c S
V SREDIŠČU
Podjetje in delo Avtonomna ureditev plačila za delo danes in jutri - delodajalski vidik

Plačilo za delo je bistven element delovnega razmerja. Koliko sta stranki, delavec in delodajalec, prosti pri njegovem urejanju v pogodbi o zaposlitvi, je vprašanje, ki je v praksi zelo aktualno. Ni vse prepuščeno samo njuni volji, pri določanju plačila je treba upoštevati vrsto predpisov, ki omejujejo svobodno dogovarjanje.

24.01.2020 00:00
Portal FinD-INFO Minimalna plača – pravice in obveznosti pri določanju in izplačilu plačila za delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes s sodelovanjem Finančne uprave RS preko sistema eDavki vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, posredovalo celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo.

22.01.2020 16:00
mag. Mojca Kunšek Posebnosti obračuna dohodnine po novem letu

Pri obračunu prejemkov fizičnih oseb po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) je od 1. januarja 2020 treba upoštevati spremembe, ki jih je prinesla novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2V). Medtem, ko novela prinaša vrsto sprememb pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala, pa gre pri obdavčitvi dohodkov iz zaposlitve le za nekaj korekcij obstoječe ureditve.

22.01.2020 00:00
Portal FinD-INFO Pojasnilo FURS: Občinska taksa za parkirnino z vidika DDV zakonodaje

Fursu je bilo zastavljeno vprašanje, ali se od storitve parkiranja, ki jo občina zaračunava kot občinsko takso, obračuna DDV. Občina, davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ima Odlok o urejanju prometa, na podlagi katerega zaračunava občinsko takso za uporabo parkirnih prostorov na javnih površinah in celoletno rabo rezerviranih parkirnih prostorov, od katere ne obračunava DDV.

21.01.2020 15:28
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Pravica do odbitka DDV pri obnovi nepremičnin

Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja da je gradbeno podjetje kupilo zemljišče, na katerem je že stala stara stavba. To stavbo bodo obnovili in uredili več stanovanj, ki jih bodo nato prodali. Zemljišče s stavbo je bilo kupljeno z 2 % davkom na nepremičnine. Ker zemljišče s stavbo ni bilo kupljeno v sistemu DDV, naročnico zanima ali lahko od »investicij« gradbeno podjetje uveljavlja pravico do odbitka DDV? Nadalje naročnico zanima na kakšen način naj gradbeno podjetje izstavi račun za prodajo stanovanj fizičnim in pravnim osebam. V nadaljevanju podajamo pojasnilo.

21.01.2020 00:00
Portal FinD-INFO Uredite pooblastilo za elektronski bolniški list e-BOL

Pooblastilo za dostop do eBOL je treba urediti za nove in obstoječe pooblaščence podjetja/poslovnega subjekta, saj gre za nov e-postopek »Prenos eBOL.«

20.01.2020 00:00
Pravna Praksa Revizijska kontrola poslovanja

Pobudnik je na Informacijskega pooblaščenca (IP) naslovil vprašanje glede obdelave osebnih podatkov ob izvedbi revizijske kontrole poslovanja.

17.01.2020 00:00
mag. Suzana Pisnik Izplačilo variabilnega dela plače delavcu za delovno uspešnost

V skladu s 126. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

16.01.2020 00:00
Irena Kamenščak Minimalna plača po 1. januarju 2020

Minimalno plačo, kot zakonsko zahtevano minimalno plačilo za delo, ki jo je delodajalec dolžan izplačati delavcu, določa Zakon o minimalni plači (ZMinP). ZMinP je v veljavi od leta 2010 dalje, do danes pa je doživel dve spremembi, in sicer prvo leta 2015 ter drugo v letu 2018.

15.01.2020 00:00
mag. Boštjan J. Turk Nova gradbena zakonodaja

Čeprav je minilo že več kot leto in pol od začetka veljavnosti nove gradbene zakonodaje (od začetka veljavnosti tako imenovanega »gradbenega trojčka«, s čemer se poljudno označuje sprejem treh novih zakonov: Gradbenega zakona, Zakona o urejanju prostora in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti), pa zanimanje v zvezi z novo gradbeno zakonodajo še ne pojenja.

14.01.2020 00:00
mag. Mojca Kunšek Od 1. 1. 2020 so publikacije obdavčene s 5 % davkom na dodano vrednost

Tik pred koncem leta je bila sprejeta novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L), po kateri bodo odslej publikacije obdavčene po 5 % davčni stopnji.

13.01.2020 00:00
Portal FinD-INFO Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja s 1. 1. 2020

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. 11. 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je začel veljati 1. januarja 2020. Ta novela ne posega v pogoje upokojevanja, bistvene spremembe pa se nanašajo na zvišanje odstotkov odmere pokojnine in njihovo postopno izenačitev po spolu, na t. i. dvojni status upokojencev (nadaljnjo ali ponovno vključenost v obvezno zavarovanje ob hkratnem uživanju dela pokojnine) in na izvajanje poklicnega zavarovanja. 

10.01.2020 10:27
Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav. Davčna obravnava obresti v okviru pravil o preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička

Na nivoju EU je bilo potrebno določiti pravila za okrepitev povprečne ravni zaščite pred agresivnim davčnim načrtovanjem na notranjem trgu.

09.01.2020 11:30
Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., spec. posl. ekon. Letno poročilo in obračun davka od dohodkov pravnih oseb za gospodarske družbe za leto 2019

Letno poročilo za leto 2019 bodo gospodarske družbe sestavile ob upoštevanju osmega poglavja Zakona o gospodarskih družbah, ki je bilo spremenjeno in se v sedanji vsebini uporablja od 1.1.2016 dalje.

08.01.2020 00:00
Portal FinD-INFO eBOL - Nov način obravnave in uporabe bolniških listov

Z začetkom leta 2020 je bila vzpostavljena nova informacijska rešitev, ki uvaja elektronski bolniški list – eBOL. Izvajalci zdravstvenih storitev (družinski zdravniki in pediatri) so s 1. 1. 2020 začeli izdajati bolniške liste v elektronski obliki. Uvedba elektronskega bolniškega lista predstavlja pomembno novost tudi za delodajalce, saj bodo po novem do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali le preko portala SPOT (eVEM).

07.01.2020 14:00
Portal FinD-INFO FURS: Spremembe Pravilnika o REK obrazcih, ki veljajo od 1. 1. 2020

V Uradnem listu RS, št. 80/2019, z dne 27. 12. 2019, so bile objavljene spremembe in dopolnitve >  Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju Pravilnik REK), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2020, razen v delu sprememb in dopolnitev polja B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, ki se začne uporabljati 1. julija 2020.

07.01.2020 00:00
Portal FinD-INFO Zakon o poroštvih države za stanovanjske kredite v javni obravnavi

Ministrstvo za finance je danes v javno obravnavo dalo predlog zakona, ki bo urejal poroštva države pri najemanju stanovanjskih kreditov. Namenjen bo reševanju stanovanjskega problema z nakupom primerne stanovanjske nepremičnine, zato ukrep predstavlja dodatno možnost siceršnje stanovanjske politike, katere glavni inštrument ostaja večanje fonda javnih najemnih stanovanj. Javna obravnava predloga zakona bo trajala do 10. februarja 2020.

06.01.2020 16:00
Portal FinD-INFO Višine pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2020

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS povprečna bruto plača za oktober 2019 znaša 1.741,70 EUR bruto, kar je približno 65 EUR več kot v preteklem letu (PP oktober 2018 – 1.676,38 EUR bruto), zato bodo pavšalni prispevki v letu 2020 nekoliko višji.

06.01.2020 00:00
Pravna Praksa Kako je Christine Lagarde srečala Marxa in koga še lahko

Christine Lagarde, nova šefica Evropske centralne banke (ECB), je ob prevzemu funkcije povedala: boljše je imeti službo kot veliko prihraniti.

03.01.2020 00:00
Inštitut za računovodstvo 1. januarja 2020 se zvišuje višina dnevnic za službena potovanja v tujini

Prvega januarja 2020 začne veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, s katero se zvišuje višina dnevnic za posamezne države oziroma mesta (spremenjena višina dnevnic velja za službena potovanja od 1. 1. 2020 dalje).

31.12.2019 00:00