c S
V SREDIŠČU
Tanja Bohl Izračun in višina pri odpravnini iz poslovnega razloga Podjetje je iz poslovnega razloga dalo delavcu odpoved. V podjetju so izračunali tudi višino odpravnine, ki mu pripada. Delavec je bil v podjetju zaposlen 30 let, povprečje plač zadnjih treh mesecev znaša 4.812,67 evrov, torej prejeme 114.840 evrov odpravnine. Glede na navedeno jih zanima, ali se v zvezi s četrtim odstavkom 108. člena ZDR-1 (10-kratnik osnove) lahko izplača tako visoka odpravnina? 30.06.2022 00:00
mag. Boštjan J. Turk Zloraba bolniške odsotnosti s sodno prakso

V obdobju pandemije s koronavirusom je število bolniških odsotnosti oziroma absentizma precej naraslo. Številne izmed njih so bile upravičene, nekatere pač ne. 

29.06.2022 12:00
Portal FinD-INFO Inšpektorat za delo bo množično preverjal upoštevanje zakonskega roka pri izplačilu regresa Bliža se 1. julij in s tem tudi rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022. Delodajalec je dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto in ima pravico do letnega dopusta, do 1. julija izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ob tem posebej poudarja, da bo vsaka kršitev pravic delavcev glede izplačila regresa sankcionirana. 29.06.2022 00:26
mag. Tanja Magister Dohodninski in DDV vidik prodaje stanovanja Fizična oseba A kupuje stanovanje od fizične osebe B. Možnosti o katerih razmišlja sta dve in sicer, da stanovanje kupi kot fizična oseba A in ga potem prenese v register nepremičnin na svojem s.p., ali  druga možnost, da stanovanje kupi od fizične osebe B direktno na fizično osebo A z dejavnostjo s.p.. Zanima ga posledica prenosa stanovanja fizične osebe A na svoj s.p. oziroma, ali da stanovanje kupi kot fizična oseba in opravi prenos v dejavnost s.p., oziroma direktni nakup na s.p.. Kakšna je obdavčitev pri  morebitni kasnejši prodaji stanovanja oziroma prenosu v zasebno lastništvo ob morebitnem zaprtju s.p-ja.? 28.06.2022 14:00
Tanja Bohl Izraba starševskega dopusta po poteku materinskega dopusta Zaposlena je prejela podaljšanje materinskega dopusta, čeprav je v vmesnem času javila na CSD, da so njenega otroka sprejeli v vrtec. CSD jo je obvestil o naslednjem: Razlog za prekinitev in prenos preostalih dni je lahko v skladu s tretjim odstavkom 33. člena ZSDP-1: bolezen, ki traja daljše obdobje, napotitev enega od staršev na delo v tujino, izobraževanje, izguba ali sprememba zaposlitve, razveza zakonske zaveze ali prenehanje zunajzakonske skupnosti, predčasna vrnitev na delo v dogovoru z delodajalcem. Zaposleno zanima, ali lahko v tem času opravi kakšno vodenje in za to izda račun oziroma in pri tem izgubi pravice do materinskega nadomestila? 27.06.2022 00:00
mag. Boštjan J. Turk Gradbeno in uporabno dovoljenje po novem Gradbenem zakonu (GZ-1)

Prvega junija je začel veljati novi Gradbeni zakon (GZ-1), ki na številnih področjih za udeležence prinaša dobrodošle izboljšave. Glavnina sprememb se nanaša na poenostavitve postopkov pridobivanja različnih dovoljenj in soglasij ter drugih dokumentov, skrajšujejo se tudi roki, uvajajo se nekateri novi pojmi, kot je manjša rekonstrukcija, ki premošča vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijami, novosti je tudi odmera komunalnega prispevka, ki se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja (pred pričetkom gradnje).

24.06.2022 00:00
Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav. Odgovornost prevoznika pri prevozu potnikov v sistemu prevozi.org Velikokrat za prevoze doma in v tujino uporabljamo portal prevozi.org. Postavlja se vprašanje ali se kot potnik zavedamo kakšne so naše pravice in obveznosti, prav tako pa na nasprotni strani kakšne ima dolžnosti izvajalec prevoza. Dokler gre vse po načrtu ni problemov, ko pa nastanejo nepravilnosti in napake v prevozu, pa je treba obvladovati vas bistvene pravne zakonitosti, ki se vežejo na izvajanje te »posebne« oblike prevoza. 23.06.2022 00:00
mag. Mojca Kunšek Bo nova davčna olajšava spodbudila investicijska vlaganja?

Pravkar objavljeni poslovni rezultat gospodarskih družb za leto 2021 kažejo, da so gospodarske družbe v letu 2021 uspešno poslovale in krepile likvidnost, precej skromno pa so vlagala v razvoj in posodobitev poslovne opreme.

22.06.2022 00:00
Tanja Bohl Možnosti podaljšanja koriščenja oziroma prenosa letnega dopusta

V podjetju nekaj zaposlenih delavcev še ni izrabilo lanskega letnega dopusta. V letu 2021 omenjeni delavci niso bili na daljši bolniški ali porodniški, prav tako na njihovo delo ni vplival Covid-19. Ali se jim lahko podaljša koriščenje letnega dopusta do 31. decembra oziroma se jim v tem primeru po 30. juniju lanski dopust izbriše?

21.06.2022 12:14
Katja Wostner, davčna svetovalka Obračun DDV od razlike v ceni pri prodaji vozila

Stranka je v EU kupila rabljeno vozilo, ga pripeljala v Slovenijo, plačala DMV, ter ga nato prodala v Sloveniji. Zanima nas, ali se DDV obračuna od razlike v ceni. Ali se zadeva umesti tudi v obrazec DDV-O?

21.06.2022 00:00
mag. Suzana Pisnik Ali lahko sklenem pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci Na podlagi pogodbe o zaposlitvi skleneta pogodbeni stranki delovno razmerje. Delavec in delodajalec lahko skleneta različne pogodbe o zaposlitvi in sicer pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na domu ipd. 20.06.2022 00:00
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Prevzem dolga

Dolžnik in tretji se ne moreta samostojno dogovoriti o tem, da v obstoječem obligacijskem razmerju tretji - prevzemnik prevzame dolg dolžnika. Upnikova privolitev v dogovor s to vsebino je odločilnega pomena za nastop učinka nadomestitve dolžnika s prevzemnikom (dolga), ker jo šele soglasje upnika odobri.

17.06.2022 00:00
Tanja Bohl Regres za letni dopust in dolgotrajna bolniška Delodajalec ima dva zaposlena, ki sta že dalj časa na bolniškem dopustu. Ali sta kljub temu upravičena za izplačilo regresa za leto 2022? 16.06.2022 00:00
Eva Zabukovec, odvetnica Trpinčenje na delovnem mestu - mobing Trpinčenje na delovnem mestu, ki je v praksi bolj poznano pod pojmi mobing (angleško: mobbing), šikaniranje, nasilje na delovnem mestu ipd., Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 4. odstavku 7. člena definira kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. 15.06.2022 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Unovčitev digitalnih bonov pri ponudniku s sedežem izven Slovenije

Prejeli smo vprašanje, ali lahko družba s sedežem izven Slovenije pri svojem poslovanju sprejema digitalne bone. Predmetna družba je sicer identificirana za namene DDV v Sloveniji in prodaja računalniško opremo preko spletne trgovine slovenskim kupcem.

14.06.2022 00:00
doc. dr. Nana Weber Izvršba na regres Delodajalec zaposlenim vsako leto izplača regres in sicer delno v denarni obliki, delno pa v bonih. Letos bodo zaposleni prejeli 1.100 evrov, od tega 800 evrov v denarju, in 300 evrov v bonih. Zoper enega zaposlenega imajo več upravno-izvršilnih prepovedi. Zanima jih, ali delavcu odtegnejo celoten regres (1.100 evrov) ali samo tisti del, ki ga dobi v denarni obliki (800 evrov), saj bo 300 evrov prejel v bonih? 13.06.2022 10:00
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka Slabitev spornih terjatev v javnem zavodu

V prispevku predstavljamo, kako se knjiži oslabitev terjatve ter plačilo terjatve, ki smo jo predhodno slabili. Primer navajamo za javni zavod, ki je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta, ki je predpisan s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

10.06.2022 12:00
Portal FinD-INFO Z letom 2022 davčna olajšava iz naslova vlaganj v digitalni in zeleni prehod Republika Slovenija se je, tudi na podlagi sprejete Resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, usmerila k t.i. zelenemu prehodu, ki naj bi Slovenijo do leta 2050 pripeljal do podnebne nevtralnosti. 10.06.2022 00:00
mag. Suzana Pisnik Ali mi lahko odpovejo pogodbo o zaposlitvi, če se udeležim stavke Na podlagi 90. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da se kot neutemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi štejejo začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu; vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom. 09.06.2022 00:00
mag. Mojca Kunšek Regres in njegove posebnosti – tik pred »12-to« V skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemoma je mogoče izplačati regres do 1. novembra tekočega leta, če tako določa kolektivna pogodba na ravni dejavnosti delodajalca v primeru nelikvidnosti. 08.06.2022 00:00