c S
FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin 10.06.2022 Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin, 6. izdaja, junij 2022.

DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN

3. 6. 2022

Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin, 6. izdaja, junij 2022

 

Vir: FURS, 3. 6. 2022

_________________________

Podrobneje o dopolnitvah:


Vprašanje 19: Obdavčitev prenosa nepremičnin v sklopu prenosa podjetja oziroma dela podjetja z davkom na promet nepremičnin

V zvezi s prenosom podjetja ali dela podjetja, ko so izpolnjeni pogoji iz 10. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 in se šteje, da dobava blaga ni bila opravljena ter se tako DDV ne obračuna, je bilo dosedanje stališče davčnega organa, da se, če gre za odplačen promet nepremičnin, odmeri davek na promet nepremičnin.

Na podlagi odločbe pritožbenega organa, iz katere izhaja drugačno stališče glede davčne obravnave odplačnega prometa nepremičnin v sklopu prenosa podjetja oziroma dela podjetja, se spreminja dosedanje stališče Finančne uprave RS, kot sledi v nadaljevanju:

Davek na promet nepremičnin se na podlagi 3. člena Zakona o davku na promet nepremičnin - ZDPN-2plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice po zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja. Za promet nepremičnin se šteje vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini. Nadalje je v 4. členu ZDPN-2  določeno, da se za prenos nepremičnin po tem zakonu ne šteje prenos lastninske pravice na nepremičninah, od katerega je bil obračunan DDV.

V skladu z 19. členom Direktive sveta Evropske unije U 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV in razlago Sodišča Evropske unije glede pojma »prenosa celotnih sredstev podjetja ali delov sredstev podjetja« (npr. sodba št. C-497/01, Zita Modes, točka 40), ZDDV-1 v 10. členu določa, da se pri prenosu podjetja ali dela podjetja na drugega davčnega zavezanca, ne glede na to, ali gre za odplačni ali neodplačni prenos ali kot vložek v podjetje, šteje, da dobava blaga ni bila opravljena. V takšnem primeru se za potrebe DDV prevzemnik tako šteje za pravnega naslednika prenosnika. Zakon nadalje določa, da mora  prevzemnik, ki uporablja prevzeta sredstva za druge namene kot za tiste, za katere ima pravico do odbitka DDV, plačati DDV v skladu z določbami tega zakona, ki veljajo za obračun DDV od uporabe blaga in storitev za zasebne namene.

Prenos podjetja ali dela podjetja po 10. členu ZDDV-1 sam po sebi tako ne predstavlja transakcije, ki bi bila izven sistema DDV, niti ni zanj določena davčna oprostitev, pač pa gre za poenostavitev postopka, zaradi katere prodajalec (prenositelj podjetja) ni dolžan obračunati DDV, ki ga ima kupec (pridobitelj podjetja) pravico odbiti kot vstopni DDV. Zakonodajalec v tovrstnih primerih tako prevzemnika podjetja ali dela podjetja obravnava enako kot davčnega zavezanca, ki je pri nabavi blaga uveljavil pravico do odbitka vstopnega DDV. Prenos podjetja ali dela podjetja je tako treba v smislu 10. člena ZDDV-1 v zvezi z obračunom davka na promet nepremičnin upoštevati kot prenos lastninske pravice na nepremičnini, od katere je bil obračunan DDV.

Ker gre z vidika DDV za poenostavitev obračunavanja DDV in ne davčno oprostitev plačila DDV, za obračun davka na promet nepremičnin v skladu z določbo 4. člena ZDPN-2 ni pravne podlage.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.