c S
Potni stroški
Država
Kilometri
Materialni stroški
Datum od
Datum do

  • Potni stroški so povračila stroškov v zvezi z delovnem razmerjem. To pomeni, da so za delodajalca ti stroški priznani, za delojemalca pa sodijo prejemki iz tega naslova v davčno osnovo le takrat, ko so izplačani v višjem znesku, ki presega določenega z Uredbo in v višini, ki presega z Uredbo določen znesek.
  • Potni stroški so priznani le na podlagi potnega naloga in dokumentiranega računa.
  • Višina dnevnice se korigira v odstotku glede na vrsto obroka prehrane, ki jih zajema hotelski račun.
  • Terenski dodatek se izplača v višini določeni z Uredbo, če delavec najmanj 2 dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali sedeža delodajalca in korigira s številom obrokov, ki jih organizira delodajalec.