c S

Vsebine portala

Portal FinD-INFO


Portal FinD-INFO je nenadomestljiv pripomoček finančnih, računovodskih, davčnih in tudi kadrovskih strokovnjakov, ki vas bo navdušil z enostavno uporabo in učinkovitim prepletom finančno-računovodskih, davčnih, pravnih in poslovnih vsebin.

Vsebine portala obsegajo celotno zakonodajo ter relevantno sodno prakso, glavni poudarek pa je na praktičnih vsebina in nasvetih, ki jih za naše naročnike pripravljajo strokovnjaki iz finančno-računovodskega, davčnega in delovnopravnega področja.

Izbrani strokovnjaki dnevno spremljajo dogajanje na zakonodajnem, računovodskem in davčnem področju in ustrezno ažurno ter strokovno dopolnjujejo in spreminjajo vsebine portala. Uporabniki portala se tako brezskrbno posvečajo svojemu delu, saj vse relevantne informacije najdejo na FinD-INFO.

Portal FinD-INFO zajema zelo širok različnih vrst vsebin od strokovnih člankov, pojasnil organov, vzorcev, spletnih seminarjev, knjižb, pripomočkov, vse do prečiščenih besedil zakonov, sodne prakse in celo komentarjev zakonov.


ANALIZA PODJETIJ

 

Omogoča celosten pregled poslovanja podjetij. Analiza obsega pregled blokad na TRR, pregled prihodkov, sodnih obravnav, lastniških povezav, povezanih oseb, insolvenčnih postopkov, sodelovanje pri javnih naročilih, pregled sodnih obravnav, vpise v sodni register ter mnogo več.


DDPO 2020

 

Vse kar morate vedeti o davku od dohodka pravnih oseb. Skozi vse leto naši strokovnjaki zbirajo relevantne dokumente in informacije na temo DDPO, ki jih nato v strnjeni obliki objavljamo na enem mestu, da imajo naši naročniki lažji in predvsem popoln pregled na to pomembno tematiko. Tako nastaja in se dopolnjuje tematski sklop DDPO.


DOHODNINA 2020

 

Za uporabnike smo pripravili dohodninski sklop, ki zajema vse informacije o dohodnini, zakonodajne podlage, dohodninsko lestvico in olajšave, spremembe pri izračunu in obrazce ter pojasnila FURS s tega področja.


DAVČNA REFORMA 2020

 

Vlada je v letu 2019 sprejela davčno reformo, katere cilj je bila razbremenitev stroškov dela in s tem povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V paketu davčnih sprememb so bile zajete novele: Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ter posledično so potrebne še spremembe Zakona o davčnem postopku, ki so začele veljati s 1. 1.2020. Povzeli smo spremembe, ki jih je omenjena davčna reforma prinesla.


BONITETE

 

Poseben temantski sklop je namenjen tudi bonitetam, ki jih naši strokovnjaki na podoben način kot DDPO dopolnjujejo in izpopolnjujejo skozi vse leto, da so naši naročnik vedno na tekočem in jih nič ne more presenetiti.

Ta tematski sklop vsebuje širok nabor strokovnih člankov, pojasnil FURS-a, zakonske podlage, sodno prakso in celo spletni seminar.


REGRES LETNI DOPUST

 

V tem tematskem sklopu se naši strokovnjaki posvečajo pojasnilom na pogosta vprašanja delodajalcev, ki pa jih v zakonu, ki ureja delovna razmerja, ne najdemo. Seveda pa je na voljo tudi vsa zakonska podlaga ter ustrezna sodna praksa. Za tiste, ki potrebujejo še dodatna pojasnila in informacije pa je na voljo tudi celoten komentar aktualnega Zakona o delovnih razmerjih.


SPREMEMBE DDV 2021

 

Pripravili smo poseben tematski sklop za lažji pregled aktualnih sprememb na področju davka na dodano vrednost. Glavni namen sprememb je vnos določb Direktive Sveta (EU) 2016/1065 glede obravnave kuponov in določb Direktive Sveta (EU) 2017/2455 v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede DDV, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, v slovenski pravni sistem. Vse to in še več podrobno pojasnjujemo v tematskem sklopu DDV. Pred vrati je nova Izvedbena uredba Sveta EU 2018/1912, ki se začne uporabljati 1. 1. 2020.


ZGLEDI KNJIŽENJ

 

Za lažji prehod in uporabo novih računovodskih standardov ter seznanitev s ključnimi novostmi, ki jih prinašajo smo z uglednimi strokovnjaki za vas pripravili - ponazoritve knjižb poslovnih dogodkov na T-kontih.

Vsebine zajemajo:

  • ključne primere pri knjiženju poslovnih dogodkov na novih SRS 2016 / 2019,
  • enostaven grafični prikaz poslovnega dogodka na T – kontih,
  • pregledno in zbrano na enem mestu,
  • mesečno dopolnjevanje z novim primeri knjižb.

OBRAČUN PLAČ

 

Je poseben dokument, v katerem imajo naročniki vsak mesec na voljo vse podatke, ki jih potrebujejo pri obračunu plač.


DDV KLAVZULE

 

Na enem mestu zbrane in nazorno prikazane vse podlage (klavzule) za obračun/neobračun davka na dodano vrednost.


POJASNILA FURS

 

Na portalu objavljamo navodila, pojasnila in smernice, ki jih izdaja Finančna uprava Republike Slovenije v skladu z Zakonom o davčnem postopku. Te vsebine so smiselno povezane z ostalimi vsebinami v obliki povezav na člene zakonov, ustrezne članke, itd.


RAČUNOVODSKI STANDARDI (SRS IN MSRP)

 

Slovenski računovodski standardi so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo. Portal zaradi jasnosti in preglednosti zajema tako slovenske kot mednarodne računovodske standarde.


SLOVENSKA ZAKONODAJA

 

Ker se zavedamo, da je poznavanje in spremljanje zakonodaje osnova za učinkovito delo vsakega finančnika, davčnika in računovodje, posvečamo posebno skrb celovitosti in preglednosti zakonodajne zbirke portala. Tako lahko na portalu FinD-INFO najdete celotno slovensko zakonodajo z možnostjo pregleda preteklih sprememb čistopisov (časovna lestvica).


EU ZAKONODAJA

 

Zbirka EU vsebin obsega celotno primarno in sekundarno zakonodajo EU, ki je vsebinsko umeščena v celoten portal na način, da so vsi dokumenti vsebinsko povezani z nacionalnimi predpisi.


INSOLVENČNI POSTOPKI

 

Zbirka insolvčenih objav obsega se objave v insolvečnih postopkih od leta 2008. Za vsak procesno dejanje s insolvenčnem postopku so na voljo osnovni podatki in priložen dokument iz katerega je mogoče podrobneje razbrati podrobnosti procesnega dejanje.


MNENJA IN ODLOČITVE DKOM

 

Za vse tiste naročnike, ki se ukvarjate tudi s področjem javnega naročanja, smo pripravili posebno zbirko vseh odločb Državne revizijske komisije, obogateno z primeri razpisne dokumentacije, seznamom sklenjenih pogodbe ter jedri odločb Državne revizijske komisije. Jedra odločb so posebna strnjena verzija odločbe, ki izpostavljajo zgolj bistvena stališča Državne revizijske komisije, ki so vsebovana v konkretni odločbi.


FinD-INFO ALERT

 

Storitev naročniku omogoča, da se z izbiro zakonov ali podzakonskih predpisov naroči na obveščanje o vseh vsebinsko povezanih dokumentih, ki so bili na novo objavljeni na portalu. Uporabnik tako ne more spregledati novih strokovnih člankov, sodnih odločb in sprememb zakonodaje z vsebinskega področja, ki ga ureja izbrani predpis.


FinD KLIPING

 

FinD kliping je način obveščanja naročnikov o novih vsebinah na podlagi, pogojev, ki jih je uporabil pri svojem iskanju. Uporabniku tako ni več treba aktivno preverjati novosti na portalu, saj s pomočjo FinD klipinga naroči, da se enako iskanje vsebin samodejno izvaja vsak dan. O vseh novih vsebinah, ki ustrezajo njegovim iskalnim pogojem (ključnim besedam), bo uporabnik obveščen takoj naslednji in bo lahko enostavno spremljal vse novosti na portalu.


KOMENTARJI ZAKONOV

 

Vsebine portala FIND-INFO smo obogatili z izbranimi komentarji zakonov, ki jih nenehno dopolnjujemo. Nova zbirka predstavlja najbolj uporabno strokovno vsebino portala, ki smo jo že dolgo želeli ponuditi uporabnikom.

Izbrani komentarji iz spodnjega seznama so vključeni v prečiščena besedila zakonov, kjer je vsak posamezen člen opremljen s povezavo na komentar člena. Tako lahko za vsako nejasnost v besedilu člena takoj poiščete razlago v komentarju, saj povezava ob členu omogoča najhitrejši dostop do podrobnejših pojasnil zakonodajnih vsebin.

Dostop do izbranih komentarjev zakonov je mogoč v Profesionalnem paketu FIND-INFO.

Seznam komentarjev, ki so na razpolago:

Kazenski zakonik (KZ)
(Uradni list RS, št. 63-2167/94)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)
(Uradni list RS, št. 97-4248/09)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o arbitraži (ZArbit)
(Uradni list RS, št. 45-1979/08)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
(Uradni list RS, št. 117-5012/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o društvih (ZDru-1)
(Uradni list RS, št. 61-2567/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
(Uradni list RS, št. 63-2168/94)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)
(Uradni list RS, št. 56-2339/08)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o menici (ZM)
(Uradni list FLRJ, št. 104-728/46)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
(Uradni list RS, št. 70-2998/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
(Uradni list RS, št. 117-5017/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
(Uradni list RS, št. 117-5014/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (delno)
(Uradni list RS, št. 42-99/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ)
(Uradni list RS, št. 59-2834/02)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)
(Uradni list RS, št. 15-435/13, 23/15)
Dostop za doplačilo 4EUR/mesec(+DDV)*
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
(Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C in 96/15)
Dostop za doplačilo 4,90EUR/mesec(+DDV)
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
(Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15 in 307/15)
Dostop za doplačilo 5,90EUR/mesec(+DDV)*
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 - ZZSDT)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) s komentarjem in sodno prakso
(Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 37/08 - ZST-1, 28/09, 25/11, 14/15 - ZUUJFO)
Dostop za doplačilo 5,90EUR/mesec(+DDV)*
Zakon o prekrških (ZP-1)
(Uradni list RS, št. 7/2003, 86/2004, 7/2005 - skl. US, 34/2005 - odl. US, 44/2005, 40/2006, 51/2006 - popr., 115/2006, 139/2006 - odl. US, 17/2008, 21/2008 - popr., 76/2008 - ZIKS-1C, 109/2009 - odl. US, 108/2009, 45/2010 - ZIntPK, 9/2011, 21/2013, 111/2013, 74/2014 - odl. US, 92/2014 - odl. US, 32/2016, 15/2017 - odl. US, 27/2017 - ZPro)
Dostop za doplačilo 19,90EUR/mesec(+DDV)*
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
(Uradni list RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014 - ZUJF-C, 31/2015 - ZISDU-3, 90/2015 - ZIUPTD, 90/2015 - ZUPPJS16, 96/2015 - ZIPRS1617, 102/2015, 42/2016 - odl. US, 80/2016 - ZIPRS1718, 88/2016 - ZUPPJS17, 40/2017, 23/2017, 75/2017 - ZIUPTD-A, 65/2017)
Dostop za doplačilo 19,90EUR/mesec(+DDV)*
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 2., posodobljena in dopolnjena izdaja
(Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, 15/2017 - odl. US, 22/2019 - ZPosS)
Dostop za doplačilo 19,90EUR/mesec(+DDV)*

Prijavi se ali