c S
V SREDIŠČU
doc. dr. Lidija Robnik Potni nalogi za službena potovanja doma in v tujini

Potni nalog je obvezen dokument, ki ga morajo delodajalci izdati in odrediti zaposlenemu, da opravi službeno pot, na kateri so mu povrnjeni vsi nastali stroški, kot so: dnevnice, kilometrina, nočitev, parkirnina, vinjeta, telefon, uporaba interneta ipd. Prav tako je pomembno, da se vnaprej določi in na potnem nalogu zapiše uporaba osebnega ali službenega vozila oz. javnih prevoznih sredstev (letalo, ladja, taksi ipd.). V primeru, da uporaba prevoznih sredstev ni vnaprej določena, ima delodajalec težave pri obračunu in povračilu stroškov zaposlenemu, ki je bil napoten na službeno pot.

26.02.2020 00:00
Inštitut za računovodstvo Obrnjeno davčno breme – pogled SEU

ZDDV-1 v 76.a členu predpisuje, kdaj je davčni zavezanec kot prejemnik storitev plačnik davka. Čeprav imamo to določbo v zakonu že nekaj let, se v zvezi z njo še vedno pojavlja veliko vprašanj, v praksi pa tudi napačna raba. Ste se kdaj vprašali, zakaj je ta določba sploh v zakonu in kako je bil izbran nabor dobav, za katere obrnjeno davčno breme velja?

25.02.2020 00:00
mag. Darinka Kamenšek Prodaja tovornega vozila z možnostjo rednega servisa

MSRP - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo tudi nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodbe, ki vsebujejo morebitne storitve po opravljenem nakupi. Standardi veliko večjo pozornost posvečajo ocenjevanju in predvidevanju, kako se bo pogodba uresničevala oz. oceni, koliko takih storitve bo izkoriščenih.

24.02.2020 00:00
Podjetje in delo Zagotavljanje varnosti delavcem v novih oblikah dela in v netipičnih oblikah zaposlitve

Spremembe v delovnih okoljih so vse hitrejše in globlje. Nove tehnologije v celoti spreminjajo tako načine, kako živimo in delamo, kot tudi načine, kako razmišljamo ter dojemamo sebe in svet okoli nas. Če se trenutno bolj ali manj uspešno spoprijemamo z uporabo in posledicami uporabe netipičnih oblik dela, pa smo hkrati že priča intenzivnemu razvoju novih oblik dela, ki se po osnovnih parametrih še bolj razlikujejo od do pred kratkim splošno uveljavljenega in prevladujočega tipa zaposlitve, to je pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

21.02.2020 10:00
Eva Zabukovec, odvetnica Prenehanja pravice do izrabe lenega dopusta

Delavki je bil za leto 2018 odmerjen letni dopust v številu 24 dni, od tega ga je do nastopa materinskega dopusta izkoristila 9 dni. Materinski dopust ji je bil priznan od 30.3.2019 do 12.7.2019 in nato naprej porodniški dopust od 13.7.2019 do 28.3.2020. Zanima nas, kaj se zgodi z ostankom dopusta odmerjenega za leto 2018, saj se bo delavka vrnila na delo šele 29.3.2020. Se dopust briše, ali ga ima pravico izkoristiti do 31.12.2020 tako kot dopust odmerjen za leto 2019?

20.02.2020 00:00
Pravna Praksa Česa iz ZDR-1 delodajalec ne sme urediti v pravilniku

Kolektivna pogodba dejavnosti, ki nas zavezuje, se je z novim letom prenehala uporabljati. V podjetju želimo pravice delavcev ohraniti na ravni, kot jih je določala kolektivna pogodba, zato bomo sprejeli pravilnik o delovnih razmerjih. Katerih pravic in obveznosti delavca in delodajalca, ki so bile določene v kolektivni pogodbi dejavnosti, v pravilniku ne smemo določiti?

19.02.2020 00:00
Portal FinD-INFO Seznam vrst obračunov davka na podlagi katerih Finančna uprava Republike Slovenije izda e-račun za plačilo dajatev

Finančna uprava je objavila dopolnjeno tabelo vrst obračunov davka na podlagi katerih se izda e-račun za plačilo dajatev. Dodane so vrste obrazcev: REK-1, REK-1a, REK-1b in REK-2.   

18.02.2020 17:08
Natalija Kunstek, davčna svetovalka DDV obravnava vračila prodanega tovornega vozila

Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja da so v začetku septembra 2019 prodali tovorno vozilo, z dogovorjeno valuto 30 dni. Kupec je plačilo opravil v treh delih, in sicer z delnim avansom, delno kompenzacijo (saj so v račun vzeli staro vozilo) in delno s plačilom kupnine. Kupec vozila še ni registriral in ga zaradi upada dela želi vrniti Naročnico zanima, ali lahko izstavijo dobropis za celotno vrednost vozila in kupcu vrnejo kupnino. V nadaljevanju podajamo pojasnilo v zvezi s tem.

18.02.2020 00:00
mag. Darinka Kamenšek Prodaja z možnostjo vrnitve izdelka in vrnitve celotne kupnine (vrne se več izdelkov kot smo ocenjevali)

MSRP 15 – Prihodki in SRS 15 – Prihodki prinašajo tudi nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodbe, kjer je potrebno ocenjevati verjetnost in velikost vrnitve posameznih izdelkov. Ocenjevanje in ugotavljanje dejanskega stanja je nenehen proces in včasih se nam zgodi, da se vrne več izdelkov kot smo ocenjevali in včasih tudi manj. Kako bomo to evidentirali?

17.02.2020 00:00
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Kolektivno odpuščanje delavcev

Ali gre v primeru odpuščanja večjega števila delavcev za t.i. kolektivno odpuščanje delavcev je treba skladno s slovensko in evropsko zakonodajo upoštevati tako število vseh zaposlenih, kot število presežnih delavcev, dodatno pa mora delodajalec upoštevati tudi pravila glede posvetovanja s predstavniki delavcev, roke za prekinitev delovnega razmerja ter spoštovati pravice delavcev.

14.02.2020 00:00
mag. Boštjan J. Turk Praktični vidiki izvršb – katero izvršilno sredstvo uporabiti v konkretnem primeru

Čeprav se plačilna disciplina postopoma izboljšuje, se nima smisla slepiti, da bomo nekoč zaživeli v (gospodarskem) okolju, ko nam ne bo več treba pozivati dolžnikov k plačilu, jim pošiljati opominov, zoper njih sprožati izvršilnih postopkov in podobno.

13.02.2020 00:00
doc. dr. Lidija Robnik Kdo je lahko poslovodja, kakšne pravice, dolžnosti in odgovornosti ima?

Poslovodna oseba (direktor) lahko v d. o. o. dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na osnovi poslovodne pogodbe, ki spada v sklop pogodb civilnega prava. Odnos razumemo kot delovno razmerje in zato je pomembno, kaj imamo zapisano v pogodbi ter kateri stroški pripadajo poslovodni osebi. Povračila stroškov potnih nalogov so neobdavčena. Poslovodja organizacijo vodi in jo zastopa, vendar lahko opravlja tudi dela iz redne dejavnosti organizacije. Pomembno je, da ima vsa opravila zapisana v pogodbi o poslovodenju. Pomembno je tudi, da organizacija pridobi podatek z njegove strani ali je zavarovana ali nezavarovana oseba.

12.02.2020 00:00
mag. Suzana Pisnik Motivacija zaposlenih na delovnih mestih

Odnos zaposlenega z nadrejenim je lahko zelo kompleksna zadeva, po drugi strani pa to tudi ni nujno. Drži namreč dejstvo, da je odnos med zaposlenim in nadrejenim eden izmed najmočnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovostno izpolnjevanje obveznosti zaposlenega. Zato mora vodstvo oziroma nadrejeni svojo energijo usmeriti predvsem v motivacijo svojih zaposlenih, da ustvarijo tako delovno klimo, v kakršno se bodo zaposleni z veseljem vračali ter se trudili svoje delo kar se da najbolj kvalitetno tudi opraviti.

11.02.2020 00:00
mag. Mojca Kunšek Letos bo treba letna poročila nepridobitnih organizacij in pravnih oseb javnega prava predložiti do 2. marca V skladu z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (v nadaljevanju Navodilo) morajo Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do konca februarja 2020 predložiti letno poročilo nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter javne osebe javnega prava. Ker je letos zadnji dan meseca februarja sobota, lahko zavezanci predložijo letno poročilo do ponedeljka 2. marca 2020. 10.02.2020 00:00
Portal FinD-INFO Dodatna pojasnila glede definicije minimalne plače

Preko sistema eDavki je bilo 22. 1. 2020 vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, podano pojasnilo o sistemu minimalne plače po 1. 1. 2020 in je bilo objavljeno tudi na spletni strani MDDSZ. Na ministrstvu še vedno prejemajo pogosta vprašanja glede nove definicije minimalne plače, predvsem v zvezi z izločitvijo dodatkov iz minimalne plače in v zvezi z vplivom spremenjene definicije minimalne plače na ureditev nadomestila plače za čas odsotnosti z dela. Iz tega razloga ministrstvo objavlja dodatna pojasnila glede dodatkov in nadomestila plače.

07.02.2020 15:39
Pravna Praksa Delovna uspešnost javnih uslužbencev v letu 2020

V začetku leta bodo v javnem zavodu s področja kulture pripravili razstavo, ki bo od zaposlenih zahtevala povečan delovni napor. Direktorica je menila, da bo sodelavce za njihov prispevek lahko nagradila v okviru delovne uspešnosti, vendar je dobila opozorilo, da tega v letošnjem letu ne bom mogla storiti. Zanima jo, ali to drži ter kako je z izplačilom delovne uspešnosti v letu 2020.

07.02.2020 00:00
Portal FinD-INFO Ste zaprli tuji račun in o tem pozabili obvestiti FURS?

V primeru, da ste FURS pozabili obvestiti o zaprtju računa v tujini boste imeli težave pri vračilu preveč plačanih davkov.

06.02.2020 00:00
mag. Mojca Kunšek Še je čas, da uveljavljate olajšave do polne višine davčne osnove

V času zaključevanja poslovnih knjig in izdelave davčnega obračuna velja spomniti in opozoriti še na zadnje možnosti in novosti, na katere morajo biti davčni zavezanci pozorni.

05.02.2020 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka DDV obravnava odpovedi aranžmaja

Prejeli smo vprašanje naročnika, ki navaja da opravljajo dejavnost hotelov, kjer so storitve obdavčene po znižani DDV stopnji. Ob potrditvi rezervacije se z gostom dogovorijo, da mu, zaradi nepravočasnega storna rezervacije, zaračunajo določen znesek. Naročnika zanima ali je tudi ta storitev »odpovedi aranžmaja« obdavčena z znižano DDV stopnjo. V nadaljevanju podajamo pojasnilo. 

04.02.2020 00:00
Katja Wostner, davčna svetovalka Prihodki s.p. Normirani popoldanski s.p. je zavezan za DDV in izdaja račune za opravljene storitve naročniku v EU. Ta promet se mesečno poroča za namene DDV. Problem nastopi pri financial statements, ki jih mesečno izda naročniku za povračilo stroškov dnevnic, saj jih ne vključi v račune za naročnika, ampak jih izda posebej. Ali so to obdavčljivi prihodki in jih je kot take potrebno prijaviti v zaključni račun ob koncu leta oz. v obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti? 03.02.2020 00:00