c S
V SREDIŠČU
doc. dr. Lidija Robnik Terjatve in obveznosti za odložene davke Pojem odloženi davek pomeni davek od dohodkov pravnih oseb, ki se iz različnih razlogov izkaže kot odložena terjatev za davek ali odložena obveznost za davek. 27.01.2021 09:15
Pravna Praksa Delavec ne sme zavrniti hitrega testiranja Delodajalec enkrat tedensko izvaja hitro testiranje delavcev na SARS-CoV-2. Nekaj delavcev testiranju nasprotuje.Ali delavec lahko zavrne testiranje? 26.01.2021 17:08
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka DDPO in prihodki iz naslova dodatkov za covid-19 pri nepridobitni organizaciji Zanima nas, ali se prihodki iz naslova dodatkov za covid-19 s strani občine izvzamejo iz obdavčitve pri davku od dohodka pravnih oseb, glede na to, da so bili izplačani pri plači. Ali so v celoti javna služba, ali se bodo razdelili po deležu glede na sodila: javna služba - trg. 26.01.2021 12:57
Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav. Metode izravnave transfernih cen med povezanimi osebami V davčnem izkazu mora davčni zavezanec, ki pri svojem poslovanju upošteva transferne cene med povezanimi družbami, ki so nižje od povprečnih cen na trgu upoštevati toliko prihodkov, kot bi jih dosegel pod običajnim tržnim poslovanjem. Zaradi zapletenosti ugotavljanja izravnalnih mehanizmov so se v okviru OECD in poslovne prakse  izoblikovale posebne transakcijske metode. 26.01.2021 10:00
mag. Darinka Kamenšek Prilagajanje računovodskih poročil s ciljem doseganja želenih rezultatov Računovodska poročila, ki jih pripravijo podjetja, so javno objavljena in tako tudi najpogostejši vir informacij za poslovne odločitve. Računovodska poročila se pojavljajo v različnih oblikah glede na velikost družbe. Če imamo opravka z veliko in srednje veliko organizacijo, se računovodska poročila oblikujejo v vsebini letnega poročila. V primeru, da imamo opravka z majhnimi in mikro družbami, pa so računovodska poročila omejena zgolj na temeljne računovodske izkaze (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) in nekaj osnovnih razkritij. 25.01.2021 00:00
mag. Boštjan J. Turk Javno naročanje v izrednih razmerah V lanskem letu, ki ga je v znatni meri zaznamovala epidemija bolezni COVID-19, smo se pogosteje kot običajno soočali z izrednimi razmerami in vsaj začetek letošnjega leta ni glede tega nič drugačen. Pravniki vemo, da izredne razmere povzročijo posebno pravno situacijo, v kateri običajna pravna pravila prenehajo veljati, uporabljati pa se začnejo pravila, ki so prilagojena izrednim okoliščinam. Taka pravila običajno povzročijo, da zaveze pogodbenih strank prenehajo veljati, ali pa, da se zaveze prilagodijo novi situaciji. 23.01.2021 00:00
doc. dr. Lidija Robnik Izkazovanje prihodkov normiranca, ki je prejel državno podporo Zanima me primer knjiženja, ko je s.p. normiranec prejemal državno podporo za COVID-19 v obdobju marec-maj 2020 in mu je država v tem obdobju poravnala prispevke. 22.01.2021 12:03
Portal FinD-INFO ZZZS: Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni ZZZS obvešča in izpostavlja pomembno informacijo glede izvajanja interventne zakonodaje na področju obračuna nadomestil plač. 22.01.2021 00:00
Portal FinD-INFO ZZZS: Sobivanje staršev ob bolnem otroku ZZZS je izdal obvestilo o tem, da so bile z 98. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 175/2020 in je začel veljati 28.11.2020, začasno dopolnjene določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za obdobje od vključno 28.11.2020 do vključno 31.12.2021. 21.01.2021 23:59
Portal FinD-INFO Uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile ob odprtju vrtcev in šol Odsotnost z dela zaradi višje sile zaradi varstva bo možno uveljavljati le še v regijah, kjer se vrtcev in šol ne bodo odprli, v primeru karantene otroka, ali v primeru, ko se bo šolanje na daljavo še vedno izvajalo za učence 4. in 5 razreda, drugače pa na splošno ne bodo več podane okoliščine višje sile zaradi varstva, so sporočili z MDDSZ. 21.01.2021 15:16
Pravna Praksa Prepoved odpuščanja iz poslovnega razloga pri delu s skrajšanim delovnim časom Delodajalec je delavcem odredil delo s skrajšanim delovnim časom. Nekaterim od junija do oktobra 2020, drugim pa od novembra do decembra 2020. Skrbi ga, da bo moral nekaj delavcev odpustiti iz poslovnega razloga. Ali obstajajo kakšne omejitve glede odpuščanja iz poslovnega razloga? 21.01.2021 00:00
mag. Darinka Kamenšek Vloga preiskovalnih postopkov v podjetjih v krizi (revizije, inšpekcija, forenzični pregled) V času gospodarske krize je trend prilagajanja računovodskih informacij za dosego načrtovanega rezultata podjetja zelo pogost. Da bi se lahko prepričali o resničnosti računovodskih informacij, si različne interesne skupine najamejo strokovnjake (revizorje), ki opravijo postopke preiskovanja, v katerih podajo sodbo o računovodskih informacijah. 20.01.2021 00:00
mag. Suzana Pisnik Začasno denarno nadomestilo v skladu z ZIUPOPDVE V skladu z 97. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) je uvedeno začasno denarno nadomestilo plače v višini 513,64 evra bruto na mesec zaradi izgube zaposlitve za vse osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje iz poslovnega razloga oziroma zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi s potekom časa. 19.01.2021 00:00
Portal FinD-INFO ZPIZ: Obvestilo o izstopu Združenega kraljestva iz EU Združeno kraljestvo je bilo do 31. januarja 2020 ena od držav članic Evropske unije. Do takrat je za Združeno kraljestvo, tako kot za vse ostale države članice EU, veljala evropska zakonodaja. To velja tudi za evropske predpise, ki veljajo na področju koordinacije sistemov socialne varnosti. S 1. februarjem 2020 je Združeno kraljestvo kot država članica izstopilo iz EU. 18.01.2021 15:00
Portal FinD-INFO Razvojne spodbude v letu 2021 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev. 18.01.2021 09:55
mag. Darinka Kamenšek Pojasnilo 1 k SRS 15 – pojasnila k izkazu poslovnega izida

Pojasnila k računovodskim izkazom so pomemben vir informacij za bralce računovodskih poročil. Pojasnilo 1 k SRS 15 –  Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi COVID-19 v četrtem in petem odstavku poudari pomen razkritij, povezanih s prejetimi državnimi podporami, ki jih pojasnjujemo v nadaljevanju.

18.01.2021 00:00
Katja Wostner, davčna svetovalka Obračun DDV pri prevoznih storitvah iz Velike Britanije ob brexitu Zanima nas obračun DDV pri prevoznih storitvah, in sicer gre za slovenskega naročnika, prevoz iz VB - Slovenijo, status EU blaga - Calais (delitev prevozne storitve na del do EU in del do Slovenije). Del do EU oprostitev po 12.točki 1.odstavka 50.člena ZDDV-1, ostalo pa je lahko obdavčeno oz. neobdavčeno? 15.01.2021 00:00
doc. dr. Lidija Robnik Kako knjižiti krizni dodatek za december 2020 Prosim za potrditev knjiženja kriznega dodatka v decembru 2020. Ali naredimo storno na 4 in vzpostavimo terjatev do FURS. Ali počakamo na nakazilo v letu 2021 in nato v 2021 damo v prihodke? 14.01.2021 12:22
mag. Mojca Kunšek Z novim letom tudi nova pravila obdavčitve motornih vozil Po osmih letih se z novim Zakonom o davku na motorna vozila (ZDMV-1), ki se uporablja od 1. januarja 2021, uvajajo spremembe pri obdavčitvi motornih vozil, ki kot odsev časa prinašajo tako spremembe pri določanju davčne osnove, načinu vlaganja napovedi kot tudi zmanjšujejo administrativne ovire tako pri zavezancih kot pri davčnem organu. 14.01.2021 00:00
Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., spec. posl. ekon. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 Družbe prihodke in odhodke iz izkaza poslovnega izida upoštevajo pri sestavitvi davčnega obračuna na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Družbe – rezidenti so obdavčene po svetovnem dohodku, torej od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in vseh dohodkov, ki imajo svoj vir izven Slovenije. Nerezidenti pa so obdavčeni le od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji. 13.01.2021 00:00