c S
V SREDIŠČU
mag. Suzana Pisnik Ali je za veljavnost sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi bistveno, da delavec prejme svoj izvod sporazuma?

Na podlagi 77. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pogodba o zaposlitvi preneha veljati s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe, s sporazumom, z redno ali izredno odpovedjo, s sodbo sodišča, po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon in v drugih primerih, ki jih določa zakon. Torej sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi je le eden izmed več načinov prenehanja delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem.

25.09.2020 00:00
Podjetje in delo Veljavnost pravnih poslov, sklenjenih na podlagi 38.a člena ZGD-1 Nasprotja interesov so pogosto element sprejemanja odločitev v organih gospodarskih družb. Gre za pereč problem in izziv vsem članom organov vodenja in nadzora od uveljavitve korporativnega upravljanja naprej. Tudi interesi posameznikov so tesno povezani z dejstvom nasprotja interesov. Slovenska korporacijska zakonodaja je pojem nasprotja interesov jasno opredelila z novelo ZGD-1D leta 2011. Pri tem ne gre pozabiti, da samo nasprotje interesov ni (absolutno) prepovedano, vendar ima zaradi potencialnega vpliva nasprotja interesov na sklepanje pravnih poslov lahko neposredni učinek na njihovo veljavnost. 24.09.2020 11:00
Mojca Müller Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)? O obveznostih in nalogah računovodij in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-1 smo že pisali v prispevku Katere obveznosti imajo računovodje in davčni svetovalci po ZPPDFT-1?. Večinoma je prispevek še vedno aktualen, zato se bomo v tokratnem prispevku osredotočili predvsem na spremembe, ki jih je prinesla nedavno sprejeta novela zakona. Novela zakona z oznako ZPPDFT-1B je bila sprejeta julija 2020 in prinaša določene spremembe pri pregledu stranke, uvaja nov register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudniki skrbniških denarnic, spreminja pa tudi obstoječi register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga vodi Ajpes. 23.09.2020 11:00
Portal FinD-INFO Odrejanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19, a le za čas trajanja okoliščin. 22.09.2020 23:04
Pravna Praksa Koriščenje ur namesto bolniške Delavec je bil nekaj dni na bolniški. Prinesel je bolniški list, vendar želi za celoten čas bolniške koristiti ure. Ali mu delodajalec lahko obračuna nadomestilo plače za koriščenje ur? 22.09.2020 14:48
mag. Tanja Urbanija Davčni zavezanec s podružnico na Hrvaškem in obravnava DDV Matično družbo X v Sloveniji zanima, kako naj podružnica Y na Hrvaškem izstavi račun za skupne opravljene storitve. Ali je pravilno, da ga izstavi po 25. členu ZDDV-1, z upoštevanjem ustreznega člena po hrvaški zakonodaji, ali je treba postopati kako drugače? 22.09.2020 00:00
mag. Darinka Kamenšek Izplačilo dividende

Udeležba na dobičku oziroma dividenda je temeljna korporacijska pravica imetnika lastniškega deleža, ki je za statusno obliko gospodarskih družb urejena v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Če dosledneje uporabimo izrazje iz slovenskega ZGD-1, govorimo v teh primeru o delitvi bilančnega dobička, saj skupščina na predlog uprave odloča o delitvi bilančnega dobička.

21.09.2020 00:00
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Prepoved delovanja društva

Tožbo za prenehanje delovanja društva lahko skladno z Zakonom o društvih vloži le državni tožilec, saj je preprečevanje uresničevanja nedovoljenih namenov, ciljev ali dejavnosti društva v javnem interesu. Tožbo torej lahko vloži le organ, ki ima zakonsko podeljeno pooblastilo za ščitenje takega interesa.

18.09.2020 00:00
Pravna Praksa Poslovni naslov samostojnega podjetnika Minilo je skoraj sedem let, odkar morajo ljudje, ki želijo pridobiti položaj samostojnega podjetnika, svoji vlogi za vpis v Poslovni register Slovenije priložiti izjavo lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na poslovnem naslovu (če podjetnik ni sam lastnik objekta na tem naslovu). Je taka ureditev res utemeljena s potrebami ali pa gre le za nepotrebno administrativno oviro? 17.09.2020 00:00
mag. Suzana Pisnik Kdaj zastara terjatev za neizplačan regres?

S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem nastane delovno razmerje, v katerem je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti, kot to izhaja iz drugega odstavka 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ena izmed obveznosti, ki jih ima delodajalec do delavca, je izplačilo regresa.

16.09.2020 00:00
Portal FinD-INFO Samostojni podjetnik ni upravičen do nadomestila, če mu je bila odrejena karantena

Po Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki velja od 11. julija 2020 dalje, nadomestilo plač delavcev v karanteni krije država, razen za tiste, ki jim lahko delodajalec organizira delo od doma. Samostojni podjetnik pa je do nadomestila upravičen le, če sam zboli, ne pa če mu je bila odrejena karantena.

15.09.2020 12:00
Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav. Pogodbeno urejanje izogibanja dvojnemu obdavčenju dohodkov fizičnih in pravnih oseb O primeru dvojnega obdavčenja govorimo takrat, kadar dve davčni oblasti na istem nivoju obdavčita v istem časovnem razdobju, z istim ali podobnim davkom isti davčni subjekt ali objekt, kar ima za posledico, da je davčni subjekt ali objekt obdavčen težje, kot če bi ga obdavčila samo ena davčna oblast. Glede dvojnega obdavčenja tako lahko ločimo dvojno obdavčenje glede na državno ureditev, dvojno obdavčenje glede na mednarodno ureditev in interno dvojno obdavčenje. 15.09.2020 07:00
mag. Darinka Kamenšek Evidentiranje gradnje nepremičnine za trg Podjetje je kupilo zemljišče za gradnjo stanovanjskih hiš v vrednosti 50.000 €, čez 2 meseca so uredili OPPN -prostorski načrt v vrednosti 5.000 €, čez 6 mesecev s pomočjo zunanjih sodelavcev pa izdelali projekt za gradnjo petih stanovanjskih hiš v vrednosti 10.000 €. Čez 1 leto je zunanje podjetje izvedlo še celotno komunalno, elektro in telekomunikacijsko infrastrukturo v vrednoti 20.000 €. Skupna investicija v dveh letih znaša 85.000 €. 14.09.2020 00:00
mag. Boštjan J. Turk Predvidene spremembe gradbenega zakona

Spremembe Gradbenega zakona, ki so opisane v tem prispevku, niso nastale zaradi zunanjih okoliščin (vsaj v pretežnem delu ne), ampak predvsem zaradi preslabo domišljenih rešitev prvotnega zakona, pri čemer imamo v mislih predvsem nepotrebne administrativne ovire za akterje v gradbeništvu, ki so jim po nepotrebnem oteževale gradnjo in promet z nepremičninami. Čeprav predlog zakona nekatere nepotrebne administrativne ovire odpravlja, pa na nekaterih področjih dodaja nove.

11.09.2020 00:00
Portal FinD-INFO Pojasnilo FURS: Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema«

Finančna uprava obvešča, da je Vrhovno sodišče RS izdalo sodbo X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema«. V nadaljevanju podajajo usmeritve, ki izhajajo iz te sodbe, kdaj se v primeru prodaje in povratnega najema šteje, da gre za enotno storitev  financiranja davčnega zavezanca v smislu kreditiranja. 

10.09.2020 00:00
mag. Darinka Kamenšek Evidentiranje popravkov na podlagi ugotovitev v revizorjevem poročilu

Družbe, ki ste zavezane k obvezni reviziji računovodskih izkazov po Zakonu o gospodarskih družbah, ste nedavno oddale revidirana letna poročila na AJPES. Pri izvajanju revizije lahko revizor ugotovi določena odstopanja, ki jih je potrebno popraviti. Ugotovljene nepravilnosti ste lahko že odpravili tekom revizije in to potem običajno nima vpliva na oblikovano mnenje o reviziji, ali pa boste naknadno popravljali nepravilnosti, ki jih je revizor zapisal v svojem poročilu.

09.09.2020 00:00
A TAX INTERNATIONAL d.o.o. Ocenjevanje posebne ureditve DDV za potovalne agencije Evropska unija izvaja posvetovanje vseh ključnih udeležencev v sklopu ocenjevanja trenutne posebne ureditve DDV za potovalne agencije. 08.09.2020 12:00
Pravna Praksa Obračun nadomestila plače pri neplačani odsotnosti

Delavec je med letnim dopustom odšel v državo, ki je bila v trenutku njegovega odhoda na rdečem seznamu. Ob vrnitvi v Slovenijo mu je bila odrejena karantena. Nadomestilo plače mu ne pripada. Kako delodajalec to obračuna?

08.09.2020 00:00
Pravna Praksa Kako zaposliti delavca, ki bo pretežno delal doma?

Delo na domu je atipična oblika dela, ki je v preteklih mesecih pridobila veljavo, in zdi se, da bo takšen način dela v prihodnje postal še bolj razširjen. V prispevku so na konkretnem primeru predstavljeni način zaposlovanja delavca, ki bo delo pretežno opravljal doma in pravni vidiki, ki jih je treba upoštevati ob sklepanju take pogodbe o zaposlitvi.

07.09.2020 00:00
mag. Boštjan J. Turk Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na domu Čeprav je opravljanje dela na domu že dokaj uveljavljen institut delovnega prava, pa je v praksi še posebej zaživel letos, ko so se mnogi delodajalci zaradi kriznih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, odločili, da bodo zaradi varnosti in preprečevanja okužb nadaljevali delovno razmerje s svojimi zaposlenimi v obliki opravljanja dela na domu. 04.09.2020 11:55