c S

Pojasnilo FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala

07.07.2021

FURS je izdal spremembo dokumenta: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, z dopolnitvijo 11. vprašanja in dodanima odgovoroma na 13. in 14. vprašanje.

DOHODNINA – DOHODEK IZ KAPITALA

05. 07. 2021

Obresti, dividende in dobiček iz kapitala

sprememba dokumenta


***

Več na povezavi: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, 2. izdaja, julij 2021


_________

Dopolnjeno

Vprašanje 11: Ali se pri ugotavljanju davčne osnove od dobička iz kapitala upoštevajo kot dokazilo o stroških vlaganj v nepremičnino s strani zavezanca predložen paragonski blok ali račun iz registrske blagajne, na katerem ni naveden kupec blaga?

V vrednost kapitala ob pridobitvi se všteva nabavna vrednost kapitala in zakonsko določeni stroški. Med navedene stroške se šteje tudi vrednost na nepremičnini opravljenih investicij in stroškov vzdrževanja, ki povečuje uporabno vrednost nepremičnine, če jih je plačal zavezanec.

To pomeni, da mora plačilo teh stroškov zavezanec dokazovati z dokumenti, ki se glasijo na njegovo ime oziroma mora biti iz dokumentov drugače razvidno, da je račun plačal zavezanec. Zato predložitev paragonskega bloka ali računa registrske blagajne, brez podatkov o identiteti kupca, ne zadošča zakonski zahtevi »če jih je plačal zavezanec«. Prav tako se ne priznavajo lastna vlaganja (da je zavezanec določeno delo opravil sam), saj ni izpolnjen pogoj o dejanskem plačilu stroška s strani zavezanca.

Praviloma se mora račun glasiti na zavezančevo ime. Ime mora napisati izdajatelj računa, kar pomeni, da mora biti podatek o zavezančevi identiteti, na tiskanem računu vključen med natisnjene podatke. Če izdajatelj računa izpisa identitete zavezanca ne more zagotoviti, mora to dopisati ročno in račun žigosati.

Lahko pa davčni organ v ugotovitvenem postopku upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki dokazujejo, da je zavezanec plačal znesek, naveden na računu kot npr. dokazila o najemu kredita za poplačilo obveznosti. V primeru, če je bil račun poravnan brezgotovinsko (npr. s plačilno ali kreditno kartico), bo davčni organ poleg računa upošteval tudi potrdilo o opravljeni transakciji, iz katerega bo razvidno, da je bilo plačilo poravnano z zavezančevo kartico. Davčni organ bo upošteval tudi bančni izpisek o opravljenih transakcijah s posamezno zavezančevo kartico, iz katerega je razvidno, da je znesek, ki je naveden na računu, plačal zavezanec.

Na podlagi navedenega izhaja, da mora zavezanec, katerega identiteta iz računa ni razvidna, priložiti tudi druge dokumente, ki nedvoumno dokazujejo, da je račun dejansko plačal sam.

Vprašanje 13: Kateri trenutek se šteje za pridobitev nepremičnine? Ali je to trenutek sklenitve pogodbe ali trenutek vpisa v zemljiško knjigo?

Za čas pridobitve nepremičnine se šteje datum sklenitve pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe ali dokončnosti odločbe upravnega organa, na podlagi katerih je fizična oseba pridobila kapital.

Vprašanje 14: Kako se obdavčuje prenos lastninske pravice na nepremičnini ob razdelitvi solastnine?

Delitev solastnine je neobdavčena z dohodnino od dobička z kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, kadar pride do razdelitve solastnine v naravi ter je ta v skladu s solastniškimi deleži.

V primeru, da je pri odmeri davka na promet nepremičnin ali davka na prejeto darilo ugotovljen obdavčljiv presežek, se pri odmeri dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

obdavčuje celoten delež solastnika, ki ga kot odsvojitelj v okviru razdelitve solastnine prenaša na drugega solastnika.Vir: FURS, 05. 07. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.