c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2015, številka 47 / letnik VII.
 

Včeraj se je začelo testno obdobje za 70.000 zavezancev, ki poslujejo z gotovino in bodo morali po novem letu davčno potrjevati račune. Finančna uprava je sporočila, da je prvi dan uporabe davčnih blagajn potekal brez zapletov in poziva zavezance k čimprejšnji uporabi, saj je testno obdobje namenjeno lažjemu prehodu na nov način izdajanja računov. Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo sprejete predpise: Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), novelo > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)in novelo > Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Sporočamo tudi, da so še na voljo prosta mesta za spletni seminar Inventura - hitro in jedrnato, ki je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen! Vabljeni k prijavi in prijetno branje današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Davčne blagajne: obvezno obvestilo o računu in obveznosti kupca
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov    
Vesna Bartolj Maver
   
Vsi dohodki, ki jih fizična oseba doseže z opravljanjem dejavnosti, so obdavčeni z dohodnino – kot  dohodek iz dejavnosti. V skladu z Zakonom o dohodnini (46. člen) se za dohodek iz dejavnosti šteje vsak dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in na rezultat opravljanja dejavnosti.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Z novelo ZUJF se spreminjajo davčne stopnje za odmero dohodnine
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki ga pošilja v obravnavo in sprejetje DZ po nujnem postopku. Predlog za dve leti davčno razbremenjuje srednji sloj z zmanjšanjem obremenitve tretjega davčnega razreda in ohranitvijo nespremenjenega četrtega dohodninskega razreda. > Več…

Predlaganje REK obrazcev po 1.1.2016
V skladu z določbami veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se pokojninska doba, plača ter druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic, upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja po podatkih iz matične evidence o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčne blagajne so že tu! Imate vse potrebno za izdajo računa po novem?
Vsem, ki bodo morali uporabljati davčne blagajne, svetujemo, da jih v praksi preizkusijo že decembra 2015, ki je neke vrste prehodno ali poskusno obdobje in ne šele takrat, ko bo uporaba že obvezna, to je od 2. 1. 2016 naprej. Do 27. 11. 2015 je 5.899 različnih zavezancev prevzelo 7.005 namenskih digitalnih potrdil, ki so nujno potrebna za delovanje davčne blagajne. > Več…

FURS: Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete
FURS je izdal novo 2. verzijo dokumenta - Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance - kmete (Podrobnejši opis), s pojasnili glede spremenjenega načina določanja zavarovalne osnove za zavarovanca, ki je nosilec ali član kmečkega gospodinjstva, katerega davčna osnova se ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Redefinicija minimalne plače
Poslanci DZ so potrdili spremembo definicije minimalne plače, s katero se iz nje izločajo dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo. Uveljavljeno bo načelo, da mora biti tudi delavcem, prejemnikom minimalne plače, priznan in izplačan dodatek za nočno, nedeljsko in praznično delo, ki se bo poleg nadurnega dela dodal na bruto minimalno plačo. Predlog, ki ga je podprla tudi vlada, je razburil delodajalce. Sprememba definicije minimalne plače naj bi se začela uporabljati pri obračunu plač za mesec januar 2016. > Več…

Po vetu znova potrjen zakon o izvrševanju proračuna
Državni zbor je po vetu državnega sveta ponovno potrdil Zakon o izvrševanju državnih proračunov za prihodnji dve leti. Državni svetniki so zakonu oporekali zaradi določb v zvezi s financiranjem občin, ker te posegajo v sistemski Zakon o financiranju občin, s čimer se njihovo financiranje poslabšuje do te mere, da je resno ogroženo njihovo delovanje. > Več...

Predlogi predpisov v javni obravnavi
Ministrstvo za finance je objavilo več predlogov pravilnikov, ki se nanašajo na davčni obračun oziroma na napoved za odmero dohodnine za leto 2015 in so v javni obravnavi:
    • Predlog pravilnika o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov - rok za pripombe: 7.12.2015
    • Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb - rok za pripombe: 7.12.2015
    • Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine - rok za pripombe: 3.12.2015
    • Predlog Pravilnika o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov - rok za pripombe: 3.12.2015
    • Predlog Pravilnika o elektronskem vročanju - rok za pripombe: 3.12.2015

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novi zakon o javnem naročanju
1. aprila 2016 bo začel veljati novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je bil po vetu v državnem svetu s potrebno večino ponovno potrjen v državnem zboru. Novi sistemski zakon stremi k ekonomični porabi javnega denarja in transparentnim postopkom oddaje javnih sredstev. Na novo sta določena pogoj, da morajo imeti izbrani ponudniki poravnane obveznosti do delavcev, in prepoved cene kot edinega kriterija izbire na nekaterih področjih, npr. pri naročanju inženirskih storitev. Zakon določa, naj se izbere ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kar pomeni za dano ceno najvišja kakovost, ki jo mora v skladu s svojimi pričakovanji opredeliti naročnik. Zakon vključuje konkretne rešitve za poenostavitev in skrajšanje postopkov ter debirokratizacijo sistema javnega naročanja, in sicer e-naročanje, objavljanje odločitev na portalu javnih naročil, zmanjševanje stroškov vročanja in enoten obrazec za izkazovanje usposobljenosti ponudnikov v vseh državah članicah EU. Zakon razveljavlja Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).

Spremembe Zakona o davčnem postopku
S 15. decembrom začne veljati novela > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), s katero se povečuje učinkovitost davčnega organa, medtem ko se za davčne zavezance poenostavljajo postopki pobiranja davkov. Sprejete spremembe se nanašajo na več področij: odpravo administrativnih ovir za davčne zavezance, olajšanje plačila davčnega dolga, pospešitev postopkov davčne izvršbe, uvedbo novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma ter prenos evropske ureditve v slovensko zakonodajo. > Več…

Poenostavitev pri plačevanju DDV za uvoznike
S 1. januarjem začne veljati novela > Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki ohranja v krizi zvišani stopnji davka na dodano vrednost kot trajen ukrep. Glavni namen sprejete novele je poenostavitev postopkov pri obračunu uvoznega DDV. Podrobneje so spremembe zakona predstavljene v članku - Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 oziroma s 1.7.2016.

Spodbude za zaposlovanje starejših
Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD) določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb z namenom prispevati k doseganju njihove čim hitrejše in stabilne zaposlitve, kot tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Ciljno skupino predstavljajo brezposelne osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Veljati začne 1. januarja 2016. > Več…

Plače javnih uslužbencev
Z zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) se podaljšuje nujne ukrepe s področja plač in drugih stroškov dela javnih uslužbencev, ki bodo pripomogli k stabilni gospodarski rasti in trajnem strukturnem uravnoteženju javnih financ in naj bi bili uveljavljeni s 1.1.2016. Zakon med drugim ohranja varčevalne ukrepe podaljšanja uporabe znižane plačne lestvice, podaljšanja neusklajevanja osnovnih plač, podaljšanja neizplačevanja redne delovne uspešnosti, podaljšanja omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, znižanega regresa za letni dopust, možnosti vplačila nižjega zneska kolektivnega zavarovanja, omejitev v zvezi z izplačili jubilejnih nagrad, prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev do starostne pokojnine, omejitev števila dni letnega dopusta, omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb ter omejitve sklepanja pogodb o izobraževanju. > Več…

Obremenitev študentskega dela ostaja
Zakon o spremembah > Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D) ohranja višino obremenitve študentskega dela, minimalno urna postavka in višino koncesijskih dajatev. Spremembe so namreč uvedle plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje od študentskega dela. Skladno s tem se je ustrezno prilagodila tudi višina in način delitve koncesijske dajatve, ki je namenjena sofinanciranju štipendij. > Več…

Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB); veljavnost od: 1.12.2015 - sprememba
    • Pravila borze; veljavnost od: 5.12.2015 - sprememba
    • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16); veljavnost od: 1.1.2016
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba
    • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju; veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba
    • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence; veljavnost od: 1.1.2016 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Začenja se poskusno obdobje za davčne blagajne
S 1. decembrom se začenja enomesečno obdobje, v katerem bodo lahko vsi ponudniki blaga in storitev, ki poslujejo z gotovino, poskusno uporabljali davčne blagajne. Na Finančni upravi zavezancem svetujejo, naj priložnost izkoristijo, a število izdanih namenskih digitalnih potrdil kaže, da bodo večinoma še počakali. Finančna uprava je prvi dan ob vzpostavitvi sistema davčnega potrjevanja računov sporočila, da so v prvih urah poskusne uporabe davčnih blagajn nekateri zavezanci že preizkusili davčne blagajne. > Več…

Z napredovanji približno polovici javnih uslužbencev višje plače
Z decembrom se v javnem sektorju sproščajo napredovanja v plačne razrede in nazive. Po ocenah naj bi napredovala približno polovica javnih uslužbencev, višje plače pa bodo dobili prvič izplačane januarja. Skupni finančni učinek napredovanj je v prihodnjem letu ocenjen na 116,8 milijona evrov. > Več...

Naprodaj vinjete za leto 2016
Od 1. decembra so na uradnih prodajnih mestih v Sloveniji in tujini naprodaj vinjete za leto 2016, ki so kovinsko zelene barve. Cene vinjet ostajajo takšne kot doslej, nespremenjene ostajajo tudi vinjetne kategorije. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Nedovoljen pobot izplačila plače
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo sodišča prve stopnje, katera ji nalaga plačilo tožniku v višini neto razlike plačila za delo v znesku 2.971,96 evrov skupaj z zamudnimi obrestmi. V pritožbi je navedla, da je sodišče prve stopnje spregledalo, da je šlo v obravnavani zadevi za nekakšno plačilo predujmov plače tožniku, ki je prosil za predčasna izplačila delov plač. Čeprav sta stranki takšna izplačila obravnavali kot posojilo, pa do klasične oblike posojila nikoli ni prišlo. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VDSS sodba Pdp 1453/2014) in pojasnilo, da delodajalec ne sme svoje terjatve do delavca brez njegovega pisnega soglasja pobotati s svojo obveznostjo plačila. Tožena stranka za odtegnitev tožnikovih plač in drugih prejemkov ni imela tožnikovega soglasja, med strankama pa ne glede na zahtevano obličnost tudi ni obstajal takšen ustni dogovor (2. odst. 136. člena ZDR).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Novembra na letni ravni 0,5-odstotna deflacija  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   -0,5%
 
 
 
TOM v mesecu decembru 2015 ostaja negativen  
 
- na mesečni ravni:   -0,1%
 
- na letni ravni:   -0,17%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2015:   1.522,07€
 
- in neto plača:   994,90€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.529,43€
 
in neto plača za tromesečje:   998,59€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k prijavi na spletni seminar:

Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Inventura hitro in jedrnato 15.12.2015 14:00:00 25 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.