Vse o DDPO 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Vse o DDPO 2018
 

Vse o DDPO 2018

Vse o DDPO 2018:

I. Pravne podlage:


Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob)
Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Zakon o davčnem postopku (ZDavP)
Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (ZRPPR1015)
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Zakon o ekonomskih conah (ZEC)
Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK)
Zakon o davku na tonažo (ZDTon)
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Slovenski računovodski standardi SRS (2016)
Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP)
Pravilnik o transfernih cenah
Pravilnik o priznani obrestni meri
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

Podrobnejši opisi FURS:

Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb (3.izdaja); veljavnost od 1. 1. 2018
Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davek od dohodkov pravnih oseb (2.izdaja), februar 2018
Obračunavanje in plačevanje davka od dohodkov pravnih oseb (1. izdaja)
Olajšava za investiranje (1. izdaja)
Davčno obravnavanje posojil med povezanimi osebami (1. izdaja)
Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (2. izdaja), junij 2018
Pokrivanje davčne izgube (1. izdaja)
Odpis obveznosti, odpis terjatev ter konverzija terjatev v lastniški delež dolžnika (1. izdaja)
Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (1. izdaja)
Promocija zdravja na delovnem mestu (1. izdaja), december 2017
Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti (1. izdaja), februar 2018
Ugotovljene nepravilnosti v nadzorih – davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (1. izdaja)

Vprašanja in odgovori

Davčna osnova – rezervacije (1. izdaja)
Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (1. izdaja)

Praktični nasveti o izdelavi davčnega obračuna:

 1. Osnovne dileme pri izdelavi davčnega obračuna
  1. Letno poročilo in obračun davka od dohodkov pravnih oseb za gospodarske družbe za leto 2018
  2. Novosti in spremembe Slovenskih računovodskih standardov
  3. Davčne olajšave pri obračunu DDPO v letu 2018
  4. Kratko in jedrnato o poslovnih najemih po 1.1.2019
  5. Slovenski računovodski standard 15 (2019) - PRIHODKI
  6. Novosti na področju obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb
  7. Zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb in obseg davčne obveznosti
  8. Oprostitev plačila davka od dohodka v povezavi z nepridobitveno dejavnostjo
  9. Davčna osnova za davek dohodka pravnih oseb
  10. Popravki napak iz preteklih obdobij
  11. Kdaj je DDV davčno priznani odhodek za namene DDPO?
  12. Povezane osebe in obvezna identifikacija za namene DDV
  13. Tudi za podružnice tujih podjetij veljajo slovenska pravila izdelave in predložitve zaključnega računa
  14. Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in pravne osebe
  15. Poštena in učinkovita obdavčitev dohodkov gospodarskih družb v EU
  16. Ali je odhodek za menedžerski pregled davčno priznani odhodek za namene DDPO?
  17. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Spletni seminarji:


Excel obrazec DDPO: NOVO!II. Splošni podatki:


Podatki v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov: Vpišejo se ustrezne oznake glede načina ugotavljanja davčne osnove v zvezi s posebno ureditvijo za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, v skladu z X.a poglavjem ZDDPO-2 in 382.a členom ZDavP-2.

Oznako, da gre za davčni obračun v skladu z 67.b členom ZDDPO-2, izpolni zavezanec iz 67.b člena ZDDPO-2, ki je na podlagi priglasitve ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov že v sistemu ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.
Zavezanec iz 67.b člena ZDDPO-2 sestavi obračun na obrazcu za obračun davka od dohodkov pravnih oseb (Priloga 1), v skladu z metodologijo za izpolnjevanja obrazca (Priloga 2/III.), ob upoštevanju posebnosti metodologije izpolnjevanja obračuna davka za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov (Priloga 2/IV.).
Sprememba načina ugotavljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju: Zavezanec, ki želi spremeniti način ugotavljanja davčne osnove za naslednje davčno obdobje, mora to spremembo označiti v tem obračunu, ki mora biti predložen v zakonskem roku. Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov lahko prijavi zavezanec, ki izpolnjuje pogoje iz 67.b in 67.d člena ZDDPO-2 ter izpolni Prilogo 20. Zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, in ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali želi prenehati z ugotavljanjem davčne osnove na ta način, z obkrožitvijo obvesti davčni organ o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Davčni zavezanec – uporabnik ekonomske cone, ki ima odločbo davčnega organa po 15. členu ZEC, s katero mu je bila dodeljena davčna ugodnost po 20. členu ZEC, obkroži DA in navede številko in datum odločbe ter davčni urad, ki je odločbo izdal. Davčni obračun predloži posebej za dejavnosti, ki jih opravlja v ekonomski coni (v obrazec vpiše oznako 1), in za dejavnosti, ki jih opravlja izven ekonomske cone (oznaka 2), ter skupaj za celotno poslovanje (oznaka 3).

 1. Obrazec DDPO – izpolnitev splošnih podatkov
  1. Obrazec za obračun DDPO – izpolnitev splošnih podatkov – rezidentstvo
  2. Obrazec za obračun DDPO – izpolnitev splošnih podatkov – 9.člen ZDDPO-2
  3. Obrazec za obračun DDPO – izpolnitev splošnih podatkov – 61.člen ZDDPO-2
  4. Obrazec za obračun DDPO – izpolnitev splošnih podatkov – povezane osebe po 16.členu ZDDPO-2
  5. Obrazec za obračun DDPO – izpolnitev splošnih podatkov – povezane osebe po 17. členu ZDDPO-2
  6. Obrazec za obračun DDPO – izpolnitev splošnih podatkov – povezane osebe po 17. členu ZDDPO-2 in prilagajanje davčne osnove
  7. Obrazec za obračun DDPO – izpolnitev splošnih podatkov – posojila in obresti s povezanimi osebe po 16. členu ZDDPO-2
  8. Obrazec za obračun DDPO – izpolnitev splošnih podatkov – posojila in obresti s povezanimi osebe po 17. členu ZDDPO-2 in prilagajanje davčne osnove
  9. Obrazec za obračun DDPO – izpolnitev splošnih podatkov – uporabnik ekonomske cone
  10. Obrazec za obračun DDPO – izpolnitev splošnih podatkov – ugotavljanje davčne osnove po sistemu davka na tonažo
  11. Obrazec za obračun DDPO – izpolnitev splošnih podatkov – obdavčenje v skupini


III: METODOLOGIJA IZPOLNJEVANJA OBRAČUNA DAVKA ZA ZAVEZANCE, KI UGOTAVLJAJO DAVČNO OSNOVO NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV:


 1. Obrazec DDPO – izpolnitev postavk pod zap.št. 1
  1. Obrazec za obračun DDPO – prihodki ugotovljeni po računovodskih predpisih
  2. Obrazec za obračun DDPO – popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - zmanjšanje
 1. Obrazec DDPO – izpolnitev postavk pod zap.št. 2
  1. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.1. – izvzem prihodkov od nepridobitvene dejavnosti
  2. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.2 – izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij
  3. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.3 – izvzem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih rezervacij
  4. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.4 – izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala
  5. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.5 – izvzem dividend in dohodkov, podobnim dividendam
  6. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.6 – izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, razen dobičkov, ki se izvzemajo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2
  7. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.7 – izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena ZDDPO-2
  8. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.8 – izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2
  9. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.9 – izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
  10. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.11 – izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve
  11. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.12 – izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov
  12. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.13 – izvzem dobičkov v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
  13. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 2.14 – zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2
 1. Obrazec DDPO – izpolnitev postavk pod zap.št. 3
  1. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 3 – popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanje
  2. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 3.1 – Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. člena
  3. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 3.2 – Povečanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena
  4. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 3.3 – Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam iz 16. člena
  5. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 3.4 – Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom iz 17. člena
  6. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 3.5 – Povečanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pripišejo poslovni enoti
  7. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 3.6 – Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2
 1. Obrazec DDPO – izpolnitev postavk pod zap.št. 4
  1. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 4 – davčno priznani prihodki in zaporedna številka 5 – odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
 1. Obrazec DDPO – izpolnitev postavk pod zap.št. 6
  1. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.1 - Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti
  2. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.2 - Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. člena
  3. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.3 - Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena
  4. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.4 - Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16. člena
  5. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.5 - Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 17. člena
  6. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.6 - Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane
  7. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.7 - Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev
  8. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.8 - Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki se po 22. členu ne priznajo
  9. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.9 - Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih po metodi odplačne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo določa zakon, ki ureja bančništvo
  10. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.10 - Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena, nad zneskom, ki presega 20 odstotkov začetno izkazane vrednosti
  11. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.11 - Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
  12. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.12 - Nepriznani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička
  13. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.13 - Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let
  14. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.14 - Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje
  15. Obrazec za obračun DDPO – zaporedne številke od 6.15 do 6.19
  16. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna številka 6.20 - Nepriznani odhodki za donacije
  17. Obrazec za obračun DDPO – zaporedne številke od 6.21 - Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi do zaporedne številke 6.22 – nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet
  18. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna številka 6.23 – Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom
  19. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna številka 6.24 in 6.25 – Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance in stroškov nadzornega sveta
  20. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna številka 6.26 – Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil
  21. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna številka 6.27, 6.28 in 6.29 - Nepriznani odhodki v povezavi z amortizacijo
  22. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna številka 6.30, 6.31 in 6.32 – Nepriznani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka, borznoposredniška hiša in zavarovalnica
  23. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna številka 6.33– Nepriznani odhodki v vezi plač in drugih izplačil v povezavi z zaposlitvijo in 6.34 – Nepriznani odhodki za nagrade vajencem
  24. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna številka 6.35– Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev, razen za izgube, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2
  25. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna številka 6.36– Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala
  26. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna številka 6.37– Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2
  27. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.38 – Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
  28. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.39 – Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev in zaporedna št. 6.40 - Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi
  29. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.41 – Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih
  30. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 6.42 in 6.43 - Nepriznani odhodki v povezavi z ZUDDob
 1. Obrazec DDPO – izpolnitev postavk pod zap.št. 7
  1. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. – 7.1 - Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile delno priznane kot odhodek
  2. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. – 7.2 - Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev
  3. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. – 7.3 - Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki niso bili davčno priznan in zaporedna št. 7.4 - Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev
  4. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. – 7.5 - Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za presežni znesek, ki kot odhodek ni bil priznan
  5. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. – 7.6, 7.7 in 7.8 - povečanje odhodkov za vrednosti, ki se nanašajo na amortizacijo
  6. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. – 7.9- Povečanje odhodkov nerezidenta za odhodke, ki se pripišejo poslovni enoti
  7. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. – 7.10 in 7.11 – Povečanje odhodkov na podlagi določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2
  8. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. – 7.12 – Povečanje odhodkov v skladu s šestim odstavkom 31. člena ZUDDob
 1. Obrazec DDPO – izpolnitev postavk pod zap.št. 8, 9, 10 in 11
  1. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 8, 9,10 in 11
  2. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 11.1 - povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil
  3. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 11.2 - zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil
  4. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 11.3 - povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak
  5. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 11.4 - zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak
  6. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 11.5 - povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij
  7. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 11.6 - zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije
 1. Obrazec DDPO – izpolnitev postavk pod zap.št. 12
  1. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 12.1 - znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve sredstva pred predpisanim rokom
  2. Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 12.2 - Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije pred predpisanim rokom
  3. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 12.3 - izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov
  4. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 12.4 - izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov
  5. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 12.5 in 12.6 - povečanje davčne osnove za izvzeti del dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po ustanovitvi ter za že uveljavljene davčne izgube zaradi bistvene spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva
  6. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 12.7 - povečanje davčne osnove za skrite rezerve prenosne družbe pri združitvah in delitvah, v skladu z 38. členom ZDDPO-2
  7. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 12.8 - povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis
 1. Obrazec DDPO – izpolnitev postavk pod zap.št. 13
  1. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 13 – davčna osnova in zaporedna št.14 – davčna izguba
 1. Obrazec DDPO – izpolnitev postavk pod zap.št. 15
  1. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.1 na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb
  2. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.3 - pokrivanje izgube
  3. Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.6 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena (2012)
  4. Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.7 - zmanjšanje davčne osnove za koriščenje regijske olajšave za vlaganja raziskave in razvoj po 55. členu ZDDPO-2 (2012)
  5. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.8 - olajšava za investiranje po 55.a členu (2012)
  6. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.9 - olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem
  7. Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.10 - olajšava za zaposlovanje invalidov
  8. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.11 - olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
  9. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.12 - olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
  10. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.13, 15.14 in 15.15 - olajšava za donacije
  11. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.16 in 15.17 - davčni ugodnosti v povezavi z ekonomsko cono
  12. Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.18 - Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55. b členu
  13. Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.19 - Olajšava za zaposlovanje po 5.členu ZRPPR1015
  14. Obrazec za obračun DDPO - zaporedna št. 15.20 - Olajšava za investiranje po 6.členu ZRPPR1015
 1. Obrazec DDPO – izpolnitev postavk pod zap.št. 16 do zaporedne številke 28
  1. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 16, 17, 18 in 19
  2. Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 20 , 21 in 22 na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb
  3. Obrazec za obračun DDPO – zaporedne številke od 23 do 28 na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb

Izpolnjevanje prilog k obrazcu davčnega obračuna z upoštevanimi spremembami prilog v letu 2018::

Več na povezavi: Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih osebIV. POSEBNOSTI METODOLOGIJE IZPOLNJEVANJA OBRAČUNA PRI UGOTAVLJANJU DAVČNE OSNOVE Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV:IV. POSEBNOSTI METODOLOGIJE IZPOLNJEVANJA OBRAČUNA PRI UGOTAVLJANJU DAVČNE OSNOVE Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV:

Zap. št

Metodologija

1. do 4.

Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se upoštevajo davčno priznani prihodki (prvi odstavek 67.e člena ZDDPO-2). Postavke 1. do 4. se izpolnijo v skladu z metodologijo v III. točki metodologije, če za posamezne postavke v nadaljevanju ni drugače določeno.

2.1

Prazna postavka. V skladu s 67.b členom ZDDPO-2 posebna ureditev po X.a poglavju ZDDPO-2 ne velja za zavezance iz 9. člena ZDDPO-2.

5.

Znesek odhodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida oziroma v drugem ustreznem letnem poročilu, na podlagi zakona in uvedenih računovodskih standardov, ki so v skladu z zakonom. Navedeni podatek se pri ugotavljanju davčne osnove ne upošteva

5.N.

Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se vpiše znesek normiranih odhodkov v višini 80 % davčno priznanih prihodkov, v skladu s prvim odstavkom 67.e člena ZDDPO-2 (zap. št. 4 x 0,80), vendar ne več kot 40.000 eurov ali 80.000 eurov, če je bila v davčnem obdobju, za katero se uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

6.

Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se davčna osnova ne more zmanjševati za priznane odhodke (tretji odstavek 67.e člena ZDDPO- 2), zato se postavke 6.2 do 6.43 ne izpolnjujejo.

6.1

Prazna postavka. V skladu s 67.b členom ZDDPO-2 posebna ureditev po X.a poglavju ZDDPO-2 ne velja za zavezance iz 9. člena ZDDPO-2.

7.

Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se davčna osnova ne more povečevati za priznane odhodke (tretji odstavek 67.e člena ZDDPO-2), zato se postavke 7.1 do 7.12 ne izpolnjujejo.

8.

Znesek je enak znesku pod zap. št. 5.N.

11.

Postavke 11.1, 11.3 in 11.5 se izpolnijo v skladu z metodologijo v III. točki metodologije.

11.N

Izračun v obrazcu (znesek pod zap. št. 11 pomnožen z (1-0,8))

11.2

Prazna postavka (tretji odstavek 67.e člena ZDDPO-2)

11.4

Prazna postavka (tretji odstavek 67.e člena ZDDPO-2)

11.6

Prazna postavka (tretji odstavek 67.e člena ZDDPO-2)

12.

Izračun v obrazcu. Postavke 12.1 do 12.8 se izpolnijo v skladu z metodologijo v III. točki metodologije tudi pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

13.

Izračun v obrazcu (9 + 11.N + 12)

15.1

Prazna postavka. Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se davčna osnova ne more zmanjševati (3. odstavek 67.e člena ZDDPO-2)

15.3

Prazna postavka. Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se davčna osnova ne more zmanjševati (3. odstavek 67.e člena ZDDPO-2)

15.4 do 15.20

Prazne postavke. Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov zmanjšanje davčne osnove na račun uveljavljanja davčnih olajšav, ki so določene z ZDDPO-2 in drugimi zakoni, ni možno v skladu z drugim odstavkom 67.e člena ZDDPO-2.

17.

Znesek pod zap. št. 16, pomnožen s stopnjo davka 17 % (5. člen ZDDPO-2H v povezavi s 60. členom ZDDPO-2) oziroma z 0 odstotki (61. člen ZDDPO-2).

18. do 28.

Postavke se izpolnijo v skladu z metodologijo v III. točki metodologijePriloge, ki so sestavni del obračuna

 • Zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora izpolnjevati podatke v prilogah k obračunu, razen če je z metodologijo k posamezni prilogi drugače določeno. Zavezanec, ki ob prehodu iz ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov izkazuje nepokrito davčno izgubo ali neizkoriščen del davčne olajšave, ki se lahko prenaša v naslednja davčna obdobja, mora te prenose izkazovati v prilogah tudi v obdobju, ko ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.
  Priloge 8 k obračunu zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, ne prilaga.