c S
V SREDIŠČU
Tanja Bohl Pravica staršev do krajšega delovnega časa

Zaposleni delavki se aprila končuje porodniško, pred prihodom nazaj na delo pa je sporočila, da bo izkoristila še 20 dni starega dopusta ter da se je odločila, da bo nadalje delala polovični delovni čas do otrokovega dopolnjenega tretjega leta starosti. Delodajalca zanima, ali lahko zaposlena enostransko sama določi pogoje opravljanja dela?

22.04.2024 12:00
mag. Suzana Pisnik Opravljanje nadurnega dela v času nosečnosti Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa (torej nadurno delo) in sicer v primerih izjemoma povečanega obsega dela; če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi; če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela; če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa; v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, kot to izhaja iz prvega odstavka 144. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1). 22.04.2024 00:00
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Davčno izogibanje Ko davčni organ v inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da je prišlo do nedovoljenega davčnega izogibanja, naloži plačniku davka plačilo davka, ki bi moral biti plačan (če ne bi bilo nedopustnega ravnanja). Vendar pa mora, če je v zvezi z istim gospodarskim (ekonomskim) dogodkom davčni zavezanec že plačal določen davek, upoštevati to plačilo kot delno plačilo tega davka. 19.04.2024 00:00
Pravna Praksa Kaj storiti po ukinitvi delovnega mesta V podjetju smo ukinili eno delovno mesto. Večino teh delovnih nalog bo prevzel zaposleni na drugem delovnem mestu. Kakšno je pravilno ravnanje: sprememba sistemizacije in nova pogodba o zaposlitvi ali zadostuje aneks? 18.04.2024 00:00
mag. Mojca Kunšek Na mizi tudi predlog standardov trajnostnega poročanja za MSP

Potem, ko je bila sprejeta Direktiva o trajnostnem poročanju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) (Direktiva evropskega parlamenta in sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja podjetij o trajnosti), ki je določila obseg trajnostnega poročanja, so bili v lanskem letu tudi sprejeti Evropski standardi trajnostnega poročanja (ESRS - European Sustainability Reporting Standards) po katerih bodo morali zavezanci tudi poročati. Namen uvedbe poročanja po ESRS je namreč standardizirati trajnostno poročanje, da bo le-to podkrepljeno z ustreznimi med zavezanci primerljivimi informacijami in kazalniki, spodbujati transparentnost in s tem tudi odgovornost ter zavedanje pomena obvladovanja tveganj.

17.04.2024 00:00
Katja Wostner, davčna svetovalka Obveznost obračuna DDV nastane ob dobavi nepremičnine V podjetju so se ustno dogovorili za nakup poslovnih prostorov od (d.o.o.) z izpraznitvijo v mesecu aprilu 2024. Prodajalec nas je 2 tedna pred dogovorjenim rokom  seznanil, da namerava s 31.3.2024 zapreti d.o.o., kar pa spreminja pogoje nakupa. Zanima nas, ali je kakšna možnost da dogovor preoblikujemo in ga vseeno lahko izpeljemo, ali nam ostane le plačilo davka na promet nepremičnin v višini 2%. 16.04.2024 00:00
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Knjiženje in nakup električnega vozila

Po splošnem pravilu odbitek DDV od osebnih avtomobilov ni mogoč. Vendar je sprememba > Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) iz leta 2022 omogočila, da je pogon avtomobila brez izpusta ogljikovega dioksida tudi odbitek DDV pri organizacijah, ki so identificirane za DDV.

15.04.2024 12:00
mag. Suzana Pisnik Ali lahko delodajalec izplača delavcu denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust Letni dopust predstavlja eno temeljnih socialnih pravic vsakega delavca. Letni dopust je namenjen počitku in regeneraciji delavčevega zdravja. 15.04.2024 00:00
Patricij Maček Novela B Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) Državni zbor je 4. aprila 2024 sprejel novelo B > Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), ki bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu. Novela prinaša tri glavne novosti – opredeljuje javno rabo slovenščine, posodablja zagotavljanje zaščite slovenščine v digitalnem okolju ter usklajuje določbe o inšpekcijskem nadzoru z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), določbe o globah pa z Zakonom o prekrških (ZP-1). 12.04.2024 00:00
Tanja Bohl Koriščenje letnega dopusta iz preteklih let zaradi bolniške odsotnosti

Zaposlena delavka po pogodbi za nedoločen čas je bila od leta 2019 do sedaj na neprekinjeni bolniški. Zaposlena je za poln delovni čas v javnem sektorju (srednja šola) od tega je 4 ure/dnevno invalidsko upokojena. Ker se vrača na delo (še naprej 4ure/dnevno), nas zanima, kako je z dopustom – koliko ji ga moramo priznati za nazaj?

11.04.2024 12:00
mag. Boštjan J. Turk Upravljanje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je najpogostejša pravnoorganizacijska oblika družbe v Sloveniji. Za to je več razlogov - od relativno nizkih zahtev glede minimalno predpisanega osnovnega kapitala, do omejene odgovornosti družbenikov za obveznosti družbe, pa do relativno enostavnih zakonskih zahtev glede samega upravljanja družbe (v primerjavi denimo z delniško družbo - d.d.).

11.04.2024 00:00
mag. Mojca Kunšek Posebnosti ugovora na informativni izračun dohodnine V dneh, ko je prvi sklop davčnih zavezancev že prejel informativni izračun dohodnine, velja izpostaviti temeljne korake, ki jih mora ob tem davčni zavezanec opraviti. 10.04.2024 00:00
Portal FinD-INFO Napovedati je treba dohodke iz tujine Če davčni zavezanec dohodkov iz tujine ne napove že med letom, mora tudi te dohodke napovedati v ugovoru zoper Informativni izračun dohodnine. Če pa so nenapovedani dohodki, prejeti iz tujine, edini dohodki zavezanca, le-ta ne bo prejel Informativnega izračuna dohodnine in mora sam vložiti napoved za letno odmero dohodnine. 09.04.2024 08:45
Katja Wostner, davčna svetovalka Obravnava stopnje DDV pri vgradnji kuhinjskega pohištva in vgradnih omarah

Podjetnik (s.p.) se ukvarja z izdelavo in vgradnjo kuhinjskega pohištva in vgradnih omar. Podjetnik izdeluje kuhinje in drugo pohištvo po meri fizičnim osebam (končnim potrošnikom). Zavezanca zanima stopnja DDV pri prodaji kuhinj izdelanih po meri skupaj z montažo ter prodaja in montaža vgradnih omar. Zanima ga tudi, ali še vedno veljavno  pojasnilo  DURS, št. 092-284/2008, 23. 7. 2008.

09.04.2024 08:00
Marija Tomc Muc Analiza računovodskih izkazov

Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi preteklih poslovnih dogodkov. So odraz preteklega poslovanja in preteklih poslovnih odločitev. Mnogi uporabniki jih zato vidijo zgolj kot pregled poslovanja v preteklosti, kot osnovo za obračun davkov in morda osnovo za določitev nagrad poslovodstvu in ostalim zaposlenim. Pa vendar je njihova uporabna vrednost lahko mnogo večja. Računovodski izkazi so namreč lahko dobra podlaga tudi za odločanje o prihodnosti. Orodje, ki nam to omogoča, je analiza računovodskih izkazov.  Z njeno pomočjo lahko na podlagi podatkov o preteklih poslovnih dogodkih sprejemamo boljše odločitve v prihodnosti.

08.04.2024 09:40
Portal FinD-INFO Revizija evropske klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE in nacionalne različice SKD V Evropski uniji bo s 1. januarjem 2025 začela veljati nova različica evropske klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev. 2.1, v Sloveniji pa se bo s tem začela uporabljati nova nacionalna različica SKD. 08.04.2024 00:00
doc. dr. Nana Weber Plačilo poslovne uspešnosti delavcem, ki ne delajo in diskriminacija Ali delavcu, ki je na bolniški, pripada plačilo za poslovno uspešnost? 05.04.2024 12:34
Portal FinD-INFO BS: V prvem četrtletju nadaljevanje zmerne gospodarske rasti; zniževanje inflacije se je začasno prekinilo Aktualni kazalniki za prvo četrtletje v evrskem območju nakazujejo stagnacijo gospodarske aktivnosti, inflacija se postopoma umirja. V Sloveniji so gospodarske razmere v tem obdobju ostale razmeroma ugodne, zniževanje inflacije pa se je začasno prekinilo. Trg dela je ostal robusten z nizko stopnjo brezposelnosti in visoko rastjo plač. 05.04.2024 12:00
mag. Boštjan J. Turk Samoregulacija oglaševanja (Slovenski oglaševalski kodeks)

Oglaševanje je tista dejavnost, ki je za poslovanje podjetij izjemnega pomena. Od poznavanja veščin marketinga in oglaševanja je namreč v znatni meri odvisna uspešnost podjetja, njegov prodor na trg in njegova konkurenčnost.

05.04.2024 00:00
doc. dr. Nana Weber Poljski državljan kot popoldanski s.p.

Ali lahko zaposlen (državljan Poljske) pri slovenskem podjetju odpre popoldanski s.p. in ali lahko ima poslovodno pogodbo za tretje podjetje d.o.o., kjer je zakoniti zastopnik in 100% lastnik?

04.04.2024 00:00