c S
V SREDIŠČU
Pravna Praksa Poslovni delež kot skupno premoženje S partnerko sva bila skupaj 15 let. Pred kratkim sem prodal poslovni delež v družbi, nato pa mi je partnerka rekla, da se želi odseliti in da hoče polovico poslovnega deleža. Naj omenim, da sem ravno iz tega razloga v času trajanja najine zunajzakonske zveze ustanovil družbo z omejeno odgovornostjo. Ali razmišljam pravilno, da partnerka ne more dobiti nič od prodaje deleža? 22.10.2021 00:00
Portal FinD-INFO Novela ZDDPO prinaša spremembe pri obdavčitvi podjetij

DZ je 20. oktobra potrdil novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Zakon iz svežnja sprememb davčne zakonodaje, ki ga je vlada pripravila z namenom spodbujanja gospodarskega okrevanja po epidemiji covida-19, med drugim nadgrajuje veljavne olajšave in dodaja nove. Glavne se dotikajo olajšav in davčnega priznavanja rezervacij. Spremembe začnejo uporabljati s prihodnjim letom.

21.10.2021 15:55
mag. Boštjan J. Turk Kakšno raven varnosti pri delu mora delavcu zagotoviti delodajalec?

Čeprav morajo za zagotovitev varnosti pri delu sodelovati in skrbeti vsi udeleženci delovnega procesa, pa je predvsem delodajalec tisti, ki nosi levji delež odgovornosti za varno in zdravo delovno okolje.

21.10.2021 00:00
A TAX INTERNATIONAL d.o.o. Obdavčitev zamenjave kapitalskih deležev

Zamenjava kapitalskih deležev je z vidika obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb (DDPO) urejena v sklopu VII. poglavja > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki celovito ureja davčne posledice statusnih preoblikovanj družb.   

20.10.2021 00:00
Mojca Müller Povračilo stroškov prevoza po spremembi Uredbe o povračilih stroškov prevoza na delo

Podjetje ima v pogodbah  o zaposlitvi določeno, da delavci prejmejo povračilo stroškov za prihod na delo v višini 0,18€/km in ne v višini cene javnega prevoza. Avtobusni prevoz zaradi narave dela ni omogočen, zato delavcem ob upoštevanju pogojev obračunavamo prihod na delo po 0,18 eur/km.Zanima nas, ali je prihod na delo, obračunan na ta način, nad zneskom 140 eur obdavčen kot boniteta ali se ne všteva v davčno osnovo?

19.10.2021 11:00
Vesna R. Ahčin, Grant Thornton Consulting d.o.o. Paket predvidenih davčnih sprememb v letu 2022 Slovenija si čedalje bolj prizadeva podpreti gospodarstvo in postopoma optimizirati davčno breme posameznikov in podjetij ter poenostaviti administrativne postopke. V tej luči predstavlja predloge sprememb z vidika davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), davka na dodano vrednost (DDV) ter dohodnine. 19.10.2021 00:00
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Evidentiranje plačil iz osebnih računov za poslovne namene Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) so pri poslovnih subjektih naredile pravo zmedo glede transakcijskih računov. V 37. členu je namreč navedeno, da morajo osebe iz 31. člena  (osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence, plačniki davkov iz 58. člena, ki so dolžni voditi evidence po posameznem davčnem zavezancu o dohodnini ter o odtegnjenih davkih in druge za pobiranje davkov potrebne evidence) imeti pri ponudnikih plačilnih storitev odprt transakcijski račun. 18.10.2021 00:00
Pravna Praksa Kaj prinaša novela B Zakona o javnem naročanju? Državni zbor je 13. julija 2021 sprejel novelo B Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), katere cilj naj bi bila ureditev poenostavljenega postopka javnega naročila pod pragovi EU, odprava nekaterih administrativnih obveznosti na strani naročnikov in dopustitev večje prožnosti. Po dobrih petih letih smo torej dobili drugo spremembo aktualnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki poskuša odpraviti anomalije ZJN-3, ki so se pokazale v praksi. V nadaljevanju prispevka so predstavljene nekatere ključne spremembe, ki bi lahko prispevale k cilju, ki ga je imel zakonodajalec s sprejeto novelo. Ali bodo spremembe zaživele v praksi in pripomogle k še bolj poenostavljenemu postopku javnega naročanja, pa bo pokazal čas. 15.10.2021 00:00
doc. dr. Nana Weber Plačana odsotnost z dela za prvi šolski dan

Delavec ima pravico do plačane odsotnosti od dela za prvi šolski dan, če predloži dokazilo delodajalcu. Ali lahko delodajalec dobi refundacijo za ta dan in če je odgovor pozitiven, od koga?

14.10.2021 00:00
mag. Mojca Kunšek Z več preverjanj in podatkov do registracije poslovnega subjekta

S koncem poletja so začele veljati še zadnje zakonske spremembe, ki jih je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki je bil sicer v Uradnem listu RS objavljen že v februarju.

13.10.2021 00:00
mag. Tanja Urbanija Opredelitev stopnje DDV za zavezanca, ki ima dopolnilno dejavnost

Kovinarsko - orodjarsko podjetje je prejelo račun od dobavitelja, ki ima odprto zgolj dopolnilno dejavnost na kmetiji - za strojne storitve (obračunan DDV 9.5%), izdajatelj računa pa je identificiran za namene DDV. Zanima nas, ali sploh lahko izda račun za strojne storitve orodjarskemu podjetju z 9.5% stopnjo DDV? Ali mi lahko njemu izstavimo račun za opravljeno storitev (brušenje kovinskega dela) z 22% DDV?

12.10.2021 00:00
Portal FinD-INFO ZPIZ: Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2K

V Uradnem listu RS št. 162/2021 je bil dne,  8. oktobra 2021 objavljen Zakon o  spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K), ki določa, da se kot pokojninska doba brez dokupa šteje tudi obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. 1. 2013, če se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje pred 31. 12. 2012, vendar zgolj do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki. Zakon prične veljati 23. 10. 2021, uporabljati pa se prične 1. 11. 2021.

11.10.2021 14:04
Inštitut za računovodstvo Knjiženje za društvo specifičnih poslovnih dogodkov

Društva delujejo na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1), ki v 26. členu določa, da mora biti vodenje poslovnih knjig skladno z računovodskim standardom za društva. Ta posebni računovodski standard je SRS 33, ki določa, da društva neposredno uporabljajo splošne slovenske računovodske standarde (Uvod, Okvir ter SRS od 1 do 17 ter 20 do 23) in dodatno določbe SRS 33.

11.10.2021 00:00
Portal FinD-INFO Obveznosti pri napotitvi delavcev na delo v tujino Napoteni delavci so delavci, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v Republiki Sloveniji in so za določen čas napoteni na delo v tujino. Pri napotovanju delavcev v tujino so delodajalci dolžni upoštevati evropsko in nacionalno zakonodajo, ki ureja osnovne pravice in dolžnosti delodajalcev in napotenih delavcev. 08.10.2021 00:00
mag. Suzana Pisnik Ali spremenjeni zakon vpliva na moje pravice, določene v pogodbi o zaposlitvi

Na podlagi 51. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca, delavec ohrani vse tiste pravice, ki so ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi.

07.10.2021 00:00
Tanja Bohl Evidence s področja dela in socialne varnosti

Dolžnost oz. obveznost delodajalca v skladu z Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) je, da vodi več evidenc. ZEPDSV namreč v 12. členu določa, da delodajalci (obvezno!) vodijo naslednje evidence: (i) evidenco o zaposlenih delavcih, (ii) evidenco o stroških dela, (iii) evidenco o izrabi delovnega časa in (iv) evidenco o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

06.10.2021 00:00
Katja Wostner, davčna svetovalka Uporaba menjalnega tečaja za prejeti račun v tuji valuti

Prejeli smo račun za opravljene storitve vleke tovornega vozila in shranjevanje vozila na Češkem. Račun, ki nam ga je poslal češki dobavitelj je datiran, izdan v čeških kronah, na njem sta navedeni davčni številki tako našega podjetja, kot dobavitelja. Zanima nas, ali opravimo samoobdavčitev po srednjem menjalnem tečaju?

05.10.2021 10:00
Portal FinD-INFO Posredovanje EMŠO FURS

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

05.10.2021 00:00
Pravna Praksa Zaposlovanje izven sistemizacije v javnem sektorju

Smo javni zavod. Za nas velja kolektivna pogodba za javni sektor. Ali lahko za določen čas izven sistemizacije po 55. členu Zakona o javnih uslužbencih zaposlimo nekoga na sistemizirano delovno mesto, na katerem je sicer že nekdo zaposlen za nedoločen čas, če gre za povečan obseg istovrstnega dela?

04.10.2021 00:00
mag. Boštjan J. Turk Na kaj morajo še zlasti paziti ponudniki pri javnih naročilih?

Postopek javnega naročanja je del dokaj zapletenega materialno pravnega in procesnega pravnega korpusa, ki ga ureja predvsem Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Zaradi izpostavljenosti tega postopka različnim nezakonitim praksam, v prvi vrsti korupciji in nedovoljenemu lobiranju, je zakonodajalec še posebno pozornost posvetil rešitvam, ki narekujejo kar se le da pravično, transparentno in ekonomično javno naročanje.

01.10.2021 00:00