c S
V SREDIŠČU
Patricij Maček O odškodninski odgovornosti formalnega delodajalca Stališče sodišč, po katerem je odločilna okoliščina za presojo odškodninske odgovornosti (tudi) formalnega delodajalca njegova fizična navzočnost na skupnem delovišču, je v nasprotju z ustavno zahtevo po ustvarjanju pogojev za varno delo, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi Up-1514/22 z dne 18. aprila 2024. 14.06.2024 00:00
Portal FinD-INFO Kako zakonito izpeljati postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga?

Delodajalec  ima zaposlenega delavca,  njegovo delo je terenske narave,  ter večkrat zamuja na delo ter predhodno o tem  ne obvesti delodajalca.  Delodajalca zanima,  kako  naj pravilno postopa pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu  iz krivdnega razloga.

13.06.2024 00:00
mag. Mojca Kunšek Ponovno o dilemah ugovora na informativni izračun dohodnine

Čeprav je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) posredovala informativni izračun dohodnine že drugemu sklopu davčnih zavezancev in smo o predložitvi ugovora na informativni izračun letos že pisali, sporočilo FURS za javnost: Finančna uprava RS izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2023 (v nadaljevanju sporočilo za javnost), odgovarja na dileme zavezancev ali jim je bil res posredovan pravilen informativni izračun dohodnine ali ne. FURS je namreč v letošnjem letu pri izkazovanju postavk v davčnem obračunu uvedel nekaj sprememb, na katere pri informativnih izračunih v prejšnjih letih nismo bili vajeni.

12.06.2024 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Davčna obravnava donacij - nepridobitna dejavnost

Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da so vsa leta načrtno zbirali donacije v materialni in finančni obliki za socialno ogrožene otroke in mladostnike, da so jim kupili darila ob novem letu (otroci, ki so v zavodih, rejništvu,...) ali šolske potrebščine, plačali kakšen pedagoški tabor in podobno. Naročnico sedaj zanima kako lahko porabi donirana finančna sredstva. V nadaljevanju podajamo pojasnilo iz davčnega vidika.

11.06.2024 00:00
Portal FinD-INFO ZZZS izdal usmeritve glede ravnanja v primerih poškodbe pri delu in izdajanja eBOL Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prosi za upoštevanje usmeritev glede ravnanja  delavcev v primeru poškodbe pri delu, glede obveznosti za zagotovitev pravočasne izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku za podaljšanje začasne zadržanosti od dela. 10.06.2024 12:00
Pravna Praksa Poročilo o odnosih do povezanih družb Poročilo o odnosih do povezanih družb je poročilo, ki ga morajo vsako leto pripraviti družbe, ki imajo v skupini družb položaj odvisnih družb, z izjemo tistih družb, katerih odvisnost temelji na pogodbi o obvladovanju ali vključitvi. V poročilu se razkrijejo vsi pravni posli in drugi ukrepi, pri katerih obstaja tveganje prikrajšanja družbe zaradi njene odvisnosti. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) je pred kratkim sprejela pomembno mnenje, v katerem je opozorila na nepravilnosti pri sestavljanju poročila, in zavzela pravilno stališče, da morajo biti pravni posli in drugi ukrepi razkriti individualno. 10.06.2024 00:00
mag. Jasmina Potrč Blagovne znamke Predlagana znamka se zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko ne registrira, če obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, kjer je varovana prejšnja znamka. 07.06.2024 00:00
Pravna Praksa Regres za letni dopust v različnih zneskih V podjetju bodo delavcem izplačali regres za letni dopust. Ker je izobrazbena struktura v podjetju zelo raznolika in so zato precejšnje razlike tudi v plačah zaposlenih, jih zanima, ali lahko delavcem izplačajo regres v različnih zneskih ali ga morajo izplačati vsem enako. 06.06.2024 00:00
mag. Mojca Kunšek Na pragu sprejema pojasnil k SRS

Le še danes, 5. junija 2024 je čas za oddajo pripomb na predloga pojasnil k novim Slovenskim računovodskim standardom (SRS 2024). Preden bo Ministrstvo za gospodarstvo razvoj, tehnologijo in šport podalo soglasje, je namreč želelo javnosti omogočiti podajo mnenj in pripomb. Ob tem namreč velja opozoriti, da bosta pojasnili po objavi v Uradnem listu RS postali veljavni, pri čemer se bosta uporabljali že pri sestavi letnega poročila za poslovno leto 2024.

05.06.2024 00:00
Katja Wostner, davčna svetovalka Odbitek DDV od nabave kombiniranega motornega vozila

DDV zavezanec z glavno dejavnostjo 45.200 vzdrževanje in popravilo motornih vozil namerava kupiti kombi vozilo za taksi prevoze (doregistracija dejavnosti), hkrati bi ga uporabljal kot nadomestno vozilo. Delno pa želi vozilo uporabljati še za zasebne namene. Ali je možno upoštevati vhodni DDV kljub temu, da to ni tovorno vozilo in v kakšnem deležu bi si sploh lahko upošteval vhodni DDV, če bi avto uporabljal tudi za zasebne namene?

04.06.2024 13:00
Portal FinD-INFO Prvi paket davčnih sprememb poslan v javno obravnavo

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo na portalu eDemokracija predložilo prvi paket predlogov davčnih sprememb, s katerim želijo podpreti ustvarjanje spodbudnega okolja za razvojne kadre in dodatno okrepiti gospodarstvo ter dodano vrednost. Zainteresirana javnost bo lahko komentarje na predloge oddala do 3. julija 2024.

04.06.2024 00:00
Tanja Bohl Ocena tveganja in izjava o varnosti za delovno mesto za malo podjetje Ali mora biti v podjetju s štirimi zaposlenimi sklenjena pogodba za varstvo pri delu in posledično tudi ocena tveganja delovnih mest, saj gre zgolj za pisarniško delo? Zanima nas tudi, ali moramo izvajati zdravje na delovnem mestu? 03.06.2024 12:00
Portal FinD-INFO Z davčnimi spremembami tudi do poenostavitev pri množičnem vrednotenju nepremičnin S predlogom želi Ministrstvo za finance urediti področje varovanja osebnih podatkov v okviru Evidence trga nepremičnin, ki javnosti omogoča vpogled v podatke o prodajah nepremičnin in s tem v nepremičninski trg. Pri tem je pomembno, da ima javnost vpogled v podatke o lastnostih prodane nepremičnine in približni lokaciji, ne pa tudi v osebne podatke pogodbenih strank. Ker je identifikacijska oznaka nepremičnin osebni podatek in omogoča povezovanje podatkov posameznega posla s podatki o pogodbenih strankah, na primer prek podatkov v zemljiški knjigi, zaradi varstva osebnih podatkov po novem ne bi bila javen podatek. 03.06.2024 10:00
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Tanka kapitalizacija in knjiženje obresti O pojavu tanke kapitalizacije govorimo v primeru presežnega zadolževanje družbe s strani družbenika, zaradi česar nastanejo davčno nepriznani odhodki od presežka posojil. V kolikor pa davčni zavezanec dokaže, da bi pod enakimi pogoji lahko dobil tudi posojilo od nepovezane osebe, se odhodek iz naslova obresti obračuna kot davčno priznan.(1) 03.06.2024 00:00
Portal FinD-INFO Predstavitev davčnih sprememb do konca leta Ministrstvo za finance želi s paketom predlogov davčnih sprememb, ki bodo šli v naslednjih dneh v javno obravnavo, odgovoriti na nekatere razvojne izzive gospodarstva, kot sta dvig dodane vrednosti in produktivnosti. Obenem pa na ministrstvu želijo odpraviti tudi nekatere pomanjkljivosti sistema. Predlog novega paketa predlogov sprememb napovedujejo do konca leta. 31.05.2024 12:00
mag. Jasmina Potrč Sodno varstvo nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank Nov Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1) ohranja nekatere rešitve starega zakona (na primer vzpostavitev virtualnih podatkovnih sob), uvaja pa tudi precej novosti (na primer možnost izdelave predhodnega mnenja, možnost združitve pravd in vzorčni postopek). 31.05.2024 00:00
Portal FinD-INFO Finančne ugodnosti za varstvo izumov Za podjetja, ki želijo v današnjih časih biti konkurenčna na trgu, je inovativnost izjemnega pomena. Ob tem pa se jim pogosto poraja vprašanje, kako lahko zavarujejo svoje znanje, ki je plod dolgoletnih raziskav, razvoja ter na njem temelječih inovacij, pred konkurenčnimi podjetji. 30.05.2024 14:00
Portal FinD-INFO V EU dokončno sprejeta direktiva o spoštovanju vidikov trajnostnosti pri poslovanju podjetij Svet EU je v petek dokončno sprejel direktivo o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, v skladu s katero bodo morala velika podjetja v svoji verigi zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in okoljskih obveznosti. Besedilo je bilo v času zakonodajnega postopka okrnjeno in razvodenelo, zato nevladniki opozarjajo na pomanjkljivosti. 30.05.2024 14:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka DDV in DDPO implikacije pri oddaji nepremičnine v Italiji

Prejeli smo vprašanje naročnice, ki jo zanima kako je z DDV v primeru ko pravna oseba zasebnega prava (primeroma univerza) najame nepremičnino v Italiji. Nepremičnina je stanovanjska stavba za posebne namene, ki bi jo uporabljali kot študentski dom. Vanjo bi nastanili študente slovenske univerze. Študenti so nekateri rezidenti za davčne namene Republike Slovenije, drugi pa ne. Študentom bi univerza mesečno izdajala račune za najem. Naročnico zanima DDV in DDPO vidik z vidika slovenske zakonodaje. Nadalje naročnico zanima ali bi se kaj spremenilo v kolikor bi nepremičnino v Italiji kupili in ne najeli. V nadaljevanju podajamo pojasnilo.

30.05.2024 00:00
mag. Mojca Kunšek Zeleni prehod bo krojil potrošnik

Direktiva o trajnostnem korporativnem poročanju (Corporate Sustainibility reporting Directive – CSRD) kot tudi posamezni Evropski standardi trajnostnega poročanja (European Sustainibility Reporting standards – ESRS)  pri oblikovanju trajnostne strategije poudarjajo pomen vključevanja deležnikov. Prav tako tudi standardi kakovosti, kot na primer standard ISO 14001 - Sistem za učinkovito zmanjševanje vplivov organizacije na okolje usmerja organizacije, da dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja, ki postaja vse pomembnejši nabavni kriterij in temeljni pogoj konkurenčnosti. Zavedati se je namreč potrebno, da kupci želijo biti dobro informirani ter vse bolj dajejo prednost okolju prijaznim izdelkom in storitvam. To pa seveda pomeni, da neustrezno sodelovanje lahko vodi k manjši prodaji, zmanjšanju konkurenčnosti in nezadovoljstvu zaposlenih.

29.05.2024 00:00