c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2018, številka 13 / letnik X.
 

V tokratni številki podrobneje pojasnjujemo ugotovitve davčnega organa v okviru davčnih nadzorov transfernih cen za leto 2017. Podrobneje pišemo tudi o odmeri letnega dopusta za leto 2018 in objavljamo več pojasnil, ki jih je izdala Finančna uprava RS.

Bliža se rok za oddajo davčnih obračunov, tokrat je zaradi praznikov rok podaljšan do 3. aprila 2018, ne pozabite na oddajo.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Zneski pavšalnih prispevkov za leto 2018
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčni nadzor transfernih cen v letu 2017    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
O transfernih cenah smo v letu 2016 in 2017 že pisali. Danes pojasnjujemo ugotovitve davčnega organa v okviru davčnih nadzorov transfernih cen za leto 2017.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odmera letnega dopusta 2018
ZDR-1 določa pravila v zvezi z letnim dopustom v členih 159 - 164. Bliža se 31. marec, ko je vsak delodajalec dolžan obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Znižanje plače
Podjetje želi delavcu znižati plačo, delo, ki ga opravlja delavec v okviru svojega delovnega mesta, pa bi ostalo enako. Ker na sporazumno znižanje plače ne pristane, v podjetje razmišljajo, da bi mu vročili odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov s ponudbo nove pogodbe, v kateri bi bila, v primerjavi z veljavno pogodbo, spremenjena le plača. Zanima jih, ali je tak način ustrezen?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obračun DDV ob prodaji rabljenih objektov
Podjetje zanima pravilna obravnava DDV pri prodaji objekta, ki je bil kupljen v dveh delih, zdaj pa se prodaja kot celota. Prvi del objekta je bil kupljen leta 1982 z obračunanim prometnim davkom, drugi del pa konec leta 2016. Ob prodaji oziroma nakupu drugega dela objekta je bil obračunan DDV.

Uveljavitev večstranske konvencije za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička
Slovenija je 24. marca 2018 pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) kot peta jurisdikcija deponirala listino o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička. S tem je bil izpolnjen pogoj za uveljavitev konvencije.

Zadnja objavljena pojasnila FURS:
    • Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb (Podrobnejši opis); 3. izdaja, veljavnost od 1.1.2018
    • Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetniki (Publikacija); 3. izdaja, veljavnost od 1.1.2018
    • Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (Podrobnejši opis); 3. izdaja, veljavnost od 19.3.2018
    • Obročno plačilo prekrškovnih terjatev po Zakonu o prekrških - ZP-1 (Vprašanja in odgovori); 1. izdaja, veljavnost od 20.3.2018
    • Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov (Vprašanja in odgovori); 3. izdaja, veljavnost od 23.3.2018

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Državni svet z vetom na zakon o nepremičninskem posredovanju
Državni svet je z 20 glasovi za in dvema proti izglasoval odložilni veto na zakon o nepremičninskem posredovanju. Predlagatelji so zakonu med drugim očitali nepotrebno regulacijo.

Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o igrah na srečo
Državni svet je včeraj z 18 glasovi za in 12 proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o igrah na srečo, po kateri bi v Sloveniji sprostili trg športnih stav, ki jih v Sloveniji sedaj prireja Športna loterija. DZ bo moral o noveli ponovno odločati.

DZ sprejel nacionalni program varnosti in zdravja pri delu ter nacionalni program duševnega zdravja
DZ je soglasno sprejel resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu ter resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja. V poslanskih skupinah so oba dokumenta podprli, pri čemer pa so v nekaterih poslanskih skupinah izpostavili potrebo, da se ju bo tudi dejansko izvajalo.

Predlog zakona o delovanju spletnih platform sodelovalnega gospodarstva v nadaljnjo obravnavo
Poslanci so na včerajšnji seji ocenili, da je predlog zakona o delovanju spletnih platform sodelovalnega gospodarstva, ki ga je vložila skupina osmih poslancev s prvopodpisano gospo Vojko Šergan (SMC), primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasovanje je bilo tesno, saj je predlog zakona podprlo 23 poslancev, 20 pa jih je bilo proti.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zaščita delavcev pred kršitvami izvajalcev javnega naročila
Spremembe in dopolnitve > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki bodo začele veljati 1. aprila in se začele uporabljati 1. novembra, naj bi zaščitile delavce pred kršitvami delovne in socialne zakonodaje s strani izvajalca javnega naročila ali njegovega podizvajalca, in sicer tako, da bo lahko naročnik v primeru kršitev razveljavil pogodbo o javnem naročilu. Novela med drugim nadomešča socialno klavzulo z razveznim pogojem, ta mora biti vključen tudi v vse okvirne sporazume, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov
24.3.2018 je začel veljati Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. aprila 2018, ki določa, da se pokojnine in drugi prejemki, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, od 1. aprila 2018 uskladijo tako, da se povečajo za 1,1 odstotka.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 1.4.2018 - sprememba
    • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 1.4.2018, uporaba od: 1.11.2018 - sprememba
    • Zakon o prekrških (ZP-1); veljavnost od: 17.6.2017, uporaba od: 1.4.2018 - sprememba
    • Splošni akt o cestninjenju; veljavnost od: 1.4.2018
    • Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest; veljavnost od: 1.4.2018
    • Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del; veljavnost od: 1.4.2018
    • Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo; veljavnost od: 1.4.2018
    • Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2018; veljavnost od: 1.4.2018
    • Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja; veljavnost od: 1.4.2018 - sprememba
    • Pravilnik o vpisih v kataster stavb; veljavnost od: 1.3.2018, uporaba od: 3.4.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 18 - 19
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Za zagon inovativnih podjetij letos na voljo 2,1 milijona evrov spodbud
Slovenski podjetniški sklad je v petkovem uradnem listu objavilo razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij. Letos je za ta namen na voljo 2,1 milijona evrov sredstev, od tega 1,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sklad bo podprl do 20 podjetij iz kohezijske regije Zahodna Slovenija in do 20 iz regije Vzhodna Slovenija.

Predlog za polletno podaljšanje uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov
Ministrstvo za gospodarstvo je vladi v sprejem predlagalo polletno podaljšanje uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov. Konec marca namreč poteče prejšnje podaljšanje uredbe, potem ko ministrstvo konec februarja ni bilo uspešno s predlogom popolne liberalizacije cen naftnih derivatov.

Za spodbujanje zaposlovanja starejših na voljo evropska sredstva
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za program Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivni do upokojitve. Skupna višina sredstev, namenjenih za program, je 14 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 11,2 milijona evrov, so zapisali na službi vlade za razvoj.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Nadaljevanje izvršilnega postopka
Dolžnik se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje odločilo o nadaljevanju prekinjenega postopka izvršbe, ter navedel, da je sklep neutemeljen in v nasprotju Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL Sklep II Ip 2600/2017) in pojasnilo, da poenostavljena prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, ki so navedene v posodobljenem seznamu terjatev iz četrtega odstavka 221.d člena ZFPPIPP. Nasprotno razlogovanje pomeni, da kadar upnikova terjatev na ta seznam ni uvrščena, na to terjatev potrjena poenostavljena prisilna poravnava ne učinkuje. V takšnem primeru pa sodišče prve stopnje po 2. točki prvega odstavka 216. člena ZFPPIPP opravi izvršbo za izterjavo celotne terjatve v skladu z izvršilnim naslovom.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Bliža se rok za oddajo obračuna DDPO za leto 2017
Le še do 3. aprila 2018 imate davčni zavezanci čas za predložitev obračuna DDPO za leto 2017. O pripravi obračuna smo na portalu FinD-INFO objavili več člankov, na voljo pa so tudi številna pojasnila in napotki pri morebitnih dilemah, ki jih imate tik pred oddajo, zato vas vabimo k ogledu strani Vse o DDPO 2017 in spletnega seminarja Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2017.

Nova višina prispevkov za vrednotnico s 1. 4. 2018
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdala novo Odredbo o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2018. Na podlagi Odredbe znaša višina prispevkov za osebno dopolnilno delo na posamezno vrednotnico od 1. aprila 2018, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,37 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,11 eura (skupaj 9,48 eur).

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 31.3.2018 > Odmera letnega dopusta 2018
    • 1.4.2018 > FURS: Spremembe REK obrazcev
    • 3.4.2018 AJPES: Predložitev letnih in drugih poročil za 2017
    • 3.4.2018 > FURS: Oddaja obračuna DDPO za leto 2017
    • 3.4.2018 > FURS: Oddaja obračuna DohDej za leto 2017

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2018:   1.659,27€
 
in neto plača:   1.077,73€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.713,15€
 
in neto plača za tromesečje:   1.119,77€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Ida Kavčič
Brezplačen seminar za naročnike Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2017 januar 2018 29,90€ Naročilo
Aljaž Jadek
Naročniški spletni seminar Kaj so pametne pogodbe? marec 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Šola - konsolidacija v praksi
Inštitut za računovodstvo vas vabi v šolo - Konsolidacija v praksi, kjer boste preko praktičnih posameznih primerov konsolidiranja vseh bilančnih postavk prišli do dejanske izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov in vključitve le-teh v konsolidirano letno poročilo. Začetek bo 12.4.2018 na Brezovici pri Ljubljani, šolo pa bo vodila predavateljica Vesna Bartolj Maver.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.