c S
V SREDIŠČU
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Univerzalna storitev

Evropsko sodišče je ugotavljalo, ali irskemu ponudniku telekomunikacij pri zagotavljanju univerzalne storitve nastajajo neto stroški, ki zanj pomenijo neupravičeno breme.

28.01.2023 00:00
mag. Boštjan J. Turk Zastopanje, pooblastilo in poslovno pooblastilo - učinek na sklepanje pogodb Načelno se pogodbe sklepajo med pogodbenimi strankami, se pravi med tistimi, ki se tudi zavežejo, da bodo obveznosti po pogodbi izpolnili. Vendar pa pestrost pogodbenih odnosov tako v poslovni, kot tudi v neposlovni sferi v ta pogodbeni odnos pogosto pritegne tudi tretje osebe – zastopnike oziroma pooblaščence. 27.01.2023 00:00
mag. Jasmina Potrč Spremembe kolektivnih pogodb Z novim letom so začele veljati tudi spremembe nekaterih kolektivnih pogodb. Na veljavnost posamezne kolektivne pogodbe, ki velja za posameznega delodajalca, mora paziti delodajalec sam – kar pomeni, da morajo delodajalci sami preverjati, ali delavcem zagotavljajo pravice iz aktualno veljavne kolektivne pogodbe. 26.01.2023 00:00
mag. Mojca Kunšek Vse do 28. februarja je čas za napoved oddajanja premoženja v najem

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N), ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 27.12.2022, je odslej možno oddati napoved dohodkov iz oddajanja premoženja v najem do 28. februarja (in ne več do 15. januarja), kot je to veljalo do sedaj.

25.01.2023 00:00
Katja Wostner, davčna svetovalka Obračun DDV od materialnih stroškov odvetnika Zanima nas, kako postopati v primeru, ko odvetnik zaračuna svojo storitev in ločeno materialne stroške v skladu z 11. člen Odvetniške Tarife. Pri tem na znesek materialnih stroškov ne obračuna DDV in na računu ne navede, po katerem členu ZDDV ga ni obračunal. 24.01.2023 00:00
mag. Mojca Kunšek Prihaja čas za poročanje o premoženjskem stanju Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) z namenom krepitve delovanja pravne države, določa ukrepe in metode za krepitev integritete in transparentnosti ter za preprečevanje korupcije in preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov, ki jih izvaja Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK). Ena izmed nalog KPK je tudi nadzor nad premoženjskim stanjem. 23.01.2023 00:00
mag. Suzana Pisnik Pravice in obveznosti strank v času odpovednega roka Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določenega s tem zakonom, kot to izhaja iz 93. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1), pri čemer so razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko različni. 20.01.2023 00:00
Portal FinD-INFO REK-O - poročanje podatkov o nadomestilu plač, ki so predmet delnega povračila po ZPGOPEK

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) v 21. členu ureja možnost delnega povračila nadomestila plač zaradi skrajšanega polnega delovnega časa in v 35. členu delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

19.01.2023 13:52
Tanja Bohl Ali je treba skleniti anekse k pogodbi ob dvigu minimalne plače?

V podjetju določen segment zaposlenih prejema minimalno plačo. Zanima nas, ali je treba vsako leto tem  zaposlenim delavcem vročiti anekse k pogodbam o zaposlitvi, ko minister za delo objavi spremembo (dvig) zneska minimalne plače

19.01.2023 00:00
Portal FinD-INFO Vsi poslovni subjekti morajo imeti odprt transakcijski račun

V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslovni subjekti (to so vse osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence, torej gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zavodi in tako dalje) odprt transakcijski račun (v nadaljevanju: račun) pri ponudniku plačilnih storitev to je pri banki ali hranilnici.

18.01.2023 16:39
Fenja Borštnar Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 Davek od dohodkov pravnih oseb, ki ga sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), je temeljni davek na področju neposrednega obdavčenja dohodkov pravnih oseb. 18.01.2023 00:00
Portal FinD-INFO Pojasnilo FURS: Davčna obravnava ležarnin v Sloveniji

Finančna uprava RS je objavila spremembo pojasnila FURS št. 0920-25125/2021 z dne 18. 11. 2022, v katerem pojasnjuje obravnavo ležarnine, ki jo banka zaračuna depoziterjem za zneske vlog (depozitov) nad določeno višino, z vidika davka na dodano vrednost in davka na finančne storitve.

17.01.2023 15:29
mag. Tanja Urbanija Izdan račun z obdavčenimi in oproščenimi transakcijami

Stranka je ladijski agent. Na računu je obračunala storitve v imenu in za račun ladjarja, ter hkrati dodala svojo storitev na katero je obračunala DDV. Kupec, ki je slovenski zavezanec  je račun zavrnil, ker je na istem računu obračunan oproščen promet agenta in njegova storitev z DDV.

17.01.2023 00:00
Portal FinD-INFO Vlada potrdila spremembe zakona o evidencah na področju dela Vlada je 12. januarja 2023 potrdila Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Ključni cilj je zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona ter določb o delovnem času, odmorih in počitkih delavca ter s tem posledično zagotovitev spoštovanja določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov in odmorov, kar je pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. 16.01.2023 12:00
Portal FinD-INFO Poročanje delovne uspešnosti in dodatkov k plači na novem REK-O obrazcu in obravnava konkretnih primerov FURS je v dokumentu REK obrazci: Podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov na REK-1 in REK-O obrazcih na primerih pojasnil poročanja delovne uspešnosti in dodatkov k plači, ki niso vezani na prisotnost delavca. 16.01.2023 00:00
mag. Boštjan J. Turk Mandatna pogodba (pravice in obveznosti pogodbenih strank)

Mandatna pogodba ni tako poznan pravni posel, kot je to denimo podjemna pogodba, pri kateri se pogodbeni stranki dogovorita, da bo podjemnik za naročnika opravil določen posel, ta pa mu bo za to plačal.

14.01.2023 00:00
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Plačilo avansa ne pomeni sprejema ponudbe

Plačilo avansa ne velja za sprejem ponudbe. Razlika med avansom in aro je v tem, da mora avans ena stranka plačati, še preden druga stranka začne s svojo izpolnitvijo. Plačilo avansa sicer lahko velja kot konkludenten sprejem ponudbe, vendar to ni bistvo avansa. Če pa je bila dana ara, se šteje, da je pogodba sklenjena, ko je ara dana, razen če ni dogovorjeno kaj drugega.

14.01.2023 00:00
doc. dr. Mojca Gornjak Spremembe DDPO in oblikovanje rezervacij za zaposlence: aktuarski, davčni in računovodski vidik - 2. del Čeprav oblikovanje dolgoročnih rezervacij za zaposlence, kamor uvrščamo jubilejne nagrade in odpravnine, sega že več kot desetletje nazaj, je tema vedno znova aktualna, saj se spreminjajo računovodski standardi, davčna zakonodaja ali makroekonomski pogoji, ki vplivajo na višino rezervacij. V prvem delu članka, ki je bil objavljen pred nekaj dnevi, smo predstavili davčno obravnavo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. V tem delu članka se bomo osredotočili na računovodsko obravnavo evidentiranja rezervacij za zaposlence. 13.01.2023 00:00
Portal FinD-INFO Dvig minimalne plače za 100 evrov

V petek, 13. januarja 2023, bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep ministra v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig.

12.01.2023 13:48
Pravna Praksa Nepodpisani aneksi za redno napredovanje javnih uslužbencev Smo javni zavod. Na začetku novembra smo zaposlenim izdali anekse k pogodbam o zaposlitvi za redna napredovanja javnih uslužbencev. Nekaj delavcev kljub večkratnemu pozivu ni podpisalo aneksa oziroma ni vrnilo podpisanih aneksov. To so delavci, ki sicer redno hodijo v službo in niso odsotni. Zanima nas, kaj lahko storimo. 12.01.2023 11:27