c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2020, številka 27 / letnik XII.
 

Z julijem so javni uslužbenci znova upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivno pogodbo za javni sektor, saj se izteka ukrep, ki je to omejeval. Več o tem pa v osrednji temi današnjega tednika: S 1.7.2020 se znova vrača redna delovna uspešnost za javne uslužbence.

FURS je včeraj poslal zavezancem tretji sveženj informativnih izračunov dohodnine in obvešča, da bo pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2019 za 2. tranšo izvedel pobote, kar nekaj zavezancev pa ima preplačila DDPO in DohDej, kot posledica plačil v višini obrokov akontacije v mesecu aprilu in maju 2020, zato poziva, da za te obroke plačajo le morebitno razliko. Prav tako je predvidena odložitev rokov za poročanje o čezmejnih aranžmajih, saj pandemija COVID-19 povzroča velike težave številnim finančnim institucijam in osebam, ki so dolžne poročati o čezmejnih aranžmajih. FURS obvešča tudi, da je mogoča le oddaja nove sheme obrazcev DDV-O in VIES-KP.

Izpostavljamo najbolj brane članke na portalu: Vlada sprejela PKP4, Izračunavanje sorazmernega dela letnega dopusta in izplačilo regresa, Kaj je prikrito delovno razmerje?, Razporejanje skrajšanega polnega delovnega časa in Knjiženje predčasnega prenehanja pogodbe o poslovnem najemu.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Redna delovna uspešnost v javnem sektorju s 1. julijem 2020    
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka
   
4. člen > Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) določa, da ne glede na 22. in 22.a člen > Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) javnim uslužbencem oziroma javnim uslužbenkam in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, po tem datumu, s 1. julijem 2020, pa je izplačilo redne delovne uspešnosti spet mogoče.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Razporejanje skrajšanega polnega delovnega časa
Tedenski obseg zagotovljenega dela s pisno odredbo zaposlenega je lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalci uveljavljate subvencijo za skrajšani polni delovni čas.

Izračunavanje sorazmernega dela letnega dopusta in izplačilo regresa
Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se v praksi pojavljajo različna mnenja in stališča glede štetja mesecev zaposlitve.

Regres pripada tudi vključenim v interventne ukrepe
S 1. julijem se izteka čas, do katerega je delodajalec dolžan zaposlenim izplačati regres za letni dopust za tekoče leto. Kljub koronavirusni krizi letos ni nič drugače, saj interventni ukrepi niso z ničemer posegli v ureditev te pravice. Inšpektorat RS za delo zato med drugim izvaja tudi poostren nadzor nad izplačilom regresa.

Kaj je prikrito delovno razmerje?
V praksi se prikrita delovna razmerja pojavljajo predvsem v obliki študentskega dela, pogodbe o delu ter poslovnega sodelovanja s samozaposlenimi osebami. Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca o odpravi kršitve ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem, kot to izhaja iz drugega odstavka 200. člena ZDR-1.

IZ SODNE PRAKSE: Povračilo stroškov za prevoz na delo
Povračilo stroškov za javni prevoz v kombinaciji primestnega in mestnega avtobusa je mogoče le, če razdalja od avtobusne postaje, to je kraja, kamor se tožnica pripelje s primestnim avtobusom, do delovnega mesta znaša več kot dva kilometra.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2019 – 2. tranša
FURS obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2019, da bodo 8. 7. 2020, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 6. 7. 2020.

Oddaja nove sheme obrazcev DDV-O in VIES-KP
FURS obvešča, da so onemogočili oddajo DDV-O in VIES-KP po stari shemi.

FURS poslal tretji sveženj informativnih izračunov dohodnine tokrat za samozaposlene
FURS je v tretjem svežnju z datumom odpreme 30. 6. 2020 vključil zlasti fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Zavezanci jih lahko pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih v prvih dneh meseca julija.

Preplačila DDPO in DohDej v mesecu aprilu in maju 2020
FURS ugotavlja, da je kar nekaj zavezancev, pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v mesecu maju in juniju 2020 plačevalo zneske v višini obroka akontacije DDPO in DohDej za tekoče leto, čeprav so bili na podlagi 62. člena ZIUZEOP oproščeni plačila akontacije. Zato naj zavezanci, ki so preplačali akontacijo davka na dobiček in imajo sedaj davčni plus, plačajo samo razliko.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Knjiženje predčasnega prenehanja pogodbe o poslovnem najemu
Imamo dolgoročno najemnino po MSRP 16, ki se je predčasno končala (dva meseca prej, kot je bilo predvideno z amortizacijskim načrtom). Pravica do uporabe sredstva ima sedanjo vrednost 2.000 EUR, kratkoročne obveznosti so v višini 2.320 EUR. Na strani dolgoročnih obveznosti ni stanja, ker je konec leta bilo preneseno na kratkoročne obveznosti.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada sprejela PKP4
Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ter ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predlog zakona nadomešča v sredo na vladi sprejet predlog novele PKP3.

Vlada za koriščenje turističnih bonov pri vseh registriranih ponudnikih nastanitev
Vlada predlaga, da se s četrtim protikoronskim zakonom koriščenje turističnih bonov omogoči pri vseh ponudnikih nastanitev, ki imajo registrirano dejavnost in katerih obrat je vpisan v register. Prav tako podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in ureja vzpostavitev mobilne aplikacije

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Ponovno sprejeta omejitev zbiranja do 50 ljudi, do 500 z dovoljenjem NIJZ
Od včeraj je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih. Izjema so prireditve za do 500 ljudi z dovoljenjem NIJZ, kjer bodo organizatorji lahko zagotovili upoštevanje varnostne razdalje med obiskovalci. Izvajanje odloka bo lahko nadzorovala tudi policija v okviru svojih pristojnosti, so sporočili po ponedeljkovi dopisni seji vlade.

Preprečevanje pranja denarja
11. julija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive 2018/843/EU, odpravljajo pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil odbor strokovnjakov pri Svetu Evrope Moneyval ter odpravljajo nejasnosti, ki izhajajo iz pregleda prenosa Direktive 2015/849/EU, ki ga je opravila Evropska komisija.

Kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje
Sprememba > Kazenskega zakonika (KZ-1), ki bo začela veljati 11. julija, zvišuje predvidene zaporne kazni za kaznivo dejanje tihotapljenja tujcev oz. pomoči pri nezakonitem prehodu državne meje (primerjalnik 308. člena).

KP elektrogospodarstva Slovenije
24. junija so bile objavljene razlage > Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije, ki razlagajo 53., 69., 73. in 74. člen glede uporabe podatka o povprečni plači v dejavnosti elektrogospodarstva, 43. člen glede letne omejitve števila nadur in drugi odstavek 2. člena glede obsega razširitve stvarne veljavnosti.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1); veljavnost od: 11.7.2020 - sprememba
    • Kazenski zakonik (KZ-1); veljavnost od: 11.7.2020 - sprememba
    • Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD); veljavnost od: 14.7.2020 - sprememba
    • Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP); veljavnost od: 14.7.2020 - sprememba
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 30.6.2020 - sprememba
    • Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19; veljavnost od: 25.6.2020
    • Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 30.6.2020
    • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 25.6.2020
    • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 25.6.2020 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja; veljavnost od: 25.6.2020 - sprememba
    • Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2020; veljavnost od: 27.6.2020
    • Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja; veljavnost od: 9.7.2020
    • Sklep o potrdilu o stanju na osebnem računu zavarovanca-člana SODPZ in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec; veljavnost od: 9.7.2020
    • Sklep o vsebini pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja; veljavnost od: 9.7.2020
    • Kolektivna pogodba za elektrogospodarstvo; veljavnost od: 24.6.2020 - razlaga

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 90 - 92
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2019
AJPES je objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2019.

Država v prvem četrtletju 2020 ustvarila velik primanjkljaj
Ministrstvo za finance je objavilo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvih pet mesecev letošnjega leta. Državni proračun je v prvih petih mesecih leta izkazal primanjkljaj v višini približno 1,27 milijarde evrov.

V bankah pripravili nasvete za varno uporabo kartic na dopustu
Pred odhodom na dopust v Združenju bank Slovenije uporabnikom plačilnih kartic svetujejo, naj preverijo veljavnost svojih kartic in višino limita. S seboj naj ne jemljejo večjih zneskov gotovine, koristno pa je, če imajo ob kartici osebnega računa pri sebi kartice obeh mednarodnih kartičnih sistemov - Mastercard in Visa.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi po hujši kršitvi obveznosti iz delovnega razmerja
Tožnica, ki je bila zaposlena na delovnem mestu višje policistke, je naklepoma huje kršila pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, kršitev pa ima vse znake kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena KZ-1, s tem, ko je osebi izpisala plačilni nalog, čeprav z njim sploh ni opravila policijskega postopka, tako da bi tej osebi prizadejala škodo. Sodišče prve stopnje je presodilo, da je glede na naravo in težo storjene kršitve, okoliščine primera in interes obeh strank podaja izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga po 1. in 2. alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1 utemeljena sankcija. Višje delovno in socialno sodišče je s sodbo VDSS Pdp 8/2020 zavrnilo neutemeljeno pritožbo tožnice glede neobrazloženosti izpodbijane sodbe v zvezi s pravočasnostjo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Sodišče prve stopnje je namreč pravilno štelo, da je tožena stranka ugotovila razlog za odpoved, ko se je z razlogom seznanila v. d. generalnega direktorja policije, ki nastopa in odloča v imenu Policije kot organa v sestavi ministrstva.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2020:   1.937,21 €
 
in neto plača:   1.266,13 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.826,22 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.190,30 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Klemen Drnovšek, prof. dr. Vesna Kranjc in prof. dr. Renato Vrenčur
Gospodarske pogodbe: Tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov maj 2020 260€ Naročilo
dr. Anita Napotnik
Kako naj ravnajo delodajalci, da bodo ukrepi države za omilitev posledic epidemije res v pomoč junij 2020 59,90€ Naročilo
mag. Tanja Urbanija
Nepremičnine in DDV (nakup, prodaja, najem) junij 2020 79,90€ Naročilo
mag. Tanja Urbanija
Več DDV številk junij 2020 79,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.