c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2015, številka 36 / letnik VII.
 

Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev je po 1. septembru urejeno z novim Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), ki uvaja koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, tj. "vse na enem mestu" in nadomešča dosedanje delovno dovoljenje. Slovenija (kot tudi druge države evropskega območja) uveljavlja možnost uporabe prehodnega obdobja, v katerem morajo državljani Hrvaške, če se želijo zaposliti (sklenitev delovnega razmerja) v Sloveniji, pridobiti ustrezna dovoljenja. Med današnjimi zakonodajnimi novostmi izpostavljamo predloge naslednjih novel: predlog novele zakona o DDV, predlog novele Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), predlog novele Zakona o prevzemih (ZPre-1) in predloga novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Zloženka o zaposlovanju tujcev
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo hrvaških državljanov v Sloveniji    
Irena Kamenščak
   
Ne glede na to, da je Republika Hrvaška članice Evropske unije, pri zaposlovanju njenih državljanov v Sloveniji veljajo nekatere posebnosti. Prost pretok delovne sile med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško še ni sproščen v celoti. Slovenija (kot tudi druge države evropskega območja) uveljavlja možnost uporabe prehodnega obdobja, v katerem morajo državljani Hrvaške, za zaposlitev (sklenitev delovnega razmerja) v Sloveniji, pridobiti ustrezna dovoljenja.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Status študenta v primeru registracije samostojne dejavnosti
Kakšne so posledice, če redni študent odpre s. p.? Ali s tem izgubi status rednega študenta in bi moral plačati šolnino za študij? Kako je z drugimi pravicami iz naslova rednega študija? > Več…

Odpoved delavca v času mirovanja pogodbe
Zaradi začasnega odhoda v tujino z družino je podjetje z delavcem na njegovo željo sklenilo sporazum o mirovanju pogodbe o zaposlitvi. Ko se je delavec vrnil, kar je bilo pred iztekom sporazuma o mirovanju, je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Po pogodbi ima odpovedni rok šest mesecev. Ali se začetek teka odpovednega roka šteje od dneva podaje odpovedi ali od dneva prenehanja mirovanja pogodbe o zaposlitvi? > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Meje presoje davčnega organa prve stopnje v ponovnem postopku
V praksi davčnih organov je mogoče zaslediti primere, v katerih davčni inšpekcijski organ prve stopnje v ponovnem postopku, ki je posledica odprave prvostopenjske inšpekcijske (odmerne) odločbe bodisi s strani davčnega organa druge stopnje bodisi s strani Upravnega sodišče v upravnem sporu, mimo izrecnih napotil pritožbenega organa ali sodišča, širi meje prvotnega davčnega inšpekcijskega nadzora ali pa ponovno ugotavlja dejstva in izvaja že izvedene ali nove dokaze, na katere v nadaljevanju opre odločitev o dodatni naložitvi davčnih obveznosti oziroma obdavčitvi poslovnih dogodkov, za katere v prvotnem postopku ni odkril nepravilnosti pri njihovem izkazovanju v knjigovodskih evidencah davčnega zavezanca. > Več…

FURS: Zaposlovanje na črno
Finančna uprava je 9. septembra izdala dodatna pojasnila v zvezi z najpogosteje zastavljenimi vprašanji o Zaposlovanju na črno (1. izdaja). > Več…


 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
V krizi zvišani DDV od leta 2016 stalnica
Predlog novele zakona o DDV, ki je nedavno prestal javno obravnavo, bo po načrtih uvoznikom prinesel razbremenitve pri plačevanju DDV. Vlada pa v njem predlaga tudi, da od sredine leta 2013 zvišani stopnji DDV, splošna in znižana, z novim letom postaneta stalnica. > Več...

Novela ZPOmK-1
Odbor DZ za gospodarstvo je pred tednom dni potrdil predlog novele > Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), ki ukinja upravno in prekrškovno varstvo glede dejanj nelojalne konkurence, podjetja pa bodo te spore reševala v pravdnem postopku pred sodišči. > Več…

Predlog novele o prevzemih
Odbor DZ za gospodarstvo je ob sprejemu nekaterih dopolnil potrdil predlog novele > Zakona o prevzemih (ZPre-1). Razprava se je osredotočila predvsem na določitev praga uspešnosti pri obveznih prevzemnih ponudbah in vprašanje sorazmernosti ukrepov, če se praga ne doseže. > Več…

Uporaba podatkov javnega sektorja
Vlada je določila besedilo predloga novele > Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, katerega cilj je implementacija evropske Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, v skladu z evropskim pravnim redom komurkoli (predvsem zasebnemu sektorju) zagotoviti pravico do enostavne in učinkovite ponovne uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja. > Več…

Predlagani novi zakon o dimnikarski dejavnosti
Predlog zakona o dimnikarskih storitvah, ki uvaja prosto izbiro dimnikarja, je pravno sporen in ne bi smel nadaljevati poti sprejemanja, opozarjajo dimnikarji. Predlagajo, da se ohrani obstoječi sistem do izteka koncesij, še tri leta, vmes pa pripravi primerno zakonodajo. Medtem se krepijo tudi iniciative proti monopolu dimnikarske dejavnosti, ki ravno tako ugotavljajo, da predlog novega zakona še poslabšuje situacijo in prikrito omogoča nadaljevanje monopola. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)
Med glavne spremembe novo sprejetega Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), ki je začel veljati 1. septembra sodi uvedba enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcev, ki tujcu omogoča, da vstopi, prebiva in dela v RS - t.i. princip vse na enem mestu (one - stop - shop), pri katerem tujec ali njegov delodajalec vložita enotno vlogo za izdajo enotnega dovoljenja na enem mestu. To bistveno poenostavi postopek pridobitve dovoljenja, medtem ko se bodo delovna dovoljenja, tako kot do sedaj, še vedno izdajala za državljane Hrvaške in Bosne in Hercegovine ter za sezonska dela v kmetijstvu. > Več…

Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati:
    • Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki; veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.10.2015 - sprememba
    • Sklep o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti; veljavnost od: 15.9.2015
    • Sklep o uporabi Smernic o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU; veljavnost od: 15.9.2015, uporaba od: 1.1.2016
    • Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI); veljavnost od: 15.9.2015

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Julija v Sloveniji nekoliko višja povprečna plača
Povprečna mesečna plača za julij je bila za 0,1 odstotka višja kot mesec prej. V bruto znesku je znašala 1541,83 evra bruto, neto pa 1005,06 evra. Tudi realno je bila povprečna mesečna plača višja, in sicer bruto in neto za 0,9 odstotka, je sporočil državni statistični urad. > Več...

V Sloveniji 'ekonomska svoboda' stopica na mestu
Slovenija je na lestvici ekonomske svobode instituta Fraser, ki jo tokrat objavlja Visio institut v sodelovanju z Mrežo ekonomske svobode, letos med 157. državami zasedla 111. mesto, ki si ga deli s Kitajsko in Nigerijo. To je šest mest slabše kot lani. Najbolje so se znova odrezali Hongkong, Singapur in Nova Zelandija. > Več...

Ocena popravljalnih ukrepov za delovanje agencij in skladov - zadovoljivo
Računsko sodišče je v porevizijskem poročilu popravljalne ukrepe za ureditev financiranja in delovanja javnih agencij in skladov po reviziji ocenilo kot zadovoljive. V majskem revizijskem poročilu za leti 2012 in 2013 je sodišče sicer ugotovilo, da sistem financiranja in delovanja skladov in agencij ni učinkovit. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Ugovor proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev
Višje sodišče je v zadevi VSL sklep Cst 341/2015 zavrglo pritožbo upnika in v obrazložitvi pojasnilo, da je prvostopenjsko sodišče pravilno navedlo, da nihče od upnikov ni vložil ugovora proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev. Iz tega razloga tudi ni bilo potrebno, da bi upravitelj izdelal še dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev (1. odstavek 65. člena ZFPPIPP), temveč je sodišče po predložitvi končnega seznama preizkušenih terjatev izdalo sklep o preizkusu terjatev in ločitvenih pravic. Upnik, ki ni pravočasno vložil ugovora zoper dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev, s pritožbo ne more izpodbijati sklepa o preizkusu terjatev, enako pa velja tudi v primeru, če ni vložil ugovora o prerekanju terjatve, ločitvene in izločitvene pravice, ki se mora vložiti že zoper osnovni seznam preizkušenih terjatev.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Obvezen vpis podatka o ID-številki e-računa na plačilnem navodilu
UJP obvešča vse proračunske uporabnike, da bodo morali od 1. oktobra 2015 v plačilnih navodilih (v papirni in/ali elektronski obliki) za poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa obvezno vpisati podatek o ID-številki e-računa, ki jo ob prejemu e-računa pridobijo prek spletne aplikacije UJPnet. >Več…

Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo v četrtek, 24. septembra 2015 izvedla obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več…


     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij:   1.541,83€
 
- in neto plača:   1.005,06€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.536,73€
 
in neto plača za tromesečje:   1.002,11€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu brezplačnega posnetka spletnega seminarja, kjer so podrobneje obravnavane spremembe SRS 2016.

 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih avgust 2015 BREZPLAČNO Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.