c S

Strokovni sodelavci

Z nami sodelujejo:


A TAX INTERNATIONAL

A Tax International (ATI) Vam ponuja moderno rešitev za upravljanje in nadzor poslovanja v podjetjih.

Naša stranka ni deležna le pozornosti ekipe strokovnjakov za specifično področje, temveč je v projekte vključena celotna ekipa ponudnikov storitev z lokalnim vpogledom v zadevo in globalnimi izkušnjami. Ne opravljamo le ene posamične funkcije, marveč prevzamemo odgovornost nad celotnim procesom in ponujamo aktivno sodelovanje z ostalimi oddelki ter divizijami podjetja, kar ustvarja skupen pozitiven vpliv na operativnost, davke in finance našega klienta.


Inštitut za računovodstvo

Naše delovanje je usmerjeno v raziskovanje in izpopolnjevanje obstoječega ter razvoj novega računovodskega znanja.

Z dobrim poznavanjem računovodske stroke doma in v tujini omogočamo iskanje odgovorov na raznovrstna vprašanja menedžerjev, računovodij v podjetjih in drugih organizacijah. S svojim strokovnim delovanjem v skupnosti skrbimo za dvig ugleda računovodske stroke, poklica računovodje in dejavnosti računovodenja nasploh.


Visoka šola za računovodstvo in finance

Visoka šola za računovodstvo in finance že od leta 2007 ustvarja okolje, ki nudi našim študentom strokovni razvoj in pridobivanje kakovostnega znanja, ki ga kasneje uporabljajo pri svojem delu.

Študij VŠR zaključite kot diplomiran ekonomist ali kot magister računovodstva in financ. Toda s študijem na naši zasebni šoli vam zagotavljamo več kot zgolj pridobitev visoke in podiplomske izobrazbe. Usposobimo vas za računovodskega ali finančnega strokovnjaka, nepogrešljivega svetovalca direktorjem, iskanega sodelavca v računovodskih podjetjih in poskrbimo, da s pridobljenim teoretičnim znanjem in prenosom bogatih praktičnih izkušenj naših predavateljev, prepoznate vse izzive in pasti, ki jih v sebi skrivajo na prvi pogled nezanimive in suhoparne številke iz sveta računovodstva in financ.


Inštitut za poslovodno računovodstvo

Postati osrednja strokovna specializirana institucija v Republiki Sloveniji za področje poslovodnega računovodstva.

Zgodovinsko primarna naloga računovodstva je poročanje POSLOVODSTVU, vendar pa se je skozi čas pomen računovodstva spremenil in je postal danes (pre)večkrat le orodje za poročanje zunanjim deležnikom, največkrat za potrebe zakonodaje.
Poslovodstvo nujno potrebuje kakovostne računovodske informacije za oblikovanje pravih strateških odločitev.
V Sloveniji smo prvi, ki smo si za poslanstvo izbrali oblikovanje tistega dela računovodskega informacijskega sistema, ki zagotavlja in oblikuje informacije za poslovodno odločanje v družbi, s ciljem notranjega poročanja.


Bančni vestnik

Revija za denarništvo in bančništvo.

Združenje bank v interesu članic opravlja dejavnosti, ki so v povezavi z bančno in finančno dejavnostjo članic.
Prvo Obvestilo za strokovne potrebe bančnih delavcev, ki je najprej nastalo pri Narodni banki FLRJ, centrali za LR Slovenijo v Ljubljani, čigar prva številka je izšla je prve dni januarja 1952, velja za predhodnika današnjega Bančnega vestnika, revije za denarništvo in bančništvo. Prvi urednik Obvestil je bil Jožko Žiberna, ki jih je urejal v letih od 1951 do 1953. Obvestila so bila takrat poluradni obveščevalec in svetovalec.
Leta 1953 so dobila ime Bančni vestnik, ki je takrat izhajal v okviru Narodne banke FLRJ, centrale in podružnic v LR Sloveniji. Leta 1954 je Bančni vestnik postal javno glasilo, od leta 1967 revijo izdaja interesna organizacija slovenskih bank – Združenje bank Slovenije. Tudi danes.


GrantThornton

Grant Thornton Slovenija nudi svojim strankam širok nabor storitev revidiranja, računovodstva in obračuna plač ter davčnega in poslovnega svetovanja. Storitve opravljamo vrhunski strokovnjaki ob tesnem sodelovanju z drugimi podjetji v mednarodni skupini Grant Thornton.

Da bi vam lahko ponudili najboljšo možno podporo in storitve, združujemo leta mednarodnih izkušenj in znanje, ki smo ga pridobili v več kot petindvajsetih letih prisotnosti na slovenskem trgu.
Naš odnos s strankami temelji na osebnem pristopu in zaupanju. Pri Grant Thorntonu boste imeli vedno, ko boste potrebovali nasvet, na voljo osebnega svetovalca.


AJPES

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

AJPES je pravna oseba javnega prava. Ustanovitelj AJPES je Republika Slovenija.
Katalog informacij javnega značaja v AJPES vsebuje osnovne podatke o AJPES, podatke o informacijah javnega značaja, ki jih zagotavlja AJPES, podatke o načinu dostopa do informacij javnega značaja ter podatke o najpogosteje zahtevanih informacijah javnega značaja v AJPES.


Mojca Müller

Mojca Müller je preizkušena davčnica in spada med aktivne člane sekcije Preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Kot avtorica številnih člankov s področja davkov in računovodstva sodeluje z Zvezo RFR Slovenije, Inštitutom za računovodstvo, ter spletnim portalom za računovodstvo FinD-INFO. Je tudi direktorica računovodske hiše ANOVA, računovodska hiša, d.o.o., kjer opravlja funkcije strokovnega vodje za davčno svetovanje na področju DDV.


Natalija Kunstek

Natalija Kunstek je samostojna davčna svetovalka s področja davka na dodano vrednost, dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb.

Svoje bogate izkušnje je pridobivala v največjih družbah, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem. Natalija je avtorica številnih publikacij s področja davčne zakonodaje in predavateljica na seminarjih s področja davkov.


Irena Kamenščak

Irena Kamenščak je zaposlena v družbi BDO Svetovanje d.o.o. od leta 2007 dalje in ima dolgoletne ter pomembne izkušnje na področju davčnega svetovanja, delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava.

Irena ima izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih. Objavlja strokovne članke z davčnega področja, izvaja predavanja na temo davkov in delovnega prava. V letu 2012 je bila soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi.


mag. Mojca Kunšek

Direktorica AJPES

mag. Mojca Kunšek, direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), je magistrica ekonomskih znanosti, habilitirana predavateljica, članica Združenja manager ter prejemnica nagrade Artemida za trajni prispevek k ženskemu managementu. Svojo poslovno pot je gradila pretežno v gospodarstvu, AJPES vodi od leta 2013, od leta 2018 pa je tudi članica vodstva in njegovih komisij Evropskega registrskega združenja (EBRA). Zadnjih 15 let se intenzivno ukvarja tudi z osveščanjem uporabnikov o izvajanju zakonskih zahtev ter uporabi podatkov, ki so vsem na voljo v praksi, o čemer priča vrsta strokovnih člankov v različnih strokovnih medijih, predstavitev različnim stanovskim združenjem in predavanj študentom ter bodočim podjetnikom.


mag. Jasmina Potrč

mag. Jasmina Potrč je univerzitetna diplomirana pravnica ter magistrica politoloških znanosti.

Kot pravnica deluje že 20 let, v tem času pa se poveča predvsem različnim vidikom gospodarskega prava. Trenutno upravlja z več slovenskimi in enim mednarodnim podjetjem ter se posveča izzivom na področju gospodarstva.


mag. Tanja Urbanija

mag. Tanja Urbanija je davčna svetovalka v BDO svetovanje d.o.o.

V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj. Izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Svetuje predvsem na področju DDV.


mag. Helena Polič Kosi

Odvetnica mag. Helena Polič Kosi, specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti.

Že vrsto let izvaja predavanja s področja delovnega in civilnega prava, pripravlja izobraževanja za delodajalce ter piše članke za IUS INFO – FinD - INFO. Je članica Inštituta za delovno pravo pri PF v Mariboru, poslovno sodeluje z vsemi delodajalskimi organizacijami v Sloveniji. Je aktivna pri tolmačenju nove zakonodaje (ZČmIS), tudi glede ureditve področja mobilnih delavcev.


Nika Hudej

Nika Hudej je leta 2009 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2011 je opravila pravni državni izpit. Od leta 2012 do 2017 je bila zaposlena kot višja pravna svetovalka na oddelku za upravno in civilno pravo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Leta 2015 je opravila pripravništvo na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Septembra 2017 je bila imenovana za pravno svetovalko Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki deluje predvsem na področju davčnega in upravnega prava. Je tudi visokošolska asistentka na Fakulteti za vlado in evropske študije, kjer pomaga pri predavanjih materialnega davčnega prava, procesnega davčnega prava in upravnega procesnega prava. Je avtorica več znanstvenih in strokovnih pravnih prispevkov ter soavtorica Komentarja Zakona o splošnem upravnem postopku, objavljenega leta 2020.


Mateja Babič, LL.M.


Ida Kavčič

Ida Kavčič, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., je direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje in davčna svetovalka z licenco ZDSS.

V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru, kjer ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka. Od leta 1996 opravlja delo davčne svetovalke, od leta 2002 dalje v okviru svojega podjetja, in se torej dnevno srečuje s problemi na računovodskem in davčnem področju v podjetjih in pri drugih pravnih osebah. Zaključila je podiplomski specialistični študij javnih financ in davčnega svetovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Kot predavateljica izvaja predavanja z davčno in računovodsko tematiko na raznih seminarjih, konferencah, kongresih in v okviru lastnih strokovnih delavnic.


mag. Darinka Kamenšek

Pooblaščena revizorka in dekanja VŠR.

Mag. Darinka Kamenšek ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Je tudi državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja in certificirana preiskovalka prevar. Do decembra 2019 je bila direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. nato pa prevzela vlogo dekanje na Visoki šoli za računovodstvo in finance.


mag. Ivan Kranjec

mag. Ivan Kranjec je magister pravnih znanosti, kot davčni svetovalec pa deluje že od leta 2007.

Trenutno je kot davčni svetovalec zaposlen v družbi CMS REICH-ROHRWIG HAINZ, pravno svetovanje d. o. o., kjer se posveča predvsem področju transfernih cen in DDV, svetuje pa tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine.


Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in notranja revizorka, z več kot desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu.

Kot samostojna podjetnica in ustanoviteljica podjetja Računovodsko davčni raj, podjetje za računovodske, davčne in finančne storitve, d.o.o., Kamnik, deluje kot svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju davčno-računovodske zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja na področju cele Slovenije. Na osnovi dolgoletnih izkušenj in prakse poskuša slušateljem na praktičen način predstaviti računovodstvo z različnih zornih kotov, konsolidacijo in obdavčitev za različne pravno organizacijske oblike (društva, d.o.o., d.d., s.p.). Je tudi avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov.


Katja Wostner

Katja Wostner je univerzitetna diplomirana ekonomistka zaposlena v družbi BDO Svetovanje d.o.o.

Ima več kot 20 let izkušenj na področju davčnega svetovanja in je specializirana na področju DDV, delno pa se ukvarja tudi s svetovanjem na področju davka od dohodkov pravnih oseb.


Darinka Meško, mag.

Darinka Meško, magistrica financ in računovodstva.

Že več kot deset let dela v reviziji na področju revidiranja gospodarskih družb in javnega sektorja. Kot zunanja izvajalka samostojno izvaja notranje revizije v gospodarskih družbah in javnih zavodih. Predava tudi na različnih strokovnih seminarjih.


mag. Boštjan J. Turk

mag. Boštjan J. Turk je direktor inštituta za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane.

Po izobrazbi je magister pravnih znanosti in diplomant svetovno znane akademije Saint George International iz Londona iz področja poslovnih ved. Je tudi sodelavec Dublin Business School (DBS) iz Irske. Ima številne študijske in delovne izkušnje iz tujine, saj je bil ekskluzivni zastopnik REUTERS TV iz Londona in član Akademije za politične študije iz New Yorka. Poleg tega je habilitirani učitelj za področje gospodarskega, poslovnega in nepremičinskega prava in predavatelj na številnih dobro obiskanih seminarjih doma in v tujini.


mag. Matjaž Kovač

mag. Matjaž Kovač je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila gospodarsko pravo, in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih.

Zaposlen je na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer že desetletje vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji.


Maruša Hauptman

Maruša Hauptman je prokuristka v družbi BDO Revizija d.o.o., pooblaščena revizorka in preizkušena preiskovalka prevar.

V zadnjih letih veliko časa posveti predavanjem na seminarjih s področja slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov in pa pripravlja članke s področja računovodenja in analiziranja poslovanja. Vodi in izvaja številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, zavarovalništva in energetike. Opravila je veliko posebnih revizij in forenzičnih pregledov poslovanja z namenom odkrivanja prevar in ugotavljanja znakov odškodninske odgovornosti. Redno sodeluje pri opravljanju finančnih skrbnih pregledov družb s področja trgovine, proizvodnje in drugih storitev tako v Sloveniji kot v tujini. Ima certifikat IFRS pri ACCA s področja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in je preizkušena preiskovalka prevar CFE, pridobljeno pri ameriškem združenju preiskovalcev prevar ACFE ter kot pooblaščena revizorka pa je vpisana v register pooblaščenih revizorjev pri Agenciji za nadzor nad revidiranjem.


mag. Suzana Pisnik

Suzana Pisnik je magistrica pravnih znanosti s področja delovnega prava in prava socialne varnosti.

Poleg delovnega prava pa je v zasebnem in javnem sektorju pridobila tudi veliko izkušenj s področja gospodarskega prava in civilnega prava ter tako pridobila širši vpogled v delovanje institucij v zasebnem kakor tudi v javnem sektorju.


Tanja Magister

Tanja Magister je diplomirala iz smeri Računovodstvo in revizija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kasneje pa je nadaljevala izobraževanje na Pravni Fakulteti v Mariboru, kjer je zaključila magistrski študij Davčnega prava.

Zaposlena je kot davčna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o., kjer se ukvarja z delovno zakonodajo, osebnimi davki in prispevki za socialno varnost. Med drugim se je specializirala za primere napotenih delavcev in je ena izmed avtorjev priročnika o napotitvah na delo v tujino. Sodelovala je pri različnih projektih kot so davčni pregledi ter strukturiranje napotitev ter zaposlitev v več državah. Objavila je tudi več člankov s področja obdavčenja ter sodelovala kot predavatelj na raznih dogodkih. Pred tem je več kot 10 let delala v eni izmed večjih svetovalnih družb.


Tanja Bohl

Tanja Bohl je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 2003 se je zaposlila v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, kariero pa nadaljevala kot odvetnica in kasnejša partnerica v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji. Od maja 2013 je aktivna v lastni odvetniški pisarni, in sicer Odvetniški pisarni Bohl d.o.o. Specializirana je za področje delovnega prava, iz katerega zaključuje tudi specialistični študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem ter zlasti s svetovanjem delodajalcev s področja delovnega prava, z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanjem le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.


Fenja Borštnar

Fenja Borštnar, diplomirana ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva.

Z računovodstvom se ukvarja že več kot 20 let, od tega 10 let samostojno, kot vodja lastnega računovodskega servisa. Občasno predava in vodi delavnice, izvedla je že prek 200 tečajev, seminarjev in izobraževanj s področja knjigovodske in računovodske tematike.


mag. Hermina Krajnc

Mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka ima 20 letne izkušnje na področju financiranja javnih zavodov kot svetovalka in kot vodja oddelka za družbene dejavnosti v občinski upravi.

Dragocene delovne izkušnje je pridobila na področju upravno pravnih postopkov ter na področju izvajanja ustanoviteljskih obveznosti in pravic pri javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina. Tri leta je bila tudi v.d. direktorica Zavoda za kulturo. Poleg tega ima 12 let delovnih izkušenj na področju izvajanja notranje revizije in sicer kot zaposlena notranja revizorka pri proračunskem uporabniku in kot zunanja izvajalka notranje revizije v številnih občinah in javnih zavodih s področja šolstva, kulture, športa, zdravstva in sociale ter drugih proračunskih uporabnikih.


mag. Sabina Lamut

Mag. Sabina Lamut je davčna svetovalka z licenco ZDSS.

Zaposlena je v družbi LamutS d.o.o., na delovnem mestu davčne svetovalke, v okviru katerega opravlja računovodsko in davčno svetovanje, ki vključuje računovodsko in davčno optimiranje in na podlagi prejetega pooblastila v davčnih postopkih kot pooblaščenka zastopa stranke pred ustreznimi davčnimi organi.


Petra Mlakar

Petra Mlakar, davčna svetovalka, svojo več kot dvajsetletno strokovno pot je pričela kot davčna inšpektorica v takratnem SDK, predhodnici DURS.

Kot davčna svetovalka je pričela leta 1998 v mednarodni družbi Deloitte &Touche, d. o. o., kje je tudi vodila Oddelek za davčno svetovanje. V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Istega leta ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčni svetovalec. Bila je tudi predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije, predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in Davčno svetovalne zbornice Slovenije, kjer je sedaj članica Upravnega odbora. V letu 2013 je opravila izobraževanje in pridobila Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. Prav tako ima opravljeno izobraževanje s področja mediacije pri Ministrstvu za pravosodje.


Jasmina Malnar Molek

Predavateljica ima več kot 28 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji.

Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja. V zadnjih 3 letih je izvedla več kot 100 predavanj s področja računovodstva in davčne zakonodaje.


Simona Matko Počivalšek

Simona Matko Počivalšek je diplomirana ekonomistka in svetovalka v podpori za ERP sistem Pantheon za modul plače in kadre.

Ima več kot 14-letne izkušnje na področju računovodstva in kadrovanja, sodelovala je tudi v večjem mednarodnem podjetju pri registru notranjih kontrol na področju obračunavanja stroškov dela in kadrovanja. Dodatno je opravila več neformalnih izobraževanj s področja kadrovanja, računovodstva, notranje revizije in standardov kakovosti. Simona Matko Počivalšek je direktorica Svetovanja in izobraževanja Risto.


doc. dr. Lidija Robnik

Doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. je samostojna podjetnica, ukvarja se s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem.

Je članica izpitne komisije za potrjevanje Nacionalne poklicne kvalifikacije računovodja in knjigovodja. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Je nosilka predmetov s področja temeljev računovodstva, finančno in stroškovno računovodstvo, ekonomike, analize, financ, insolvenčnih postopkov in davkov. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in delavnice ter s strokovnimi in znanstvenimi prispevki sodeluje na mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih konferencah. Je urednica in soavtorica različnih strokovnih publikacij ter priročnikov s področja računovodstva, financ, kontrolinga in davkov.


Majda Strel

Majda Strel, svetovalka in predavateljica, predvsem pa praktik, ki že vrsto let skrbi za urejeno knjigovodstvo za družbe, samostojne podjetnike, predvsem pa za kmete.

Od leta 2014 deluje znotraj podjetja Strela storitve d. o. o.. Odlika predavateljice je v tem, da k problemu pristopa predvsem praktično, dileme rešuje na konkretnih primerih iz prakse.


Dušanka Uhan

Dušanka Uhan je zaposlena je na Finančni upravi Republike Slovenije.

Dušanka Uhan je strokovnjakinja s področja obdavčitve dohodkov fizičnih oseb in obračuna prispevkov. Njeno področje dela se torej navezuje predvsem na dohodnino in prispevek za socialno varnost ter predlaganje obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazci).


Doc. dr. Nana Weber

Nana Weber je odvetnica in doktorica pravnih znanosti.

Leta 2003 je diplomirala, leta 2010 magistrirala in leta 2013 doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2008 je opravila pravniški državni izpit. Poklicno pot v pravu je začela v sodstvu, kjer je pridobila dragocene izkušnje s številnih pravnih področij. Pozneje je bila zaposlena na državnem pravobranilstvu, v odvetniški pisarni in v kabinetu ministra za javno upravo. Leta 2016 je začela samostojno pot in danes vodi Odvetniško družbo Weber.


Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman deluje pod okriljem blagovne znamke Andreja Consulting. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih.

Več kot 20 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo tudi pomaga vzpostaviti. Uspešno izvaja strokovno mentorstvo kadrovikom na področju vzpostavitve kadrovske pravne varnosti. Je avtorica preko 40 člankov in prispevkov. Predava na temo vzpostavitve delovno pravnih temeljev (ureditev delovnega časa, delovnopravna zakonodaja, kadrovske evidence, personalne mape, arhiviranje in zakoniti interni akti), mobinga, motivacije zaposlenih, promocije zdravja na delovnem mestu, razvoja kompetenc in osebne rasti.


Eva Zabukovec

Eva Zabukovec je odvetnica, ki je bila kot pripravnica in kasneje odvetnica zaposlena v večji odvetniški pisarni, od leta 2019 pa delo opravlja kot samostojna odvetnica.

Kot odvetnica pomaga reševati pravne dileme svojih strank predvsem na področju delovnega in civilnega prava. Pred kratkim pa je opravila tudi strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije in tako razširila svoje področje delovanja.


mag. Mitja Černe

mag. Mitja Černe je davčni svetovalec in prokurist / partner v podjetju BDO Svetovanje, d. o. o..

Ima več kot 20 let izkušenj na področju davčnega svetovanja in je specializiran za svetovanje na področju transfernih cen ter na področju davka od dohodkov pravnih oseb.


Andraž Trtnik

Andraž Trtnik se s področjem ZPPDFT v bančnem sektorju ukvarja 15 let, saj opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT v bančnem sektorju.

Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije (ZBS). Področje ga zelo zanima, zato se z njim ukvarja tudi samostojno v okviru svoje dejavnosti. Tekom let si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja določil ZPPDFT tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot z vidika izobraževanja zaposlenih.
Povezava do spletne strani: www.ppdft.si


doc. dr. Mojca Gornjak

Mojca Gornjak je doktorica ekonomskih znanosti in certificirana preiskovalka prevar v računovodstvu in financah.

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je študirala smer denarništvo in finance na univerzitetnem in magistrskem programu. Leta 2018 je zagovarjala doktorsko disertacijo s področja računovodstva in poslovodnega računovodstva, kjer je raziskovala vpliv zamenjave mednarodnega standarda računovodskega poročanja za finančne instrumente (MSRP 9).
Ima dolgoletne izkušnje s področja borznega posredništva, bančništva, pokojninskega zavarovanja in zavarovalništva. Je habilitirana docentka ekonomskih ved in študentom predava Računovodstvo, Ekonomiko podjetij, Davke in Poslovne finance.


mag. Marija Osojnik Bubnič

mag. Marija Osojnik Bubnič, pooblaščena aktuarka, direktorica podjetja ACTIOMA d.o.o.

Pooblaščena aktuarka, ki opravlja aktuarske izračune za dolgoročne rezervacije za zaposlence za različna podjetja in skupine podjetij že od leta 2006. Po izobrazbi je magistra aktuarstva. Bogate izkušnje ima na področju aktuarstva, solventnosti in razvoja zavarovalnih produktov v zavarovalništvu, v zadnjih letih pa se ukvarja z uvedbo MSRP 17 v zavarovalnicah. V svoji karieri je opravljala funkcije pooblaščene aktuarke oziroma aktuarsko funkcijo v različnih zavarovalnicah v Sloveniji in v tujini. Je ustanoviteljica in direktorica podjetja ACTIOMA d.o.o.


Štefka Korade Purg

Štefka Korade Purg je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

In sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.


Lucija Uršič

Lucija Uršič, univerzitetna diplomirana pravnica s PDI, z opravljeno dodatno poklicno kvalifikacijo »Strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov«.

Ima na področju varstva osebnih podatkov dolgoletne izkušnje, tako v vlogi pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov kot s pravnim svetovanjem številnim zadovoljnim naročnikom.


Lucijan Klemenčič, FCCA

Direktor na davčnem področju, Andersen Svetovanje, d.o.o.

Lucijan je strokovnjak na davčnem področju. Njegova glavna področja dela so davčni nadzori, prestrukturiranja in obdavčitev pravnih oseb, pri čemer je še posebej specializiran na področju transfernih cen ter mednarodnih obdavčitev. Pridobil je certifikat FCCA, ki ga je izdalo Združenje pooblaščenih računovodij iz Velike Britanije, in certifikat APCIT, ki ga podeljuje IBFD iz Nizozemske. Tekom svoje kariere je bil odgovoren za vodenje projektov pri “Big 4", kjer je pridobil številne izkušnje na področju statusnih preoblikovanj, skrbnih pregledov in davčnih nadzorov. Pri delu ga motivira predvsem rast poslovanja njegovih strank.


Marija Tomc Muc

Preizkušena računovodkinja in davčnica, direktorica računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o. ter članica Upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov.

Marija Tomc Muc, je univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je svoje teoretično znanje nadgradila na Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je pridobila naziva preizkušeni računovodja in preizkušeni davčnik. Ima dolgoletne praktične izkušnje na področju računovodenja in davčnega ter poslovnega svetovanja. Je članica Upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov, bila pa je tudi članica in predsednica Odbora preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Svoje teoretično znanje in številne praktične izkušnje deli na različnih seminarjih, kongresih, konferencah in drugih izobraževanjih. Kot direktorica enega večjih računovodskih servisov pri nas ima veliko izkušenj pri analiziranju in pojasnjevanju računovodskih izkazov ter drugih finančnih poročil različnim subjektom.
Prijavi se ali