c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2018, številka 50 / letnik X.
 

Poleg splošne olajšave, do katere so upravičeni vsi zavezanci za plačilo dohodnine, je v Sloveniji najbolj pogosto uveljavljena posebna olajšava za vzdrževane družinske člane, ki jo podrobneje določa 115. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Druga možnost za znižanje osnove za obračun dohodnine pa je olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jo ureja 117. člen ZDoh-2. Kako izkoristiti to olajšavo z dodatnim vplačilom na pokojninski račun, si preberite v današnji osrednji temi.

Zneski olajšav in lestvica za odmero dohodnine niso več objavljeni v obliki podzakonskega akta, temveč FURS vsako leto izda obvestilo: Dohodninska lestvica in olajšave za leto 2018.

Želimo vam vse dobro in vas vabimo k pregledu tedenskih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Še je čas, da si znižate dohodnino    
mag. Mojca Kunšek
   
Do konca leta nas loči še nekaj dni in še je čas, da si z dodatnim vplačilom na pokojninski račun znižate osnovo za obračun dohodnine.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Dohodnina in prispevki od prejemka iz delovnega razmerja
Avtorica članka obravnava vprašanje, ali se od prejemka zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka oziroma odškodnine za neizkoriščene dneve tedenskega počitka - do katere je delavec oziroma javni uslužbenec upravičen zato, ker mu je bila kršena pravica do tedenskega počitka, ki mu pripada po zakonu, in je moral na dneve, ko bi moral biti prost, opravljati delo na misiji, ki jo je prisodilo delovno sodišče - obdavčena ali ne, in če je, kako je obdavčena.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Aktiviranje osnovnega sredstva, ki ga bomo odplačevali postopoma in dobivali račune postopoma
Navajamo primer knjižbe na primeru vgradnje sistema hlajenja po celotni zgradbi. Izvajalec bo izvedel posodobite, v pogodbi pa smo se dogovorili, da smo 10 % vrednosti investicije plačali takoj, ostalih 90 % vrednosti pa bomo odplačevali v enakomernih obrokih v naslednjih 24 mesecih. Izvajalec nam bo sproti izstavljal račune. Oprema bo usposobljena za uporabo preden bomo začeli postopoma odplačevati preostalih 90 % vrednosti investicije. Vprašanje je, kako aktivirati osnovno sredstvo - opremo v trenutku, ko bo le ta usposobljena za uporabo, glede na to, da bomo račune dobivali postopoma, tako kot teče investiranje?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Darila ob novem letu
Vsako leto se ob koncu leta srečujemo z istim problemom: kako pravilno obravnavati darila zaposlenim ob novem letu, darila njihovim otrokom, darila poslovnim partnerjem, pogostitve ipd. Do kakšne višine so ta darila neobdavčena? So ti stroški davčno priznani? Lahko odbijamo DDV od teh stroškov?

S 1. januarjem 2019 se začne uporabljati novela ZDDV-1J
Z novelo ZDDV-1J se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive Sveta (EU) 2016/1065 in nekatere določbe Direktive Sveta (EU) 2017/2455. S tem se uvaja enotna evropska obravnava kuponov z vidika DDV in odpravljajo določene administrativne ovire pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci v drugih državah članicah. Odpravljajo se tudi nekatera druga administrativna bremena.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Odbor za finance odpravil omejitve pri socialnih transferjih
Odbor DZ za finance je za obravnavo na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o izvrševanju proračuna, s katero bo lahko 1. januarja izvrševanje državnega proračuna nemoteno steklo. Zaradi nekaterih med letom prevzetih dodatnih obveznosti novela predvideva nekaj prihrankov, a ne več tudi pri socialnih transferjih.

Izplačila višjih zneskov zaradi napredovanj v višji plačni razred
Odbor DZ za notranje zadeve je brez glasu proti za obravnavo na plenarni seji DZ pripravil dopolnjen predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Določa, da vsi javni uslužbenci in funkcionarji v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred oz. naziv, dobijo pravico do izplačila s 1. decembrom.

Z rebalansom do 0,3-odstotnega presežka v proračunu
Vlada je sprejela spremembe odloka za pripravo proračunov javnih blagajn, s katerimi predlaga dvig zgornje meje odhodkov državnega proračuna za leto 2019 z veljavnih 9,70 milijarde evrov na 10,16 milijarde evrov. Proračunski presežek naj bi dosegel 0,3 odstotka BDP.

Vlada s predlogom zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah
Vlada je prejšnji teden določila besedilo predloga zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, ki bo skladno z evropsko direktivo določil pravila za postopke za podeljevanje koncesij za gradnje in koncesij za storitve. Ker Slovenija direktive še ni prenesla, je Evropska komisija aprila letos proti njej vložila tožbo.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Davek od dohodkov pravnih oseb
7.12.2018 so bile objavljene spremembe in dopolnitve > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki bodo začele veljati 1.1.2019. Z novelo se v slovenski pravni red delno prenaša Direktiva Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. Novi 2.a člen določa splošno pravilo o preprečevanju zlorab, ki se uporabi takrat, ko vsa druga pravila določena v zakonu, ne preprečijo pridobitve davčne ugodnosti na nepristen način, posledica njegove uporabe pa bo obdavčenje brez priznanja davčne koristi oz. ugodnosti, ki je bila pridobljena s prakso izogibanja davku. Poleg tega je dodano novo poglavje, ki določa definicijo nadzorovane tuje družbe ter obravnavo in izračun njenega dohodka.

Stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti
8.12.2018 so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), katerih predlagatelj za sprejem je bil Državni svet. Poglavitna rešitev zakona je vzpostavitev pravne podlage za dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem države ter predvsem samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2018 in sprejetje ter dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019, tudi če postopki za sprejem in spremembo omenjenih dokumentov niso bili začeti pred uveljavitvijo ZSPDSLS-1, torej pred 10.3.2018 (primerjalnik 96. člena - prehodno obdobje).

Realizacija dogovorov s sindikati
8.12.2018 je začela veljati sprememba > Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, ki sledi Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev in Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, s katerima so se dogovorili tudi o povišanju plač. Vsi zaposleni v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev bodo pridobili najmanj en plačni razred, nekaterim se bodo plače izboljšale za dva, tri ali celo štiri plačne razrede. Višji bodo dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo ter za deljen delovni čas. Poleg jubilejne nagrade za 30 let se uvaja tudi jubilejna nagrada za 40 let v enaki višini, višja bo odpravnina ob upokojitvi. Zaposleni z minimalno ali nižjo plačo pa bodo decembra prejeli še poračun za višji regres v višini dobrih 200 evrov bruto. Predvidena je postopna uveljavitev dvigov, s 1.1.2019 prvi plačni razred povišanja, s 1.11.2019 drugi, tretji plačni razred povišanja pa s 1.9.2020.

Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
19.12.2018 bo začel veljati Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki spreminja Prilogo 9 - Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih in navodilo iz Priloge 10. Obrazca se uporabljata za izplačila dohodkov za obdobja od 1.1.2019, do takrat pa se še uporabljata stari prilogi.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
» Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije; veljavnost od: 7.12.2018
» Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije; veljavnost od: 7.12.2018
» Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije; veljavnost od: 7.12.2018
» Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND); veljavnost od: 8.12.2018 - aneks
» Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS); veljavnost od: 8.12.2018 - aneks št. 12
» Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks št. 4
» Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti - tarifni del; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks št. 3
» Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks
» Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks
» Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks
» Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks
» Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks
» Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost - tarifni del; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks št. 3
» Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost - tarifni del; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks št. 3
» Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks
» Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora - tarifni del; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks št. 3
» Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks št. 3
» Kolektivna pogodba Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije - tarifni del; veljavnost od: 8.12.2018 - aneks št. 3

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 79 in 80
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Znane prve prejemnice sredstev za brezplačni dostop do spleta
Evropska komisija je nedavno objavila izid prvega poziva pobude WiFi4EU za brezplačni dostop do brezžičnega interneta na javnih mestih. Na prvi poziv je prispelo tudi 125 vlog slovenskih občin, od katerih jih bo bon za vzpostavitev omenjene povezave v višini 15.000 evrov dobilo 89. Komisija je za prvi razpis namenila skupaj 42 milijonov evrov.

Slovenija naj v dobrih časih pospeši ukrepanje za prihodnost
Gospodarske razmere v Sloveniji so dobre, država vstopa v šesto leto rasti BDP, trenutne dobre čase pa je treba izkoristiti za pospešitev strukturnih ukrepov, ki bodo omogočili dolgoročno krepitev blaginje, je ob koncu dvotedenske misije Mednarodnega denarnega sklada (IMF) v Sloveniji poudaril vodja misije Bernardin Akitoby.

Stroški dela v tretjem četrtletju višji
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v Sloveniji so bili v tretjem četrtletju letos po začasnih podatkih povprečno za 1,8 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Pri tema so se plače za dejansko opravljeno delovno uro obdobju zvišale za 2,2 odstotka, je prejšnji teden objavil državni statistični urad.

Program odkupovanja obveznic ni v nasprotju s pravnim redom EU
Program odkupovanja obveznic, ki ga je z namenom spodbujanja inflacijskih pritiskov in podporo gospodarskemu okrevanju marca 2015 začela izvajati Evropska centralna banka (ECB), ne presega mandata ECB in ne krši prepovedi monetarnega financiranja držav, je presodilo Sodišče EU, na katerega se je obrnilo nemško ustavno sodišče.

Slovenski delodajalci še vedno z najbolj optimističnimi obeti
Slovenski delodajalci imajo že drugo zaporedno četrtletje najbolj optimistične zaposlitvene obete v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika. V panogah trgovine na drobno in debelo ter rudarstva in kamnin so napovedi zaposlovanja najmočnejše v zadnjih osmih letih, kaže raziskava družbe Manpower.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Predpostavke pogodbene odškodninske obveznosti
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo, v kateri je sodišče prve stopnje nejasno opredelilo naravo terjatve. Ne strinja se namreč, da gre za posebno odškodninsko terjatev, glede katere ni treba ugotavljati elementov odškodninske odgovornosti. Višje sodišče (VDSS Sodba Pdp 423/2018) je pritožbi delno ugodilo in v obrazložitvi navedlo, da čeprav sodišče prve stopnje ni posebej razlogovalo o elementih odškodninske obveznosti, je v dejanskih ugotovitvah izpodbijane sodbe vendarle dovolj podlage za zaključek, da so podane predpostavke pogodbene odškodninske obveznosti. Te so protipravnost (kršitev pogodbe), škoda ter vzročna zveza med kršitvijo pogodbe in škodo po načelu naravne vzročnosti. Tudi niso utemeljene pritožbene navedbe, da sta misijski dopust in možna odsotnost v trajanju 96 ur enakovredno nadomestilo za morebitne neizrabljene dneve tedenskega počitka. Gre za različne institute. Prav tako sklicevanje na specifike vojaške službe v tujini ne more vplivati na drugačno odločitev od izpodbijane.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2018:   1.632,88€
 
in neto plača:   1.062,03€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.651,04€
 
in neto plača za tromesečje:   1.072,20€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Ivan Kranjec
Bonitete in dohodki v naravi november 2018 29,90€ Naročilo
Natalija Kunstek
Spremembe ZDDV-1 v letu 2019 december 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.