c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
November 2022, številka 45 / letnik XIV.
 
Včeraj je odbor za finance DZ zavrnil posvetovalni referendum o spremembah zakona o dohodnini, s katerim je bilo predlagano zvišanje olajšave za vzdrževane družinske člane. Odbor pa je na seji med drugim potrdil predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki naj bi v pravni red vnesel nova pravila glede nadzora.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, v katerem pojasnjujemo določbe zakona za obe pogodbeni stranki, ko ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Podrobneje bo ta tema obravnavana tudi na jutrišnjem spletnem seminarju.

FURS je objavil pojasnilo glede regresa in povračila stroškov javnih uslužbencev ob njegovem izplačilu. V zadnjem tednu so objavili tudi spremembe v pojasnilih: Spremembe zakonodaje na področju DDV in Davek na motorna vozila (ZDMV-1).

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Zakaj je pomembno vedeti kdo organizira prevoz blaga pri tristranskih poslih in zaporednih dobavah blaga?, Zakaj se podjetja odločajo za digitalni odkup terjatev?, DDV vidik napitnine, Povračilo potnih stroškov za delavce iz Hrvaške in Poslovodstvo brez naročila s sodno prakso.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca s Tanjo Bohl (10. november) in Predvidene spremembe ZDoh-2 v letu 2023 z Ireno Kamenščak (17. november). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Kombinirana nomenklatura EU 2023
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi    
Tanja Bohl
   
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je institut, s katerim ena pogodbena stranka neodvisno od volje druge pogodbene stranke, torej z enostransko izjavo volje, povzroči prenehanje pogodbe o zaposlitvi in s tem prenehanje delovnega razmerja. Slovenska pravna ureditev razlikuje med redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi z odpovednim rokom (prvi odstavek 82. člena ZDR-1) in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka (drugi odstavek 82. člena ZDR-1). Poleg odpovednega roka je razlika med njima tudi v tem, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi dopustna le v taksativno naštetih primerih in da je rezervirana za najhujše kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi katerih nadaljevanje delovnega razmerja pod nobenim pogojem ni več mogoče. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je torej pravna možnost tako delodajalca kot tudi delavca, s katero dosežeta takojšnje prenehanje pogodbe o zaposlitvi oziroma delovnega razmerja.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Zakaj se podjetja odločajo za digitalni odkup terjatev?
Podjetja se vse bolj odločajo za odkup terjatev, da si zagotovijo likvidnost, hitrejši denarni tok in konkurenčno prednost pri kupcih, ki imajo lahko daljše plačilne roke.

>> Malim poslovnim odjemalcem pomoč zaradi visokih cen energentov le za dva meseca
S 1. novembrom 2022 se je začel vnos elektronskih vlog za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v aplikacijo. Spirit in MGRT opozarjata, da lahko mali poslovni odjemalci oddajo vlogo za pomoč le za obdobje od junija do vključno avgusta 2022. V obdobju od 1. septembra letos so ti upravičenci namreč deležni regulirane cene električne energije in zato skladno z zakonom od 1. septembra niso upravičeni do pomoči.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Poslovodstvo brez naročila s sodno prakso
V življenju je običajno tako, da sami odločamo o naših poslih. Z njimi pridobivamo koristi in za njih prevzemamo obveznosti. Vendar pa včasih življenjske okoliščine nanesejo tako, da o naših poslih ne moramo odločati povsem sami. Dokaj tipičen primer je denimo pomoč soseda v primeru, če na tujem vikendu izbruhne požar. Ali pa pomoč upokojenki, ki ji spodrsne na prehodu za pešce.

>> Povračilo potnih stroškov za delavce iz Hrvaške
V podjetju zaposlujejo delavce iz sosednje Hrvaške, ki se dnevno vozijo na delo iz stalnega prebivališča na Hrvaškem v Ormož. Zanima nas, ali je davčno priznan strošek povračila potnih stroškov od naslova bivanja (Vinica) do sedeža podjetja v Ormožu, ali le od meje do Ormoža?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Zakaj je pomembno vedeti kdo organizira prevoz blaga pri tristranskih poslih in zaporednih dobavah blaga?
Zavezanci, ki so udeleženi v verigi preprodaj blaga v EU, so včasih v dilemi (1) ali lahko v konkretnem primeru uporabijo DDV pravila za tristranske posle (2) ali pravila, ki veljajo za zaporedne dobave blaga. To vprašanje se pojavlja predvsem takrat, ko so v verigi preprodaj blaga udeleženi trije zavezanci in gre samo za en prevoz blaga v EU. V nadaljevanju bomo razložili, zakaj je pomembno, kdo izmed udeleženih organizira prevoz blaga.

>> Regres in povračila stroškov javnih uslužbencev
Ob izplačilu regresa javnim uslužbencem, ki ga določa Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 se obračuna akontacija dohodnine in prispevki za socialno varnost ter ob izplačilu davčnemu organu predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1150 Drugi dohodki iz delovnega razmerja.

>> DDV vidik napitnine
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da je skladno s pojasnilom FURS v zvezi s prejemanjem napitnin v gostinskih obratih, davčni organ opredelil davčno obravnavo napitnin. Naročnica dodaja da so, skladno s predmetnim pojasnilom, v konkretnem primeru zavezanca vse birokratske zahteve izpolnili. Natančneje, podpisali so anekse k pogodbi o delitvi napitnine, imajo dogovor med delavci o delitvi napitnine, delodajalec pa, kot navaja naročnica, nima s tem nič. Naročnico zanima kako je z DDV obravnavo prejete napitnine.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Zakon o fiskalnem pravilu ni v neskladju z ustavo
Zakon o fiskalnem pravilu ni v neskladju z ustavo, je odločilo ustavno sodišče. Državnemu svetu kot vlagatelju zahteve za oceno ustavnosti namreč ni uspelo dokazati, da izpodbijana določba zakona krni učinkovitost delovanja obveznega zdravstvenega zavarovanja ali celo veča možnost kriz financiranja iz omenjenega naslova, so navedli.

>> Pojasnilo ministrstva glede sprememb Uredbe o embalaži in odpadni embalaži
Vlada je septembra letos sprejela uredbo, ki se nanaša na spremembo metodologije izračuna deleža odpadne embalaže. Z vidika usklajenega ravnanja nova metodologija sledi cilju, da se deleži obveznosti družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) čim bolj izravnajo s pogodbenimi obveznostmi tekočega koledarskega leta. Glede na kritične odzive posameznih DROE, Ministrstvo za okolje in prostor podaja pojasnilo.

>> Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz sistema
S 1. novembrom je začela veljati Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz sistema, ki na novo določa najvišjo drobnoprodajno ceno plina za vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno plina za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce, osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za male poslovne odjemalce. Instituta nadomestne in osnovne oskrbe ter širitev definicije zaščitenih odjemalcev je uvedel nedavno sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini, omenjena uredba pa uvaja regulacijo cen za te tipe odjemalcev.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. september 2022 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2022 
 
28. oktober 2022 Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti 
 
29. oktober 2022 Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 
 
1. november 2022 Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema 
 
1. november 2022 Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
 
3. november 2022 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
 
19. november 2022 Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo (ZZSIJŽI) 
 
19. november 2022 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o trošarinah (ZTro-1) 
 
26. januar 2023 Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 138 - 141/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Še teden dni za oddajo vlog za pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize v letošnjem letu zagotovilo 80 milijonov evrov neposredne pomoči za subvencioniranje visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina ter 32 milijonov evrov ugodnih posojil za zagotavljanje likvidnosti podjetij v času krize. Ministrstvo opozarja gospodarske družbe in druge upravičence do pomoči, da trenutno poteka vlaganje vlog za obe vrsti finančne podpore. Rok za oddajo vlog je tako za neposredno pomoč kot ugodne kredite v torek, 15. novembra.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2022:   2.007,94 €
 
in neto plača:   1.312,06 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.005,94 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.307,89 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Tanja Bohl
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca 10. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
Predvidene spremembe ZDoh-2 v letu 2023 17. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Mojca Müller
Računovodska in davčna obravnava vozil 24. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.