c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Junij 2022, številka 24 / letnik XIV.
 
Od danes so mladim na voljo digitalni boni '22 za nakup računalniške opreme. Glede na zanimanje se pričakuje unovčenje velikega števila bonov, ki jih bo mogoče koristiti do 30. novembra.

Izpostavljamo tudi napoved ECB, da namerava na julijski seji o denarni politiki ključne obrestne mere zvišati za 0,25 %.

V osrednji temi tokrat objavljamo članek Trpinčenje na delovnem mestu - mobing, v katerem izpostavljamo pojavne oblike mobinga, primere iz sodne prakse ter višino prisojenih odškodnin v primerih ugotovljenega trpinčenja na delovnem mestu.

Vlada je na čelo FURS kot v. d. imenovala Petra Gruma, ki je nasledil Ivana Simiča, ko je ta po imenovanju nove vlade odstopil. Na finančni upravi so obravnavali tudi spremembe v pojasnilih: Bonitete in Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Izvršba na regres, Slabitev spornih terjatev v javnem zavodu, Z letom 2022 davčna olajšava iz naslova vlaganj v digitalni in zeleni prehod, Do seznama zaposlenih in potrdila o številu zaposlenih tudi prek portala SPOT, Ali mi lahko odpovejo pogodbo o zaposlitvi, če se udeležim stavke in prispevek ZRS: Ste varni pred kibernetskimi vdori?

Pred poletnim odmorom vas vabimo na zadnji spletni seminar Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja z Lidijo Robnik, ki bo 22. junija. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
>> OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Trpinčenje na delovnem mestu - mobing    
Eva Zabukovec, odvetnica
   
Trpinčenje na delovnem mestu, ki je v praksi bolj poznano pod pojmi mobing (angleško: mobbing), šikaniranje, nasilje na delovnem mestu ipd., Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 4. odstavku 7. člena definira kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Do seznama zaposlenih in potrdila o številu zaposlenih tudi prek portala SPOT
Na portalu SPOT lahko delodajalci po novem na hiter in enostaven način dostopajo do potrdila o številu zaposlenih in poimenskega seznama zaposlenih.

>> Ali mi lahko odpovejo pogodbo o zaposlitvi, če se udeležim stavke
Na podlagi 90. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da se kot neutemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi štejejo začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu; vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Slabitev spornih terjatev v javnem zavodu
V prispevku predstavljamo, kako se knjiži oslabitev terjatve ter plačilo terjatve, ki smo jo predhodno slabili. Primer navajamo za javni zavod, ki je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta, ki je predpisan s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

>> Izvršba na regres
Delodajalec zaposlenim vsako leto izplača regres in sicer delno v denarni obliki, delno pa v bonih. Letos bodo zaposleni prejeli 1.100 evrov, od tega 800 evrov v denarju, in 300 evrov v bonih. Zoper enega zaposlenega imajo več upravno-izvršilnih prepovedi. Zanima jih, ali delavcu odtegnejo celoten regres (1.100 evrov) ali samo tisti del, ki ga dobi v denarni obliki?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Unovčitev digitalnih bonov pri ponudniku s sedežem izven Slovenije
Prejeli smo vprašanje, ali lahko družba s sedežem izven Slovenije pri svojem poslovanju sprejema digitalne bone. Predmetna družba je sicer identificirana za namene DDV v Sloveniji in prodaja računalniško opremo preko spletne trgovine slovenskim kupcem.

>> Z letom 2022 davčna olajšava iz naslova vlaganj v digitalni in zeleni prehod
Republika Slovenija se je, tudi na podlagi sprejete Resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, usmerila k t.i. zelenemu prehodu, ki naj bi Slovenijo do leta 2050 pripeljal do podnebne nevtralnosti.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Spremembe, ki jih prinaša Zakon o katastru nepremičnin
Zaradi zagotavljanja učinkovitejših in kakovostnejših storitev na Geodetski upravi prenavljajo informacijski sistem za vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc. Stare informacijske rešitve so namreč tehnološko zastarele in ne omogočajo uvedbe elektronskega poslovanja in izvedbo posodobljenih procesov evidentiranja nepremičnin, ki jih je predpisal nedavno sprejet Zakon o katastru nepremičnin (ZKN).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 80 - 81 /2022
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
10. junij 2022 Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi 
 
25. junij 2022 Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost) 
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Vlada je dobila sezname o zaposlitvah javnih uslužbencev. Kaj sledi?
Vlada je po prvi seji 1. junija sprejela sklep, da morajo vsa ministrstva, organi v sestavi in vladne službe do 7. junija pripraviti poimenske sezname vseh zaposlitev ali premestitev med 1. januarjem 2020 in 1. junijem 2022. Po besedah vladnega urada za komuniciranje so vsa ministrstva že posredovala te sezname, v katerih so med drugim zapisani še podatki o nazivih, plačnih razredih in vrsti zaposlitve. Zadevo bo prevzelo ministrstvo za javno upravo, ki bo na osnovi prejetega gradiva v 60 dneh pripravilo končno poročilo, še pojasnjujejo na Ukomu.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Vnaprejšnja dokazna ocena pri odmeri dohodnine
Pri tožnici je bil opravljen davčni inšpekcijski nadzor davkov od dohodkov fizičnih oseb, v katerem je davčni organ opravil analizo prilivov in odlivov na račune pri bankah in glede na večje število pologov gotovine tožnico pozval k pojasnitvi izvora sredstev. Tožnica je podala dokazni predlog za zaslišanje moža, sinov in sorodnice, ki pa mu davčni organ ni sledil. Po njegovem mnenju predlagane priče ne bi izpovedale drugače zaradi močnega motiva, da potrdijo navedbe, zato je dokaz štel kot neustrezen in ga ni izvedel. Ministrstvo za finance kot pritožbeni organ je pritožbo tožnice zavrnilo. Po presoji Upravnega sodišča pa prvostopenjski in pritožbeni organ predlaganega dokaznega predloga za zaslišanje nista zavrnila iz zakonsko dopustnih razlogov. Že iz besedila določbe 77. člena ZDavP-2 izhaja, da nelistinski dokazi, kot npr. zaslišanje stranke ali priče niso izključeni, na kar kaže dikcija navedene določbe, da se trditve „praviloma“ dokazujejo z naštetimi listinskimi dokazi. Ker so bila pri odločanju bistveno kršena pravila postopka in posledično dejansko stanje ni bilo popolno ugotovljeno, je sodišče z UPRS sodbo I U 878/2018-15 tožbi ugodilo, izpodbijano odločbo odpravilo ter zadevo vrnilo istemu organu v ponovni postopek.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2022:   2.007,92 €
 
in neto plača:   1.306,68 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.953,10 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.261,22 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedani spletni seminar in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja 22. 06. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> ZRS: Ste varni pred kibernetskimi vdori?
Dobre plati informacijske tehnologije, ki se je v času pandemije koronavirusa izkazala za nepogrešljivo, žal spremljajo tudi številne nevarnosti. Z rastjo uporabe interneta in različnih digitalnih orodij so se povečale tudi možnosti za kibernetske napade, ki jih spletni goljufi s pridom izkoriščajo.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.