c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
December 2022, številka 51-52 / letnik XIV.
 
V zadnji, dvojni številki letošnjega tednika izpostavljamo 28. novembra sprejeto novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je začela veljati 20. decembra 2022, razen 17. člena zakona, ki začne veljati 1. januarja 2023. Poslanci so prav tako sprejeli Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za 2023, ki ga je pripravila Vlada v sodelovanju z gospodarstvom. Zakon vključuje pomoč subvencioniranja visokih cen energentov, ukrepe za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij.

V današnjem tedniku obravnavamo ob koncu leta aktualno temo
Poslovna uspešnost po zakonu o dohodnini ter vpliv poročanja izplačila z iRek obrazcem na pokojninsko osnovo zaposlenega, v kateri podrobneje opredeljujemo kriterije za izplačilo poslovne uspešnosti.

FURS je ta teden objavil
Lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2023, pripravili pa so tudi pripomoček za izračun splošne olajšave v letu 2023. Iz finančnega urada prav tako sporočajo, da bo oddaja novega REK-O obrazca prek sistema eDavki omogočena od 3. januarja 2023. Med izbranimi pojasnili v tem tednu pa so navedli spremembe pri Opredelitvi dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji in v Obveznosti obračuna DDV ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti in obdobje popravka pri osnovnih sredstvih.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili:
Z novelo ZDoh-2AA z manj ugodnostmi predvsem pri izvajanju popoldanske dejavnosti, Evidentiranje ekonomskih kategorij v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in vpliv na ODDPO, Disciplinski postopek - uporaba internega pravilnika ali ZDR-1, Obračun plače nerezidenta in oddaja Rek obrazca, Brisanje nadur v javnem sektorju in Davčni vidik posojila družbeniku.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja:
Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2022 z Ido Kavčič (10. 1. 2023) ter Rezervacije za zaposlence - aktuarski, računovodski in davčni vidik z mag. Marijo Osojnik Bubnič in doc. dr. Mojco Gornjak (16. januar 2023). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam lepe praznike in vse dobro v novem letu!

Uredništvo FinD-INFO


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Pripomoček za izračun splošne olajšave v letu 2023
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Poslovna uspešnost po zakonu o dohodnini ter vpliv poročanja izplačila z iRek obrazcem na pokojninsko osnovo zaposlenega    
Simona Matko Počivalšek
   
Poslovno uspešnost lahko poimenujemo tudi nagrada, 13. plača, božičnica ali kako drugače, saj zakonodaja ne predvideva enotnega izraza za tovrstno izplačilo ob koncu leta. Poslovno uspešnost opredeljuje 126. člen Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot del plače, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Prav tako mora podjetje, ki izplačuje poslovno uspešnost, sprejeti interni akt, v katerem med drugimi opredeli kriterije za izplačilo poslovne uspešnosti.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Obračun plače nerezidenta in oddaja Rek obrazca
Avstrijski državljan, ki je nerezident Slovenije se bo zaposlil pri slovenskem podjetju kot direktor. Zanima nas, ali bo treba pri obračunu plače odtegniti dohodnino, ki jo želi plačevati v Avstriji in na kakšen način se odda REK-1.

>> Disciplinski postopek - uporaba internega pravilnika ali ZDR-1
V podjetju imamo že 15 let isti pravilnik o disciplinskem postopku. Ta je temeljil na takrat veljavni zakonodaji, ki je določene stvari določala drugače kot ZDR-1. Konkretno gre za vprašanje zastaranja vodenja disciplinskega postopka, ki ga ZDR-1 ne pozna. Ali ZDR-1 "povozi" pravilnik ali se pravilnik lahko uporablja? Z njim so seznanjeni vsi zaposleni.

>> Na kaj paziti, ko sklepamo pogodbo o zaposlitvi?
Pogodba o zaposlitvi je pomemben pravni posel, ki povzroči nastanek pravic in obveznosti tako na strani delodajalca, kot tudi na strani delavca. Zaradi tega je pomembno, da je pripravljena skrbno, profesionalno, po možnosti s sodelovanjem ustreznega pravnega strokovnjaka. Če je namreč ta sestavljena v nasprotju z zakonom, se jo lahko izpodbija pred pristojnim sodiščem.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Z novelo ZDoh-2AA z manj ugodnostmi predvsem pri izvajanju popoldanske dejavnosti
Državni zbor je na seji, 28. novembra 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je kasneje vzdržal tudi ponovno odločanje. Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) je začela veljati 20. decembra 2022, razen 17. člena tega zakona, ki začne veljati 1. januarja 2023. ZDoh-2AA precej spreminja ureditev obdavčitve fizičnih oseb, še posebej pa posega v obdavčitev izvajanja dejavnosti na osnovi normiranih odhodkov.

>> Evidentiranje ekonomskih kategorij v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in vpliv na ODDPO
Glede na zakonske določbe organizacije sestavljajo računovodske in davčne izkaze v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (razen družb, ki uporabljajo Mednarodne računovodske standarde).

>> Izjava predstojnika za leto 2022 še po starem
Proračunski uporabniki bodo za leto 2022 predložili dosedanjo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Davčni vidik posojila družbeniku
Posojilo med družbo in družbenikom je potrebno urediti s posojilno pogodbo, s katero se posojilodajalec zaveže, da bo posojilojemalcu izročil določen znesek denarja, posojilojemalec pa se zavezuje, da mu bo po določenem času vrnil enak znesek denarja. V gospodarskih pogodbah, to je pogodbah, ki jih med seboj sklepajo gospodarski subjekti, se posojilo obrestuje tudi, če obresti niso dogovorjene. Za vse ostale pogodbe pa velja, da obrestovanje ni obligatorno, pa vendar se posojilojemalec s posojilno pogodbo lahko zaveže, da poleg glavnice dolguje tudi obresti.

>> Davčni vidik prenosa nepremičnine in opreme v gospodinjstvo
Prejeli smo vprašanje naročnice ki navaja, da je podjetnik, zaradi upokojitve, leta 2015 prenesel svoje podjetje na zakonca. Ob prenosu je bila vložena priglasitev za nevtralno davčno obravnavo po prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Novela Zakona o dohodnini – ZDoh-2AA
Državni zbor RS je dne 28. novembra 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 158/2022. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (20. 12. 2022), razen 17. člena tega zakona, ki začne veljati 1. januarja 2023. Spremenjeni členi (44., 48., 59., 90., 109., 111., 113. in 123., spremenjeno poglavje VII.A ter spremenjeni 131.a, 135.č in 142. člen) se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023.

>> DZ potrdil rešitve za odpravo posledic požarov in trajne izjeme za nedeljsko obratovnje trgovin
DZ je na redni decembrski seji potrdil več zakonskih predlogov, s katerimi se med drugim posega v ureditev na področju odprave posledic naravnih nesreč, trgovine, varstva osebnih podatkov in davčnega sistema.

>> Državni zbor sprejel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za 2023
Državni zbor RS je v petek, 16. decembra sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), ki ga je pripravila Vlada RS v sodelovanju z gospodarstvom. Pomoč gospodarstvu vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Ocenjena vrednost ukrepov za gospodarstvo je 1,2 milijarde evrov.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
17. december 2022 Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov 
 
20. december 2022 Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2023 
 
20. december 2022 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
 
20. december 2022 Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) 
 
20. december 2022 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 
 
1. januar 2023 Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost 
 
1. januar 2023 Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva 
 
1. januar 2023 Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za januar, februar in marec 2023 
 
26. januar 2023 Uredba o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje 
 
1. april 2023 Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede 
 
1. april 2023 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 156 - 159/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Za Slovenijo še dve potrditvi bonitetnih ocen
Bonitetna agencija Creditreform Rating je v petek, 16. 12. 2022, Sloveniji potrdila bonitetno oceno AA- s stabilnimi obeti. Bonitetna agencija R&I pa ji je včeraj potrdila oceno A in določila stabilne obete. V letošnjem letu so vse bonitetne agencije ohranile oceno Slovenije, kar dokazuje, da je naša država stabilna in zaupanja vredna.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2022:   1.986,82 €
 
in neto plača:   1.295,01 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,00 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,68 €
 
Minimalna bruto plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2022 10. 01. 2023 10:00:00 249,90€ Naročilo
mag. Marija Osojnik Bubnič in dr. Mojca Gornjak
Rezervacije za zaposlence – aktuarski, računovodski in davčni vidik 16. 01. 2023 11:00:00 139,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 24. 01. 2023 10:00:00 249,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Ste se že vprašali, za kaj plačujete davke?
Denar državljanov se pretežno prek davkov steka v državni proračun. Če ste se že kdaj vprašali, za kaj država ta denar porablja, vas vljudno vabimo k ogledu infografike, ki so jo na Ministrstvu za finance pripravili v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Cilj infografike je vam, državljanom, poljudno predstaviti ključne informacije o državnem proračunu za leto 2023.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.