c S
V SREDIŠČU
Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav. Načini obdavčevanja poslovnih dobičkov stalne poslovne enote Pojem stalne poslovne enote se vsebinsko veže na pojem dvojnega obdavčenja ter odprave le tega. Nacionalna zakonodaja držav OECD različno ureja obdavčevanje dobičkov vezanih na stalno poslovno enoto. Razvoj svetovne trgovine, transparentne obravnave modela OECD glede odprave dvojnega obdavčenja  in elektronsko poslovanje so imeli za posledico, da se določijo splošna in posebna pravila glede vprašanja, kateri dobički pripadajo stalni poslovni enoti in kako in kje se le ti lahko obdavčijo. 11.08.2020 00:00
mag. Darinka Kamenšek Strošek nočitve V veliko različnih dejavnostih se srečujejo z razno raznimi stroški storitev, z namenom povečevanja prihodkov. Vedno kadar to povezavo lahko dokažemo, so stroški takih storitev tudi upravičeni tako v poslovnih evidencah, kot tudi za davčne namene. Stroške materiala in storitev obravnava SRS 12, ki v svojo 10. točki pojasnjuje, da se stroški materiala in storitev pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so praviloma povezani z nastalimi gospodarskimi koristmi. 10.08.2020 00:00
mag. Suzana Pisnik Plačilna nediscplina delodajalca Delovno razmerje je po 4. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran proces dela delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi (drugi odstavek 4. člena ZDR-1). 07.08.2020 00:00
Podjetje in delo Vmesna dividenda v družbi z omejeno odgovornostjo

Poslovodstvo in družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo želijo, da družba izplača svojim družbenikom vmesno dividendo. Družbena pogodba ne vsebuje posebnih določb o tem korporacijskem dejanju. Postavljajo se vprašanja, kakšne so pravne značilnosti vmesne dividende v družbi z omejeno odgovornostjo in kateri organ družbe odloča o vmesni dividendi.

06.08.2020 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Obdavčitev dividend in odsvojitve delnic s strani pravne osebe Prejeli smo vprašanje naročnice, ki jo zanima obdavčitev dividend in odsvojitve delnic s strani pravne osebe, in sicer:  Naročnica navaja naslednja vprašanja: davčna obravnava dividend in davčna obravnava ob odsvojitvi delnic. V nadaljevanju podajamo pojasnila 04.08.2020 09:25
Pravna Praksa Nesposobnost kot razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi Odpoved pogodbe o zaposlitvi je eden izmed načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Ločimo odpoved z odpovednim rokom (redna odpoved) ter odpoved brez odpovednega roka (izredna odpoved). Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve, delodajalec pa le, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved. Eden zakonsko predvidenih razlogov za redno odpoved s strani delodajalca je razlog nesposobnosti. 03.08.2020 00:00
Portal FinD-INFO Varovanje poslovne skrivnosti, konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula opravljanja dela

Delovno razmerje opredeljuje razmerje med delavcem in delodajalcem, ki skleneta pogodbo o zaposlitvi. Praviloma se delovno razmerje vzpostavi s pisno sklenitvijo in podpisom pogodbe o zaposlitvi obeh vključenih akterjev. Obstaja pa tudi izjema, da v primeru kadar obstajajo elementi delovnega razmerja, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih  (ZDR-1) in ni sklenjene pisne delovne pogodbe med delavcem in delodajalcem, šteje kot delovno razmerje tudi razmerje, ki vključuje vse naštete sestavine: prostovoljna vključitev delavca v organizirani delovni proces delodajalca, delo za plačilo, osebno delo, nepretrgano opravljanje dela, delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

31.07.2020 00:00
mag. Boštjan J. Turk Asignacijska ali odplačilna pogodba Naročnik želi izpeljati nakazilo prek asignacijske pogodbe, in sicer ima kupca iz Slovenije, ki ne more plačati računa, zato se je dogovoril s svojim končnim kupcem, da ta plačal namesto njega. Drug kupec je avstrijsko podjetje, ki je znesek tudi že nakazalo. Zanima jih, ali je kot podlago za tovrstno nakazilo treba izdati asignacijsko pogodbo v angleščini ali v slovenskem jeziku?. V primeru, če bi slovenski kupec zaradi likvidnostnih težav v prihodnosti šel  v stečaj ali bi bil ta posel zanje sporen, da bi morali denar vrniti? 30.07.2020 00:00
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka Oprostitev plačila najemnine po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije  COVID-19 (ZDLGPE), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 61/20 z dne 30.4.2020, je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej dne 1.5.2020.

29.07.2020 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Obdavčitev dividend in prodaje delnic s strani fizične osebe Prejeli smo vprašanje naročnice, ki jo zanima obdavčitev dividend in odsvojitve delnic s strani fizična osebe. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo dividend, davčno obravnavo donosa ob odsvojitvi delnic, ter ali je dobiček v primeru nakupa in prodaje zlata neobdavčen? 28.07.2020 00:00
mag. Darinka Kamenšek Prodaja z možnostjo vrnitve izdelka in vrnitve celotne kupnine MSRP 15 - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodbe, kjer je potrebno ocenjevati verjetnost in velikost vrnitve posameznih izdelkov. Ocenjevanje in ugotavljanje dejanskega stanja je nenehen proces, lahko pa se zgodi, da se vrne več ali manj izdelkov kot smo ocenjevali. Kako bomo to evidentirali? 27.07.2020 00:00
Portal FinD-INFO Ukrep čakanja na delo podaljšan do 31. avgusta Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 podaljša do 31. avgusta 2020. 24.07.2020 12:48
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Izredna odpoved zaradi nedostojnega obnašanja

Delodajalec ne more tolerirati obnašanja zaposlenega, ko le ta vpričo strank grobo žali in grozi direktorici delodajalca. Delo s strankami in na javnem mestu terja od delavca dostojno obnašanje in zmožnost obvladovanja, zato si noben delavec, kot tudi ne delodajalec, ne more dovoliti razreševanja osebnih konfliktov z nadrejenimi ali podrejenim, še zlasti pa ne na tako agresiven in žaljiv način.

24.07.2020 00:00
A TAX INTERNATIONAL d.o.o. Spremembe pri poročanju trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 97, z dne 10. julija  2020, so bile objavljene spremembe >  Pravilnika o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Omenjeni pravilnik, ki bo stopil v veljavo 25. julija 2020 in bo veljal že za leto 2020, vpeljuje zgolj prilagoditev obrazca trenutno veljavni zakonodaji.

23.07.2020 00:00
mag. Suzana Pisnik Ali delodajalec lahko enostransko spremeni pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v pogodbo za določen čas? Na podlagi prvega odstavka 54. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) izhaja, da se pogodba o zaposlitvi lahko izjemoma sklene za določen čas. 22.07.2020 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka DDV obravnava izposoje orodja Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja da so od davčnega zavezanca iz Nizozemske prejeli račun za izposojo orodja. Nadalje navaja da bodo orodje vrnili. Naročnico zanima DDV obravnava predmetnega računa. Pri tem je naročnica dodala še, da je nizozemski davčni zavezanec na računu zapisal, da DDV ni obračunan skladno s 138.členom DDV Direktive. V nadaljevanju podajamo pojasnilo na zgornja vprašanja. 21.07.2020 00:00
mag. Darinka Kamenšek Evidentiranje sejnin zunanjim članom organov vodenja Članom nadzornega sveta obračunamo sejnino za mesec maj. Dogovorjen je bruto znesek, ki je bil odobren tudi s strani lastnikov na skupščini. S posameznimi člani nadzornih svetov smo sklenili pogodbe v katerih smo dogovorili podrobnosti. Člani ne bodo uveljavljali zavarovanj: obvezno PIZ zavarovanje in obvezno ZZ zavarovanje, ker to uveljavljalo že pri svojem glavnem delodajalcu. Obračun dohodka na podlagi sejnin se obračuna kot dohodek na drugi podlagi. 20.07.2020 00:00
Portal FinD-INFO Plačilo prispevkov za socialno varnost pred potekom odloga Samozaposlenim osebam in kmetom, ki so opravljali dejavnost in bili na tej podlagi zavarovani, ter so izpolnjevali druge pogoje po Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) je bilo neposredno na podlagi tega zakona odloženo plačilo prispevkov za socialno varnost za obračunsko obdobje marec, april in maj 2020. Ti odloženi prispevki za socialno varnost morajo biti plačani najkasneje do 31. marca 2022. 17.07.2020 13:00
mag. Boštjan J. Turk Specifike pogodb o premoženjskem zavarovanju - na kaj paziti? Številni trdijo, da so zavarovanja za pesimiste – torej za tiste, ki menijo, da obstaja večja verjetnost, da se jim bodo v življenju pripetile negativne, kot pa pozitivne stvari, oziroma, da  se jim bodo pripetile negativne stvari, kot pa, da se jim ne bodo pripetile. Do neke mere to drži, a ne v celoti. Tako kot vselej v življenju, je treba tudi pri odločanju za sklenitev (premoženjskih) zavarovanj iskati neko srednjo pot, neko zlato sredino, ki naj temelji na zdravi pameti, statistiki in preteklih izkušnjah. 17.07.2020 09:52