c S
V SREDIŠČU
Patricij Maček Sprememba ustaljene sodne prakse: prokurist ni le pooblaščenec družbe Prokuristu je dano splošno pooblastilo za opravljanje vseh materialnopravnih in procesnopravnih dejanj, ki se razteza tudi na zdaj zakonsko izrecno urejeno upravičenje za opravljanje procesnih dejanj v postopkih pred sodišči in drugimi organi ter tudi na zastopanje družbe pri podelitvi (procesnega) pooblastila, je odločilo Vrhovno sodišče v sklepu v zadevi I Up 248/2023 z dne 10. januarja 2024 in s tem spremenilo dosedanjo ustaljeno sodno prakso. 17.05.2024 00:00
mag. Jasmina Potrč Splošna in neselektivna hramba IP-naslovov

Splošna in neselektivna hramba IP-naslovov ne pomeni nujno resnega posega v temeljne pravice, če je cilj takšne hrambe boj proti kaznivim dejanjem in če nacionalna ureditev določa podrobna pravila hrambe, ki zagotavljajo strogo ločevanje različnih kategorij osebnih podatkov in tako izključujejo, da bi bilo mogoče iz teh podatkov natančno sklepati o zasebnem življenju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

16.05.2024 10:00
Portal FinD-INFO FURS: Spremembe na področju statistike plač V skladu z načrtom prenove statističnih raziskovanj o plačah bodo na Statističnem uradu postopoma izvedli prehod na nov podatkovni vir. Statistični urad bo po novem kot osnovni (pri nekaterih raziskovanjih pa kot dodatni) vir za statistiko plač uporabljal podatke iz razširjenega poročanja za obračun davčnega odtegljaja (obrazec REK-O), ki jih mesečno zbira Finančna uprava. 16.05.2024 00:00
mag. Mojca Kunšek Spodbujanje investicij po novem

Z zadnjo novelo Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-D), ki se uporablja od 10. aprila 2024, se na novo definira pojem investicije in širi možnost pridobitve spodbud tudi na tuje investitorje - gospodarske družbe s sedežem v državah članicah EU. Za druge gospodarske družbe s sedežem v tretjih državah bo še vedno veljalo, da morajo pred izplačilom spodbude v Sloveniji ustanoviti oziroma registrirati gospodarsko družbo.

15.05.2024 00:00
mag. Jasmina Potrč Novela Zakona o prekrških ZP-1K

Že enajsti spremembi > Zakona o prekrških (ZP-1), ki se sicer uporablja od leta 2005, botrujejo tri odločbe Ustavnega sodišča, na podlagi katerih se z novelo določajo roki za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom, urejajo pravice do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo ter določa dodatni rok za pritožbo zoper sklep o pridržanju.

14.05.2024 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Oddaja nepremičnine v najem in pravica do dobitka DDV Pravica do odbitka DDV je, skladno s 63. členom ZDDV-1 priznana, v kolikor so nabave uporabljene za obdavčljive namene oziroma ustvarjanje obdavčljivih prihodkov. 14.05.2024 00:00
Portal FinD-INFO Od 1. 6. 2024 spremembe Zakona o trošarinah

V Uradnem listu RS, št. 38/24 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-1D). Novela ZTro-1D uvaja zvišanje trošarin za tobačne izdelke, spremenjeno opredelitev tobačnih izdelkov namenjenih vdihovanju brez izgorevanja, okrepitev nadzora nad nepredelanim tobakom, mazalnimi in drugimi olji (v nadaljevanju mazalna olja) na ozemlju Slovenije ter uvedbo nadzora nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov.

13.05.2024 13:59
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Posojilo lastnika (družbenika) podjetju, prejeto posojilo od družbenika Podjetje je prejelo od družbenika (100% lastnik) dolgoročno posojilo v višini 100.000 EUR. Rok odplačila je 5 let z mesečnimi anuitetami. Dogovorjena obrestna mera je za posojila med povezanimi osebami. 13.05.2024 00:00
Portal FinD-INFO Kaj prinaša novi Energetski zakon?

Novi Energetski zakon (EZ-2) določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in učinkovitejšo rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij.

10.05.2024 12:41
mag. Boštjan J. Turk Pogoji za določitev pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov in njene naloge Splošna Uredba o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Uredba) je pomenila pomembno prelomnico glede varstva osebnih podatkov. Naši osebni podatki so  namreč od uveljavitve Uredbe dalje precej bolj zaščiteni kot doslej. 10.05.2024 00:00
mag. Suzana Pisnik Ali lahko delodajalec odreče delavcu izrabo letnega dopusta Pravica do letnega dopusta je ena temeljnih socialnih pravic delavca. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, kot to izhaja iz prvega odstavka 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1). 09.05.2024 11:52
Portal FinD-INFO Gotovina že zdaj zaščitena

V luči obravnave predloga za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije na seji Ustavne komisije, na Ministrstvu za finance ponovno poudarjajo, da uporaba gotovine kljub razvoju digitalnega bančništva in drugih oblik plačilnih storitev ni ogrožena. Za dostop do gotovine in obveznost njenega sprejemanja že zdaj obstajajo zadostne pravne podlage.

09.05.2024 00:00
Fenja Borštnar Poročanje o katastrskem dohodku Za stranko mesečno oddajamo DDV. Davčnega obračuna za stranko nismo oddali. Dohodnina se plačuje po katastrskem dohodku. Nas pa zanima, ali bi mogli to kam poročati ter do kdaj? Kaj pa v primeru, da smo rok za poročanje zamudili? Kako ukrepati v tem primeru? Ali se zanj prihodki doseženi v letu 2023, kam sporočajo iz strani računovodstva (UE, edavki,…itd.) ter kako? 09.05.2024 00:00
mag. Mojca Kunšek Posebnosti davka od premoženja in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

V času prejema odmer nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in odmere davka na premoženje velja izpostaviti določene posebnosti in olajšave, ki jih lahko zavezanci uveljavljajo.

08.05.2024 00:00
Katja Wostner, davčna svetovalka Račun brez identifikacije za namene DDV

Na računu je navedena firma kupca, in sicer brez ID za DDV. Ali ima prejemnik blaga pravico do obračunanega vstopnega DDV v višini 18,04 € ter ali se to evidentira kot nabava blaga iz Slovenije, ker gre za domačega dobavitelja?

07.05.2024 00:00
Portal FinD-INFO Izplačilo regresa za letni dopust 2024

Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače do 1. julija. Od 1. 1. 2024 dalje minimalna plača znaša 1.253,90 evrov za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18). Inšpektorat RS za delo opozarja na pomembnost spoštovanja te obveznosti ter izpostavlja, da je plačilo za delo neodtuljiva pravica delavcev.

06.05.2024 00:00
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Dodatna pogodba k pogodbi o zaposlitvi Pogodba, ki je dopolnjevala pogodbo o zaposlitvi, je delavcu sicer naložila določeno finančno breme v primeru predčasne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vendar ta poseg ni bil takšen, da bi kršil prepoved prisilnega dela. 03.05.2024 00:00
Katja Wostner, davčna svetovalka Določitev davčne osnove pri posebni ureditvi za obdavčljive preprodajalce

Želeli bi se prepričati, kaj vse upoštevati pri prodaji rabljenega vozila v njegovo nabavno vrednost, oziroma kaj je dejanska marža, od katere se obračuna in plača DDV.

02.05.2024 00:00
Eva Zabukovec, odvetnica Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), v 77. členu ureja več načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi in posledično delovnega razmerja. 01.05.2024 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Davčna obravnava sponzorstva fizični osebi

Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da je študentka dobila sponzorja za pokrivanje stroškov treningov in tekem. Navaja tudi da je sponzor samostojni podjetnik. Naročnico zanima kakšne so davčne implikacije predmetnega sponzorstva.

30.04.2024 00:00