c S
Izvršba na plačo
Neto plača (EUR)
Mat. stroški, prevoz, prehrana (EUR)
Število otrok

Neto plača:

Neto plača je plača, ki jo delavec prejme na svoj transakcijski račun brez upoštevanja povračil stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, dodatki idr.).


Materialni stroški:

Povračilo materialnih stroškov je rubljivo v celoti.

  • stroškov za prehrano med delom,
  • stroškov za prevoz na delo in z dela,
  • stroškov, povezanih s službenim potovanjem.

Povračilo materialnih stroškov je rubljivo v celoti.


Regres:

Vsakemu delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, je delodajalec dolžan izplačati regres najmanj v višini ene minimalne plače. Regres se izplačuje enkrat letno, najkasneje do 1. julija tekočega leta. Regres je rubljiv v celoti.


Preostali rubljivi dodatki:

  • dodatek za delovno in poslovno uspešnost,
  • dodatek za delovno dobo,
  • odpravnine.


Izračun izvršbe je pripravljen v sodelovanju s podjetjem Prohit d.o.o. in Odvetniško pisarno Lepoša d.o.o..