c S
V SREDIŠČU
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Gradbena storitev po 76a. členu ZDDV-1 Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja da so prejeli račun s strani dobavitelja z registrirano dejavnostjo 43.210 (po SKD-2008). Na računu je zaračunana storitev, in sicer "izdelava elektroinštalacij, montaža kablov ter priklop elementov robotskih celic z opremo". Naročnica dodaja, da je bila storitev opravljena na proizvodnji liniji stroja in k njim priključenih robotov. Naročnico zanima pravilna DDV obravnava predmetne storitve. Pojasnilo podajamo v nadaljevanju. 11.05.2021 00:00
mag. Suzana Pisnik Kdo je lahko delodajalec oziroma delodajalka?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 5. členu določa definicijo delodajalca. Namreč iz drugega odstavka 5. člena ZDR-1 tako izhaja, da je delodajalec ali delodajalka pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. V nadaljevanju pa je v tretjem odstavku citiranega člena opredeljen tudi manjši delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev.

10.05.2021 00:00
Portal FinD-INFO Sprememba veljavnosti stališča glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih V davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, se oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna. 07.05.2021 15:18
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Določitev maksimalne višine odpravnine

Skladno z veljavno zakonodajo višina odpravnine ne sme presegati desetkratnika osnove, razen, če je v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti določeno drugače. Pri tem pa določba 106. člena ZDR-1 ne pomeni kogentne določbe, ki bi v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v stečaju preprečevala možnost ugodnejšega dogovora s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

07.05.2021 00:00
Portal FinD-INFO Obvestilo glede dostave FATCA poročil Finančne institucije Slovenije, ki Finančni upravi RS, v skladu s VI. poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o računih ZDA, o katerih se poroča (FATCA poročila) obveščamo, da so na podlagi 266.g člena ZDavP-2 dolžne oddati informacije za poročevalsko leto 2020 do 31. maja 2021. Finančna uprava RS preveri tehnično veljavnost prejetih FATCA poročil in poročevalskim finančnim institucijam pripravi povratno informacijo o tehnični ustreznosti v obliki statusnega sporočila predvidoma v roku 1-2 dni. 06.05.2021 17:56
Portal FinD-INFO Obvestilo glede dostave CRS sporočil Finančne institucije Slovenije, ki v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o finančnih računih Finančni upravi RS, obveščamo, da so dolžne oddati CRS sporočila za poročevalsko leto 2020 do 31. maja 2021. Finančna uprava RS preveri veljavnost prejetih sporočil in poročevalskim finančnim institucijam pripravi ustrezno povratno informacijo v obliki statusnega sporočila predvidoma v roku 1 – 2 dni. 06.05.2021 17:52
Portal FinD-INFO Vlada sprejela predloge sprememb treh davčnih zakonov

Vlada v obravnavo v DZ pošilja predloge novel zakonov o dohodninio davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku na dodano vrednost, so po seji vlade sporočili s finančnega ministrstva.

06.05.2021 09:26
doc. dr. Lidija Robnik Obračun plače pri neupravičeni odsotnost z dela

Delavec je bil neupravičeno odsoten z dela 4 dni (zapored). Zanima nas, kako se obračuna neupravičena odsotnost?

06.05.2021 00:00
Tanja Bohl Izraba letnega dopusta v času epidemije koronavirusa Pravica do plačanega letnega dopusta je temeljna socialna pravica, ki je izraz pravice vsakogar do poštenih in ugodnih delovnih razmer in jo pridobi vsak delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, ali je sama pogodba sklenjena za določen ali nedoločen čas, ravno tako pa za pridobitev te pravice ni relevantno niti, ali je pogodba o zaposlitvi sklenjena za polni ali krajši delovni čas. 05.05.2021 09:00
Portal FinD-INFO Zakonodajne novosti na področju zaposlovanja tujcev v Sloveniji V četrtek, 27. maja, se začnejo uporabljati novosti, ki jih prinašata dopolnjena in spremenjena Zakon o tujcih ter Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev 04.05.2021 14:03
Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav. Kapitalski dobički z vidika korporacijskega obdavčenja Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v skladu z 25. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju; ZDDPO-2) zagotavlja odpravljanje ekonomskega dvojnega obdavčenja, zasleduje pa še druge cilje kot sta konkurenčnost in atraktivnost investicijskega okolja, zato države te ukrepe vedno pogosteje uvajajo v svoje zakonodaje. 04.05.2021 00:00
mag. Darinka Kamenšek Obračun plače v primeru zaposlovanja invalidov nad kvoto Obravnavamo primer podjetja, ki naredi obračun plače za svoje zaposlene. Zaposluje tudi invalide za katere lahko upošteva določila Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Prav tako zaposluje invalide nad kvoto za katere prejme nagrado za zaposlovanje invalidov nad kvoto v skladu z omenjenim zakonom. 03.05.2021 00:00
mag. Boštjan J. Turk Posebne gradbene uzance 2020 (PGU 2020) Nedavno so bile sprejete in na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije objavljene Posebne gradbene uzance (PGU 2020). 30.04.2021 00:00
Pravna Praksa Kako ravnati z neplačniki? Marsikdo se je znašel v položaju, ko mu dolžnik ne plača opravljenega dela ali storitve, in to celo v primerih, ko je bil naročnik sprva z delom ali s storitvijo zadovoljen, kasneje pa je začel iskati napake, ki bi jih lahko uveljavljal. 29.04.2021 10:00
Portal FinD-INFO Zdaj je treba investirati v učinkovite sisteme varnosti in zdravja pri delu Tema letošnjega svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delu, ki ga vsako leto zaznamujemo 28. aprila, nosi naslov »Predvideti, pripraviti in odgovoriti na krize – Investirajte zdaj v učinkovite sisteme varnosti in zdravja pri delu« je v današnjem obvestilu sporočil Inštitut RS za delo. 28.04.2021 16:00
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka Praktični primer izračuna redne delovne uspešnosti (RDU) za direktorja v javnem sektorju Merila za ugotavljanje RDU direktorjev so določena s pravilniki resornih ministrstev po posameznih področjih javnega sektorja. 28.04.2021 00:00
Portal FinD-INFO FURS: Pogosta vprašanja in odgovori – Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (posodobljeno) Objavljamo pogosta vprašanja in odgovori – Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, ki jih je na spletnih straneh objavil FURS. 26.04.2021 12:00
Tanja Bohl Odpoved iz poslovnega razloga po zaključenem bolniškem staležu zaposlenega Zaposleni je bil od februarja 2020 pa do konca februarja 2021 na bolniškem staležu. V mesecu marcu 2021 je koristil letni dopust iz 2020. Je kakšna omejitev, da mu ne moremo ponuditi odpovedi iz poslovnega razloga? Predvsem me zanima zaradi te dolgotrajne bolniške odsotnosti. 26.04.2021 00:00
mag. Boštjan J. Turk Evropski postopek v sporih majhne vrednosti Upoštevajoč dejstvo, da se čedalje več trgovinske dejavnosti odvija na spletu, predstavlja sklepanje tovrstnih poslov velik izziv ne samo za informatike, ampak tudi za pravno stroko. Zanimajo nas vprašanja, povezana s sklepanjem e-pogodb preko spletnih strani, z zakonitostjo e-marketinga, s pravicami potrošnikov, s pogodbami, sklenjenimi na daljavo, ipd. 23.04.2021 12:00
mag. Suzana Pisnik Pisni obračun plače Ena izmed temeljnih obveznosti delodajalca izhaja iz 44. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da mora delodajalec zagotoviti delavcu ustrezno plačilo za opravljeno delo. 22.04.2021 12:00