c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2020, številka 32 / letnik XII.
 

Učinki epidemije covida-19 se močno poznajo v državni blagajni, saj v prvih šestih mesecih letošnjega leta proračun izkazuje kar 1,9 milijarde evrov primanjkljaja. Zavod RS za zaposlovanje je prejšnji petek izvedel novo tranšo povračil nadomestil plač in iz naslova čakanja na delo in karanteno doslej izplačal že prek 243 milijonov evrov. Naslednja tranša povračil po protikoronski zakonodaji bo 10. avgusta.

V osrednji temi današnjega tednika pojasnjujemo novelo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B), ki bo prinesla tudi spremembe v registru dejanskih lastnikov.

FURS sporoča, da se podaljšuje veljavnosti seznama blaga oproščenega uvoznih dajatev in DDV, do 31. oktobra pa se prav tako začasno podaljšuje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme.

Izbrali smo najbolj brane članke na portalu v tem tednu: Oprostitev plačila najemnine po ZDLGPE, Nesposobnost kot razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi, Obdavčitev dividend in odsvojitve delnic s strani pravne osebe, Asignacijska ali odplačilna pogodba in Prodaja z možnostjo vrnitve izdelka in vrnitve celotne kupnine.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z ZPPDFT-1 kmalu do sprememb tudi v registru dejanskih lastnikov    
mag. Mojca Kunšek
       
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Nesposobnost kot razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je eden izmed načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve, delodajalec pa le, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved. Eden zakonsko predvidenih razlogov za redno odpoved s strani delodajalca je razlog nesposobnosti.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prodaja z možnostjo vrnitve izdelka in vrnitve celotne kupnine
MSRP 15 - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodbe, kjer je potrebno ocenjevati verjetnost in velikost vrnitve posameznih izdelkov. Ocenjevanje in ugotavljanje dejanskega stanja je nenehen proces, lahko pa se zgodi, da se vrne več ali manj izdelkov kot smo ocenjevali. Kako bomo to evidentirali?

Asignacijska ali odplačilna pogodba
V podjetju želijo izpeljati nakazilo prek asignacijske pogodbe, in sicer imajo kupca iz Slovenije, ki ne more plačati računa, zato se je ta dogovoril s svojim končnim kupcem, da bo plačal namesto njega. Ali bi bil posel za podjetje sporen, če bi šel slovenski kupec zaradi likvidnostnih težav v prihodnosti v stečaj in bi morali denar vrniti?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Oprostitev plačila najemnine po ZDLGPE
Izvrševanje 34. člena ZDLGPE določa Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19, ki ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnine. Obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je od 13. marca 2020 do 31. maja 2020. Upravičenci lahko vlogo oddajo do 31. avgusta 2020, rok za odobritev pa je do 31. decembra 2020.

Obdavčitev dividend in odsvojitve delnic s strani pravne osebe
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki jo zanima obdavčitev dividend in odsvojitve delnic s strani pravne osebe. Prebereite tudi, kako je z obdavčitvijo dividend in odsvojitvijo delnic s strani fizična osebe?

Nadomestilo plač zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje
Za izplačila nadomestila plač delavcem, katerim je odrejena karantena in delodajalec uveljavlja vračilo izplačanih nadomestil pri Zavodu RS za zaposlovanje, ni predvideno ločeno poročanje na REK obrazcih.

FURS: Podaljšanje veljavnosti seznama blaga oproščenega uvoznih dajatev in DDV zaradi spopadanja s posledicami epidemije COVID-19
V Uradnem listu RS, št. 106/20 z dne 30. julija 2020, je objavljen odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, in sicer se veljavnost podaljšuje do 31. oktobra 2020.

FURS: Podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme
Na podlagi Sklepa Evropske Komisije z dne 23. julija 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 je sprejeta odločitev, da se podaljša začasna oprostitev carin in DDV pri uvozu medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav.

FURS: Odložitev začetka uporabe sprememb DDV zakonodaje iz naslova širitve sistema »VEM«
Finančna uprava sporoča, da je prišlo do šestmesečna odložitev začetka uporabe sprememb DDV zakonodaje iz naslova širitve sistema "vse na enem mestu - VEM". Širitev uporabe omenjenega sistema se začne uporabljati s 1. julijem 2021.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
V javni obravnavi nov gradbeni zakon
Ministrstvo za okolje in prostor je včeraj v javno obravnavo dalo osnutek novega gradbenega zakona. Cilj je med drugim odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in dopolniti rešitve, da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov ob enakem varovanju javnih interesov in pravni varnosti. Pripombe zbirajo do 31. avgusta.

Proračun za leto 2019 ni bil v neskladju z ustavo
Proračunski dokumenti za leto 2019 niso bili v neskladju z ustavo, so prejšnji teden sporočili z ustavnega sodišča. Očitane pomanjkljivosti glede nespoštovanja fiskalnega pravila po mnenju sodišča še ne pomenijo očitka, da se je v postopku sprejemanja proračuna ogrožalo fiskalno suverenost države.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Plačilne storitve
Spremembe in dopolnitve > Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki bodo začele veljati 6. avgusta, prenašajo v slovenski pravni red predpise EU. Tako so v zakonu določene dodatne sankcije glede nadomestil za čezmejna plačila v EU in nadomestil za pretvorbo valut, v registru transakcijskih računov pa bodo po novem zajeti tudi podatki o pooblaščencu imetnika transakcijskega računa, dejanskem lastniku imetnika transakcijskega računa in sefih. Poleg tega se določa pristojnost Banke Slovenije za nadzor nad bankami v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev.

Zavarovalništvo
6. avgusta bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive 2019/2177 in urejajo obveščanje Evropskega organa za zavarovanje in poklicne pokojnine (EIOPA) o podelitvi dovoljenja zavarovalnici za uporabo notranjega modela pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala, možnost zagotavljanja tehnične pomoči EIOPA ter okrepljeno izmenjavo informacij in sodelovanje med nadzornimi organi in EIOPA.

V prihodnje tudi poletno poslovanje sodišč
Spremembe > Zakona o sodiščih (ZS), ki so začele veljati 25. julija, urejajo drugačen način poslovanja sodišč v poletnem času in v primeru nastopa izrednega dogodka. Sodišča bodo v času od 15. julija do 15. avgusta še vedno poslovala v omejenem obsegu, ki pa se več ne omejuje samo na nujne zadeve, ampak bodo sodišča lahko odločala tudi o zadevah, ki niso nujne. Tako se bodo tudi v nenujnih zadevah lahko razpisovali naroki, vendar le v primeru, če bodo s tem soglašale vse stranke.

Poročanje o čezmejnih aranžmajih
31. julija so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki v Pravilnik vnašajo novo III.B poglavje o izvajanju pravil za poročanje o čezmejnih aranžmajih na podlagi III.C dela ZDavP-2. Novi 85c. do 85j. členi med drugim urejajo način poročanja o čezmejnih aranžmajih, udeležence čezmejnih aranžmajev, referenčne številke čezmejnih aranžmajev in razkritij, potrdila o poročanju podatkov, obvestila o izmenjavi podatkov in poročanje o tržnih aranžmajih.

Podaljšanje ukrepa začasnega čakanja na delo
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki je začel veljati 25. julija, ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih na pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), podaljšuje do 31. avgusta 2020.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE); veljavnost od: 25.7.2020 - sprememba
    • Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV); veljavnost od: 25.7.2020 - sprememba
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 6.8.2020 - sprememba
    • Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1); veljavnost od: 6.8.2020 - sprememba
    • Zakon o sodiščih (ZS); veljavnost od: 25.7.2020 - sprememba
    • Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu; veljavnost od: 6.8.2020 - sprememba
    • Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19; veljavnost od: 24.7.2020
    • Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 24.7.2020 - sprememba
    • Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo; veljavnost od: 25.7.2020
    • Sklep o uporabi Smernic o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013; veljavnost od: 25.7.2020
    • Sklep o uporabi Smernic o odobravanju in spremljanju kreditov; veljavnost od: 25.7.2020
    • Sklep o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/07); veljavnost od: 25.7.2020
    • Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije; veljavnost od: 11.8.2020 - sprememba
    • Uredba o cestninskih cestah in cestnini; veljavnost od: 1.9.2020 - sprememba
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 28.7.2020 - sprememba
    • Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu; veljavnost od: 31.7.2020 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku; veljavnost od: 31.7.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 102 - 107
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Državni proračun v šestih mesecih z 1,9 milijarde evrov primanjkljaja
Učinki epidemije covida-19 se še naprej močno poznajo na državnem proračunu. Prihodki so v polletju znašali 4,302 milijarde evrov, kar je za 15,5 odstotka manj kot v lanskem polletju. Odhodki so se medtem povečali za 27,7 odstotka na 6,218 milijarde evrov. Proračun je tako izkazal 1,916 milijarde evrov primanjkljaja.

Še nekaj časa za vložitev napovedi za odmero dohodnine
Finančna uprava RS je letos pripravila več kot milijon in pol informativnih izračunov dohodnine za leto 2019, kljub temu pa jih nekaterim zavezancem ni poslala, ker morda zanje od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov. Ti morajo napoved za odmero dohodnine vložiti sami, in sicer do konca meseca.

Podjetniški sklad s krediti od 5000 do 50.000 evrov na podjetje
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za novo linijo neposrednih kreditov od 5000 do 50.000 evrov na podjetje. Ti so namenjeni zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi covida-19.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ovira za odpust obveznosti
Dolžnik je pravočasno vložil laično pritožbo zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo predlog za odpust obveznosti. Dolžnik v pritožbi prosi za podaljšanje roka za odpust obveznosti. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo, potrdilo izpodbijani sklep in pojasnilo, da dolžnikovemu predlogu ne more slediti. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) namreč ne predvideva podaljšanja preizkusnega obdobja v primeru, ko nastopi situacija iz 1. točke petega odstavka 407. člena ZFPPIPP, temveč nalaga sodišču, da v primeru, ko pred izdajo sklepa o odpustu obveznosti ugotovi, da je bil dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, pa ta obsodba do poteka preizkusnega obdobja iz kazenske evidence še ni izbrisana in tudi še ni potekel rok za njen izbris, predlog za odpust obveznosti zavrne.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Deflacija v juliju 2020  
 
- na mesečni ravni:   -0,1 %
 
- na letni ravni:   0,3 %
 
 
 
TOM v avgustu 2020  
 
- na mesečni ravni:   0,0 %
 
- na letni ravni:   0,00 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2020:   1.892,31 €
 
in neto plača:   1.244,44 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.857,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.215,45 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Tanja Urbanija
DDV registracija in kaj gre v »kvoto« 10. 09. 2020 13:00:00 79,90€ Naročilo
mag. Tanja Urbanija
DDV in storitve 17. 09. 2020 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.