c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2020, številka 33 / letnik XII.
 

Vlada je prejšnji teden sprejela odlok o prenehanju veljavnosti začasnih ukrepov pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. S koncem začasnih ukrepov glede pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je odločanje v zvezi z bolniško odsotnostjo, zadržanostjo od dela, medicinskimi pripomočki, sanitetnimi prevozi in zdraviliškim zdravljenjem spet takšno kot pred epidemijo.

V osrednji temi današnjega tednika pojasnjujemo Prefakturiranje stroškov in DDV, in sicer sta v teh primerih mogoči dve situaciji, ali zavezanec "prefakturira" storitve drugemu davčnemu zavezancu in deluje v svojem imenu ter za tuj račun, ali pa deluje v tujem imenu in za tuj račun. Pri tem je treba pravilno izvesti obdavčitev z DDV, navajamo primere.

AJPES sporoča, da se konec meseca izteče skrajni rok za oddajo revidiranih letnih poročil. FURS pa je ta teden izdala dopolnjena navodila za dostavo CbCR in objavila spremembe v več dokumentih, ki obravnavajo različne okolijske dajatve.

Izbrali smo najbolj brane članke na portalu v tem tednu: Plačilna nedisciplina delodajalca, Delavci se med dopustom niso dolžni odzivati na klice delodajalcev, Strošek nočitve, Načini obdavčevanja poslovnih dobičkov stalne poslovne enote in Vmesna dividenda v družbi z omejeno odgovornostjo.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      »Prefakturiranje« stroškov in DDV    
Mojca Müller
   
V poslovni praksi se izraz »prefakturiranje« uporablja za situacije, ko zavezanec plača račun za opravljene storitve, potem pa te storitve zaračuna drugemu davčnemu zavezancu. Zavezanci so pogosto v dvomu ali je treba od »prefakturiranih« storitev obračunati DDV ali ne.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Plačilna nedisciplina delodajalca
Če delodajalec delavcu ne izplača plače ob dospelosti, v skladu z 299. členom OZ pride v zamudo. Ker je plačilni dan plače točno določen, ni potreben poseben opomin delavca za izpolnitev. Pravica delavca je, da lahko delavec zahteva poleg plače še plačilo zamudnih obresti, lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, uveljavlja sodno varstvo delavca za uveljavitev denarne terjatve in odgovornost delodajalca za prekršek.

Delavci se med dopustom niso dolžni odzivati na klice delodajalcev
Mnogim zaposlenim se ob vrhuncu dopustniške sezone porajajo vprašanja o njihovih pravicah v tem času. Zanima jih tudi, ali morajo biti dostopni delodajalcu. "Delodajalec nima pravice, da bi z delavcem lahko med dopustom kakorkoli kontaktiral, niti se ni delavec dolžan odzivati na klice ali sporočila, povezana z opravljanjem dela," pravijo v ZSSS.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Knjižba: Strošek nočitve
V različnih dejavnostih se srečujejo z raznimi stroški storitev, z namenom povečevanja prihodkov. Vedno kadar to povezavo lahko dokažemo, so stroški takih storitev tudi upravičeni tako v poslovnih evidencah, kot tudi za davčne namene. Stroške materiala in storitev obravnava SRS 12, ki v svoji 10. točki pojasnjuje, da se stroški materiala in storitev pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so praviloma povezani z nastalimi gospodarskimi koristmi.

Vmesna dividenda v družbi z omejeno odgovornostjo
Poslovodstvo in družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo želijo, da družba izplača svojim družbenikom vmesno dividendo. Družbena pogodba ne vsebuje posebnih določb o tem korporacijskem dejanju. Postavljajo se vprašanja, kakšne so pravne značilnosti vmesne dividende v družbi z omejeno odgovornostjo in kateri organ družbe odloča o vmesni dividendi.

Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil
V ponedeljek, 31. avgusta 2020, je skrajni rok predložitev revidiranih letnih poročil za vse družbe zavezane k reviziji/preiskavi oziroma konsolidaciji, razen za tiste zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega, so sporočili iz AJPESA.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Načini obdavčevanja poslovnih dobičkov stalne poslovne enote
Nacionalna zakonodaja držav OECD različno ureja obdavčevanje dobičkov vezanih na stalno poslovno enoto. Razvoj svetovne trgovine, transparentne obravnave modela OECD glede odprave dvojnega obdavčenja in elektronskega poslovanja so imeli za posledico določitev splošnih in posebnih pravil glede vprašanja, kateri dobički pripadajo stalni poslovni enoti in kako in kje se ti lahko obdavčijo.

Dopolnjena navodila za dostavo CbCR
V skladu s spremembami in dopolnitvami > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku so v Prilogi 21 dopolnjena navodila za dostavo CbCR poročevalcev mednarodnih skupin podjetij FURS, zaradi nove verzije OECD XML CbC sheme v2.0.

Obrazec DMV-N: Dodatna polja
Finančna uprava obvešča, da je prišlo do spremembe na obrazcu DMV-N z dodanimi in spremenjenimi polji vnosa.

FURS: Okoljska dajatev – spremembe dokumentov
Finančna uprava RS je izdala spremembe v več dokumentih, ki obravnavajo različne okolijske dajatve.

FURS: Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2020 - sprememba dokumenta
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2020 s spremembami davčne obravnave dohodkov v skladu z interventno zakonodajo.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Razprava o zakonski poenostavitvi dela na domu še letos
Epidemija covida-19 je tudi v Sloveniji povzročila razmah dela na domu, ministrstvo za delo pa še v letošnjem letu napoveduje razpravo o posodobitvi pravne podlage za tovrstno delo. Delodajalci si sprememb zelo želijo, v sindikatih pa so bolj previdni, pri čemer se bojijo predvsem časovnih obremenitev zaposlenih. Pravega nadzora sicer trenutno ni.

Vlada zagnala postopke za sklenitev socialnega sporazuma
Vlada je pred dnevi zagnala postopke za sklenitev socialnega sporazuma za obdobje 2021-2022. Ministrstvom je med drugim naložila, da najpozneje do 31. avgusta pripravijo kratek predlog vsebin s svojega področja, ki bodo podlaga za pripravo izhodišč za socialni sporazum. Pogajanja socialnih partnerjev naj bi nato tekla do konca leta.

Pripombe na predlog novele zakona o kmetijstvu
Ministrstvo za kmetijstvo je v javni obravnavi predlagane novele zakona o kmetijstvu prejelo pripombe 15 fizičnih oseb in nevladnih organizacij. Prispele pripombe so raznolike, večkrat je izpostavljena opredelitev statusa kmeta ter spremembe pri prodaji kmetijskih pridelkov. Pripombe bodo, kot so pojasnili, v prihodnjih tednih pregledali.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Konec začasnih ukrepov glede uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
Vlada je prejšnji teden sprejela odlok o prenehanju veljavnosti začasnih ukrepov pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja, uveljavljenih zaradi epidemije novega koronavirusa. Odločanje v zvezi z bolniško odsotnostjo, zadržanostjo od dela, medicinskimi pripomočki, sanitetnimi prevozi in zdraviliškim zdravljenjem bo takšno kot pred epidemijo.

KP elektrogospodarstva
Objavljen je bil aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije, ki za 2 % zvišuje zneske najnižjih osnovnih plač oz. izhodiščnih plač za obdobje od 1. junija 2020 do 1. junija 2021. Višino mesečnih osnovnih oz. izhodiščnih plač za posamezne tarifne razrede si lahko ogledate v Tarifni prilogi.

KP za gozdarsko dejavnost
8. avgusta je začela veljati Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost - normativni del, ki velja za javne uslužbence, zaposlene pri osebah javnega prava s področja gozdarstva, določenih v Sklepu o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju, in je sklenjena za nedoločen čas.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 8.8.2020 - sprememba
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 11.8.2020 - sprememba
    • Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19; - 8.8.2020 razveljavitev
    • Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020; veljavnost od: 1.1.2020
    • Sklep o uporabi Smernic o poročanju pristojnim organom v skladu s členom 37 uredbe o skladih denarnega trga; veljavnost od: 25.8.2020
    • Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost - normativni del; veljavnost od: 8.8.2020
    • Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije; - veljavnost od: 1.6.2020 - aneks

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 108 - 109
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Stabilne javne finance omogočajo nemoteno izplačevanje pokojnin, socialnih transferjev in plač
Slovenija se je za omilitev posledic epidemije covida-19 zadolžila pod ugodnimi pogoji za 2,17 milijarde evrov. Kljub temu je ohranila stabilen državni proračun. "Stabilnost javnih financ omogoča nemoteno izplačevanje pokojnin, socialnih transferjev in plač," so danes izpostavili na ministrstvu za finance.

Načrt sklada za podjetništvo spremenjen za še večjo podporo malemu gospodarstvu
Vlada je na dopisni seji vladnega odbora za gospodarstvo sprejela novelo letošnjega poslovnega načrta javnega sklada za podjetništvo. Z njo se bodo ponujena finančna sredstva za mala in srednja podjetja povečala za 54 odstotkov, osnovna načrtovana kvota za vsebinsko podporo pa za skoraj 100 odstotkov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

SPIRIT ustavil prijave na poziv za sofinanciranje promocije na tujih trgih
Javna agencija SPIRIT je zaradi izjemno velikega interesa in števila prejetih vlog na javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih začasno ustavila prejemanje vlog, so sporočili iz Spirita. Prizadevajo si pridobiti dodatna finančna sredstva.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Poslovna odškodninska odgovornost
Tožeča stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen zahtevek za sanacijo celotnega položenega tlaka oziroma za povrnitev stroškov sanacije, ki jo bo sicer na stroške tožene stranke opravila sama. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo. V obrazložitvi je pojasnilo, da je podjemnikova odgovornost za stvarne napake posebna vrsta poslovne odškodninske odgovornosti, in sicer za tisto obliko škode zaradi kršitve pogodbene (poslovne) obveznosti, ki se kaže v manjši vrednosti izpolnitve z napakami. Ob smiselni uporabi 240. člena Obligacijskega zakonika (OZ) se podjemnik lahko razbremeni odgovornosti za napake, če trdi in dokaže, da so vzrok očitanih napak okoliščine, ki jih ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti. Na kakšen način mora podjemnik to dokazati, ni predpisano, zato to lahko stori na kakršenkoli logično pravilen način.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2020:   1.892,31 €
 
in neto plača:   1.244,44 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.857,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.215,45 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Tanja Urbanija
DDV registracija in kaj gre v »kvoto« 10. 09. 2020 13:00:00 79,90€ Naročilo
mag. Tanja Urbanija
DDV in storitve 17. 09. 2020 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.