c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2021, številka 30 / letnik XIII.
 

Slovenski predlog Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki je podlaga za črpanje sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost NextGenEU, je tudi uradno potrjen na Svetu EU.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek: Koriščenje interventnih ukrepov je možno le ob izvajanju ustrezne glavne dejavnosti, v katerem podrobneje pojasnjujemo koriščenje pomoči za nekatere poslovne subjekte na podlagi zadnjega paketa ukrepov.

FURS po napornem letu uvaja davčne počitnice, zavezance pa obveščajo, da se iztekata roka za doplačilo dohodnine in vložitev dohodninske napovedi.

Na ministrstvu za finance so v vladno proceduro poslali nov predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Gre za nov poskus preureditve DDV, ki je manj obsežen kot prvotni, uveljavljen pa naj bi bil 1. januarja 2022.

Po julijskem zasedanju je jasno, da bodo obrestne mere nizke še dolgo, saj je ECB spremenila napoved o prihodnji usmeritvi denarne politike in s tem nakazala, da bo nadaljevala izrazito spodbujevalno denarno politiko.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Evidentiranje bonitete pri plači, DDV pravila dobav blaga in storitev v ZK po 1. januarju 2021, Napotitev delavca na izobraževanje v času bolniškega staleža, Posodobljena pojasnila glede povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ZNUPZ - nevštevanje novih dodatkov v osnovo in Podjetniško premoženje zakoncev.

Želimo vam prijetne poletne dni in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Koriščenje interventnih ukrepov je možno le ob izvajanju ustrezne glavne dejavnosti    
mag. Mojca Kunšek
   
Kot navedeno v članku Z novim interventnim zakonom zagotovljena predvsem dodatna pomoč dejavnostim z omejenim delovanjem lahko nekateri poslovni subjekti na podlagi zadnjega paketa ukrepov oz.  Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) koristijo v zakonu navedene pomoči, če delujejo na področju dejavnosti, ki jih ZIUPGT navaja.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Evidentiranje bonitete pri plači
Nekatera podjetja pri nagrajevanju delavcev ali zaradi zagotavljanja boljšega delovnega okolja zaposlenemu namenijo nekatere službene ugodnosti - bonitete.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Napotitev delavca na izobraževanje v času bolniškega staleža
Sem v bolniškem staležu zaradi nesreče pri delu, a me je delodajalec napotil na izobraževanje, ki je v njegovem interesu. Ali imam prav, da gre za kršitve mojih pravic, če moram na izobraževanje med bolniškim staležem?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV pravila dobav blaga in storitev v ZK po 1. januarju 2021
S 1. januarjem 2021 se Združeno Kraljestvo obravnava kot tretja država pri določanju DDV obravnave. V članku pojasnjujemo kakšna so pravila, kakšne so obveznosti poročanja in s kakšnimi izzivi se zavezanci soočajo pol leta po uveljavljenem Brexitu.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Nov poskus preureditve DDV
Potem ko je na julijski seji DZ-ja predlaganim spremembam > zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) zmanjkal le en glas podpore in so končale zakonodajno pot, so na ministrstvu za finance v obravnavo v vladno proceduro že poslali predlog nove novele zakona.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Javno naročanje
1. januarja 2022 bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki zvišujejo mejne vrednosti za naročila male vrednosti, in sicer s sedanjih 20.000 evrov na 40.000 evrov, pri gradbenih projektih pa s 40.000 evrov na 80.000 evrov. Poleg tega ponudnikom ne bo več treba prilagati izjav o nekaznovanosti, naročnik bo lahko lažje izločal neobičajno nizke ponudbe, poenostavlja se poročanje pri okvirnih sporazumih, zakon pa tudi širi nabor prekrškov.

Sodelovanje članov zadruge na občnem zboru
Spremembe in dopolnitve > Zakona o zadrugah (ZZad), ki bodo začele veljati 7. avgusta, omogočajo sodelovanje in glasovanje članov zadruge na občnem zboru, tako da se nanj prijavijo s sredstvi elektronske identifikacije ter se jim v teh primerih omogoča podpis zapisnikov s kvalificiranim elektronskim podpisom. Poleg tega se zadrugam omogoča, da lahko pridobijo status zadruge s posebnim pomenom, ki je namenjen predvsem zadrugam, ki poleg svoje osnovne funkcije opravljajo tudi naloge povezovanja in zagotavljanja družbenih oz. drugih storitev na svojem geografskem območju.

Trg finančnih instrumentov
Spremembe in dopolnitve > Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki bodo začele veljati 11. avgusta, v slovenski pravni red prenašajo štiri direktive EU. Novela med drugim določa nov bonitetni režim v zvezi z upravljanjem tveganj, poročanjem in razkritji ter pravili o prejemkih za investicijska podjetja, ter izdajanje dovoljenj izvajalcem storitev sporočanja podatkov in njihov nadzor prenaša na Evropski organ za vrednostne papirje in trge.

Prijava stalnega in začasnega prebivališča - novo
Novela > Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) je uvedla krajevno pristojnost za prijavo stalnega in začasnega prebivališča. Od 27. junija 2021 dalje tako velja, da je za prijavo stalnega in začasnega prebivališča ter za določitev naslova za vročanje pristojna upravna enota na območju katere posameznik prijavlja stalno ali začasno prebivališče.

Novela Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A)
V Uradnem listu št. 119/2021, z dne 20. julija 2021 so bile objavljene spremembe in dopolnitve > Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki v slovenski pravni red prenašajo Direktivo 2018/957/EU.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2); veljavnost od: 11.8.2021, uporaba od: 8.7.2022
    • Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP); veljavnost od: 11.8.2021 - sprememba
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1); veljavnost od: 11.8.2021 - sprememba
    • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 1.1.2022 - sprememba
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 7.8.2021 - sprememba
    • Zakon o zadrugah (ZZad); veljavnost od: 7.8.2021 - sprememba
    • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE); veljavnost od: 7.8.2021
    • Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ); veljavnost od: 7.8.2021
    • Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP); veljavnost od: 7.8.2021
    • Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1); veljavnost od: 22.8.2021 - sprememba
    • Pravilnik o priznani obrestni meri; veljavnost od: 28.7.2021 - sprememba
    • Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021; veljavnost od: 28.7.2021
    • Uredba o zelenem javnem naročanju; veljavnost od: 7.8.2021 - sprememba
    • Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence; veljavnost od: 24.7.2021 - sprememba
    • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede; veljavnost od: 7.8.2021 - sprememba
    • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje; veljavnost od: 24.7.2021 - sprememba
    • Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; veljavnost od: 24.7.2021 - sprememba
    • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 26.7.2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 26.7.2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 26.7.2021
    • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 23.7.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 120 - 123/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Vrednost kapitala ob odsvojitvi
Tožnik je vložil tožbo na Upravno sodišče zoper odločbo o zavrnitvi pritožbe na odmero davka, v kateri se pritožbeni organ strinja z na prvi stopnji ugotovljenim dejanskim stanjem glede vrednosti družbe A. d.o.o. ob odsvojitvi. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da je dobiček, ki se obdavčuje v obravnavanem primeru, pozitivna razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi (in ne dobiček iz bilance družbe), kapital pa je v tem primeru tožnikov poslovni delež v družbi, ki ga je odsvojil (in ne kapital iz bilance družbe). Ali so preneseni dobički in dobički tekočih let ostali v družbi v njenem kapitalu, v obravnavanem primeru zato samo po sebi ni relevantno.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2021:   2.007,80 €
 
in neto plača:   1.286,61 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.004,00 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.285,49 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike maj 2021 79,90€ Naročilo
Natalija Kunstek
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja davka na dodano vrednost junij 2021 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Podjetniško premoženje zakoncev (kaj se všteva, kako se deli v primeru razveze, ipd.)
Sklenitev zakonske zveze (prav tako pa tudi obstoj zunajzakonske skupnosti) spremeni marsikaj tudi na premoženjskem področju. Medtem ko ima premoženje enega od partnerjev pred sklenitvijo zakonske zveze status tako imenovanega posebnega premoženja, pa pridobi premoženje, ki ga zakonca ustvarita od sklenitve zakonske zveze dalje, status skupnega premoženja.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.