c S
V SREDIŠČU
mag. Boštjan J. Turk Odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je za marsikoga stresen dogodek, saj zelo pomembno vpliva na njegov ekonomski položaj, poleg tega pa pri marsikomu povzroči tudi osebno krizo. Po drugi strani so delodajalci pogosto prisiljeni sprožiti postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, bodisi zaradi poslovnih razlogov, bodisi zaradi razlogov na strani zaposlenega (nesposobnost, krivdni razlogi, ipd.).

24.09.2021 00:00
Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav. Projektno financiranje kot oblika javno zasebnega partnerstva Projektno financiranje predstavlja obliko financiranja dolgoročnih projektov s področja infrastrukture preko zasebnega kapitala. Vložnik zasebnega kapitala je predvsem ekonomsko motiviran, da se vključuje v sistem financiranja. Projektno financiranje se bistveno razlikuje od zasebnega, saj je osnova financiranja infrastruktura, ki od uporabnikov zahteva določeno plačilo. 23.09.2021 00:00
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka Odpravnina ob upokojitvi in upoštevanje dodatkov v izračunu (dodatek za delovno uspešnost, covid dodatki) 132. člen Zakona o delovnih razmerjih(ZDR-1) določa minimalno odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. ZDR-1 določa torej minimalno zakonsko višino odpravnine, ki se s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi lahko dogovori za delavca ugodneje. V primeru ugodnejše ureditve v kolektivni pogodbi, mora tako delodajalec izplačati višji znesek, določen v teh pravnih podlagah. 22.09.2021 00:00
Portal FinD-INFO Hramba dokazil PCT Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel zahtevo za mnenje, v kateri je navedeno, da se na sindikat obračajo številni člani, od katerih delodajalci zahtevajo, da jim posredujejo skenirana potrdila o cepljenju ali potrdila o prebolelosti. Ali je to v skladu z varovanjem občutljivih osebnih podatkov? 21.09.2021 12:00
Portal FinD-INFO DDV obravnava prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga – popravek pojasnila Pojasnilo FURS št. 4230-156526/2014-3 z dne 21. 7. 2021
V zvezi s pojasnilom Finančne uprave Republike Slovenije št. 4230-156526/2014-2, s katerim je bilo glede DDV obravnave prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga med drugim pojasnjeno tudi, da če se pogodba o finančnem lizingu prekine in je predmet lizinga vrnjen, vrednost do prekinitve pogodbe nezapadlih obrokov ni predmet DDV, na podlagi sodne prakse, objavljene po izdaji prej navedenega pojasnila, v nadaljevanju v tem delu posredujemo popravek pojasnila v delu glede višine davčne osnove in obračunanega DDV, za katerega lahko lizingodajalec izvede popravek.
21.09.2021 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Pojasnila glede upoštevanja PCT pogoja za opravljanje dela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 v prvem odstavku 5. člena določa, da morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, za čas opravljanja dela izpolnjevati PCT pogoj. 20.09.2021 14:31
mag. Darinka Kamenšek Asignacija ali nakazilo Pri asignaciji ali nakazilu eno podjetje pooblasti drugo podjetje, da namesto njega izpolni obveznost do tretjega, prejemnika nakazila pa pooblasti, da to nakazilo sprejme. Iz tega sledi, da v tem poslu sodelujejo tri stranke in sicer asignant (upnik in dolžnik), asignat (dolžnik asignanta), asignatar (upnik asignanta). Vse tri sodelujoče stranke sklenejo pogodbo o nakazilu oz. asignaciji. 20.09.2021 00:00
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Prenehanje veljavnosti pogodbe v stečajnem postopku V primeru, ko je stečajni dolžnik na podlagi sklenjene pogodbe sopogodbeniku dal aro ali je obveznost le delno izpolnil, nato pa ta pogodba med stečajnim postopkom na podlagi zakona ali razveznega pogoja preneha veljati, je stečajni upravitelj tisti, ki nosi odgovornost za pravočasno uveljavitev terjatve za vračilo danega. 17.09.2021 00:00
Portal FinD-INFO Sprememba glavne dejavnosti zaradi unovčevanja bonov Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do posamezne pomoči. Med drugimi so navedeni tudi pogoji, povezani z dejavnostjo poslovnega subjekta (pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost). 16.09.2021 15:45
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Predlogi mini davčne reforme s 1.1.2022 Skladno s predlogi novel: ZDDPO-2S, ZDDV-1M in ZDoh-2AB se nam s 1.1.2022 obeta nova mini davčna reforma. 16.09.2021 00:00
mag. Mojca Kunšek Bomo kot prvi v EU uredili obdavčitev virtualnih valut?

V minulih dneh smo bili s strani Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) obveščeni o nameravani poenostavitvi obdavčitve trgovanja z virtualnimi valutami.

15.09.2021 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Davčni vidik financiranja treningov športniku Prejeli smo vprašanje naročnice, ki jo zanima ali lahko družba, ki je sicer registrirana za gradbeništvo in prodajo nepremičnin, plačuje treninge osnovnošolke in to obravnava kot štipendijo osnovnošolki. Pojasnilo podajamo v nadaljevanju. 14.09.2021 00:00
mag. Suzana Pisnik Obveznost delavca, da spoštuje delodajalčeva navodila Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljuje obveznosti delavca v členih od 33. do vključno 42. člena. Med obveznosti delavca ZDR-1 opredeljuje obveznost delavca, da opravlja delo, obveznost delavca, da obvešča delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja, prepoved škodljivega ravnanja in obveznost varovanja poslovne skrivnosti. 13.09.2021 10:00
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Uporaba službenega vozila v zasebne namene Dokazno breme v kazenskem postopku nosi (upravičeni) tožilec, ki mora krivdo obdolženca dokazati z najvišjim dokaznim standardom (onkraj razumnega dvoma) in torej ponuditi toliko in takšne dokaze, ki omogočajo zaključek, da je obdolženec storil očitano kaznivo dejanje, čemur pa v obravnavani zadevi ni bilo zadoščeno. 10.09.2021 00:00
Pravna Praksa Osnova za nadomestilo plače Kakšno osnovo za obračun nadomestil delavcem, ki so zaposleni več kot tri mesece (dopust, bolniška do 30 delovnih dni, čakanje na delo, praznik ...), morajo pri obračunih upoštevati delodajalci glede na sedmi odstavek 137. člena ZDR-1? 09.09.2021 00:00
mag. Mojca Kunšek Obveščenost delničarjev bo s prenosom delničarske direktive boljša Konec avgusta so se začele uporabljati tudi tiste določbe novele ZGD-1K, ki se nanašajo na ustrezen prenos informacij o delničarjih, ki jih določa tako imenovana Delničarska direktiva. Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev, ki jo prenašamo v slovenski pravni red z novelo ZGD-1K, naj bi spodbudila boljšo preglednost, obveščanje in sodelovanje delničarjev. Dosedanja ureditev namreč ni omogočala ustreznega prenosa informacij med izdajatelji delnic in delničarji, še posebno, če je šlo za vrsto posrednikov, prav tako pa tudi ni bila ustrezno urejena njihova identifikacija. 08.09.2021 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Oddajanje nepremičnine zaposlenim in DDV Prejeli smo vprašanje naročnika, ki pojasnjuje, da ima podjetje namen kupiti stanovanjsko hišo v kateri bi imelo  nastanjene zaposlene, ki imajo sicer svoja stalna bivališča v tujini. Zaposleni, še navaja naročnik, bodo s strani podjetja (lastnika nepremičnine) prejeli račun za najemnino na mesečni ravni.

07.09.2021 00:00
Portal FinD-INFO Zahteva delodajalca za dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT Informacijski pooblaščenec je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali sme delodajalec od zaposlenih zahtevati izpolnjevanje pogoja PCT, če tega ne zahtevajo predpisi. Prosite še za nasvet, kako ravnati v primeru, ko kmet na svojem dvorišču zavrne kmetijskega svetovalca, ker mu ta na njegovo zahtevo ne predloži dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT. 06.09.2021 15:00
mag. Darinka Kamenšek Cesija ali odstop terjatev Cesija ali odstop terjatev predstavlja nedenarni način poravnavanja terjatev oziroma obveznosti. Pri poslu cesije lahko upnik s pogodbo prenese na tretjo osebo terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika, in s tem poravna svojo obveznost do tretje osebe. 06.09.2021 00:00