c S
V SREDIŠČU
mag. Tanja Urbanija Odlog plačila DDV v času epidemije Zavezanci lahko za odlog plačila DDV zaprosite, če ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Odlog je možen za največ dve leti oz. obročno plačilo, ki je možno v največ 24 obrokih. Za čas odloga obresti ne tečejo. Organ odloči o vlogi v osmih dneh. Vlogo oddate preko portala eDavki. Na osnovi vaše vloge FURS izda odločbo, ki jo vroči preko portala eDavki. V primeru, da davka ne plačate kot je določeno v odločbi, boste morali plačati zamudne obresti po 0,0247 odstotni dnevni obrestni meri  (96. člen ZDavP-2). Najprej morate oddati DDV obračun, šele nato pa naredite vlogo za odlog ali vlogo za obročno plačilo. 27.05.2020 00:00
Portal FinD-INFO Pregleden seznam ukrepov tretjega protikoronskega paketa Predlog tretjega protikoronskega zakona, ki bo po načrtih vlade uveljavljen 1. junija, je vreden eno milijardo evrov. Od tega bo večji del namenjen za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, približno tretjino pa za izdajo turističnih bonov za počitnice v Sloveniji. Ukrepov je še več, seznam objavljamo v nadaljevanju. 26.05.2020 13:04
mag. Nina Scortegagna Kavčnik Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa od 1. junija dalje Z namenom ohranitve delovnih mest, bo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), država delno subvencionirala delo s krajšim delovnim časom. Delodajalci bodo ta ukrep lahko uporabljali od 1. junija do 31. decembra  2020. ZIUPPP, ki tudi ureja čakanje na delo, bo v tem delu prenehal veljati. 26.05.2020 07:06
mag. Mojca Kunšek Davčne posebnosti dohodkov prostovoljcev V času številnih prostovoljskih aktivnosti velja izpostaviti tudi posebnosti davčne obravnave dohodkov prostovoljcev. 25.05.2020 10:00
Portal FinD-INFO S 1. junijem normalizacija pri upravnih in sodnih zadevah Vlada je sprejela odlok o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19). Z njim se določa, da bodo začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati. 25.05.2020 00:00
mag. Suzana Pisnik Odgovornost odvetnikov Na podlagi 1. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike (v nadaljevanju: Kodeks) gre namreč pri omenjenem Kodeksu za zapis načel in pravil, po katerih se ravnajo odvetniki pri opravljanju svojega poklica. Odvetništvo je namreč kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, kot to izhaja iz 1. člena Zakona o odvetništvu. Odvetnik tako v okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih ter pred sodišči zastopa stranko proti plačilu, če zakon ne določa drugače. 22.05.2020 00:00
Portal FinD-INFO Upravičenost delavca do prejema odpravnine Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa upravičenost in pravila odpravnine. Delavec je upravičen do prejema odpravnine s strani delodajalca v naslednjih primerih, kadar gre za: 21.05.2020 10:00
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka Osnova za nadomestilo Z120 oziroma Z124 in dodatek po 71. členu ZIUZEOP ter 39. členu KPJS Ministrstvo za javno upravo je podalo pojasnilo, da je na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Pri tem pa Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) nobenega od dodatkov iz osnove za izračun nadomestila plače ne izključuje, kar pomeni, da se dodatek po 71. členu ZIUZEOP ter po 39. členu KPJS vključujeta v osnovo za izračun nadomestila. Paziti pa je treba, ali je osnova za nadomestilo plača delavca v tekočem ali preteklem mesecu, kar je določeno s področno kolektivno pogodbo. 20.05.2020 09:45
A TAX INTERNATIONAL d.o.o. Davčna obravnava uničenja zalog zaradi zaprtja dejavnosti po odloku Vlade RS Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva, ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je bil 15. marca 2020 sprejet Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Z Odlokom se je nekaterim dejavnostim prepovedalo ponujanje in prodajanje blaga ter storitev neposredno potrošnikom. Družbe so tako morale na hitro zapreti svoja vrata in prenehati s svojim poslovanjem. Zaradi omenjenih omejitev ostajajo družbam neporabljene zaloge blaga, med katerimi se najde tudi hitro pokvarljivo blago, ki ga bodo morale družbe kasneje zavreči in odpisati. Pri tem se pojavi vprašanje, kako davčno obravnavati takšno blago. 19.05.2020 18:00
Vesna R. Ahčin, Grant Thornton Consulting d.o.o. Direktiva DAC6 – poročanje o čezmejnih aranžmajih S 1. julijem 2020 se začne poročanje o čezmejnih aranžmajih, katere morajo poročati posredniki, tj. podjetja in posamezniki, ki ponujajo storitve svetovanja na področju davčnega načrtovanja. Čezmejni aranžmaji zajemajo kakršen koli dogovor, shemo, transakcijo ali shemo transakcij, ki se nanašajo zlasti na ustvarjanje, pripis, pridobitev ali prenos dohodka, premoženja ali pravice, ki izvirajo iz dohodka, zato je ključnega pomena, da posredniki tovrstne transakcije, pri katerih sodelujejo oz. svetujejo, prepoznajo in jih pravočasno poročajo. V primeru obstoja poslovne skrivnosti, se obveznost poročanja s posrednika prenese na samo podjetje. 19.05.2020 12:00
Portal FinD-INFO Slovenski inštitut za revizijo: Knjiženje obračuna nadomestila za čakanje na delo in izplačilo kriznega dodatka Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil naslednje pojasnilo. 18.05.2020 20:00
Portal FinD-INFO Danes se odloča, kaj bo vključeno v tretji protikoronski paket Posebni delovni skupini socialnih partnerjev bosta danes po pričakovanjih uskladili ukrepe, ki bodo vključeni v tretji paket ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa. Tokrat naj bi posebno pozornost posvetili turizmu in gostinstvu, vsem podjetjem pa bo na voljo subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. 18.05.2020 10:00
Pravna Praksa Če je epidemija ogrozila solventnost družbe ... Kljub morebitnemu omejenemu delovanju organov družbe v trenutnih razmerah razglašene epidemije je pravočasna ugotovitev insolventnosti družbe pomembna, saj Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v zvezi z nekaterimi obveznostmi družbe uvaja neizpodbojno domnevo, da je družba postala insolventna, ko bi to lahko ugotovilo poslovodstvo, če bi ravnalo skladno z dolžno skrbnostjo. Od takrat naprej tečejo tudi roki za izvedbo dejanj, ki so vezani na nastanek insolventnosti. Spoštovanje teh rokov je za člane organov vodenja ali nadzora družbe bistveno, saj v primeru nepravočasne izvedbe lahko odškodninsko odgovarjajo. 18.05.2020 00:00
mag. Boštjan J. Turk Posebnosti postopka odpovedi delovnega razmerja v luči izrednih razmer

Epidemija COVID-19 je povzročila tudi to, da je marsikateri delodajalec začel razmišljati o odpovedi delovnega razmerja delavcem iz poslovnih razlogov. Še posebej v začetnih fazah karantene, ko je prihajalo do masovne prekinitve opravljanja številnih dejavnosti, se je zdelo, da bodo številni delodajalci zaradi povsem ekonomskih razlogov prisiljeni odpuščati delavce.

16.05.2020 00:00
mag. Nina Scortegagna Kavčnik Čakanje na delo po ZIUPPP od 1. junija dalje Zaradi preklica epidemije se bodo za čakanje na delo od 1. junija do 30. septembra uporabljale določbe Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Ur. l. RS, 36/20, ZIUPPP).


15.05.2020 12:02
Portal FinD-INFO Vlada je preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) Vlada je na dopisni seji (14.5.2020) z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. 15.05.2020 09:57
A TAX INTERNATIONAL d.o.o. Odrejanje nadurnega dela, kljub temu da ga lahko opravite z delavci na čakanju? V praksi se je pojavilo vprašanje, ali se lahko v času veljavnosti veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) odreja nadurno delo delavcem, ki delajo, če bi delo lahko opravili delavci, napoteni na čakanje ter za katere se ne uveljavlja povračilo nadomestila po določbah ZIUZEOP. 15.05.2020 00:00
mag. Suzana Pisnik Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino je začela veljati s prvim januarjem 2020. Uredba je tako kot prej veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino urejala povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

14.05.2020 00:00
mag. Mojca Kunšek Pri oddaji davčnega obračuna bodo normiranci morali upoštevati tudi omejitve

Pri oddaji letošnjega davčnega obračuna bodo lahko podjetniki upoštevali tudi ukrepe, ki so bili sprejeti v pomoč gospodarstvu za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki omogočajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

13.05.2020 09:00