c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2021, številka 23 / letnik XIII.
 

Evropski parlament je s prepričljivo večino pritrdil uvedbi digitalnega covidnega potrdila, ki naj bi s 1. julijem začelo veljati v vsej EU. V Sloveniji pa ostajajo sprejeti ukrepi predvidoma še naprej v veljavi, saj seja Vlade o epidemioloških razmerah in morebitnih spremembah ukrepov za danes ni predvidena.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek: Z novelo ZGD-1K poenotena obravnava in poročanje subjektov javnega interesa, saj ta odpravlja dileme subjektov javnega interesa, ki so bile povzročene z novelo Zakona o revidiranju (ZRev-2) in tedaj veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1).

FURS je izdal spremembo dokumenta: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju s spremenjenim 5. in dodanim 7. odgovorom. Prav tako so v zadnjem tednu objavili novo pojasnilo, ki se nanaša na spremenjene podračune za plačilo trošarin in okolijskih dajatev.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Branje izkaza poslovnega izida, Izplačilo različne višine povračila za prehrano med delom, Izraba letnega dopusta za nekatere delavce podaljšana do 31. decembra 2021, Institucionalni vidik javno-zasebnega partnerstva in Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Še nekaj dni imate čas za prijavo na osrednji dogodek, 1. FinD-INFO dneve z aktualnimi temami (program dnevov). Vabimo vas tudi k prijavi na spletni seminar: Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja davka na dodano vrednost, ki bo 17. junija. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje seminarja že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z novelo ZGD-1K poenotena obravnava in poročanje subjektov javnega interesa    
mag. Mojca Kunšek
   
Vse do sprejema Zakona o revidiranju (ZRev-2) je subjekte javnega interesa določal Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je določal, da je subjekt javnega interesa družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev kreditna institucija po Zakonu o bančništvu (ZBan-2) ali zavarovalnica po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar-1).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izraba letnega dopusta za nekatere delavce podaljšana do 31. decembra 2021
Skladno s 162. členom ZDR-1 ima delavec pravico izrabiti preostanek letnega dopusta iz preteklega leta v dogovoru z delodajalcem do 30. junija tekočega leta. Če do izrabe ni prišlo zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, pa do 31. decembra.

Izplačilo različne višine povračila za prehrano med delom
Delodajalec ki pripada dejavnosti trgovine in ga zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine, izplačuje povračilo stroška prehrane med delom v maksimalnem (neobdavčljivem) znesku. Zanima ga, ali lahko v primeru jasnih, nediskriminatornih pogojev zaposlenim lahko izplačuje različno višino povračila za prehrano med delom (ob pogoju upoštevanja minimalnega zneska določenega po KPDT).

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
AJPES v določenih dejavnostih pričakuje bistveno več plačilne nesposobnosti
AJPES letos pričakuje bistveno več plačilne nesposobnosti v dejavnostih finančnih storitev, knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti, strežbe jedi in pijač, zračnega in vodnega prometa ter potovalnih agencij.

Branje izkaza poslovnega izida
Prejšnji teden smo si članku Branje bilance stanja lahko prebrali, kaj pomenijo posamezne postavke bilance stanja, to je preseka premoženja podjetja ali druge organizacije na določen trenutek. Iz bilance stanja že lahko razberemo uspešnost poslovanja - če se kapital oziroma lastni viri povečujejo glede na prejšnja leta, je bilo poslovanje uspešno. Prav tako iz bilance stanja razberemo, ali se organizacija vse bolj zadolžuje, ali se ji povečujejo stalna sredstva, finančne naložbe, zaloge, terjatve in podobno. Z vsem tem si lahko ustvarimo sliko o tem, v katero smer gre delovanje podjetja. Za nadrobnejšo analizo uspešnosti poslovanja pa si moramo ogledati tudi izkaz poslovnega izida.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev
Obveznosti po obračunih trošarin in okoljskih dajatev, ki bodo predloženi od 10. junija 2021 dalje, se plačujejo na prehodne davčne podračune, so sporočili s Finančne uprave RS.

Institucionalni vidik javno-zasebnega partnerstva
V zadnjih letih se je javno-zasebno partnerstvo pojavilo na številnih področjih. Posebnost takšnega, največkrat dolgoročnega sodelovanja, je vloga zasebnega partnerja, ki sodeluje v različnih fazah zadevnega projekta (načrtovanje, izvedba in obratovanje), prevzame tveganja, ki jih običajno nosi javni sektor, in pogosto prispeva k financiranju projekta.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
    • Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okolijskih dajatev, maj 2021
    • Dedni redi in davčne oprostitve, 4. izdaja, maj 2021

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Odločitve vlade s sej vladnih odborov
Na včerajšnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije dala soglasje k predlogu amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju. Skladno s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije namreč lahko ministrstvo na vloženo besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor, predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju vlade.

Državni svet brez veta na novelo zakona o prevozih v cestnem prometu
Državni svetniki so včeraj zavrnil odložilni veto na novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša tudi podlago za delovanje platform za prevoze, kot je Uber. Veto je predlagala interesna skupina delojemalcev, katere predstavniki so danes opozorili predvsem na delovnopravni položaj voznikov.

Prenova gradbeno-prostorske zakonodaje v vladni sprejem
Vlada bo predlog novega gradbenega zakona in predlog novega zakona o urejanju prostora obravnavala predvidoma v četrtek, je ta teden napovedalo ministrstvo za okolje in prostor. Zakona prenavljajo, ker so ugotovili, da so sedanji postopki preobsežni in časovno zamudni, zaradi česar prihaja tudi do odstopov od projektov, po pojasnili.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Z dogovorom se odpravlja vrsta varčevalnih ukrepov v javnem sektorju
V četrtek 3. junija objavljeni dogovor med drugim odpravlja varčevalne ukrepe v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, prinaša zamik izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter določa višino regresa za letni dopust za leto 2021.

Nov Zakon o bančništvu
8. junija je bil objavljen nov Zakon o bančništvu (ZBan-3), ki bo začel veljati 23. junija. ZBan-3 v slovensko zakonodajo prenaša Direktivo 2019/878/EU, ki obravnava dostop do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetni nadzor kreditnih institucij in investicijskih podjetij. Zakon med drugim uvaja postopek odobritve (mešanega) finančnega holdinga, opredeljuje majhno in nekompleksno banko, ki jo z odločbo opredeli Banka Slovenije, uvaja dodatne kapitalske zahteve, ki jih Banka Slovenije lahko dodatno naloži za pokrivanje tveganj, ki jih ima posamezna banka zaradi svojih dejavnosti, vključno s tveganji, ki odražajo učinek nekaterih gospodarskih ali tržnih gibanj na profil tveganosti posamezne banke in v zvezi s podružnicami iz tretjih držav podrobneje določa sodelovanje s pristojnimi organi držav članic in tretjih držav ter poročanje podružnic.

Spremembe trošarin
Spremembe in dopolnitve > Zakona o trošarinah (ZTro-1), ki bodo začele veljati 23. junija, med drugim dodajajo oprostitev plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki so nabavljeni za potrebe oboroženih sil, kadar te sodelujejo pri obrambnih prizadevanjih za izvajanje dejavnosti Unije v okviru skupne varnostne in obrambne politike, spreminjajo tarifne oznake za nekatere energente, znižujejo trošarino za zemeljski plin, določajo obveznost, da upravičenec za vračilo trošarine, ki opravlja dejavnost in uveljavlja vračilo trošarine, zahtevek predloži v elektronski obliki prek informacijskega sistema FURS E-TROD, uvajajo obdavčitev vseh vrst tekočin za elektronske cigarete ne glede na to, ali vsebujejo nikotin ali ne in znižujejo trošarino za zemeljski plin za pogon vozil.

Preskus sorazmernosti pred sprejetjem regulacije poklicev
23. junija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK), ki usklajujejo zakon z Direktivo 2018/958/EU. Predlagatelji sprememb zakonov ali drugih predpisov, ki omejujejo dostop do reguliranega poklica ali njegovo opravljanje, bodo morali pripraviti izjavo o oceni pogojev, ki bo omogočala presojo skladnosti z načelom sorazmernosti in vsebovala utemeljitev, iz katere izhaja upravičenost omejevanja.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o bančništvu (ZBan-3); veljavnost od: 23.6.2021 - sprememba
    • Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1); veljavnost od: 23.6.2021
    • Zakon o trošarinah (ZTro-1); veljavnost; veljavnost od: 23.6.2021 - sprememba
    • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1); veljavnost od: 1.7.2021 - sprememba
    • Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK); veljavnost od: 23.6.2021 - sprememba
    • Stanovanjski zakon (SZ-1); veljavnost od: 19.6.2021 - sprememba
    • Uredba o organih v sestavi ministrstev; veljavnost od: 5.6.2021 - sprememba
    • Pravilnik o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje; veljavnost od: 19.6.2021
    • Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah; veljavnost od: 19.6.2021 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja; veljavnost od: 19.6.2021 - sprememba
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 7.6.2021
    • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 4.6.2021 - sprememba
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 7.6.2021
    • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 5.6.2021 - sprememba
    • Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021; veljavnost od: 3.6.2021
    • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 4.6.2021 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 4.6.2021 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi; veljavnost od: 4.6.2021 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije; veljavnost od: 4.6.2021 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 4.6.2021 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost; veljavnost od: 4.6.2021 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 4.6.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 88 - 92/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
S spremembami poslovanja upravnih enot hitreje do upravnih storitev
MJU izpostavlja, da se je zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in njenih posledic povečala potreba uporabnikov po upravnih storitvah na upravnih enotah (UE). Zaradi preprečevanja nenadzorovanega širjenja okužb z virusom Covid-19 in zagotavljanja varnosti tako državljank in državljanov kot tudi javnih uslužbencev so bile omejeno dostopne marsikatere upravne storitve.

Začetek izdajanja informativnih izračunov za letne pravice iz javnih sredstev
V mesecu juniju bodo centri za socialno delo pričeli z izdajo informativnih izračunov pri podaljšanju letnih pravic, ki se bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila. Kasneje sledi še pravica do državne štipendije.

Mobilna identiteta smsPASS in kvalificirana digitalna potrdila za elektronsko poslovanje
Za dostop do storitev portala zVem (enako kot do portalov eUprava, eDavki, eZpiz…) moramo razpolagati z enim od kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA, SIGOV-CA, Posta@CA, AC NLB, Halcom CA), ki jih namestimo na računalnik, ali z mobilno identiteto smsPASS, ki dostop omogoča prek gesla, ki ga v obliki SMS sporočila prejmemo na mobilni telefon.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Vezanost na izvršilni naslov
Upnik se je pritožil zoper del sklepa o dovolitvi izvršbe, v katerem je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov zahtevek za izterjavo zakonskih zamudnih obresti od glavnice. V pritožbi zatrjuje, da je stečajni upravitelj v seznamu neplačanih priznanih terjatev navedel, da je dolžnik poleg glavnice dolžan poravnati tudi pripadke, med katere sodijo tudi zakonske zamudne obresti. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da je sodišče v celoti vezano na izvršilni naslov in ga mora izvršiti tako, kot se glasi in le v obsegu kot se glasi. Zato ga ne more spreminjati in širiti na obveznosti, ki v njem niso določene. Izvršbe posledično ni mogoče voditi za zakonske zamudne obresti, če niso zajete v izvršilnem naslovu. V konkretnem primeru iz izvršilnega naslova izhaja, da je dolžnik dolžan upniku plačati zgolj znesek neplačanih glavnic, ne pa tudi zakonskih zamudnih obresti od zneskov, ki jih zahteva upnik v svojem predlogu za izvršbo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2021:   2.009,50 €
 
in neto plača:   1.290,97 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.977,68 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.271,12 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja davka na dodano vrednost 17. 06. 2021 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, t.i. General Data Protection Regulation, ki je bila sprejeta že leta 2016, je predstavljala svojevrstno "revolucijo" na področju varstva osebnih podatkov, prvič zato, ker je pravni režim varovanja osebnih podatkov "raztegnila" na celotno območje držav članic EU, drugič pa zato, ker je postavila precej stroge temelje glede varovanja naših osebnih podatkov, ki jih do sprejetja Uredbe nismo poznali.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.