c S
Koriščenje interventnih ukrepov je možno le ob izvajanju ustrezne glavne dejavnosti 28.07.2021

Kot navedeno v članku Z novim interventnim zakonom zagotovljena predvsem dodatna pomoč dejavnostim z omejenim delovanjem lahko nekateri poslovni subjekti na podlagi zadnjega paketa ukrepov oz.  Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) koristijo v zakonu navedene pomoči, če delujejo na področju dejavnosti, ki jih ZIUPGT navaja.

Pri tem pa zakonske določbe pogojujejo koriščenje pomoči glede na:

ZIUPGT določa namreč različna pravila glede uveljavljanja posameznega ukrepa pomoči glede na izvajanje dejavnosti. Tako lahko poslovni subjekti koristijo ukrep pomoči v obliki:

  1. turističnih bonov iz leta 2020, če je poslovni subjekt v skladu z 8. členom ZIUPGT vpisan v PRS, izvaja zakonsko navedene dejavnosti in je vpisan v Register nastanitvenih obratov (RNO) na dan unovčitve bona (sprememba glede na lanskoletne pogoje koriščenja bona),
  2. bonov iz leta 2021 za področje gostinstva, turizma, športa in kulture, če je ponudnik v skladu s 43. členom ZIUPGT vpisan v PRS in izvaja kot glavno dejavnost eno izmed navedenih dejavnosti na dan unovčitve bona.

Podrobnejše informacije v zvezi z unovčevanjem bonov so na voljo na spletni strani Finančne uprave RS (FURS): Turistični BON in BON21. Nadzor nad koriščenjem bonov izvajata FURS in Tržni inšpektorat, na omenjeni spletni strani pa FURS tudi pojasnjuje kako lahko na portalu eDavki preverite, ali je upravičen ponudnik storitve za unovčitev bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (BON21). Predvidoma se obe vrsti bona lahko koristita do 31. decembra 2021.

  1. financiranje regresa za letni dopust za leto 2021, če je vlagatelj v skladu s 27. členom ZIUPGT bil vpisan v PRS do 31. maja 2021 in če kot glavno dejavnost opravlja eno izmed naštetih dejavnosti na dan uveljavitve zakona t.j. 14. julij 2021. Pri tem velja izpostaviti, da mora vlagatelj - pravna ali fizična oseba z dejavnostjo, poleg pogoja dejavnosti, na dan 14. julij 2021 zaposlovati vsaj eno osebo in v izjavi, ki jo predloži FURS od 1. do 30. septembra 2021 dokazati, da je upad prihodkov od prodaje več kot 20 %.
  2. delnega povračila organizacije srečanj in dogodkov, če je upravičenec vpisan v PRS in ima registrirano eno izmed naštetih dejavnosti navedenih v 34. členu ZIUPGT na dan oddaje vloge za povrnitev stroškov odpovedi ali omejene izvedbe dogodka načrtovanega med 1. avgustom in 31. decembrom 2021.
  3. denarnih povračil filmski in avdiovizualni industriji, če je upravičenec v skladu z 39. členom ZIUPGT vpisan v PRS in ima registrirano dejavnost 59.110 ali 59.120 na dan oddaje vloge.

Pri opredelitvi glavne dejavnosti je potrebno izhajati iz določb 13. člena Uredbe o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, ki določa, da je glavna dejavnost tista dejavnost s katero poslovni subjekt ustvarja pretežni del dodane vrednosti. Če podatka o dodani vrednosti ni, pa se namesto tega upošteva dejavnost, s katero ustvarja največ prihodka ali zaposluje največje število oseb.

Samostojni podjetnik vloži prijavo za spremembo glavne dejavnosti na točki SPOT ali preko portala SPOT. Pri tem velja opozoriti, da mora ob spremembi glavne dejavnosti upoštevati tudi določbe 12. člena Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), na podlagi katerih mora firma (ime) vsebovati oznako, ki nakazuje dejavnost, ki jo opravlja. Kot opozarja Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki odloča o vlogah s.p., mora podjetnik hkrati s spremembo glavne dejavnosti spremeniti tudi firmo s.p., če le-ta po spremembi glavne dejavnosti ne bi bila več ustrezna.

Tudi gospodarska družba vloži prijavo za spremembo glavne dejavnosti na točki SPOT. Dejavnost mora biti navedena v aktu o ustanovitvi. Če ta pogoj ni izpolnjen, mora spremeniti tudi akt o ustanovitvi, o čemer odloča sodišče. Tudi v tem primeru je potrebno upoštevati določbe 12. člena ZGD-1, saj mora firma vsebovati oznako, ki nakazuje dejavnost, ki jo družba opravlja. Pri tem velja izpostaviti, da enostavne spremembe družbe uredijo preko SPOT točk oz. portala SPOT, vse zahtevnejše spremembe vpisa sprememb v PRS pa izvedejo s pomočjo notarja. Prijava za spremembo dejavnosti v PRS, ki je že navedena v aktu o ustanovitvi ali le sprememba kontaktnih podatkov pa se tako lahko vloži na točki SPOT.

Drugi poslovni subjekti (društva, sindikati, nosilci dopolnilne dejavnosti, itd.) lahko prijavo za spremembo glavne dejavnosti vložijo osebno ali po pošti. Če je prijava podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pa jo lahko pošljejo po elektronski pošti na e-naslov izpostave AJPES. Predlog za spremembo glavne dejavnosti mora upoštevati merila za določitev glavne dejavnosti. Prav tako mora biti dejavnost navedena v aktu o ustanovitvi oziroma mora dovoljenje za njeno opravljanje izhajati iz akta registrskega organa, ki odloča o izpolnjevanju pogojev za opravljanje določene dejavnosti pri posamezni vrsti poslovnega subjekta. Če pogoj ni izpolnjen, mora poslovni subjekt spremembo najprej urediti pri registrskem organu (npr. društva morajo spremembo dejavnosti najprej urediti na upravni enoti).

Nadzor nad navedenimi zakonskimi določbami izvaja FURS, ki bo preverjal tudi vrsto in obdobje izvajanja glavne dejavnosti. Za nepravilnosti pri koriščenju bonov so na primer za pravne osebe zagrožene kazni od 5.000 do 50.000 evrov, za prekršek pa je lahko kaznovan tudi upravičenec do bona, če ga prenese na drugo osebo v nasprotju z zakonskimi določbami in sicer v znesku od 200 do 600 evrov. Glede na to, da SPOT točke v teh dneh prejemajo številne vloge za spremembo glavne dejavnosti pa velja izpostaviti, da FURS podatke o spremembah v PRS prevzema enkrat dnevno, zato je morebiten vpliv spremembe glavne dejavnosti na portalu eDavki razviden naslednji dan po opravljeni spremembi.


Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.