rezervacije, 2. izdaja, junij 2022.

21.06.2022
DAVKI Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 30. 6. 2022 Tisti, ki ste informativne izračune dohodnine dobili 31. maja oziroma v začetku junija, imate še deset dni časa, da podate ugovor, če se podatki na izračunu ne skladajo z dejanskim stanjem. 20.06.2022
DAVKI Pravilnik o spremembah in dopolnitvah PZDDV-1 FURS obvešča, da je bil 15. junija 2022, v Uradnem listu RS, št. 82/22 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku o dodano vrednost. 16.06.2022
DAVKI Nov produkcijski B2B profil Zaradi zamenjave digitalnega potrdila na portalu eDavki za podpisovanje dokumentov, je FURS objavil nov produkcijski B2B profil. Nov profil je potrebno uporabiti od 13. 6. 2022 dalje. 13.06.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Bonitete Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Bonitete, v 8. izdaji, z dopolnjenim pojasnilom glede ugodnejše davčna obravnava izvršitve pravice do nakupa delnic. 10.06.2022
DAVKI FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin, 6. izdaja, junij 2022. 10.06.2022
DAVKI FURS: Nakupi nepremičnin s strani tujcev

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Nakupi nepremičnin s strani tujcev, junij 2022.

06.06.2022
DAVKI Ne spreglejte: zavezanci za odmero obveznosti iz kmetijstva naj do 6. junija na eDavkih preverijo, ali bodo prejeli novo odločbo Zavezance, ki so v začetku maja 2022 prejeli odločbo o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 obveščamo, da se v ponedeljek 6. 6. 2022 izteče rok za vložitev pritožbe. 03.06.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Računi

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Računi, 4. izdaja, junij 2022.

03.06.2022
DAVKI Pojasnila FURS: Plačevanje davkov in drugih dajatev

Finančna uprava je objavila nekaj sprememb v dokumentih s področja Plačevanja davkov in drugih dajatev.

02.06.2022
DAVKI FURS poslal drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2021

Zavezanci jih lahko pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih v prvih dneh meseca junija 2022.

 
31.05.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Pribitek k cestnini

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Pribitek k cestnini, 4. izdaja, maj 2022.

31.05.2022
DAVKI Rok za doplačilo dohodnine se izteče 2. junija Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 3. 2022 in imajo doplačilo dohodnine, FURS obvešča, da se rok za plačilo izteče 2. 6. 2022. 27.05.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Bonitete

Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Bonitete v 7. izdaji, z dopolnjenim pojasnilom glede ugodnejše davčna obravnava izvršitve pravice do nakupa delnic.

26.05.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Splošno o DDV

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Splošno o DDV, 7. izdaja, maj 2022 z zavedeni spremembami objavljenimi v nadaljevanju.

25.05.2022
DAVKI Finančna uprava z rešitvijo za napačne podatke pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za lani FURS obvešča, da je našla rešitev za zavezance, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Tem bo v juniju izdala nove odločbe, kar pomeni, da jim ne bo treba vlagati pritožb, saj bo nova odločba nadomestila prejšnjo, ki je napačna. 23.05.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Požarna taksa

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Požarna taksa, 3. izdaja maj 2022, v katerem se spreminja stopnja davka skladno s spremembo > Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 68/22).

20.05.2022
DAVKI Obvestilo glede dostave CRS sporočil Finančne institucije Slovenije, ki v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o finančnih računih Finančni upravi RS, obveščamo, da so dolžne oddati CRS sporočila za poročevalsko leto 2021 do 31. maja 2022. Finančna uprava RS preveri veljavnost prejetih sporočil in poročevalskim finančnim institucijam pripravi ustrezno povratno informacijo v obliki statusnega sporočila v roku nekaj dni oziroma v najkrajšem možnem času. 10.05.2022
DAVKI Obvestilo glede dostave FATCA sporočil Finančne institucije Slovenije, ki Finančni upravi RS, v skladu s VI. poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o računih ZDA, o katerih se poroča (FATCA sporočila) obveščamo, da so na podlagi 266.g člena ZDavP-2 dolžne oddati informacije za poročevalsko leto 2021 do 31. maja 2022. Finančna uprava RS preveri tehnično veljavnost prejetih FATCA sporočil in poročevalskim finančnim institucijam pripravi povratno informacijo o tehnični ustreznosti v obliki statusnega sporočila v roku nekaj dni oziroma v najkrajšem možnem času. 10.05.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 8. izdaja, april 2022.

09.05.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Bonitete Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Bonitete v 7. izdaji, z dopolnjenim pojasnilom glede ugodnejše davčna obravnava izvršitve pravice do nakupa delnic. 06.05.2022
DAVKI Izdaja elektronskih potrdil o rezidentstvu v tujini FURS sporoča, da jih vedno več držav obvešča o elektronskem oz. digitalnem načinu izdaje potrdil o davčnem rezidentstvu. 05.05.2022
DAVKI Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2021 – 1. tranša FURS obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2021, da bodo dne 10. 5. 2022, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 6. 5. 2022. 03.05.2022
DAVKI Izteka se rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2021 Naj spomnimo na oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) do 3. 5. 2022. 26.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, 4. izdaja, april 2022. 25.04.2022
DAVKI Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 3. 5. 2022 V torek, 3. maja 2022 se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine. 25.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, marec 2022.  

22.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, izdaja april 2022, v katerem se spreminja davčna stopnja skladno z dohodninsko novelo.

22.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 20. izdaja, april 2022.  

21.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 8. izdaja, april 2022.

15.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Sprememba zakonodaje na področju DDV

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Sprememba zakonodaje na področju DDV, april 2022.

15.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Plačilo za poslovno uspešnost Na podlagi sprejete novele ZDoh-2Z, ki na novo ureja davčno obravnavo izplačila za poslovno uspešnost je objavljen dokument - Podrobnejši opis plačila za poslovno uspešnost, ki se uporablja za izplačila od vključno 1. 1. 2022 dalje. 15.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Seznam vrst dohodkov REK-1

Finančna uprava Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Seznam vrst dohodkov REK-1.  

14.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu -Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, 3. izdaja, marec 2022.

11.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura o obdavčitvi nepremičnin

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu -Brošura o obdavčitvi nepremičnin, 6. izdaja, april 2022.

08.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 19. izdaja, april 2022.  

06.04.2022
DAVKI Če ste letni davčni obračun oddali po 31. 3. 2022, se vam prestavi rok za plačilo akontacij Davčnim zavezancem, ki bodo letni davčni obračun DDPO in DohDej za leto 2021 oddali po 31. 3. 2022, poteče rok za plačilo marčevske akontacije dne 10. 5. 2022. 04.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 7. izdaja, marec 2022. 04.04.2022
DAVKI Ste prejeli informativni izračun dohodnine? Finančna uprava sporoča, da lahko informacijo o morebitni odpremi vašega informativnega izračuna dohodnine preverite v eDavkih. Iskalnik bo odgovoril na vprašanje, če mu sporočite vašo davčno številko. 02.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodek iz delovnega razmerja

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Dohodek iz delovnega razmerja, 7. izdaja, marec 2022.  

01.04.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, marec 2022.  

31.03.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Brošura o dohodku iz dejavnosti, 11. izdaja, marec 2022, v kateri sta pojasnjena spremenjena načina davčne obravnave oproščenih prispevkov za socialno varnost in davčna obravnava napitnin.  

31.03.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini, 4. izdaja, marec 2022.  

30.03.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb

Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta - Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, v katerem so navedene spremembe pri stroških rezervacij, davčni obravnavi napitnin, olajšavah za zaposlovanje, donacijah in vlaganjih v digitalni zeleni prehod ter druge.

30.03.2022
DAVKI Pripomoček za izračun splošne olajšave FURS je objavil pripomoček za izračun splošne olajšave, ki se v letu 2022 upošteva pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja. 28.03.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Bonitete

Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Bonitete, v 7. izdaji, z dopolnjenimi pojasnili glede uporabe električnega avtomobila v zasebne namene in ugodnejše davčna obravnava izvršitve pravice do nakupa delnic.

25.03.2022
DAVKI Zavezancem za izvedbo pobota preveč plačanih davkov ni potrebno predložiti vloge FURS sporoča, da zavezancem v primeru obveznosti iz naslova preplačila davkov ni potrebno podajati posebnih vlog za izvedbo pobota, saj davčni organ pobot izvede po uradni dolžnosti. 25.03.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu

Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta - Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu, 8. izdaja, marec 2022.

24.03.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodki članov volilnih organov

Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta - Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih, s spremembami prispevkov za socialno varnost za člane volilnega odbora.

24.03.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčne obveznosti Slovencev ob odhodu iz Slovenije

Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta - Davčne obveznosti Slovencev ob odhodu iz Slovenije, 4. izdaja, marec 2022.

23.03.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Mednarodna obdavčitev pokojnin

Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta - Mednarodna obdavčitev pokojnin, s spremembami v poglavju davčna obravnava pokojnine iz prvega pokojninskega stebra z uskladitvami za leto 2022.   

23.03.2022
DAVKI Seznam držav izven EU z nižjo obdavčitvijo dobička

V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je določenih nekaj ukrepov, ki se vežejo na seznam držav, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 %, pri čemer pa to niso države članice EU.

22.03.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta - Osebno dopolnilno delo in vrednotnice, v katerem se usklajuje nova višina prispevka od 1. aprila 2022 dalje.  

16.03.2022
DAVKI Nova višina prispevkov za vrednotnico za osebno dopolnilno delo V Uradnem listu Republike Slovenije št. 35/2022 je bila objavljena Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, ki jo je izdal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 16.03.2022
DAVKI FURS: Pomoč za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu Vloga za pomoč "NF-IzjavaEnerg" bo na voljo na eDavkih predvidoma do konca marca 2022. Rok za oddajo vloge je 15. april 2022. Finančna uprava bo na podlagi uspešno obdelanih izjav izplačala pomoč 5. maja 2022. 10.03.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV FURS je izdal spremembo dokumenta Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV z več dopolnitvami in spremembami dokumenta. 01.03.2022
DAVKI Danes poteče rok za prijavo davka na obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI! Danes se izteka rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2021. 28.02.2022
DAVKI Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju Za izplačila od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.181,75 eur. 28.02.2022
DAVKI Rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej je 3. maj 2022 Državni zbor RS dne 22. februarja 2022 sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). V posebnem poglavju »Ukrepi na davčnem področju« je med drugim določeno, da mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu davčni obračun od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) najpozneje do 30. aprila za leto 2021. 24.02.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Računi

Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Računi, 3. izdaja. Pojasnila se med drugim nanašajo na spremembe novele ZDDV-1 glede papirnatih računov, ki jih po novem ob izdaji ni več treba izročiti končnemu potrošniku.

18.02.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini

Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini z dopolnitvijo poglavja 3.2 Oprostitve v zvezi z izobraževanjem. 

15.02.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Posebne ureditve VEM-OSS Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta Posebne ureditve VEM-OSS – neunijska, unijska in uvozna ureditev z dopolnitvijo dokumenta v poglavjih 2., 5. in 10.. 15.02.2022
DAVKI Razširjeni pojasnili o uvrščanju kombiniranih in drugih motornih vozil v kombinirano nomenklaturo Gre za razširitev pojasnil, ki sta bili na spletni strani FURS objavljeni dne 16. 04. 2021, in sicer se razširitev pojasnil nanaša zgolj na del, kjer je pojasnjeno kako se v kombinirano nomenklaturo uvrščajo vozila tipa pick-up. 14.02.2022
DAVKI Obvestilo za podjetnike in podjetja: ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej za leto 2021 Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2021. Oba obračuna je mogoče oddali le elektronsko prek sistema eDavki. 11.02.2022
DAVKI Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi do 28. 2. 2022 Napovedi je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema eDavki. 10.02.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja FURS je izdal spremembo dokumenta - Obdavčitev z davkom od premoženja, v katerem so valorizirani zneski za odmero davka od premoženja v skladu s Pravilnikom o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2022. 07.02.2022
DAVKI Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju – sprememba

Finančna uprava RS je dopolnila dokument: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju, in sicer se je spremenil odgovor na vprašanje 13.

04.02.2022
DAVKI Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju – sprememba Finančna uprava RS je dopolnila dokument: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju, in sicer sta dodana odgovora na vprašanja 2.1.1 in 2.5.2. 03.02.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Transferne cene

FURS je izdal spremembo dokumenta: Transferne cene, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

02.02.2022
DAVKI Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju – sprememba

Finančna uprava RS je dopolnila dokument: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju, in sicer sta dodana odgovora na vprašanja 2.5.1 in 6.1.

01.02.2022
DAVKI Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2021 Rok za oddajo vlog je 7. 2. 2022. Če jo boste oddali preko eDavkov, lahko to storite do 20. 2. 2022, saj bo elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog. Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga. V papirnati obliki obrazca ne bo mogoče osebno prinesti na urad in dobiti potrdila o oddaji. 01.02.2022
DAVKI Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju - sprememba Finančna uprava RS je dopolnila dokument: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju, in sicer sta spremenjena odgovora na vprašanja 2.1 in 2.2 ter dodana 2.5 in 2.6. 25.01.2022
DAVKI Oddaja obračunov DOD-DDPO za leto 2022 Z današnjim dnem (21.1.2022) je odprta oddaja obračunov DOD-DDPO tudi za davčna obdobja, ki se začnejo od 1. 1. 2022 dalje. 24.01.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

FURS je izdal spremembo dokumenta - Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja s pojasnilom glede dveh novosti, in sicer pri uveljavljanju dejanskih stroškov prevoza in odkupu zbranega odpadnega materiala.

21.01.2022
DAVKI Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju - dopolnitev Finančna uprava RS je dopolnila dokument: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju, in sicer so dodani odgovori na vprašanja 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4. 20.01.2022
DAVKI Izjava o vračilu prejetih upravičenj (NF-COVID19 RegresVracilo) Na portalu eDavki od 1. 1. 2022 dalje ni več možna oddaja izjave za delno vračilo pomoči za financiranje regresa. 17.01.2022
DAVKI Na portalu eDavki je zagotovljena nova popravljena verzija podatkov za vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2021 iz REK obrazcev Na portalu eDavki je zaradi ugotovljene napake pri podatkih vira 1102 zagotovljena nova popravljena verzija podatkov za vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2021 iz REK obrazcev. Glede na prvotne podatke je spremenjen tudi datum zajema vključenih REK obrazcev. 14.01.2022
DAVKI Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah V skladu z vzpostavljeno sodno prakso v letu 2015 na področju ugotavljanja rezidentskega statusa, FURS preklicuje v septembru 2021 sprejeto odločitev, da se za obdobja od 1. 1. 2017 dalje, rezidentski status z uporabo t. i. prelomnih pravil iz 4. člena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v nadaljevanju: mednarodne pogodbe) in drugega odstavka 7. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 lahko ugotavlja tudi že v samem ugotovitvenem postopku določitve rezidentstva na podlagi določb ZDoh-2. 14.01.2022
DAVKI Poziv k predložitvi obračuna za pavšalno nadomestilo za leto 2021 Davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2021 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, morajo najkasneje do 31. januarja 2022 sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga davčnemu organu predložiti, v elektronski obliki prek sistema eDavki. 12.01.2022
DAVKI KIDO zahtevek – izjava upravičenega lastnika dohodka

Na portalu eDavki je objavljen obrazec Izjava upravičenega lastnika dohodka, ki je lahko priloga KIDO zahtevku za zmanjšanje oz. oprostitev davka.

12.01.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila

FURS je izdal spremembo dokumenta - Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica  do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, 10. izdaja, januar 2022 v zvezi z zavedenimi spremembami glede izdaje računa in spremembami tarif pri uveljavljanju pravice do pavšalnega nadomestila.

11.01.2022
DAVKI Ali ste seznanjeni z zahtevami ICS2? Pomen zagotavljanja visokokakovostnih predhodnih informacij o tovoru pred natovarjanjem (PLACI) v Sistem nadzora uvoza 2 (ICS2). 11.01.2022
DAVKI Rok za poročanje o naknadnih vplačilih je do konca januarja S 1. 1. 2020 se je spremenila davčna obravnava lastnih deležev in naknadnih vplačil. Z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) je bilo določeno dodatno poročanje. 10.01.2022
DAVKI Izjava za izplačilo pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-COV-2 za samotestiranje Na eDavkih je na voljo Izjava za izplačilo pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-COV-2 za samotestiranje. 10.01.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Davek na motorna vozila (ZDMV-1) FURS je izdal spremembo dokumenta Davek na motorna vozila (ZDMV-1), v katerem se je spremenil način obvezne predložitve napovedi za odmero DMV v elektronski obliki za fizične osebe. 06.01.2022
DAVKI Širitev sistema "Vse na enem mestu" in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori) Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM s pogostimi vprašanji in odgovori, in sicer sta se v dokumentu spremenila odgovora na vprašanji 11. in 13.. 06.01.2022
DAVKI Informacija slovenskim rezidentom, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve in pokojnino na Švedskem Od 1. 1. 2022 se uporablja nova Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (Uradni list RS-MP, št. 13/21), ki je nadomestila Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (Uradni list SFRJ-MP, št. 7/81). 06.01.2022
DAVKI Izplačevalci dohodkov, pozor! Če ste na Finančno upravo pozabili oddati podatke VIRVDC, imate čas še do konca januarja Izplačevalci dohodkov so morali davčnemu organu do 31. decembra posredovati podatke o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki so jih med letom upoštevali pri zavezancu za dohodnino pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), pod pogoji iz drugega odstavka 131. člena ZDoh-2. Če tega še niste storili, boste lahko preko eDavkov oddali podatke še do konca meseca januarja. 03.01.2022
DAVKI Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV FURS je izdal spremembo dokumenta Spremembe zakonodaje na področju DDV, ki povzemajo spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku o dodano vrednost. Izpostavljajo tudi spremembe prilog na naslednji povezavi (poglavje 1.0). 31.12.2021
DAVKI 31.12. je za s.p.-je rok za obvestilo o spremembi načina vodenja poslovnih knjig Samostojni podjetniki lahko samostojno izbirajo o načinu obdavčitve in načinu vodenja poslovnih knjig seveda upoštevaje zakon, ki vsebuje omejitve glede obsega dejavnosti, ki je še dopusten za posamezno izbiro. 31.12.2021
DAVKI KIDO zahtevki – možnost oddaje preko eDavkov Od 1. 1. 2022 dalje možnost elektronske oddaje KIDO zahtevkov za zmanjšanje/oprostitev davka (KIDO 1 do KIDO 8) preko portala eDavki. 30.12.2021
DAVKI FURS: Javni pozivi k vložitvi napovedi do 28. 2. 2022 Finančna uprava predstavlja javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2021. 28.12.2021
DAVKI Napoved za odmero DMV v elektronski obliki Od 1. januarja 2022 tudi za fizične osebe obvezna predložitev napovedi za odmero DMV v elektronski obliki. 28.12.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja Finančna uprava je objavila nov dokument: Obdavčitev z davkom od premoženja, 8. izdaja, v katerme na podlagi Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2022 objavlja valorizacijo zneskov za odmero davka od premoženja. 24.12.2021
DAVKI Navodilo o obračunu davka na motorna vozila pri uvozu Dne 1. 1. 2022 prične veljati Navodilo o obračunu davka na motorna vozila pri uvozu. 24.12.2021
DAVKI FURS: Spremembe več dokumentov s področja Uvoza blaga Finančna uprava je objavila spremembe več dokumentov s področja uvoza blaga, ki jih navajamo v nadaljevanju. 21.12.2021
DAVKI Izvajanje testov v SIAIS2 za primer zahtevanja tarifne kvote 1. 1. 2022 se prične uporabljati nov slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2). Seznanjenost z novimi podatkovnimi elementi in poznavanje logike, ki velja v SIAIS2 je ključnega pomena za pravočasno vložitev in sprejem deklaracije v SIAIS2 na podlagali katere se zahteva tarifna kvota.  Priporočamo in predlagamo uvoznikom in deklarantom, da predhodno do 31. 12. 2021 v testnem okolju testirajo vložitev deklaracije v testni SIAIS2, s katero se bo zahtevala tarifna kvota. 14.12.2021
DAVKI Širitev sistema "Vse na enem mestu" in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori) Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM s pogostimi vprašanji in odgovori, in sicer so v dokumentu dodali odgovor na vprašanje 45.. 13.12.2021
DAVKI Omogočena oddaja KP-KPD za leto 2021 FURS obvešča, da je z na sistemu eDavki omogočena oddaja kontrolnih podatkov KP-KPD. 10.12.2021
DAVKI Oomogočena oddaja VIRVDC in VIRUMIK za leto 2021 FURS obvešča zavezance, da je na portalu eDavki od 3. 12. 2021 omogočena oddaja VIRVDC in VIRUMIK za leto 2021. 07.12.2021
DAVKI Sprememba navodila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico Sprememba navodila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico začnejo veljati 1. 1. 2022. 02.12.2021
DAVKI Poziv gospodarstvu k opravljanju dela od doma Glede na izrazito poslabšanje epidemiološke slike v državi in hitrega porasta okužb z virusom Covid-19, MGRT na celotno slovensko gospodarstvo naslavlja poziv k opravljanju dela od doma v čim večji meri, povsod, kjer je mogoče delovne procese organizirati na ta način. 30.11.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Prenovljen slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2)

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta Prenovljen slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2) z manjšimi dopolnitvami XSD/XML shem za sporočila in manjšimi dopolnitvami šifrantov za PE 2/2 in PE2/3.

29.11.2021
DAVKI FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP9 na davčnem področju (posodobljeno) Finančna uprava RS je dopolnila odgovor 4. vprašanja v dokumentu s pogostimi vprašanji in odgovori v zvezi z ukrepi PKP9 na davčnem področju, ki ga objavljamo v nadaljevanju. 29.11.2021
DAVKI Poenostavitve REK obrazcev S finančne uprave so nas že septembra seznanili, da prenavljajo in poenostavljajo REK obrazce. Številni obstoječi REK obrazci: REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD se ukinejo in nadomestijo z enotnim REK-O obrazcem. 22.11.2021
DAVKI Po novem lahko prek eDavkov plačajo davke tudi uporabniki spletne banke Bank@Net Spletno plačilo neposredno iz eDavkov omogoča enostavno plačilo vseh davkov skupaj z enim plačilnim nalogom. 19.11.2021
DAVKI Od 1. januarja 2022 obvezna vložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki Za osebe, ki opravljajo dejavnost in uveljavljajo vračilo trošarine, je od 1. januarja 2022 obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa. 19.11.2021
DAVKI Razširjeni pojasnili o uvrščanju kombiniranih in drugih motornih vozil v kombinirano nomenklaturo FURS je objavil razširitev dveh pojasnil, ki sta bili na spletni strani FURS objavljeni dne 16. 04. 2021, in sicer se razširitev pojasnil nanaša zgolj na del, kjer je pojasnjeno kako se v kombinirano nomenklaturo uvrščajo vozila tipa pick-up. 02.11.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Uvoz blaga preko spleta (spletne pošiljke) FURS je izdal 2. izdajo dokumenta - Uvoz blaga preko spleta (spletne pošiljke), oktober 2021. 22.10.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Vročanje

FURS je izdal spremembo dokumenta - Vročanje, s spremenjenim pojasnilom pri postopku podpisa eVročilnice za pooblaščenca za vročanje.

22.10.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM s pogostimi vprašanji in odgovori, in sicer je v dokumentu dopolnjen 11. odgovor ter sta dodana odgovora na vprašanji 32. in 33. 20.10.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Posebne ureditve VEM-OSS

Finančna uprava je 20. oktobra 2021 objavila spremembo dokumenta:  Posebne ureditve VEM-OSS – neunijska, unijska in uvozna ureditev.

20.10.2021
DAVKI Bodite pozorni na spremenjene podračune za plačilo trošarin in okoljskih dajatev FURS želi ponovno spomniti, da so od 10. 6. 2021 spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev. 19.10.2021
DAVKI Uvrščanje blaga pri poštnih pošiljkah majhne vrednosti FURS je na spletni strani objavil obvestilo glede uvrstitve najpogostejših pošiljk majhne vrednosti. 14.10.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Okoljska dajatev – spremembe dokumentov (3) Finančna uprava RS je izdala spremembe v več dokumentih, ki obravnavajo različne okoliske dajatve (podrobnejši opis). 12.10.2021
DAVKI Nov produkcijski B2B profil

Zaradi zamenjave digitalnega potrdila na portalu eDavki za podpisovanje dokumentov smo objavili nov testni in produkcijski B2B profil Nov profil je potrebno uporabiti od 29. 9. 2021 dalje.

08.10.2021
DAVKI Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2020 Prva izplačila bodo nakazana do konca septembra 2021. 28.09.2021
DAVKI Finančna uprava po novem obiskuje novo registrirane podjetnike in jih informira Predstavniki mobilnih enot Finančne uprave od sredine septembra obiskujejo davčne zavezance, ki so pred kratkim ustanovili podjetje oziroma na novo registrirali dejavnost. 28.09.2021
DAVKI Obvestilo glede dostave CbC poročil Poročevalci, ki v skladu s III.B poglavjem četrtega dela > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), dostavljajo poročila po državah (CbC poročila) Finančni upravi RS, obveščamo, da so dolžni preko produkcijskega komunikacijskega kanala B2B oddati CbC poročila najpozneje v 12 mesecih od zadnjega dne poslovnega leta poročanja mednarodne skupine podjetij. Primeroma je treba za poslovno leto, ki se končna 31. 12. 2020, CbC poročilo predložiti do 31. 12. 2021. 27.09.2021
DAVKI Novo tehnično navodilo za izpolnjevanje obrazca DAC6 V letu 2021 so države članice EU začele izmenjevati DAC6 poročila preko osrednje podatkovne zbirke, ki jo upravlja in vodi Evropska komisija. 24.09.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti FURS je izdal spremembo dokumenta – Izvršba nedavčnih obveznosti.
23.09.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Splošno o DDV Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Splošno o DDV, z dopolnitvijo pojasnil glede prodaje na daljavo in s tem v zvezi določitvijo kraja opravljanja storitev. Spremenjena oziroma dodana so še poglavja 15.7 Neunijska ureditev, 15.8 Unijska ureditev in 15.9 Uvozna ureditev. 23.09.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Bonitete Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Bonitete, z dopolnjenim pojasnilom glede testiranja na covid-19. 23.09.2021
DAVKI Upravičenci, ne pozabite na oddajo izjave za financiranje regresa Do 30. septembra 2021 bo na portalu eDavki na voljo izjava NF-Regres, preko katere lahko zaprosite za pomoč pri financiranju regresa. 22.09.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Regres in letni dopust FURS je izdal spremembo dokumenta - Regres in letni dopust, z dodanim 5. poglavjem: Regres in prenehanje delovnega razmerja.
21.09.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Uveljavljanje odbitka oziroma vračila tujega davka FURS je izdal nov dokument: Uveljavljanje odbitka oziroma vračila tujega davka slovenskih rezidentov pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost. 13.09.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Bonitete Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Bonitete, s pojasnilom glede testiranja na covid-19. 10.09.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve, v katerem pojasnjujejo spremembo Uredbe v 3. členu, ki določa pogoje in višino, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo. 07.09.2021
DAVKI Nov slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2) Nov slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2) se prične uporabljati 1.10.2021. 06.09.2021
DAVKI Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah FURS obvešča, da se za obdobja od 1. 1. 2017 dalje rezidentski status z uporabo t. i. prelomnih pravil iz 4. člena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja in drugega odstavka 7. člena Zakona o dohodnini, ZDoh-2 lahko ugotavlja tako v samem ugotovitvenem postopku določitve rezidentstva na podlagi določb ZDoh-2, kot tudi v postopku uveljavljanja ugodnosti po mednarodni pogodbi v povezavi s konkretnim dohodkom oziroma v postopku skupnega dogovora. 06.09.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov "prodaje in povratnega najema" - dopolnitev

V zadnji dopolnitvi pojasnila FURS št. 092-5571/2020-4 z dne 8. 9. 2020 in z dne 25. 2. 2021, št. 0920-20435/2020 z dne 21. 6. 2021 ter št. 4230-156526/2014-3 z dne 21. 7. je dopolnjen odgovor na vprašanje št. 5 in dodan odgovor na  vprašanje št. 8.

03.09.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: TARIC

Finančna uprava je 1. septembra 2021 objavila spremembo dokumenta: TARIC z obvestilom glede dostopa do spletne storitve TARIC3 za zunanje uporabnike.   

02.09.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Posebne ureditve VEM-OSS Finančna uprava je 23. avgusta 2021 objavila spremembo dokumenta:  Posebne ureditve VEM-OSS – neunijska, unijska in uvozna ureditev. 23.08.2021
DAVKI 18. avgusta motnje v delovanju sistema eDavki V sredo, 18. 8. 2021, med 21. in 22. uro bodo potekala vzdrževalna dela sistema Halcom CA.  Med potekom del bo lahko prihajalo do manjših prekinitev delovanja spletnega servisa ws.halcom.si, zato bodo uporabniki eDavkov, ki imajo HALCOM digitalno potrdilo lahko imeli težave z dostopom do eDavkov. 16.08.2021
DAVKI Pozor, če plačujete obveznosti Finančni upravi iz tujine Bodite pozorni pri navedbi nestrukturirane reference NRC. V nadaljevanju objavljamo, kako pravilno navedete referenco, da bo obdelava plačila brez težav. 04.08.2021
DAVKI Direktiva DAC6: Poročanje o čezmejnih aranžmajih Finančna uprava je 3. avgusta 2021 objavila spremembo dokumenta: Poročanje o čezmejnih aranžmajih. 04.08.2021
DAVKI Pozor, danes je zadnji dan za doplačilo dohodnine Danes je še zadnji dan za doplačilo premalo plačane dohodnine iz drugega svežnja. 30.07.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja Finančna uprava je 26. julija 2021 objavila spremembo dokumenta: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, v katerem so pojasnjene davčne spremembe v zvezi s prevozom na delo in z dela. 28.07.2021
DAVKI Iztekata se roka za doplačilo dohodnine in vložitev dohodninske napovedi FURS obvešča davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 5. 2021 in imajo doplačilo dohodnine, da se rok za plačilo izteče 30. 7. 2021. Rok za vložitev dohodninske napovedi pa je 2. 8. 2021. 26.07.2021
DAVKI Predložitev dokazil o preferencialnem poreklu v času trajanja krize COVID-19 Evropska komisija je pripravila Informativno obvestilo št. 1, v katerem so navedeni izjemni ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti za čas trajanja krize COVID-19.
26.07.2021
DAVKI Podaljšanje oprostitve za plačilo DDV FURS obvešča, da je s PKP9 določena oprostitev plačila DDV od vključno 1. maja 2021 do vključno 31. decembra 2021 za dobavo zaščitne in medicinske opreme iz seznama blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije. 21.07.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: TARIC

Finančna uprava je 19. julija 2021 objavila spremembo dokumenta: TARIC z obvestilom glede dostopnosti spletnih storitev TARIC3 za zunanje uporabnike po dveh standardih.

20.07.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja Finančna uprava je 19. julija 2021 objavila spremembo dokumenta: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, v katerem so pojasnjene davčne spremembe v zvezi s prevozom na delo in z dela skladno z veljavno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 19.07.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Stalna poslovna enota nerezidenta Finančna uprava je 16. julija 2021 objavila nov dokument: Stalna poslovna enota nerezidenta. 19.07.2021
DAVKI Izobraževanje poslovnih subjektov o novih bonih - BON21 - posnetek V sredo, 14. 7. 2021 je potekalo spletno izobraževanje na temo novih bonov (BON21) in lanskoletnih turističnih bonov (TB). Če ste ga zamudili, si poglejte posnetek. 15.07.2021
DAVKI Svet EU sprejel začasno oprostitev plačila DDV v zvezi z nakupi za darovanje Svet je danes sprejel spremembo direktive o DDV, ki uvaja začasno oprostitev plačila DDV za uvoz in nekatere dobave kot odziv na pandemijo covida-19. 13.07.2021
DAVKI Vlaganje zahtevkov za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev Zahtevek za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev je od 17. 5. 2021 mogoče vložiti le preko evropskega sistema carinskih odločb (CSD) - portala za gospodarske subjekte (TP) in ne več z vložitvijo obrazca pri Finančnem uradu Nova Gorica. 09.07.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala

FURS je izdal spremembo dokumenta: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, z dopolnitvijo 11. vprašanja in dodanima odgovoroma na 13. in 14. vprašanje.

07.07.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Posebne ureditve VEM (OSS)

Finančna uprava je 6. 7. 2021 objavila spremembo dokumenta: Posebne ureditve VEM (OSS), neunijska, unijska in uvozna ureditev.

06.07.2021
DAVKI Odziv na analizo Fiskalnega sveta o učinkih predlaganih davčnih sprememb Davčni sistem vpliva na odločitve gospodinjstev o potrošnji, varčevanju, ponudbi delovne sile, odločitvi o investiranju v človeški kapital; na odločitve podjetij o proizvodnji in aktivnosti, kreiranju delovnih mest, investicijami in inovacijah ter nenazadnje na produktivnost in rast. 06.07.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev z davkom na dediščine in darila

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Obdavčitev z davkom na dediščine in darila z dodanim odgovorom na 14. vprašanje.

06.07.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin

FURS je izdal spremembo dokumenta: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin z dodanimi odgovori na vprašanja 16. – 18.

06.07.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev vodnih plovil

FURS je izdal spremembo dokumenta: Obdavčitev vodnih plovil, z dopolnitvijo odgovora na 4. vprašanje, glede sporočanja sprememb pri prodaji plovila.

05.07.2021
DAVKI Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2020 Rok za vložitev dohodninske napovedi je 2. 8. 2021. 02.07.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Uvoz blaga preko spleta (spletne pošiljke) Finančna uprava je objavila nov dokument: Uvoz blaga preko spleta (spletne pošiljke), v katerem so pojasnjene opravljene carinske formalnosti za blago, ki prispe iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU). 01.07.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Posebne ureditve VEM (OSS) Finančna uprava je 30. 6. 2021 objavila spremembo dokumenta: Posebne ureditve VEM (OSS), neunijska, unijska in uvozna ureditev. 01.07.2021
DAVKI Carinjenje hitrih pošiljk majhne vrednosti do 150 EUR po 1. 7. 2021 V skladu z Direktivo Sveta (EU) 2017/2455, ki spreminja Direktivo 2006/112/EC (DDV direktiva) in Direktivo 2009/132/EC (DDV uvozne oprostitve), se 1. 7. 2021 odpravlja oprostitev plačila DDV za uvoz pošiljk majhne vrednosti do 22 EUR iz tretjih držav. 01.07.2021
DAVKI Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2020 – 2. tranša FURS obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2020, da bodo dne, 8. 7. 2021, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 6. 7. 2021. 29.06.2021
DAVKI Sprememba Navodila o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu, št. 2/2019 Dne 1. 7. 2021 pričnejo veljati spremembe pri e-trgovanju, zato začne s tem dnem veljati tudi sprememba Navodila o uveljavljanju pravice o ob uvozu, št. 2/2019, kjer se črta drugi odstavek 22. točke Navodila. 29.06.2021
DAVKI Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 30. 6. 2021 V sredo, 30. junija 2021 se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine, ki je bil odpremljen 31. maja 2021. 29.06.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti Finančna uprava je 28. junija 2021 objavila spremembo dokumenta: Izvršba nedavčnih obveznosti. 28.06.2021
DAVKI Iztekajo se ugodnosti na področju plačevanja davkov in prispevkov Zavezanci za davek lahko le še do 30. junija vlagajo vloge za odlog plačila oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu z interventno zakonodajo. 28.06.2021
DAVKI Finančna uprava z novim posvetovalnim odborom Z namenom zmanjšanja tveganj napačnih ravnanj ali odločitev pri delu Finančne uprave Republike Slovenije je v.d. generalnega direktorja mag. Ivan Simič ustanovil strokovno posvetovalno skupino, ki bo Finančni upravi Republike Slovenije v pomoč pri sistemskih in procesnih vprašanjih v okviru njenih nalog in pristojnosti. 24.06.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Posebne ureditve VEM (OSS) Finančna uprava je 17. junija 2021 objavila nov dokument: Posebne ureditve VEM (OSS), neunijska, unijska in uvozna ureditev. 22.06.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Novosti pri poročanju informacij za leto 2020 Finančna uprava je 17. junija 2021 objavila spremembo dokumenta: Novosti pri poročanju informacij za leto 2020. 18.06.2021
DAVKI Kako bodo s 1. julijem 2021 naslovniki urejali carinske formalnosti S 1. julijem 2021 bo ukinjena oprostitev plačila DDV-ja za uvoz blaga, vrednega do 22 EUR, iz tretjih držav. Blago, kupljeno v EU, bo glede DDV-ja enakopravno z blagom, kupljenim v tretjih državah in uvoženim v EU. 14.06.2021
DAVKI Obvestilo davčnim zavezancem, ki se želijo vključiti v posebno ureditev VEM (OSS) Davčne zavezance, ki se želijo vključiti v posebne ureditve VEM (posebna unijska ureditev, posebna neunijska ureditev in uvozna ureditev) FURS obvešča, da bo od 10. 6. 2021 dalje na spletni strani eDavki mogoče oddati vloge za vključitev v posebne ureditve VEM. 11.06.2021
DAVKI Omogočena oddaja KP-KPD za leto 2020 FURS obvešča, da je od 10.6.2021 do vključno 30.6.2021 omogočena oddaja kontrolnih podatkov KP-KPD za leto 2020. 10.06.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Dedni redi in davčne oprostitve FURS je izdal spremembo dokumenta: Dedni redi in davčne oprostitve, v katerem so obravnavane le oprostitve za fizične osebe. 03.06.2021
DAVKI Nova obravnava obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD, ki so vloženi kot samoprijave in storni Od 1.6.2021 dalje se bodo obračuni DOD-DDPO in DDD-DDD, ki bodo vloženi po 55. členu ZDavP-2 (vrsta dokumenta I) in po 140.a členu ZDavP-2 (vrsta dokumenta J) ter storni (vrsta dokumenta S) ustavljali na eDavkih na statusu »čaka na kontrolo«. 02.06.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Pribitek k cestnini

FURS je izdal spremembo dokumenta: Pribitek k cestnini, v katerem so upoštevane spremembe > sklepa, ki določajo višino pribitka in čas začetka ter konca plačevanja pribitka.

01.06.2021
DAVKI Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine FURS je danes na pošto odpremil drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2020. Zavezanci jih lahko pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih v prvih dneh meseca junija. 31.05.2021
DAVKI Izteka se rok za doplačilo dohodnine; na pošto še preostali izračuni V ponedeljek 31. maja se izteče rok za doplačilo dohodnine za leto 2020 (iz prve tranše) za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku aprila. 26.05.2021
DAVKI Nakazilo različnih protikorona pomoči FURS obvešča, da bo 20. maja zavezancem nakazala prvi obrok delnega povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje april-junij 2021. Nakazana bodo tudi sredstva povračila izplačanega kriznega dodatka, zavezanci pa bodo prejeli tudi nakazilo povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije. 23.05.2021
DAVKI Sprememba: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju FURS je dopolnil dokument: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju z vprašanjem 36.c, glede oprostitve plačila ZDDV-1 v primeru izdaje COVID-19 potrdil (o rezultatu testiranja, o cepljenju in o prebolevnosti COVID-19), ki se na željo pacienta natisnejo iz državnega registra CRPP - Centralni register podatkov o pacientu. 14.05.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Pojasnjevalne opombe KN – neuradno prečiščeno besedilo

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Pojasnjevalne opombe KN – neuradno prečiščeno besedilo.

12.05.2021
DAVKI Pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave zaščitne in medicinske opreme od vključno 1. 5. 2021 niso več oproščene plačila DDV FURS opozarja, da pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave medicinske in zaščitne opreme od vključno 1. 5. 2021 dalje niso oproščene plačila DDV. Uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav pa je oproščen carin in DDV do 31. 12. 2021. 12.05.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti

FURS je izdal spremembo dokumenta – Izvršba nedavčnih obveznosti.

11.05.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Brošura o dohodku iz dejavnosti s pojasnili v zvezi prispevki, ki se ne izvzemajo iz davčnega obračuna, ampak se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah. 

10.05.2021
DAVKI Dopolnitev pogostih vprašanj in odgovorov glede mesečnega temeljnega dohodka pri zavezancih, ki so v letu 2020 in 2019 poslovali s skrajšanim delovnim časom Finančna uprava RS je med pogostimi vprašanji in odgovori na svojih spletnih straneh v času sprejemanja interventnih zakonov objavila tudi stališče glede načina izračuna upada prihodkov pri upravičencih, ki so v letu 2020 oziroma v letu 2019 poslovali s skrajšanim delovnim časom. 07.05.2021
DAVKI Oprostitev plačila DDV pri uvozu cepiv ter in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov na podlagi ZIUPOPDVE Na podlagi 47. člena ZIUPOPDVE so plačila DDV oproščeni uvozi cepiv proti COVID-19, ki jih odobrijo pristojni organi v Republiki Sloveniji oziroma Evropski Uniji ter in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za COVID-19 s pridobljenim certifikatom oziroma ustrezno oznako. 07.05.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Naknadno plačan davek od dohodkov iz zaposlitve v tujini pri napotenih delavcih

Finančna uprava je objavila nov dokument: Naknadno plačan davek od dohodkov iz zaposlitve v tujini pri napotenih delavcih s pojasnili glede opravljanja dela z napotenimi delavci v tujini in njihovo obdavčitvijo.

06.05.2021
DAVKI Vlaganje zahtevkov za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev

Zahtevek za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev je od 17. 5. 2021 mogoče vložiti le preko evropskega sistema carinskih odločb (CSD) - portala za gospodarske subjekte (TP) in ne več z vložitvijo obrazca pri FU Nova Gorica.

05.05.2021
DAVKI FURS: Spremenjeni računi občin za plačilo obveznih dajatev Finančna uprava je objavila dokument: Spremenjeni računi občin za plačilo obveznih dajatev s seznamom 43. občin, ki so spremenile transakcijske račune. 05.05.2021
DAVKI Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2020 – 1. tranša Davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2020, FURS obvešča, da bodo dne 10. 5. 2021, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 6. 5. 2021. 04.05.2021
DAVKI Novo podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme (Sklep Komisije (EU) 2021/660) Začetno obdobje šestih mesecev, se tako sedaj podaljšuje do 31. 12. 2021. 03.05.2021
DAVKI Higienski vložki odslej manj obdavčeni Higienski vložki, tamponi in nekateri drugi menstrualni higienski pripomočki so od danes manj obdavčeni, saj je začela veljati dopolnitev > Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV), po kateri se za te izdelke obračuna 9,5-odstotna stopnja DDV in ne več 22-odstotna. 03.05.2021
DAVKI Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (NFS) za Q2/2021 Na eDavkih je od 30. 4. 2021 na voljo nova izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (obrazec NF-IzjavaNFS) za obdobje 1. 4. 2021 - 30. 6. 2021 (za drugi kvartal leta 2021). 30.04.2021
DAVKI Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 30. 4. 2021 FURS sporoča, da se v petek, 30. 4. 2021 izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine! 29.04.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Navodila za uporabo aplikacijo eIzvršbe

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Navodila za uporabo aplikacijo eIzvršbe.

22.04.2021
DAVKI Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe Z 18. aprilom 2021 je prenehal veljati začasni ukrep omejitve začetka postopkov davčne izvršbe po 118. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE). 19.04.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Spremembe zakonodaje na področju DDV, in sicer pojasnjujejo spremembe Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 58/21. 16.04.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Odmera dohodnine za leto 2020 Finančna uprava je danes objavila nov dokument: Odmera dohodnine za leto 2020. 14.04.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, z navedbo preoblikovanj KIDO pri navedenih posameznih državah. 13.04.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Finančna uprava je 12. aprila 2021 objavila spremembo dokumenta: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, v katerem dodaja odgovore na vprašanja od št. 15 – 20. 12.04.2021
DAVKI Če ste letni davčni obračun oddali po 31. 3. 2021, se vam prestavi rok za plačilo akontacij Davčnim zavezancem, ki so letni davčni obračun DDPO in DohDej oddali po 31. marca 2021, poteče rok za plačilo marčevske akontacije 10. maja 2021. 12.04.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Novosti pri poročanju informacij za leto 2020 Finančna uprava je 7. aprila 2021 objavila spremembo dokumenta: Novosti pri poročanju informacij za leto 2020. 07.04.2021
DAVKI Podaljšanje protikorona ukrepov za podjetnike in podjetja do 30. 6. 2021 Vlada je 24. 3. 2021 s sklepom podaljšala veljavnost nekaterih protikorona ukrepov do 30. 6. 2021. Med ukrepi, za katere je pristojna Finančna uprava, se podaljšuje pridobitev izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok in tudi ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Skrajni rok za uveljavljanje omenjenih ukrepov je torej 30. 6. 2021. 01.04.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Nakupi nepremičnin s strani tujcev FURS je izdal spremembo dokumenta – Nakupi nepremičnin s strani tujcev. 29.03.2021
DAVKI V naslednjih dneh na pošto prvi izračuni dohodnine za lani Na FURS se že pripravljajo na začetek pošiljanja informativnih izračunov dohodnine za leto 2020. 29.03.2021
DAVKI FURS: Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v R&R

Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta – Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj z dopolnjenim pojasnilom v točki 3.7, da lahko olajšavo za R&R uveljavlja tudi družba v skupini, ki izvaja R&R dejavnost.

22.03.2021
DAVKI Podaljšanje ukrepa o začasni omejitvi začetka postopkov davčne izvršbe Vlada je s sklepom podaljšala ukrep začasne omejitve davčne izvršbe do 18. aprila 2021. V tem obdobju se davčna izvršba lahko začne samo v nujnih zadevah (118. člen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije - ZIUPOPDVE). 17.03.2021
DAVKI Vlada podaljšala ukrep posebnih pravil na področju davčne izvršbe Vlada je sprejela spremembo Sklepa o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe do 18. aprila 2021. 16.03.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Prenehanje opravljanje dejavnosti FURS je izdal spremembo dokumenta – Prenehanje opravljanje dejavnosti. 16.03.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti FURS je izdal spremembo dokumenta – Izvršba nedavčnih obveznosti. 10.03.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Stopnje DDV FURS je izdal spremembo dokumenta – Stopnje DDV, v katerem je dopolnil odgovor na vprašanje glede obračunavanja DDV po nižji stopnje za storitve obnove in popravila zasebnih stanovanj. 09.03.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčenje umetnikov in športnikov FURS je 4. marca 2021 izdal spremembo dokumenta - Obdavčenje umetnikov in športnikov. 08.03.2021
DAVKI FURS: Pogosta vprašanja in odgovori – PKP5 na davčnem področju (posodobljeno) Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta Pogosta vprašanja in odgovori – PKP5 na davčnem področju v zvezi z veljavnim Pravilnikom o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, in sicer se spreminjata odgovora na vprašanji 3.12. in 3.14. 05.03.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti

FURS je izdal spremembo dokumenta – Brošura o dohodku iz dejavnosti z dodanim 5. poglavjem glede davčne obravnave oproščenih prispevkov za socialno varnost. Prispevki se ne izvzemajo iz davčnega obračuna, ampak se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah. Stališče je že potrebno upoštevati pri oddaji davčnega obračuna za leto 2020.

01.03.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Novosti pri poročanju informacij za davčno leto 2020 FURS je izdal nov dokument – Novosti pri poročanju informacij za davčno leto 2020 s pojasnili glede poročanje identifikacijske številke davkoplačevalca ZDA (IŠD ZDA). 24.02.2021
DAVKI Oddaja Izjave o izplačanem kriznem dodatku (NF-KrizniDod) Oddana izjava je veljavna vse do izvedbe izplačila. V primeru naknadnega izplačila kriznega dodatka (ne glede na to, ali je bilo to poročano v REK-1 za obdobje 12/2020 ali 1/2021) ali morebitnega vračila dohodka s strani delavca, oddane izjave ni treba popravljati. 17.02.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb

FURS je izdal 7. izdajo dokumenta - Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, februar 2021.

15.02.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Davek na motorna vozila (ZDMV-1)

FURS je izdal spremembo dokumenta – Davek na motorna vozila (ZDMV-1) z dodanimi vprašanji in odgovori od 10. – 15.  

12.02.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Splošno o DDV FURS je izdal spremembo dokumenta – Splošno o DDV z več pojasnili in dopolnitvami glede  skladiščenja na odpoklic, popravljanja napak v obračunu DDV, predložitve obračuna DDV po roku za predložitev ter predloga za predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka. 12.02.2021
DAVKI Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi do 1. 3. 2021 Do 1. 3. 2021 je treba vložiti napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2020. Zakonski rok za vložitev navedenih napovedi je sicer 28. februarja, ker pa je letos to nedelja, se rok prestavi na ponedeljek, 1. marca 2021. 10.02.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti FURS je izdal spremembo dokumenta - Brošura o dohodku iz dejavnosti, s spremembo v davčnem obračunu, kjer lahko zavezanci uveljavljajo tudi davčne olajšave, ki jih določa Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in to največ v višini 63% davčne osnove. 05.02.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb FURS je izdal spremembo dokumenta – Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, in sicer se sprememba nanaša na zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub in davčnih olajšav, skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij po ZDDPOO-2, pri čemer se prizna olajšava največ v višini 63% davčne osnove. 05.02.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike FURS je izdal spremembo dokumenta - Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike, s spremembo v davčnem obračunu, pri čemer lahko zavezanci uveljavljajo tudi davčne olajšave, ki jih določa Zakon o dohodnini (ZDoh-2), največ v višini 63% davčne osnove. 05.02.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodek od oddajanja premoženja v najem FURS je izdal spremembo dokumenta - Dohodek od oddajanja premoženja v najem, s spremenjeno davčno stopnjo cedularne obdavčitve v višini 27,5 % (za leto 2019 in prej 25 %) in s spremembo upoštevanja normiranih stroškov v višini 15 % (za leto 2019 in prej 10 %) od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem. 04.02.2021
DAVKI Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane - rok oddaje je 5. 2. 2021 Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga. V papirnati obliki obrazca ne bo mogoče osebno prinesti na urad in dobiti potrdila o oddaji.Rok za oddajo je 5. 2. 2021. 03.02.2021
DAVKI Izjava za delodajalce o izplačilu kriznega dodatka je že na eDavkih Na eDavkih je dostopna Izjava o izplačilu kriznega dodatka (NF-KrizniDod). Za povračilo izplačanega tovrstnega dodatka delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. 01.02.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Plačnik davka

FURS je izdal spremembo dokumenta – Plačnik davka, v katerem je dana obrazložitev k 58. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), v katerem je opredeljen pojem in vsebina izraza »plačnik davka« V drugem delu dokumenta so navedena tudi najpogostejša vprašanja in odgovori.

01.02.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem v Sloveniji in v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji

FURS je izdal spremembo dokumenta – Vračila DDV davčnim zavezancem v Sloveniji in v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji ter opozarjajo na vročanja odločb in vlaganja pritožb, za katere veljajo pravila države članice vračila in ne Slovenije.  

01.02.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Vračilo DDV

FURS je izdal spremembo dokumenta – Vračilo DDV s pojasnili glede vloge za vračilo DDV, plačanim do konca leta 2020, ki se uredijo preko elektronskega portala v državi članici sedeža.

29.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti

FURS je izdal spremembo dokumenta – Izvršba nedavčnih obveznostis pojasnili glede izterjave denarne nedavčne obveznosti drugih predlagateljev.

28.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Davek na motorna vozila (ZDMV-1) FURS je izdal nov dokument Davek na motorna vozila (ZDMV-1), v katerem podrobneje pojasnjujejo predložitev napovedi v primeru poškodovanih vozil ali v primerih, pri katerih se postopka homologacije ne more izvesti. 28.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Pooblaščanje FURS je izdal spremembo dokumenta - Pooblaščanje, v katerem je spremenjeno pojasnilo glede pooblastila za poslovanje prek portala eDavki. 27.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji

FURS je izdal spremembo dokumenta - Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji,v katerem je spremenjeno pojasnilo glede ugotavljanja davčne osnove in priglasitve ugotavljanja le-te z upoštevanjem normiranih odhodkov za zavezance ter plačilo prispevkov za socialno varnost.

26.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Vročanje

FURS je izdal spremembo dokumenta - Vročanje, s spremenjenim pojasnilom pri postopku vročanja.

25.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov finančne uprave republike Slovenije za leto 2021

FURS je izdal spremembo dokumenta - Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov finančne uprave republike Slovenije za leto 2021,v katerem opredeljuje ciljno usmerjenost v odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti.

19.01.2021
DAVKI Vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020 Na portalu eDavki je zagotovljen vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020. 19.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti FURS je izdal spremembo dokumenta - Brošura o dohodku iz dejavnosti, z dodanim stališčem, da se prispevki ne izvzemajo iz davčnega obračuna, ampak se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah. Stališče se že upošteva pri oddaji davčnega obračuna za leto 2020. 18.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Davek na motorna vozila

FURS je izdal nov dokument Davek na motorna vozila, v katerem podrobneje pojasnjujejo plačilo davka na motorna vozila v skladu z novelo Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-1), ki se je začela uporabljati s 1. 1. 2021.

15.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti

FURS je izdal spremembo dokumenta - Izvršba nedavčnih obveznosti,v katerem dopolnjujejo določbe in pogoje v zvezi z izterjavo denarnih nedavčnih obveznostidrugih predlagateljev.

12.01.2021
DAVKI POZOR! Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2020 Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga. V papirnati obliki obrazca ne bo mogoče osebno prinesti na urad in dobiti potrdila o oddaji. Rok za oddajo je 5. februar 2021. 12.01.2021
DAVKI Pojasnila o pravilih DDV pri e-trgovanju FURS sporoča, da je na voljo dokument EK, ki zajema obsežna pravila in pojasnila o novih pravilih DDV na področju e-trgovanja, ki se bodo začela uporabljati 1. julija 2021. 06.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja

FURS je izdal spremembo dokumenta - Obdavčitev z davkom od premoženja,v katerem so valorizirani zneski za odmero davka od premoženja v skladu s Pravilnikom o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2021.

06.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura o obdavčitvi nepremičnin FURS je izdal spremembo dokumenta - Brošura o obdavčitvi nepremičnin, v katerem dopolnjujejo pojasnilo glede vrednosti kapitala ob odsvojitvi in stopnji davka. 05.01.2021
DAVKI Omogočena je oddaja Obrazca za poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, prek portala eDavki Na portalu eDavki je dostopen Obrazec za poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih – DAC6, na spletni strani FURS pa so objavljena dodatna navodila za izpolnjevanje in oddajo obrazca. 04.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodek iz delovnega razmerja FURS je izdal spremembo dokumenta - Dohodek iz delovnega razmerja, v katerem dopolnjujejo pojasnila pri davčni obravnavi vplačil v dodatno kolektivno zavarovanje, pri delu plače za poslovno uspešnost in predlaganju REK-1 obrazcev za invalidska podjetja, ter dodajajo odgovor na vprašanje 13a glede plačila akontacije dohodnine in prispevkov od nagrade, ki jo v breme slovenskega delodajalca nakaže tuje matično podjetje. 04.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Tarifne opustitve FURS je izdal spremembo dokumenta - Tarifne opustitve,v 14. izdaji. 04.01.2021
DAVKI FURS: Poročanje podatkov o izplačanih dodatkih, ki se v skladu z ZIUPOPDVE ne vštevajo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine Možnost poročanja o dodatkih v datoteki VIRIZD.DAT bo prividoma od 15. 1. 2021. 03.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Priprava na posredovanje podatkov o izplačanih dodatkih po 59. členu ZIUPOPDVE FURS je izdal nov dokument Priprava na posredovanje podatkov o izplačanih dodatkih po 59. členu ZIUPOPDVE, ki so jih izplačevalci v skladu z omenjenim členom zakona dolžni posredovati FURS. 03.01.2021
DAVKI Pojasnilo FURS: Davek na motorna vozila (ZDMV-1)

FURS je izdal nov dokument Davek na motorna vozila (ZDMV-1), v katerem podrobneje pojasnjujejo plačilo davka na motorna vozila v skladu z novelo Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-1), ki se začne uporabljati s 1. 1. 2021.

30.12.2020
DAVKI FURS: Vračilo DDV po Brexitu

Za DDV, plačan do konca leta 2020, se vloge za vračilo DDV vložijo preko elektronskega portala v državi članici sedeža.

28.12.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV FURS je izdal spremembo dokumenta Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV, v katerem so dodali odgovor na vprašanje št. 44 glede predložitve priglasitev po 43. členu ZDDV-1 za malega davčnega zavezanca. 24.12.2020
DAVKI Spremenjeno stališče glede obravnave popoldanskih s.p. v zvezi z dokazovanjem upada prihodkov FURS obvešča, da se je spremenilo stališče glede obravnave popoldanskih s.p. v zvezi z dokazovanjem upada prihodkov. 23.12.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča

FURS je izdal spremembo dokumenta Obdavčitev z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, v katerem dopolnjujejo drugo poglavje glede oprostitev.  

21.12.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Stopnje DDV FURS je izdal spremembo dokumenta Stopnje DDV, v katerem dopolnjujejo pojasnila v zvezi z nižjo stopnjo DDV pri nudenju storitev preko portala oz. dostopom do elektronskih strokovnih gradiv. 18.12.2020
DAVKI Oddaja obrazca KP-NV – naknadna vplačila v gospodarske družbe FURS sporoča, da je na portalu eDavki nameščen obrazec obrazec KP-NV – naknadna vplačila v gospodarske družbe. Oddaja obrazca  KP-NV preko portala eDavki bo možna in obvezna od 1. januarja 2021 dalje. 16.12.2020
DAVKI Oddaja obrazca KP-KD – kapitalski deleži v osebnih družbah FURS sporoča, da je na portalu eDavki nameščen obrazec KP-KD – kapitalski deleži v osebnih družbah. Oddaja obrazca KP - KD preko portala eDavki bo možna in obvezna od 1.januarja 2021 dalje. 16.12.2020
DAVKI Oddaja obrazca LICIS – Vloga za pridobitev/odvzem licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo FURS obvešča, da je na portalu eDavki nameščen obrazec LICIS - vloga za pridobitev/odvzem licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo. Obrazec se nahaja v sklopu obrazcev Igre na srečo. Oddaja obrazca LICIS preko portala eDavki bo možna in obvezna od 1.januarja 2021 dalje. 16.12.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Olajšava za investiranje

FURS je izdal spremembo dokumenta Olajšava za investiranje, v katerem dopolnjujejo pojasnila v zvezi z zakonodajnimi spremembami na področjih motornih vozil, gradbene zakonodaje in sredstev v poslovnem najemu. 

15.12.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčni inšpekcijski nadzor transfernih cen

FURS je izdal nov dokument Davčni inšpekcijski nadzor transfernih cen, v katerem podrobno pojasnjujejo izvajanje postopkov nadzora transfernih cen ter pomembnejše ugotovitve v davčnih inšpekcijskih nadzorih s sodna prakso tega področja in z navedbo postopkov za odpravo dvojne obdavčitve.

11.12.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Transferne cene

FURS je izdal nov dokument Transferne cene, v katerem podrobno pojasnjujejo transferne cene z zakonodajnimi podlagami s tega področja, z navedbo podatkov v zvezi s transfernimi cenami in cenami med povezanimi osebami ter postopki za odpravo dvojne obdavčitve.

10.12.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Odkup lastnih deležev

FURS je izdal nov dokument Odkup lastnih deležev, v katerem podrobno pojasnjujejo izplačano vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe kot prikrito izplačilo dobička.

08.12.2020
DAVKI Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov PKP6 predvideva tudi pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17. 12. 2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2020. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021. 30.11.2020
DAVKI Odlaganje davčnih obveznosti v obdobju do začetka veljavnosti PKP6 Do sprejetja šestega protikoronskega paketa (PKP6) pravna podlaga ne omogoča poenostavljenega uveljavljanja obročnega plačila oziroma odloga plačila davkov zaradi posledic epidemije, so sporočili iz finančne uprave RS. 25.11.2020
DAVKI Pri obročnem plačilu davkov bodite pozorni na plačilo s pravilnim sklicem!

V primeru odobrenega obročnega plačila davkov FURS zavezance poziva, da plačilo posameznega obroka vedno izvršite z referenco oziroma sklicem, določenim na odločbi o obročnem plačilu.

16.11.2020
DAVKI Obvestilo o zaključku izvedbe popravkov knjiženj obveznosti iz naslova obračunov prispevkov za socialno varnost

FURS obvešča, da so popravki knjiženj obveznosti iz naslova obračunov prispevkov za socialno varnost (OPSV) za mesec marec, april in maj 2020 v povezavi z oprostitvijo plačila prispevkov po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) zaključeni.

13.11.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Mednarodno obdavčenje pokojnin - sprememba dokumenta Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Mednarodno obdavčenje pokojnin. 04.11.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja - sprememba dokumenta Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. X lps 20/2018, z dne 20. 5. 2020, izdano v zvezi z davčno obravnavo dohodka, doseženega z odkupom odpadnih surovin, so dohodki fizičnih oseb, doseženi z odprodajo odpadnih surovih lahko obdavčeni z dohodnino samo v primeru, ko se lahko opredelijo kot dohodki iz dejavnosti. 28.10.2020
DAVKI Odpisi, odlogi in obročno plačevanje davčnih obveznosti Glede na številna vprašanja davčnih zavezancev FURS pojasnjuje, da protikoronski ukrepi trenutno ne omogočajo lažjega uveljavljanja obročnega plačila oziroma odloga plačila davkov zaradi posledic epidemije. 27.10.2020
DAVKI FURS: Obvestilo glede zamenjave certifikata na produkcijskih eDavkih Finančna uprava je sporočila, da so zaradi zamenjave certifikata na eDavkih in certifikata za digitalni podpis objavili nov produkcijski B2B profil. 19.10.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčno potrjevanje računov – sprememba Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Davčno potrjevanje računov z ažurirano vsebino v podrobnejšem opisu in dopolnjenim pojasnilom pri 193 vprašanju. 14.10.2020
DAVKI Prenos pristojnosti v zvezi s postopki skupnega dogovarjanja FURS sporoča, da so se nanj prenesle pristojnosti v zvezi s postopki skupnega dogovarjanja iz 256. člena Zakona o davčnem postopku. 12.10.2020
DAVKI Ukinitev oprostitve plačila DDV za pošiljke do vrednosti 22 EUR se prestavi na 1. 7. 2021 Konec julija 2020 so bili kot odziv na pandemijo COVID-19 sprejeti akti, s katerimi se je odložil začetek uporabe novih pravil o DDV pri e-trgovanju s 1. 1. 2021 na 1. 7. 2021 so sporočili iz finančne uprave. 06.10.2020
DAVKI Selitev Revoluta iz Velike Britanije v Litvo - prijava računa Na dan 29. 9. 2020 je imelo 18.517 davčnih zavezancev odprtih 18.804 računov pri Revolutu. FURS podatkov o tujih računih ne pridobiva po uradni dolžnosti iz uradnih registrov in evidenc, zato jih morajo zavezanci sporočiti sami (v 8 dneh po odprtju računa oz. po spremembi podatkov računa). Najenostavnejše je to urediti preko eDavkov. 05.10.2020
DAVKI Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU – prepoved povračila dajatev od 21. septembra 2020 dalje Od 21. septembra 2020 dalje gospodarskim subjektom iz EU ni več mogoče povrniti carin za materiale, uvožene v EU, če so ti materiali vključeni v izdelke, ki se izvozijo v Kanado v okviru preferencialne tarifne obravnave. 28.09.2020
DAVKI Pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave zaščitne in medicinske opreme od vključno 1. 8. 2020 niso več oproščene plačila DDV FURS opozarja, da pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave medicinske in zaščitne opreme od vključno 1. 8. 2020 dalje niso oproščene plačila DDV. Uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav pa je oproščen carin in DDV do 31. 10. 2020. 21.09.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu – sprememba

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu s pojasnili glede izpolnitve obrazca napovedi odmere akontacije dohodnine, v katerem zavezanec napove dohodke, prejete iz tujine. V dokumentu so še pojasnila glede izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in obrazca letne napovedi za odmero dohodnine za dohodke iz delovnega razmerja iz tujine.

18.09.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah – prva izdaja

Finančna uprava RS je izdala nov dokument: Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah, ki podrobneje obravnava obdavčitev dohodkov iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini pri tujem delodajalcu ali v Sloveniji za tujega delodajalca, ter njihovo davčno obravnavo.

15.09.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin – sprememba

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin in ga dopolnila s smernicami, ki izhajajo iz izdane sodbe X Ips 19/2019 Vrhovnega sodišča RS glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema«. Omenjena sodba sicer opredeljuje, kdaj gre za enotno storitev financiranja davčnega zavezanca v smislu kreditiranja.

11.09.2020
DAVKI Rešenih že 62 % vseh vloženih ugovorov na informativne izračune dohodnine

V teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 20.601 (62 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Nakazilo na TRR bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

09.09.2020
DAVKI Uporabniki davčnih blagajn, pozor! Preverite, če vam kmalu poteče 5-letno namensko digitalno potrdilo. Novembra bo moralo novo namensko digitalno potrdilo pridobiti 5.840 uporabnikov davčnih blagajn, decembra pa še 29.500 takšnih uporabnikov. Vseh uporabnikov davčnih blagajn je sicer 86.025. 07.09.2020
DAVKI Brexit: Bodite pripravljeni! Trgovci, še štiri mesece je časa, da se pripravite na nove pogoje poslovanja z Združenim kraljestvom. Za pomoč pri tem FURS objavlja kratko brošuro z nujnimi informacijami in posodobljene kontrolne sezname za trgovce. 04.09.2020
DAVKI Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa - sprememba dokumenta Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta - Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa v VI. podpoglavje Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. 31.08.2020
DAVKI Rok za doplačilo dohodnine se izteče 31. 8. 2020 Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 30. 6. 2020 in imajo doplačilo dohodnine, FURS obvešča, da se rok za plačilo izteče 31. 8. 2020. 24.08.2020
DAVKI Prenovljen slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2) - sprememba dokumenta

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta - Prenovljen slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2), v katerem so zajete manjše dopolnitve elektronskih sporočil, novo elektronsko sporočilo IE433B in dopolnitve šifrantov.

19.08.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Pribitek k cestnini- sprememba dokumenta

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Pribitek k cestnini skladno s spremembami Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest (Uradni list RS, št. 81/18, 4/20 in 105/20),  ki bodo začele veljati 1. septembra in tako zajemajo spremembe glede odsekov cestninskih cest na katerih se plačuje pribitek, višine pribitka in časa začetka ter konca plačevanja pribitka.

13.08.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Okoljska dajatev – spremembe dokumentov (8)

Finančna uprava RS je izdala spremembe v več dokumentih, ki obravnavajo različne okolijske dajatve (podrobnejši opis).

11.08.2020
DAVKI Dopolnjena navodila za dostavo CbCR V Uradnem listu RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. 11.08.2020
DAVKI Obrazec DMV-N: Dodatna polja Finančna uprava obvešča, da je prišlo do spremembe na obrazcu DMV-N, ki so mu dodana in spremenjena polja vnosa. 10.08.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2020 - sprememba dokumenta Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2020 s spremembami davčne obravnave dohodkov v skladu z interventno zakonodajo. 07.08.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Stopnje DDV – sprememba dokumenta

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Stopnje DDV, ki podrobneje obravnava davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I in po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge IV.

05.08.2020
DAVKI Podaljšanje veljavnosti seznama blaga oproščenega uvoznih dajatev in DDV zaradi spopadanja s posledicami epidemije COVID-19 V Uradnem listu RS, št. 106/20 z dne 30. 7. 2020, je objavljen  odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu. 04.08.2020
DAVKI Podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme Na podlagi Sklepa Evropske Komisije z dne 23. 7. 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 je sprejeta odločitev, da se podaljša začasna oprostitev carin in DDV pri uvozu medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav. 04.08.2020
DAVKI Nadomestilo plač zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje Za izplačila nadomestila plač delavcem, katerim je odrejena karantena in delodajalec uveljavlja vračilo izplačanih nadomestil pri Zavodu RS za zaposlovanje, ni predvideno ločeno poročanje na REK obrazcih. 30.07.2020
DAVKI Zadnji dan za poračun dohodnine iz drugega svežnja Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2019 za tiste zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti nekaj več kot 64 milijonov evrov. 29.07.2020
DAVKI Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije FURS je danes objavil seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije. Prva izplačila bodo nakazana do konca septembra 2020. 22.07.2020
DAVKI FURS: Plačevanje davkov in dajatev – sprememba dokumenta Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Plačevanje davkov in dajatev. 13.07.2020
DAVKI Razlog za pozitivna stanja na eKartici Pri preverjanju stanja na eKartici na mobilnih ali eDavkih so nekateri zavezanci naleteli na pozitivno stanje, ki ga niso pričakovali je sporčil FURS. Zakaj tako? 01.07.2020
DAVKI Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2019 – 2. tranša FURS obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri  in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2019, da bodo 8. 7. 2020, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 6. 7. 2020. 01.07.2020
DAVKI Oddaja nove sheme obrazcev DDV-O in VIES-KP

FURS obvešča, da so onemogočili oddajo DDV-O in VIES-KP po stari shemi.

01.07.2020
DAVKI FURS poslal tretji in hkrati zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 FURS je v tretjem svežnju z datumom odpreme 30. 6. 2020 poslala 69.087 informativnih izračunov dohodnine za leto 2019. V tem svežnju bodo vključene zlasti fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Od 31. 3. 2020, ko so bili izdani prvi informativni izračuni, jih je tako letos skupaj izdanih 1.554.991. Zavezanci jih lahko pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih v prvih dneh meseca julija. 30.06.2020
DAVKI Preplačila DDPO in DohDej, kot posledica plačil v višini obrokov akontacije v mesecu aprilu in maju 2020 FURS ugotavlja, da je kar nekaj zavezancev, pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v mesecu maju in juniju 2020 plačevalo zneske v višini obroka akontacije DDPO in DohDej za tekoče leto. Na podlagi 62. člena ZIUZEOP so bili zavezanci oproščeni plačila obroka predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti in plačila obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, za mesec april 2020 in za mesec maj 2020. 30.06.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Davek na finančne storitve – sprememba dokumenta Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Davek na finančne storitve. 30.06.2020
DAVKI Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 29.6.2020 FURS opominja davčne zavezance, da se v ponedeljek (29.6.2020) izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine. 24.06.2020
DAVKI Spremenjeno poročanje v polju B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila na obrazcu REK-1 in REK-1f Finančna uprava RS obvešča, da je spremenjeno poročanje v polju B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila na obrazcu REK-1 in REK-1f. 09.06.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Seznam vrst dohodkov REK-1

Finančna uprava Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Seznam vrst dohodkov REK-1.  

09.06.2020
DAVKI Danes je zadnji dan za oddajo obračunov DDPO in DDDej Zavezanci, ne pozabite da se rok za oddajo obračuna DDPO in DohDej izteče danes, 1. 6. 2020. 01.06.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Davek na finančne storitve– sprememba dokumenta Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Davek na finančne storitve, 2. izdaja. 01.06.2020
DAVKI FURS poslala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 Finančna uprava RS je v drugem svežnju z datumom odpreme 29. 5. 2020 poslala 686.961 informativnih izračunov dohodnine za leto 2019. Od 31. 3. 2020, ko je bilo zavezancem izdanih prvih 798.943 informativnih izračunov, jih je tako letos skupaj izdanih 1.485.904. Naslednji (in hkrati zadnji) sveženj informativnih izračunov dohodnine bo odpremljen konec junija 2020. 29.05.2020
DAVKI Še do 1.6. je čas za oddajo IZJAVE za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov

 

FURS sporoča zavezancem, da se izteka rok za oddajo IZJAVE za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov.

 

27.05.2020
DAVKI FURS: Še slab teden časa za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019 Zavezanci, ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej do 1. 6. 2020. Rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za koledarsko leto 2019 je bil zaradi epidemije COVID-19 iz 31. 3. 2020 premaknjen na 31. 5. 2020. Ker pa je 31. 5. 2020 nedelja, je skrajni rok za oddajo obračunov za koledarsko leto 2019 ponedeljek, 1. 6. 2020. 26.05.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Pooblaščanje– nov dokument FURS je izdala nov dokument Pooblaščanje, ki vsebuje podrobnejše opise najbolj pogostih vrst pooblastil, ki jih uporabljajo zavezanci pri poslovanju s finančno upravo, 1. izdaja. 22.05.2020
DAVKI FURS prisotna na terenu – preverjanje podlag za delo in izdajanja računov Zavezanci, ki opravljajo dejavnosti, kjer so sproščeni ukrepi zaradi epidemije, so dolžni poslovati skladno z davčno zakonodajo. Finančna uprava RS svoje nadzorne aktivnosti najprej usmerja v preventivno delovanje in s prisotnostjo na terenu vpliva na davčno kulturo. Namen nadzora ni izrekanje glob, zato pozivamo zavezance, da pri svojem poslovanju uredijo podlage za delo z zaposlenimi in izdajajo in potrjujejo račune. 14.05.2020
DAVKI Bliža se rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil

Rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil je bil podaljšan do 31.5.2020. Ker je 31.5.2020 nedelja, je skrajni rok za oddajo ponedeljek, 1.6.2020.

10.05.2020
DAVKI Oddaja OPSVZ, OPSVL, OPSVK in OPSVP za mesec april in maj 2020 v primeru bolniške odsotnosti V skladu z določbo 56. člena ZIUZEOP se zavarovancem iz 28. člena ZZVZZ, ki imajo na dan uveljavitve ZIUZEOP, to je 11. 4. 2020, pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca (nadomestilo OZZ) ali pravico do nadomestila pridobijo po uveljavitvi tega ZIUZEOP, nadomestilo OZZ krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. 06.05.2020
DAVKI Še do 9. maja je čas za uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov Novi rok na podlagi novele ZIUZEOP-A. Velja za samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence. 05.05.2020
DAVKI Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2019 – 1. tranša Davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 finančna uprava obvešča, da bodo dne 11. 5. 2020, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 7. 5. 2020. 05.05.2020
DAVKI FURS: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost– sprememba dokumenta FURS je izdal spremembo dokumenta Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 13. izdaja. 04.05.2020
DAVKI Ste prek eDavkov vložili več IZJAV za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov? Upošteva se zadnja prejeta IZJAVA! Do danes je 41.632 zavezancev vložilo 47.670 IZJAV za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka in, ali oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost. Nekateri zavezanci so vložili več izjav, ker so se očitno vmes premislili in spremenili izjavo. V tem primeru se upošteva kronološko zadnja izjava. 29.04.2020
DAVKI Še dva dneva do izteka roka za oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi izjave Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo IZJAVO preko eDavkov vložiti do konca aprila, če želijo oprostitev za marčevske (od 13. 3. 2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 4. in 20. 5. 2020. Če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 6. 2020, je rok za predložitev IZJAVE 31. 5. 2020. 28.04.2020
DAVKI Omogočena oddaja obrazca REK-1 Finančna uprava sporoča, da je od danes omogočena oddaja obrazca REK-1 za vrsti dohodka: 1002 Plača za delo v času epidemije in 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije. 23.04.2020
DAVKI FURS: Storno že predloženih obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD FURS ugotavlja, da želijo nekateri zavezanci stornirati že predložene obračune DDPO in DohDej za leto 2019 in kot razlog navajajo podaljšanje roka za predložitev obračuna do 31.5.2020. 22.04.2020
DAVKI FURS: Razlog za pozitivna stanja na eKartici Pri preverjanju stanja na eKartici na mobilnih ali eDavkih so nekateri zavezanci naleteli na pozitivno stanje, ki ga niso pričakovali. Tudi če niste upravičeni do odloga oziroma oprostitve prispevkov, ali zanje niste zaprosili, in morate poravnati prispevke za mesec marec (z zapadlostjo 20. april), obračun za prispevke (OPSV) za mesec marec zaradi prilagoditve programske podpore v FURS še ni evidentiran. 22.04.2020
DAVKI FURS: Testiranje novih vrst dohodkov za izplačila na podlagi interventnega zakona ZIUZEOP FURS obvešča, da je v BETA okolju omogočeno testiranje REK-1 z novima vrstama dohodkov 1002 in 1004, pripravljenih na podlagi interventnega zakona ZIUZEOP. 21.04.2020
DAVKI FURS: Uvedba elektronske napovedi DMV na eDavkih za registrirane uporabnike Glede na izredne razmere si želimo čimbolj »brezkontaktnega« poslovanja in hkrati olajšati davčnim zavezancem oddajanje napovedi za odmero davka na motorna vozila. Tako je na portalu eDavki omogočena oddaja te napovedi v elektronski obliki (obrazec DMV-N). Oddaja obrazca DMV-N je omogočena vsem registriranim uporabnikom eDavkov. 21.04.2020
DAVKI REK-1 in PNiPD obrazci za obdobje marec 2020 – uporaba oznake dokumenta »R«

Zavezanci naj obrazce REK-1 in PNiPD za obračunsko obdobje marec 2020 vlagajo z oznako »R«, ki se uporablja za predložitev obračunov po izteku roka. Zavezancem, ki bodo obračune vložili na tak način, ne bodo obračunane zamudne obresti. V kolikor so zavezanci navedene obrazce že vložili z oznako »O«, naj te stornirajo in jih ponovno vložijo z oznako »R«.

16.04.2020
DAVKI FURS: Omogočena oddaja obrazcev REK-1 in PNiPD Ponovno je omogočena oddaja obrazcev REK-1 in PNipD za vsa izplačila in obdobja, razen za izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona. 15.04.2020
DAVKI Omogočena oddaja obrazcev REK-1 in PNiPD za obdobja do vključno 02.2020 FInančna uprava sporoča, da je od 10.4.2020 dalje spet omogočena oddaja REK-1 in PNiPD obrazcev za vsa izplačila za obdobja do vključno 02.2020. Oddaja REK-1 in PNiPD obrazcev za obdobja od 03.2020 dalje pa še naprej ostaja onemogočena. 10.04.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Odmera dohodnine za leto 2019 – sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Odmera dohodnine za leto 2019, v katerem se med drugim v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju izjemoma spreminja rok za posredovanje letne odmere dohodnine davčnim zavezancem do 15. julija 2020.

10.04.2020
DAVKI Oddaja OPSV na podlagi interventnih zakonov ZIUPPP in ZIUZEOP Zaradi sprejetja interventnih zakonov ZIUPPP in ZIUZEOP, ki za samozaposlene, družbenike in verske delavce ter kmete uvajajo ukrepa: odlog plačila prispevkov ter oprostitev plačila prispevkov se spreminjajo pravila pri oddaji obrazcev za obračun prispevkov za socialno varnost za mesec marec 2020. 09.04.2020
DAVKI Ali nameravate uveljavljati izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka po ZIUZEOP? FURS opozarja, da v petek, 10. 4. 2020, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Če pade obveznost plačila akontacije na ta dan 10.4.2020 morate plačati en dan prej. 07.04.2020
DAVKI Seznam dokumentov, ki jih vroča davčni organ - posodobljeno

FURS je objavil posodobljen seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih davčni organ, preko portala eDavki, elektronsko vroča.

06.04.2020
DAVKI Aprilsko akontacijo davka na dobiček bo treba plačati Ker bo »mega« interventni zakon začel veljati 11. aprila, avtomatične zamrznitve plačil aprilskih akontacij davka na dohodke pravnih oseb in dohodke iz dejavnosti samozaposlenih ne bo. 06.04.2020
DAVKI Rok za oddajo davčnega obračuna DDPO za leto 2019 je prestavljen na 31. 5. 2020 Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki je začel veljati 28. 3. 2020, se rok za predložitev davčnega obračuna DDPO za koledarsko leto 2019 prestavi na 31. 5. 2020, in se na podlagi drugega odstavka 45. člena ZDavP-2 izteče 1. 6. 2020. 03.04.2020
DAVKI Rok za oddajo davčnega obračuna DohDej za leto 2019 je prestavljen na 31. 5. 2020 Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki je začel veljati 28. 3. 2020, se rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2019 prestavi na 31. 5. 2020, in se na podlagi drugega odstavka 45. člena ZDavP-2 izteče 1. 6. 2020. 03.04.2020
DAVKI FURS je izdal obvestilo glede odloga plačila zaradi epidemije bolezni COVID-19 ali plačila na obroke. FURS je izdal obvestilo glede odloga plačila zaradi epidemije bolezni COVID-19 ali plačila na obroke. Priložena sta obrazec in navodila za izpolnjevanje. 30.03.2020
DAVKI Prvi sveženj dohodnine predvidoma 31. 3. 2020, letos z izjemami Finančna uprava RS napoveduje, da bodo zadnji dan v marcu poslali prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine. Prejeli jih bodo le tisti, ki imajo vračilo dohodnine, v tem svežnju pa ne bo tistih, ki so uveljavljali družinske člane. 27.03.2020
DAVKI Podaljšanje roka za zaključek začasnega uvoza na podlagi zvezka ATA Finančna uprava sporoča, da zaradi trenutnih razmer nekateri gospodarski subjekti v določenem roku ne morejo ponovno izvoziti blaga, ki je bilo predhodno dano v začasni uvoz na podlagi zvezkov ATA. 26.03.2020
DAVKI Obvestilo glede carinjenja in komuniciranja zaradi možnosti omejevanja širjenja »korona virusa – COVID-19« Finančna uprava sporoča, da do preklica uvajajo ukrepe poslovanja s carinskimi zavezanci z namenom, da čim bolj omejijo možnost širjenja »korona virusa – COVID-19«. 18.03.2020
DAVKI Povprečna letna stopnja davka in prispevkov

V Uradnem listu št. 14/2020 je bila objavljena Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Za leto 2019 znaša 35,37 odstotka.

10.03.2020
DAVKI FURS: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost FURS je izdal spremembo dokumenta Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. 06.03.2020
DAVKI Ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za leto 2019. Obračuna je mogoče oddali le prek sistema eDavki do 31.3.2020.

05.03.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Bonitete – sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Bonitete, z dodanim pojasnilom glede ugotavljanje ugodnost pri izračunu bonitete za uporabo električnega osebnega vozila za privatni namen. Ugodnost se nanaša samo na električna osebna vozila, ne pa tudi na hibridna vozila, ki so delno na električni pogon.

04.03.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti – sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Izvršba nedavčnih obveznosti, s podrobnimi pojasnili glede postopka izvršbe nedavčnih obveznosti, izračunom obresti dolžnikov, ter z navodili uporabo aplikacije eIzvršba – predlagatelji.

03.03.2020
DAVKI V letu 2020 so bili izdani novi Incoterms 2020 V primerjavi z izdajo 2010 namesto dobavnega pogoja DAT (Dobavljeno na terminalu) uvaja nov dobavni pogoj DPU (Dobavljeno v kraju razloženo). Bistvena novost pri novem dobavnem pogoju  DPU, da je obveza prodajalca tudi razložitev blaga s prevoznega sredstva. 03.03.2020
DAVKI Zadnji dan za prijavo dobičkov, obresti in najemnin Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, imajo le še danes čas za oddajo napovedi za odmero kapitalskih dobičkov. Danes je tudi zadnji rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti in od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, prijaviti je treba tudi prihodke od najemnin. 28.02.2020
DAVKI Vse obveznosti s FURS lahko opravite elektronsko preko eDavkov. Skladno s priporočili NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje) za potencialno preprečevanje virusnih okužb, kjer je med drugim priporočljivo izogibanje javnim prostorom, vsem zavezancem za izpolnjevanje davčnih obveznosti predlagamo možnost uporabe elektronskega poslovanja s Finančno upravo RS preko portala eDavki. 28.02.2020
DAVKI Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju - sprememba

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za izplačila od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020, znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.017,23 eur.

25.02.2020
DAVKI Obdavčitev: Svet posodobil seznam EU z nekooperativnimi jurisdikcijami

Svet EU je sprejel posodobljene sklepe o seznamu EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene.

18.02.2020
DAVKI Do 28. februarja je rok za oddajo nekaterih davčnih napovedi

Davčni zavezanci – fizične osebe, ki ste v preteklem koledarskem letu prejeli dohodke iz oddajanja premoženja v najem ali dohodke iz kapitala, ste dolžni oddati davčne napovedi, in sicer najkasneje do 28. februarja preko sistema eDavki, osebno na finančni upravi ali po pošti.

18.02.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Podrobnejši opisi REK obrazec in postopek oddaje - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Obračuni in postopek oddaje po sistemu eDavki, Podrobnejši opisi REK obrazec in postopek oddaje,1. izdaja, z zadnjo dopolnitvijo – februar 2020.

17.02.2020
DAVKI FURS: Elektronsko vročanje prek portala eDavki

FURS je poslal informativno obvestilo pravnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, ki nimajo urejenega pooblaščenca za vročanje in ki niso preko obrazca Vročanje-POS posredovali elektronski naslov za obveščanje o elektronsko odloženih dokumentih.

14.02.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, z dodanim pojasnilom glede obrestne mere oziroma diskontne stopnje pri poslovnem najemu sklenjenem med povezanima osebama.

13.02.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Dividende – izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe – nov dokument

FURS je izdal nov dokument Dividende – izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe,  s pojasnili glede opredelitve izplačane vrednosti delnic ali deležev družbe. Dokument vsebuje tudi primere izračunov uveljavljanja zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev.

12.02.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov, z dodanim odgovorom na vprašanje v zvezi z davčnim potrjevanjem računov za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve (TBE) opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci iz drugih držav članic EU.

12.02.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, s pojasnilom glede opredelitve stalne poslovne enote po določbah mednarodne pogodbe, kjer je potrebno upoštevati tudi pogoj stalnosti, kar pomeni, da dejavnost nerezidenta ne sme imeti samo začasnega značaja.

05.02.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Obdavčitev dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, januar 2020, v katerem so zavedene spremembe stopnje davka od dobička od odsvojitve izvedenega finančnega instrumenta po določbah ZDDOIFI in ZDoh-2 po sprejeti davčni reformi.  

04.02.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, januar 2020, v katerem so v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) zavedene spremembe stopnje davka od dohodka iz kapitala: obresti, dividend in dobička iz kapitala. Dohodek iz kapitala se obdavčuje cedularno po proporcionalni stopnji, ki je načeloma 27,5 % (za leto 2019 in prej 25 %) in brez upoštevanja davčnih olajšav.

04.02.2020
DAVKI Vlogo za vzdrževane družinske člane lahko zgolj preko eDavkov oddate do 20. 2. 2020

Na Finančni upravi RS bodo od 6. 2. 2020 dalje v informacijski sistem vnašali podatke iz papirnatih vlog za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. V času vnosa teh podatkov bo ostal portal odprt tudi za zunanjo javnost.

04.02.2020
DAVKI Omogočena oddaja obrazca RP-O za januar 2020

Finančna uprava obvešča, da je omogočena oddaja obrazca RP-O za obdobje januar 2020.

03.02.2020
DAVKI Oddaja obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje

Od petka, 31. 1. 2020 je omogočena oddaja Obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in Obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodkov iz dejavnosti (DDD-DDD), za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje z vključenimi zakonskimi spremembami.

03.02.2020
DAVKI Elektronske vloge za vzdrževane družinske člane do 20. februarja Zavezanci lahko vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane v elektronski obliki prek eDavkov oddajo do 20. februarja, v papirnati obliki pa do 5. februarja, so v četrtek sporočili iz Fursa. Poleg daljšega roka uprava ponuja predizpolnjen obrazec z lanskimi podatki in sodelovanje v nagradni igri. 31.01.2020
DAVKI Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi

FURS obvešča, da je do 28. 2. 2020 treba vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2019.

22.01.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, januar 2020, v katerem so zavedene spremembe stopnje davka od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki se v skladu s 135.č členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obdavčuje cedularno po 27,5 % (za leto 2019 in prej 25 %) proporcionalni davčni stopnji od davčne osnove in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni. Tako plačana dohodnina se šteje za dokončni davek.

20.01.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura o obdavčitvi nepremičnin - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Brošura o obdavčitvi nepremičnin (4. izdaja), januar 2020, v kateri so zavedene spremembe stopnje davka od vrednost kapitala ob odsvojitvi v višini 27.5 odstotka, ki se na vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala zmanjšuje (po petih letih bo stopnja 20 odstotkov, po desetih letih 15 odstotkov, po petnajstih letih 10 odstotkov), po 20 letih imetništva nepremičnine tega davka ni več.

17.01.2020
DAVKI Vpogled v podatke za odmero dohodnine - KP_Vpogledi

FURS obvešča izplačevalce, da je na voljo vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2019.

16.01.2020
DAVKI Oddaja REK po novi zakonodaji

FURS sporoča, da je omogočena je oddaja REK-1 obrazca, z vrsto dohodka 1151, za datume izplačila od 1. 1. 2020 dalje. Za izplačila dela plače iz uspešnosti poslovanja je od 1. 1. 2020 dalje uvedena nova dohodninska vrsta dohodka: 1111 (del plače za poslovno uspešnost). Spremembe so bile na eDavkih implementirane 10. 1. 2020.

14.01.2020
DAVKI Oddaja v najem poslovnemu subjektu

Uveljavljanje dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja -> Če so posamezniki oddajali premoženje v najem poslovnim subjektom in želijo uveljavljati dejanske stroške vzdrževanja premoženja, morajo zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov na FURS vložiti najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto. To torej velja le v primeru če fizična oseba oddaja premoženje v najem pravni osebi ali fizični osebi z dejavnostjo. Če oddaja v najem drugi fizični osebi je rok za oddajo napovedi in za uveljavljanje morebitnih dejanskih stroškov 28.2.2020.

14.01.2020
DAVKI Omogočena oddaja Doh-Prem in Doh-Zap1

FURS obvešča, da je na sistemu eDavki omogočena oddaja dveh obrazcev: Doh-Prem in Doh-Zap1.

14.01.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja - sprememba dokumenta FURS je izdal spremembo dokumenta –  Obdavčitev z davkom od premoženja (Podrobnejši opis), s spremenjenimi valorizacijskimi zneski na podlagi veljavnega Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2020. 14.01.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta –  Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb (Podrobnejši opis), s pojasnili glede davčne obravnavne prehoda na nov način računovodskega spremljanja poslovnih najemov.  

13.01.2020
DAVKI Ne pozabite na uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2019 FURS vabi, da uporabljajte spletni portal eDavki ali pa si naložite mobilno aplikacijo eDavki in poslujte s Finančno upravo RS hitro in enostavno od kjerkoli. Prednosti poslovanja preko sistema eDavki je veliko, med drugim tudi predizpolnjena vloga z lanskimi podatki. 11.01.2020
DAVKI Pojasnilo FURS: Tarifne opustitve - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta –  Tarifne opustitve (Podrobnejši opis), s pojasnili namena tarifnih opustitev, postopka za uvedbo opustitve avtonomnih dajatev, ter navodili pomembnimi za uvoznika.

10.01.2020
DAVKI Vpogled v podatke za odmero dohodnine - KP_Vpogledi FURS obvešča, da bo vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2019 na voljo predvidoma po 15. januarju 2020. 08.01.2020
DAVKI Del plače za poslovno uspešnost - novo pojasnilo FURS

FURS je izdal nov dokument – Del plače za poslovno uspešnost (Podrobnejši opis), s pojasnili zakonske podlage glede ugodnejše davčne obravnave pri izplačilu za uspešnost delavcem. V omenjenem dokumentu je definirana in  pojasnjena tudi osnova za obračun akontacije dohodnine in davčna osnova za obračun prispevkov za socialno varnost, ter pravilno poročanje davčnemu organu na REK obrazcih s primeri (izplačilo do zneska PP in izplačilo nad višino zneska PP).

07.01.2020
DAVKI Pojasnilo FURS - Splošno o DDV in Stopnje DDV

FURS je izdal spremembo dokumenta – Splošno o DDV, v katerem med drugim opozarjajo, da morate predložiti obračun DDV tudi, če v določenem mesecu ne prejmete storitve, od katere morate obračunati DDV (v tem primeru oddate prazen obračun). Objavili so tudi spremembe dokumenta  - Stopnje DDV.

06.01.2020
DAVKI Onemogočena oddaja obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje Oddaja Obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in Obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodkov iz dejavnosti (DDD-DDD), za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje, zaradi zakonskih sprememb predvidoma do druge polovice januarja 2020 ne bo možna. 03.01.2020
DAVKI Spremembe pri izdajanju listin o nadzoru

FURS obvešča uvoznike, da je Evropska komisija dne 1. 1. 2020 uvedla novo aplikacijo za izdelavo listin o nadzoru po izvedbenih uredbah (EU) 2016/670 (železni in jekleni izdelki) in izvedbeni uredbi (EU) 2018/640 (izdelki iz aluminija). Nova aplikacija za izdelavo listin o nadzoru zahteva za izdajo več podatkov o uvozu, kot je bilo to do sedaj.

03.01.2020
DAVKI S 1. januarjem nižji davek na knjigo, časopise in publikacije Z novim letom bo začela veljati novelazakona o davku na dodano vrednost, ki ob dosedanjih dveh stopnjah DDV uzakonja tudi nižjo, petodstotno stopnjo DDV za knjige, časopise in periodične publikacije tako v fizični kot elektronski obliki. Sprememba prihaja več kot desetletje po pobudi, da slovenska knjiga sploh ne bi bila obdavčena. 24.12.2019
DAVKI Prvi nadzor obdavčitve luksuznih avtomobilov zaključen Na Finančni upravi RS (FURS) izvajajo nadzore pri nekaterih zavezancih, ki svoje luksuzne avtomobile registrirajo v tujini, dejansko pa jih uporabljajo pa v Sloveniji in se na ta način želijo izogniti plačilu davka v Sloveniji. 19.12.2019
DAVKI Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020

FURS je v skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 objavil stopnje dohodnine in olajšave za leto 2020.   

12.12.2019
DAVKI FURS objavil več novih življenjski dogodkov s področja uvoza blaga (Prebivalci) Finančna uprava je za prebivalce objavila več novih življenjskih dogodkov s področja uvoza blaga, ki pojasnjujejo davčne postopke, in sicer: Začasni uvoz avtomobila, Uvoz avtomobila iz tretjih držav, Postopek pri reklamaciji uvoženega blaga v garancijskem roku zaradi popravila oziroma zamenjave z novim identičnim izdelkom, Uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev za podedovane predmete, ki se nahajajo v tretji državi, Uveljavljanje oprostitve dajatev za osebno lastnino fizičnih oseb, ki prenesejo običajno prebivališče iz tretje države v Republiko Slovenijo, Začasni izvoz blaga na popravilo v garancijskem roku. 09.12.2019
DAVKI FURS: Brošura dohodka iz dejavnosti

FURS je izdal spremembo dokumenta Brošura dohodka iz dejavnosti (Podrobnejši opis), 6. izdaja, november 2019, v kateri dodatno pojasnjujejo prenos sredstev med podjetjem in prenos nepremičnine in prodaja le-te pri zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.

04.12.2019
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčna obravnava daril Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Davčna obravnava daril, 2. izdaja v katerem spreminjajo pojasnilo glede davčne osnove pri premičninah za obdarjence kot fizične  in kot pravne osebe. 02.12.2019
DAVKI Pojasnilo FURS: Davčna obravnava daril Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Davčna obravnava daril, 2. izdaja v katerem spreminjajo pojasnilo glede davčne osnove pri premičninah za obdarjence (tako za fizične kot pravne osebe). 04.01.2018