c S
V SREDIŠČU
Portal FinD-INFO Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema« Finančna uprava RS obvešča, da je Vrhovno sodišče RS izdalo sodbo X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema« in posredujejo usmeritve, ki izhajajo iz te sodbe, kdaj se v primeru prodaje in povratnega najema šteje, da gre za enotno storitev financiranja davčnega zavezanca v smislu kreditiranja. Pojasnilu so dodali še najpogostejša vprašanja in odgovore. 26.02.2021 11:58
mag. Boštjan J. Turk Pogodbena kazen v poslovanju med podjetji V idealnem svetu, v katerem bi se vsaka pogodbena stranka držala dogovorjenih obveznosti,  pogodbena kazen sploh ne bi obstajala. Ker pa svet seveda ni idealen, kot tudi ljudje nismo idealni, je pravni sistem izumil »palico«, s katero poskuša pogodbene stranke prisiliti, da bi se držale sprejetih pogodbenih obveznosti. Ta palica ima obliko finančne oziroma premoženjske kazni. 26.02.2021 00:00
mag. Suzana Pisnik Sklenitev pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) poleg pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (ki je opredeljena v 12. členu ZDR-1), pogodbe o zaposlitvi za določen čas (ki je opredeljena od 54. do 58. člena ZDR-1), pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del (ki je določena v 64. členu ZDR-1), pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (ki je opredeljena od 68. do 72. člena ZDR-1), pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku (ki je opredeljena od 59. do 63. člena ZDR-1), pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi in z vodilnimi delavci (ki je opredeljena od 73. do 74. člena ZDR-1), opredeljuje tudi pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v členih od 65. do vključno 67. člena ZDR-1. 25.02.2021 00:00
Inštitut za računovodstvo Vse o letnem dopustu in regresu

Do konca junija morajo delodajalci svojim zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Izjemoma je mogoče rok za izplačilo regresa podaljšati do 1. novembra tekočega leta. Ker je pravica do regresa vezana na pravico do letnega dopusta, je tudi način izračuna enak kot pri računanju števila dni letnega dopusta.

24.02.2021 00:00
mag. Darinka Kamenšek Razvrstitev naložbenih nepremičnin, vrednotenih med sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo V shemi bilance stanja za zunanje poslovno poročanje najdemo tudi postavko Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo. Sami Slovenski računovodski standardi nikjer podrobno ne govorijo o vsebini te postavke, niti je ne pojasnjujejo. Glede na to, da predgovor k Slovenskim računovodskim standardom SRS 2016 opredeljuje SRS kot samostojne standarde in se ne sklicujejo več na določbe MSRP, je zato predpisano, da so določbe v MSRP le informacije o strokovnih dosežkih. 23.02.2021 00:00
Tanja Bohl Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v luči ukrepov za omilitev učinkov epidemije Že iz samega opisa poslovnega razloga, ki je opredeljen kot prenehanje potrebe po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca izhaja, da je to najbolj pogost odpovedni razlog kriznih časov, ko se delodajalci soočajo s poslovnimi težavami, kot so upad naročil, upad prodaje, izguba poslov, … K temu je v tem času dodatno negativno vplivalo tudi to, da je bilo opravljanje določenih dejavnosti zaradi epidemije velik del leta prepovedno. 22.02.2021 00:00
mag. Jasmina Potrč Fikcija vročitve Če ima stranka s pošto dogovor o vročanju v poštni predal, se morajo v skladu s 139.b členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP) tudi poštne pošiljke, ki se vročajo osebno, vročati preko poštnega predala. Drugačna vročitev (predhodni poskus vročitve na naslov toženca) ni pravilna. 19.02.2021 00:00
Inštitut za računovodstvo Konec opravljanja dejavnosti kjerkoli na območju sedeža družbe?

Sedež družbe je bistvena sestavina družbene pogodbe oziroma statuta, ki jo je treba obvezno registrirati tudi v sodnem registru.  Za sedež družbe je mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe (30. člen ZGD-1).

18.02.2021 00:00
mag. Mojca Kunšek V letnem poročilu za leto 2020 bo treba razkriti tudi državne pomoči

Januar in februar sta za računovodje meseca, ko se inventura zaključi, bruto bilance sestavijo in nastopi čas priprave letnega poročila. Leto 2020 tudi za računovodstvo ni bilo običajno leto, kar pomeni, da bo treba oblikovanju pojasnil k izkazom in razkritij nameniti nekoliko več časa.

17.02.2021 00:00
doc. dr. Lidija Robnik Izplačilo nadomestila delavcu za neizkoriščen dopust

Delavcu morajo v podjetju izplačati nadomestilo za neizkoriščen dopust za leto 2020, ker mu je delovno razmerje za določen čas prenehalo 31. decembra 2020, v staležu pa je bil celo leto 2020. Zanima jih, kako naj obračunajo nadomestilo za neizkoriščen dopust z vidika davčne zakonodaje in obrazca REK. Sicer so delavcu plačo za december že izplačali.

16.02.2021 00:00
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka DDPO in prihodki iz naslova dodatkov za covid-19 pri nepridobitni organizaciji Zanima nas, ali se prihodki iz naslova dodatkov za covid-19 s strani občine izvzamejo iz obdavčitve pri davku od dohodka pravnih oseb, glede na to, da so bili izplačani pri plači. Ali so v celoti javna služba, ali se bodo razdeli po deležu glede na sodila : javna služba - trg. 15.02.2021 12:00
doc. dr. Lidija Robnik Odloženi prihodki – knjiženje Imamo primer prodaje na obroke. Podjetje proda stroj za večjo vrednost na 36 obrokov. Na računu ni navedeno,  koliko bo kupca stalo obročno financiranje stroja tako, da so vsi prihodki pripoznani kot prihodki od prodaje blaga, medtem ko so finančni prihodki skriti že v sami prodajni ceni tega stroja. Zanima nas, ali je to lahko problem? 15.02.2021 00:00
mag. Boštjan J. Turk Problematika najema poslovnih prostorov (na splošno in v luči epidemije) Glede na aktualnost problematike poslovnih stavb in poslovnih prostorov je presenetljivo, da to področje (sicer z določenimi dopolnitvami) še vedno ureja zakon, ki je bil sprejet še v obdobju nekdanje Jugoslavije –gre za Zakon o poslovnih prostorih in poslovnih stavbah (ZPSPP) iz daljnega leta 1974. Čeprav drži, da je mogoče nekatera njegova določila dokaj neproblematično uporabljati tudi v sedanjih časih, pa nekatere njegove rešitve dejansko ne odsevajo več časa, v katerem živimo. Med take denimo spada določilo, v skladu s katerim je mogoče pogodbo za najem poslovnega prostora odpovedati le sodno, ali pa, da je odpovedni rok pri odpovedi pogodbe, sklenjene za nedoločen čas (predolgih) 12 mesecev. 12.02.2021 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Lease-back pogodba in uveljavljanje investicijske olajšave po ZDDPO-2 Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da je davčni zavezanec kupil tovorno vozilo konec decembra 2020, in sicer po nabavni vrednosti x. V letu 2021 želi davčni zavezanec isto tovorno vozilo na osnovi sell and lease-back pogodbe prodati leasing hiši, od katere ga bo nato najel nazaj. Prodajna vrednost vozila bi bila višja kot njegova nabavna vrednost. 11.02.2021 00:00
Portal FinD-INFO Ponovna uveljavitev pravice do kratkotrajne odsotnosti Z 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) se za obdobje od 5.2.2021 do 31.12.2021 ponovno uvaja pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na enak način kot je bilo to urejeno v 20. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) za obdobje od 24.10.2020 do 31.12.2020. Za obdobje med 1.1.2021 in 4.2.2021 kratkotrajne odsotnosti ni možno uveljaviti. 09.02.2021 16:00
A TAX INTERNATIONAL d.o.o. Kako pravilno knjigovodsko obravnavati državno pomoč? Vsaka državna pomoč v teh negotovih časih je dobrodošla, vendar pa ta s seboj prinaša marsikatere obveznosti, dodatna opravila in nove izzive – od izpolnjevanja vlog in zbiranja dokazil za prejem, pa vse do končnega dokazovanja upravičenosti do prejema pomoči. 09.02.2021 00:00
Portal FinD-INFO ZZZS: Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID v osnovo za nadomestila plač v breme OZZ ZZZS s tem obvestilom zaradi dodatnih vprašanj delodajalcev in programskih hiš dopolnjuje informacije z dne, 29. januar 2021 glede nevštevanja dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme OZZ. 08.02.2021 00:00
Portal FinD-INFO FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju Finančna uprava je objavila pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju. 06.02.2021 12:19