c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Julij 2022, številka 30 / letnik XIV.
 
ECB je prejšnji teden zvišala tri ključne obrestne mere za 0,5 odstotne točke. Svet ECB pa ocenjuje, da bo kljub dvigu obrestnih mer nezaželeno visoka inflacija na tej ravni ostala še nekaj časa. Ob pričakovanem nadaljnjem zvišanju obrestnih mer pa bodo nekatere banke s 1. avgustom ukinile zaračunavanja ležarine za visoka stanja na računih pravnih in fizičnih oseb.

V osrednji temi tokrat objavljamo članek V času skupščin z novimi priporočili za delo revizijskih komisij z izpostavljenimi novostmi pri izvajanju nalog revizijskih komisij v skladu z 280. členom ZGD-1. Prav tako članek opozarja na prenovljena Priporočila za delovanje revizijskih komisij, ki jih je na podlagi izdanega akta Prioritete za delo revizijskih komisij v letih 2021/2022 izdalo Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) z že upoštevanimi zakonodajnimi spremembami novele ZRev-2A in novele ZGD-1K.

FURS je ponovno objavil Posebno opozorilo za vse ponudnike turističnih bonov in Bonov21, saj bo sistem na eDavkih za unovčevanje (za nazaj) odprt le še do vključno 31. julija.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjih dveh tednih so bili: Zgornja meja povračila prevoza na delo po Uredbi, Stopnja DDV pri prodaji blaga iz postopka izvršbe, Zastaranje odškodninskih zahtevkov in zahtevkov iz gospodarskih pogodb, Pravna podlaga delodajalca za obdelavo podatka o prejemu jubilejne nagrade pri drugem delodajalcu in Koriščenje letnega dopusta.

V času letnih dopustov vabljeni tudi k ogledu posnetkov spletnih seminarjev iz arhiva, ki ste jih morda zamudili. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev z ustreznim paketom vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      V času skupščin z novimi priporočili za delo revizijskih komisij    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu z 58. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je treba letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb ter dvojnih družb in konsolidirana letna poročila za namene javne objave skupaj z revizorjevim poročilom v elektronski obliki predložiti Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v osmih mesecih po koncu poslovnega leta. Prav tako je treba predložiti tudi letna poročila s preiskanimi računovodskimi izkazi za tiste kapitalske družbe, ki po pripoznanju merijo opredmetena osnovna sredstva po revalorizirani vrednosti ali vrednotijo finančne instrumente, za katere ni objavljene cene na organiziranem trgu, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter vrednotijo naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Zgornja meja povračila prevoza na delo po Uredbi
Po sprejeti noveli uredbe iz 2021 lahko delodajalec izplača delavcu neobdavčen prevoz na delo do višine 140 evrov na mesec, v kolikor ima tako opredeljeno v internem aktu. Ali lahko torej delodajalec, ki zaposluje štiri delavce, od katerih ima vsak maksimalno 18 km na dan in prejmejo 75 evrov oziroma za mesečno vozovnico pod 70 evrov, le-tem obračuna prevoz v višini 140 evrov na mesec, če so na delovnem mestu prisotni vsaj en dan v mesecu. Ali to pomeni, da bi vsi zaposleni dejansko prejeli vsaj 70 evrov neobdavčenega prevoza več na mesec?

>> Koriščenje letnega dopusta
Letni dopust ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v členih od 159. do 164. in je namenjen počitku delavca. Letni dopust je pravica delavca, ki jo le ta pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja v višini, ki je odvisna od delodajalca, njegovih internih aktov ter Kolektivnih pogodb.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Obrestne mere višje za 0,5 odstotne točke
ECB je zvišala tri ključne obrestne mere za 0,5 % bazične točke. Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja se je zvišala na 0,50 %, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila na 0,75 %, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita pa na 0,00 %. Nove obrestne mere so začele veljati 27. julija 2022.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Posebno opozorilo za vse ponudnike turističnih bonov in Bonov21
Portal za unovčevanje turističnih bonov in Bonov21 v sistemu eDavki za unovčevanje (za nazaj) bo odprt do vključno 31. julija 2022. Ponudniki naj natančno preverijo svoje evidence glede unovčevanja obeh vrst bonov in čimprej uredijo vse potrebno. Po 31. juliju 2022 ne bo več mogoče urejati nobenih zadev glede unovčevanja turističnih bonov in Bonov21.

>> Stopnja DDV pri prodaji blaga iz postopka izvršbe
Zavezanec za DDV je na dražbi kupil alkoholne pijače. Nakup je opravljen na podlagi kupoprodajne pogodbe, pri tem pa DDV ni bil zaračunan. Sedaj namerava kupljeno blago prodati naprej in ga zanima, kako je z zaračunavanjem DDV kupcu, ali se DDV zaračuna po 22 odstotni stopnji ali je tukaj kakšna posebnost.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> V veljavi uredba o omejitvi cen plina
Veljati je začela Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, ki določa najvišje drobnoprodajne cene plina za vse skupine zaščitenih odjemalcev. Uredba bo v veljavi od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023. Že od 22. julija pa se uporablja del, ki tem odjemalcem zagotavlja dobavo (4. člen).

>> Dopolnitev uredbe o cenah elektrike
Ker nekateri poslovni odjemalci elektrike, ki ne izpolnjujejo pogojev za status malega poslovnega odjemalca, izvajajo aktivnosti, s katerimi bi pridobili ta status za določena merilna mesta, je vlada dopolnila minuli teden sprejeto Uredbo o določitvi cen električne energije. Z dopolnjeno uredbo bodo med drugim za male poslovne odjemalce od 1. septembra določene najvišje cene elektrike.

>> Nadgrajena sodna praksa glede izdaje začasnih odredb
Vrhovno sodišče RS (VSRS Sklep I Up 109/2022) je nadgradilo in deloma spremenilo sodno prakso pri razlagi postopka in pogojev za izdajo začasnih odredb, s katerimi sodišče do pravnomočne odločitve v upravnem sporu zavaruje pravni položaj stranke pred posegi nosilcev oblasti. Z novostmi gre tudi za namero, da se prepreči težko popravljiva škoda na področju davčnega prava.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 97 - 101 /2022
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
22. julij 2022 Uredba o določitvi cen električne energije 
 
22. julij 2022 Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema 
 
23. julij 2022 Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo 
 
23. julij 2022 Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo 
 
1. avgust 2022 Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada 
 
1. avgust 2022 Sklep o poslovanju družbe za upravljanje 
 
1. avgust 2022 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente 
 
1. avgust 2022 Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo 
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Nekatere banke z avgustom ukinjajo zaračunavanja ležarine
Banke SKB, NLB in Nova KBM bodo s 1. avgustom ukinile ležarine - nadomestila za visoka stanja na računih pravnih in fizičnih oseb. Ukinitev ležarine so napovedali tudi v nekaterih drugih bankah.

>> Povprečna plača nižja od plače za april
V primerjavi s plačo za april je bila povprečna bruto plača za maj nižja, in sicer nominalno za 0,6 %, realno pa za 2,5 %. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
Tožena stranka (delodajalec) v reviziji navaja, da sta sodišči prve in druge stopnje spregledali sklep VSRS VIII Ips 11/2020, iz katerega izhaja, da opravljenih del iz delokroga drugega delovnega mesta ni mogoče avtomatično šteti za preseganje pričakovanih rezultatov dela. Bistveno naj bi bilo, ali je bil zaradi tega nadpovprečno obremenjen oziroma ali je presegel pričakovane rezultata dela. Kako je v zadevi odločilo Vrhovno sodišče RS?

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2022:   1.989,53 €
 
in neto plača:   1.279,39 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,78 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.302,79 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

 
Pretekli spletni seminarji
Majda Strel
Računovodski vidik vodenja kmetijske dejavnosti april 2022 139,90€ Naročilo
Eva Zabukovec
Splošni akti delodajalca – nadloga ali koristno orodje maj 2022 89,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
1.9.2022 in novi REK-O obrazec 18. 08. 2022 10:00:00 239,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Zastaranje odškodninskih zahtevkov in zahtevkov iz gospodarskih pogodb
Namen zastaranja je v tem, da določene obveznosti, ki so sicer materialnopravno »brezhibne«, kar pomeni, da pri njih ne obstoji nikakršen vsebinski dvom glede njihovega nastanka, prenehajo veljati iz razloga, ker jih upnik ni procesno pravočasno uveljavljal. Zakon glede tega jasno določa, da z zastaranjem preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti, kot to določa 335. člen Obligacijskega zakonika (OZ).
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.