c S
Oddaja obrazca KP-NV – naknadna vplačila v gospodarske družbe 16.12.2020 FURS sporoča, da je na portalu eDavki nameščen obrazec obrazec KP-NV – naknadna vplačila v gospodarske družbe. Oddaja obrazca  KP-NV preko portala eDavki bo možna in obvezna od 1. januarja 2021 dalje.

V skladu s 340.b členom (avtomatično dajanje podatkov o naknadnih vplačilih in kapitalskih deležih družbenikov – fizičnih oseb) ZDavP-2 morajo gospodarske družbe, ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, davčnemu organu dostaviti podatke o naknadnih vplačilih družbenikov – fizičnih oseb in podatke, potrebne za identifikacijo družbenika – fizične osebe oziroma pravnega naslednika njegovega deleža v gospodarski družbi, in zavezanca za dajanje podatkov. Pri tem morajo v skladu s 14. členom prehodnih in končnih določb ZDavP-2 gospodarske družbe, ustanovljene pred letom 2020, poročati za vsakega družbenika – fizično osebo oziroma pravnega naslednika njegovega deleža v gospodarski družbi tudi podatke o stanju naknadnih vplačil na dan 1. januar 2020.

Podatki se poročajo davčnemu organu najpozneje do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto, pri čemer se podatki prvič poročajo do 31. januarja 2021 za leto 2020. Do 31. 1.2020 se dostavijo tudi podatki o stanju naknadnih vplačil in pripisov kapitalskim deležem na dan 1. 1. 2020.

Podatki o naknadnih vplačilih družbenikov – fizičnih oseb v gospodarske družbe se poročajo izključno v elektronski obliki na obrazcu KP-NV, ki je Priloga 3 v Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah, preko osebnega portala eDavki.

Oddaja obrazca KP-NV – NAKNADNA VPLAČILA V GOSPODARSKE DRUŽBEpreko portala eDavki bo možna in obvezna od 01.01.2021 dalje.

Navodila za izpolnjevanje obrazca KP-NV – NAKNADNA VPLAČILA V GOSPODARSKE DRUŽBEso vgrajena v obrazec in se odprejo s klikom na znak »?«. 

Če oddajate obrazec KP-NV – NAKNADNA VPLAČILA V GOSPODARSKE DRUŽBEz uvozom XML datoteke, je shema na voljo na portalu eDavki, https://edavki.durs.si/Documents/Schemas/KP NV_1.xsd, prav tako pa tudi na portalu Beta eDavki,

https://beta.edavki.durs.si/Documents/Schemas/KP NV _1.xsd, kjer je možno tudi testiranje oddaje tega obrazca.

***
Nameščena sta še obrazca:

- Obrazec KP-KD – kapitalski deleži v osebnih družbah
- Obrazec LICIS – Vloga za pridobitev/odvzem licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
Vir: eDavki, 16. 12. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.