c S
V SREDIŠČU
Tanja Bohl Delovni čas

Delovni čas je področje, ki pomeni bistven element urejanja delovnega prava že od samega začetka. Slednje dokazuje dejstvo, da je že prva konvencija Mednarodne organizacije dela, sprejeta leta 1919, bila namenjena omejitvi delovnega časa, in zagotovitvi zadostnega počitka delavcem. Omejeni delovni čas je civilizacijska pridobitev, ki se v prvi vrsti odraža v obveznosti delodajalca, da spoštuje omejitve v zvezi z delovnim časom, določenimi v pravni ureditvi. Zgodovinsko gledano je postopno prihajalo do skrajševanja delovnega časa in premika od kvantitativnega h kvalitativnemu pristopu urejanja delovnega časa, tj. k individualiziranemu pristopu z upoštevanjem interesov delodajalcev ter zmožnosti in interesov delavcev.

21.02.2024 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Investicijska olajšava in nakup električnega vozila

Prejeli smo vprašanje naročnika, ki navaja, da je podjetje v letu 2023 nabavilo osebni avtomobil izključno za službene namene. Podjetje ima registrirano dejavnost po SKD kot trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo. Nadalje naročnik navaja da so osebni avtomobil knjižili v poslovne knjige kot osnovno sredstvo. Pri tem zavezanec ni uveljavljal pravice do odbitka DDV. In še, da je avtomobil mHEV 92 M6 (delni hibrid) na bencinski pogon. Naročnika zanima ali lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v obračunu DDPO za leto 2023.

20.02.2024 00:00
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Ugotovitev rezultata iz poslovanja in razporeditev dobička in čistega dobička Organizacija je ugotovila skupne prihodke v višini (konto 76,77,78 in 79) 1.000.000 EUR in odhodke v višini 800.000 EUR (konto 70 ali 71, 72, 74, 75) in tako ugotovila poslovni izid pred obdavčitvijo v višini 200.000 EUR. 19.02.2024 00:00
Portal FinD-INFO V leto 2024 s kar 672,4 milijoni evrov sredstev za razvoj gospodarstva, turizma in športa Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je predstavilo novosti, okvirno časovnico objav in vsebino ukrepov razvojnih spodbud, ki bodo letos na voljo različnim gospodarskim panogam, turizmu in športu. Ministrstvo bo tako samostojno ali skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo dobrih 672,4 milijona evrov novih finančnih spodbud. 16.02.2024 12:00
mag. Boštjan J. Turk Kdaj gre za mobing in kdaj le za zahtevnega delodajalca?

S prihodom kapitalistične družbene ureditve je mobing postal “popularen” pojem tudi v Sloveniji, kar - resnici na ljubo - ne  preseneča.

16.02.2024 00:00
Portal FinD-INFO Na voljo novi elektronski obrazci za oceno tveganja pri bremenih Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdelalo elektronske obrazce, ki so namenjeni lažji uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. 15.02.2024 13:01
Portal FinD-INFO OZP in izplačilo starševskih nadomestil ter delnega plačila za izgubljeni dohodek Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo obvestilo glede odtegnitve novega obveznega zdravstvenega prispevka od starševskih nadomestil in delnega plačila za izgubljeni dohodek. 15.02.2024 11:08
mag. Boštjan J. Turk Upravičene in neupravičene odsotnosti iz dela po ZDR-1

Ko zaposleni sklene pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem je njegova “naravna” dolžnost, da začne vestno in odgovorno opravljati delo pri njem. V skladu s prvim odstavkom 33. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora vestno opravljati delo na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu.

15.02.2024 00:00
Portal FinD-INFO FURS: Obvestilo glede pravočasne predložitve obračuna DDV Finančna uprava RS bo strožja pri prekrškovni obravnavi, in sicer bo večjo pozornost namenila sankcioniranju nepredložitve obračuna DDV tistih zavezancev, ki so za več davčnih obdobij sicer predložili obračune DDV, vendar so to storili šele po prejemu poziva za predložitev obračuna in s takšnim ravnanjem nadaljujejo tudi v letu 2024. 14.02.2024 12:14
mag. Mojca Kunšek Prihaja čas predložitve podatkov o dohodkih iz oddajanja v najem, kapitalskih dobičkov ter obresti V skladu s 325. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) so davčni zavezanci, ki so v preteklem davčnem obdobju prejeli dohodke iz oddajanja v najem, kapitalske dobičke, obresti in dividend obdavčeni z dohodnino na podlagi davčne napovedi, ki jo do 28. februarja predložijo Finančni upravi RS (FURS). 14.02.2024 09:00
mag. Jasmina Potrč ZPOmK-2A: Nižje sankcije v okviru programa prizanesljivosti Glavni cilj novele A > Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2) je izvajanje dveh evropskih uredb, s katerima se med drugim za nacionalni organ za nadzor nad kršitvami imenuje Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence. 14.02.2024 00:00
Patricij Maček Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1) V Uradnem listu št. 12/2024 je bil objavljen Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1), ki bo začel veljati 24. februarja. S tem bo prenehal veljati Zakon o tržni inšpekciji (ZTI). Po navedbah Vlade kot predlagateljice ZTI-1 je cilj slednjega izboljšati ureditev, ki določa organiziranje, pristojnosti in naloge inšpektorata, pooblastila inšpektorjev, postopek nadzora ter inšpekcijske ukrepe. ZTI-1 upošteva tudi zahtevo po odpravi ugotovljenih podvajanj v ureditvi inšpekcijskega nadzora po ZTI in Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN). 13.02.2024 15:28
mag. Tanja Urbanija Obravnava DDV pri opravljanju poslov v Ameriki Ali je treba vstopiti v sistem DDV, kolikor posluješ z tretjimi državami (Ameriko) in presežeš promet 50.000? Gre za svetovanje, poslovanje je vezano samo na Ameriko, faktura pa se mesečno izstavlja v Ameriko. Na domačem trgu in v EU pravna oseba ne ustvarja prihodkov. 13.02.2024 00:00
mag. Suzana Pisnik Nadomestilo plače agencijskim delavcem v času nezagotavljanja dela Na podlagi prvega odstavka 59. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da delodajalec, ki lahko v skladu s predpisi o urejanju trga dela, opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu, sklene s temi delavci pogodbo o zaposlitvi. Gre za posebno obliko dela, kjer ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri agenciji, delo pa opravlja pri delodajalcu uporabniku. 12.02.2024 00:00
mag. Mojca Kunšek Z ukrepi po ZORZFS do hitrejše sanacije oškodovancev v avgustovski ujmi Po pojasnilu zakonodajalca, je namen sprejema Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki posega v kar 30 zakonov, sprejeti ukrepe za pridobivanje dodatnih finančnih virov, spodbuditi investicije ter omogočati gospodarstvu in prebivalstvu, ki so utrpeli škodo v avgustovskem neurju, lažjo pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev. 09.02.2024 00:00
mag. Boštjan J. Turk Raba slovenščine pri poslovanju Svet je čedalje bolj globaliziran in v mednarodnih transakcijah je angleščina postala splošno uporabljen jezik. Nič drugače ni v poslovnih transakcijah, še posebej preko spleta, kjer je brez vsaj solidnega poznavanja angleškega jezika težko skleniti kakršenkoli posel. 08.02.2024 00:00
mag. Mojca Kunšek Posebnosti uvedbe obveznega zdravstvenega prispevka (OZP)

S 1. januarjem 2024 so se začele izvajati določbe novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju t.i. ZZVZZ-T, ki je s spremembo 48. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ukinila prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in uvedla obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

07.02.2024 00:00
Portal FinD-INFO Dana možnost za izdajanje posojil prizadetim v poplavah s poroštvom države Zaradi vprašanj, naslovljenih na Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih glede izdajanja posojil prizadetim v poplavah s poroštvom države, so na Ministrstvo za finance Republike Slovenije zaprosili za pojasnilo in ga objavljajo. 06.02.2024 16:20
Pravna Praksa Opredelitev trajajoče kršitve pri podaji odpovedi pogodbe o zaposlitvi Tako izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi kot redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, ki ju poda delodajalec, sta vezani na prekluzivna objektivna in subjektivna roka. V primeru krivdnega razloga mora delodajalec podati redno odpoved najkasneje v 60 dneh od ugotovitve utemeljenega razloga in najkasneje v šestih mesecih od njegovega nastanka. Če ima krivdni razlog na strani delavca vse znake kaznivega dejanja, lahko delodajalec poda odpoved pogodbe o zaposlitvi v 60 dneh od takrat, ko je ugotovil utemeljen krivdni razlog za redno odpoved in za storilca ves čas, ko je mogoč kazenski pregon.1 06.02.2024 08:00
mag. Mojca Kunšek Novosti izplačila poslovne uspešnosti v letu 2023 Bolj ko spremljamo spremembe davčne zakonodaje v zadnjih letih, tem bolj ugotavljamo, da so določbe obdavčitve izplačila poslovne uspešnosti deležne pogostih korekcij. Tako je potrebno pri izplačilu poslovne uspešnosti v letu 2023 upoštevati tudi določbe zadnje novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) ter določbe interventnih zakonov. 06.02.2024 00:00