c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2021, številka 27 / letnik XIII.
 

V ponedeljek, 5. julija, so v veljavo stopile nove sprostitve omejitvenih ukrepov na področju opravljanja gostinskih in trgovinskih storitev, obratovanja igralnic ter kongresne dejavnosti.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Čas je za preverjanje poslovnih partnerjev, saj lahko na podlagi javno objavljenih podatkov precej podrobno analiziramo poslovanje vsakega poslovnega subjekta.

S 1. julijem je stopila v veljavo Uredba, ki spreminja dosedanjo davčno obravnavo povračil potnih stroškov za prevoz na delo in z dela. Prav tako je bil objavljen znesek regresa za prehrano med delom za javni sektor, ki velja od 1. julija dalje.

FURS je objavil spremembo dokumenta: Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci, z dopolnitvijo odgovora na 2. vprašanje.

Finančna uprava obvešča tudi vse zavezance, da je rok za vložitev dohodninske napovedi 2. avgust, v kolikor zavezanec na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, sicer pa je imel dohodke v letu 2020.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Povečanje nabavne vrednosti OS ali stroški vzdrževanja, Dodatek za delovno uspešnost in odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti, Obdavčitev prevoznih storitev, Uskladitev zneska regresa za prehrano od 1. 7. 2021 in Kdaj gre za zavajajoče in agresivne poslovne prakse?

V poletnem času vas vabimo k ogledu arhiva posnetkov spletnih seminarjev, ki so na voljo na portalih FinD-INFO in IUS-INFO.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Čas je za preverjanje poslovnih partnerjev    
mag. Mojca Kunšek
   
Pred kratkim je Agencija RS za javnopravne evidence in storitve objavila letna poročila gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, zadrug in društev za leto 2020. Tako so na portalu www.ajpes.si vidni rezultati poslovanja za zadnjih 5 let, kar že omogoča precej podrobno analiziranje poslovanja vsakega poslovnega subjekta.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Povečanje nabavne vrednosti OS ali stroški vzdrževanja
V povezavi z osnovnimi sredstvi v podjetju, ki jih uporabljamo za opravljanje osnovne dejavnosti, se pogosto pojavlja vprašanje oz. dilema kako umestiti določene investicije v osnovna sredstva.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Dodatek za delovno uspešnost in odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti
V pogodbi o zaposlitvi in našem internem pravilniku je napisano, da delavec lahko dobi del plače za delovno uspešnost. Naš delavec sicer ves čas dobiva plačilo za delovno uspešnost, vendar se nam dozdeva, da je nesposoben. Ali lahko delavcu podamo odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti, čeprav že dve leti dobiva plačilo za delovno uspešnost?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Pred poslanci dva zdravstvena zakonska predloga in deveti protikoronski zakon
DZ bo na redni seji obravnaval vladna predloga novele zakona o nalezljivih boleznih in zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Na poslanskih klopeh bo tudi predlog PKP9, ki prinaša tudi nove bone za pomoč turizmu, gostinstvu, športu in kulturi.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Poročanje podatkov s področja preprečevanja denarja
3. julija je začelo veljati Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki podrobneje ureja način in vsebino poročanja podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi Sklepa. Za namene poročanja je Navodilu priložen Vprašalnik PPDFT, ki vključuje inherentno tveganje in kontrolno okolje (vključuje tudi podatke o pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter njegovih namestnikih).

>> Obrestna mera zamudnih obresti
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v 2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2021, in znaša 8 odstotkov.

>> Sprejemanje daril
21. julija bo začel veljati Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki ureja način razpolaganja z darili, določanje vrednosti daril, vodenje in vsebino seznama daril, ki jih v zvezi z opravljanjem funkcije, dela, ali javne službe, ali v zvezi s svojim položajem prejemajo uradne osebe ali njihovi družinski člani, ter druga izvedbena vprašanja v zvezi s prepovedmi, omejitvami in dolžnostmi uradnih oseb pri sprejemanju daril. Bistvena novost, ki jo prinaša Pravilnik, je na novo urejeno poročanje o prejetih darilih in nadzor nad področjem daril, ki ga bo zdaj izvajala Komisija za preprečevanje korupcije.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril; veljavnost od: 21.7.2021
»  Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti; veljavnost od: 1.7.2021
»  Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev; veljavnost od: 17.7.2021 - sprememba
»  Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021; veljavnost od: 19.6.2021 - sprememba
»  Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije; veljavnost od: 3.7.2021
»  Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma; veljavnost od: 3.7.2021
»  Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor; veljavnost od: 3.7.2021
»  Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja; veljavnost od: 2.7.2021 - sprememba
»  Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 5.7.2021
»  Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 5.7.2021
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 3.7.2021
»  Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti; veljavnost od: 16.6.2021 uporaba od: 28.6.2021
»  Kolektivna pogodba časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti; veljavnost od: 3.7.2021 uporaba od: 1.6.2021 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije; veljavnost od: 2.7.2021 - sprememba
»  Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije; veljavnost od: 1.7.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 103 - 106/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Nadurno delo
Toženka je vložila pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je razsodilo, da je toženka dolžna tožnici obračunati nadomestilo za neizkoriščen letni dopust in nadurno delo ter izplačati ustrezne neto zneske. Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 131/2021) je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo. V obrazložitvi je pojasnilo, da je že prvostopenjsko sodišče pravilno ugotovilo dejansko opravljanje nadur in da praksa koriščenja nadur pri toženki ne more biti podlaga za zavrnitev tožničinega zahtevka za plačilo nadur. Odredba nadurnega dela ni pogoj za njegovo priznanje, bistveno je, da je delodajalec seznanjen z opravljanjem nadurnega dela in ga tudi dopušča. Poleg tega je sodišče pojasnilo, da delavec izgubi pravico do letnega dopusta (oz. nadomestila), če ne zahteva njegove izrabe, če obstoj nepredvidljivega vzroka ni izkazan in če na delodajalčevi strani ni razlogov za neizrabo letnega dopusta. Pomembno je, ali je imel delavec dejansko možnost, da izkoristi letni dopust, ali pa je to možnost izgubil zaradi nepredvidljivih dogodkov, pri čemer je dokazno breme, da bi delavec dopust lahko koristil ter, da ga je delodajalec poučil o možnosti koriščenja in posledici, če tega ne stori, na delodajalcu. Sodišče prve stopnje je ustrezno upoštevalo, da tožnici delovno razmerje pri toženki ni prenehalo po njeni volji ali krivdi. Takoj po podani odpovedi je zaprosila, da se ji omogoči izraba dopusta, kar je toženka pogojevala s primopredajo dela, ki jo je tožnica opravila, nato pa je takoj nastopila bolniški stalež, v katerem je bila do izteka odpovednega roka.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v juniju 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,6 %
 
- na letni ravni:   1,4 %
 
 
 
TOM v juliju 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,1 %
 
- na letni ravni:   1,18%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2021:   1.994,67 €
 
in neto plača:   1.278,89 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.983,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.274,58 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Davor Fabčič
Kako si olajšati vodenje na daljavo april 2021 59,90€ Naročilo
mag. Hermina Krajnc in Polona Gostan
Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B april 2021 59,90€ Naročilo
Mojca Müller
Novosti ZDDV-1 po 1.7.2021 maj 2021 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Kdaj gre za zavajajoče in agresivne poslovne prakse?
Skupni trg Evropske Unije ni prinesel le novih priložnosti glede širjenja poslovanja številnih podjetij v druge države članice EU, ampak tudi povečano konkurenco na številnih področjih gospodarskega udejstvovanja.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.