c S
V SREDIŠČU
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Reklamacija v tretje države

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in s sedežem v Sloveniji je uvozil blago iz tretje države. Na podlagi dokumenta EUL je bil narejen uvozni postopek, za uvoženo blago je bila narejena samoobdavčitev. Blago je bilo dobavljeno končnemu kupcu z obračunanim 22 % DDV. Ker je prejemik blaga ugotovil, da je dobavljeno blago poškodovano ga je dobavitelj reklamiral.

05.06.2023 00:00
mag. Boštjan J. Turk Varstvo podatkov za podjetja po GDPR Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov oziroma General Data Protection Regulation - GDPR (v nadaljnjem besedilu: Uredba) je začela veljati 24. maja 2016, uporabljati pa se je začela 25. maja 2018. Pri njej gre za izjemno pomemben uredbeni projekt EU, katerega namen je bil zagotoviti obširno in poglobljeno varstvo osebnih podatkov širom EU. Na osnovi Uredbe je bil sprejet Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)[1], ki je začel veljati v začetku letošnjega leta. Zakon Uredbo izpeljuje in konkretizira. 02.06.2023 00:00
Portal FinD-INFO Pojasnilo FURS: Davčna obravnava prerazporeditve finančnega inštrumenta ob uveljavitvi MSRP 9

Na nas se obračate z vprašanjem glede pravilne davčne obravnave prerazvrstitve in posledičnega prevrednotenja finančnih instrumentov iz skupine finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo (v nadaljevanju: HTM) in iz skupine za prodajo razpoložljiva finančna sredstva (v nadaljevanju: AFS) v skupino finančnih sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida (v nadaljevanju: FVTPL) kot posledice prehoda iz Mednarodnega računovodskega standarda 39 (v nadaljevanju: MRS 39) na Mednarodni standard računovodskega poročanja 9 (v nadaljevanju: MSRP 9). Zastavlja se vam tudi vprašanje davčne obravnave začasnih razlik, nastalih zaradi preteklih davčno nepriznanih odhodkov iz naslova slabitev finančnih instrumentov, ki so bili v času oslabitve uvrščeni v skupino AFS in HTM, ob prehodu na MSRP 9 pa zadevni skupini zapuščajo in vstopajo v skupino FVTPL. V nadaljevanju vam odgovarjamo.

01.06.2023 16:52
Mateja Babič Izplačilo plače napotenim delavcem v Nemčijo s primerom obračuna

Stranka ima podjetje (d.o.o.) v Sloveniji in njen lastnik in direktor podjetja je zaposlen v Nemčiji. Zanima nas, ali bi moral imeti zavarovanje tudi v Sloveniji? Ima zaposlene tri delavce v Sloveniji, ki delajo v Nemčiji. Ali bi moral zanje izplačevati plače po nemški zakonodaji? V kolikor je odgovor pritrdilen, prosimo tudi za kakšen primer obračuna.

01.06.2023 14:14
Mojca Müller Kdaj nastane obveznost za obračun DDV-ja?

Za pravilno DDV poročanje morajo zavezanci dobro poznati pravila o nastanku obveznosti za obračun DDV-ja. V nadaljevanju bomo podrobneje spoznali splošno pravilo in pet posebnih pravil, ki določajo, kdaj nastane obveznost za obračun DDV-ja.

31.05.2023 09:00
Portal FinD-INFO Ukrep znižane stopnje davka na dodano vrednost se izteka Ukrep znižanja stopnje davka na dodano vrednost (DDV) na dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo se na podlagi veljavnega zakona izteče 31. maja 2023 in ne bo podaljšan, saj je bil ukrep sprejet z namenom znižanja visokih cen energentov v času zadnje ogrevalne sezone, ko so bile razmere na trgu energentov še posebej zaostrene. Vlada dr. Roberta Goloba se je s takšnimi ukrepi uspešno odzvala na zaostrene energetske razmere v lanskem letu. 30.05.2023 16:24
mag. Tanja Urbanija Posebna ureditev DDV pri potovalnih agencijah Podjetje ni registrirano kot potovalna agencija, vendar le organizira nastanitev in izlete svojim naročnikom. Kot zavezanec za DDV opravi storitev na primer za naročnika iz Nemčije, ki je davčni zavezanec, za organizacijo in nočitve v hotelu na Hrvaškem prejme račun in ga nato za enak znesek prefakturira nemškemu zavezancu brez DDV, pri tem pa uporabi c. točko 6. odstavka 36. člena ZDDV-1? Svoje storitve (provizijo) pa obračuna – po 25.členu, ali to drži? 30.05.2023 00:00
Tanja Bohl Povračilo potnih stroškov za prevoz na delo pri večji razdalji Zaposlena delavka se je preselila v oddaljen kraj in s tem se je zelo povečalo povračilo potnih stroškov. Delavka trenutno dela delno od doma, delno (polovico delovnega časa) pa se zaenkrat še vozi na delovno mesto v podjejte. Zanima nas, kako narediti  obračun prevoza na delo. 29.05.2023 00:03
Patricij Maček Neustavnost ureditve suspendiranja stečajnih upraviteljev Ureditev, po kateri je stečajni upravitelj s trenutkom pravnomočnosti obtožnice oziroma razpisane glavne obravnave v zvezi s katerimkoli kataloškim kaznivim dejanjem v vsakem primeru suspendiran, ni sorazmerna s ciljem zagotavljati zaupanje v delovanje upraviteljev in objektivno integriteto postopkov insolventnosti, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-414/20 z dne 3. 5. 2023. Zato je ugotovilo, da je deveti odstavek v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). 26.05.2023 00:00
mag. Suzana Pisnik Možnost alternativnega reševanja sporov v delovnopravnih zadevah

Delavec ima v primeru kršitve svojih pravic, možnost reševati spore sodno ali izvensodno, torej kot alternativno reševanje sporov. Alternativno reševanje sporov je oblika mirnega reševanja sporov na način, ki ne prinaša sodnega postopka in pomeni pomoč ali posredovanje nevtralne tretje osebe, ki strankam omogoči rešitev spornega razmerja. Kot obliki alternativnega reševanja sporov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljuje mediacijo in arbitražo. Pri mediaciji gre za postopek, kjer stranke želijo prostovoljno in s pomočjo tretje osebe doseči mirno rešitev spora in lahko poteka na sodišču ali povsem neodvisno od sodišča ter sodnih postopkov.

25.05.2023 00:00
Tanja Bohl Odpoved pogodbe o zaposlitvi – v praksi

Ob upoštevanju dejstva, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi v praksi pravzaprav najpogostejši način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, se delodajalcem na tem področju odpirajo številna različna vprašanja in dileme, na katere zakon ne daje vedno odgovora. Posledično je predvsem odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, ki je nesporno veliko bolj kompleksna kot odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, velikokrat predmet sodne presoje. Glede na to si lahko pri razreševanju zgoraj omenjenih vprašanj in dilem pomagamo z obsežno sodno prakso.

24.05.2023 09:00
mag. Mojca Kunšek Še je čas, da zamudniki izkoristijo možnost samoprijave

Institut samoprijave ureja 55. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), katerega namen je davčne zavezance spodbuditi k samoiniciativni predložitvi pravih podatkov davčnemu organu. Davčni zavezanec lahko najpozneje do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do vročitve odmerne odločbe oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka predloži davčni obračun oziroma popravljen davčni obračun. Davčni zavezanec pa od premalo plačanega oziroma neplačanega davka obračuna in plača obresti v višini 3 % letno od poteka roka za plačilo do predložitve davčnega obračuna na podlagi samoprijave.

23.05.2023 12:00
Vesna Bartolj Maver Kdo lahko prodaja pijačo na prireditvi?

Kulturni center bo organiziral prireditev in prostovoljno gasilsko društvo (v nadaljevanju: PGD), ki letos ne bo imelo svoje gasilske prireditve se je odzvalo na povabilo organizatorja in bo prevzelo prodajo pijač na omenjeni prireditvi. V statutu ima PGD navedeno, da so registrirani tudi za prodajo pijače in jedače. Dejansko gre ves dobiček za preživetje PGD. Zanima jih, kako bodo zadostili zakonskim pravilom?  Na zadnji prireditvi v lanskem letu niso imeli blagajne. Je ta obvezna?

23.05.2023 00:00
mag. Jasmina Potrč Novosti na področju znamk in patentov

V državnem zboru je v postopku obravnave 6. sprememba > Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), ki med drugim uvaja dva nova upravna postopka, in sicer za razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke. Uvaja se tudi možnost za imetnike evropskega patenta, da v primeru zavrnitve njegove zahteve za registracijo enotnega učinka evropskega patenta, vpiše le-tega v register v Sloveniji.

22.05.2023 14:00
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Avansni računi

Imamo primer, ko kupec plača avans konec aprila, dobavitelj pa dobavi blago konec junija. Zanima nas, kako dogodek evidentira kupec in kako dobavitelj?

22.05.2023 00:00
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Fikcija vročitve Pravilnost vročitve je mogoče izpodbijati le z določno in dokazno podprto trditvijo o razlogih, ki vzbujajo dvom o pravilnosti vročitve. Če bi bilo mogoče vsako vročitev izpodbiti le z zatrjevanjem, da naslovnik obvestila o vročanju ni prejel, bi bil sistem vročanja s fikcijo izvotljen. 19.05.2023 00:00
Tanja Bohl Koriščenje nadur

Zanima nas, kako je z obračunom povračil za prevoz na delo in prehrano delavcu, če ta koristi nadure za zasebni izhod med delovnim časom ali pa celo za celodnevno odsotnost. Zasledili smo, da v kolikor gre za redne ure, potem delavcu v primeru celodnevne odsotnosti pripada povračilo za malico in prevoz, ali to drži? 

18.05.2023 00:00
Eva Zabukovec, odvetnica Delovni čas Definicijo delovnega časa najdemo v 142. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in se glasi, da je delovni čas efektivni delovni čas in čas odmora po 154. členu ZDR-1 ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 17.05.2023 09:00
Portal FinD-INFO Pojasnilo FURS: Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU

FURS sporoča, da je z namenom preverjanja oddanega obrazca DDV-PPS oz. plačila DDV na portalu eDavkih na Vpogledi/Obrazci DDV dodan nov vpogled DDV-PPS – Razkritje/Razkritje podatkov o obrazcu DDV-PPS.

17.05.2023 00:00
Patricij Maček Zadržanje izvrševanja dela novele B Zakona o finančni upravi Ustavno sodišče je s sklepom v zadevi U-I-33/23 z dne 19. 4. 2023 do svoje končne odločitve zadržalo izvrševanje izpodbijane določbe 18.a člena Zakona o finančni upravi (ZFU). Ocenilo je namreč, da bi lahko izvrševanje te določbe povzročilo težko popravljive škodljive posledice, ki bi bile znatno hujše od posledic, nastalih z zadržanjem izvrševanja izpodbijane določbe. 16.05.2023 12:00