c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2020, številka 03 / letnik XI.
 

Novela Zakona o minimalni plači je bila sprejeta že konec leta 2018, prek prehodnih določb pa so se nekatera pravila začela uporabljati leta 2019, ali stopila v veljavo v letu 2020, določena pa so odložena še na januar 2021. V osrednji temi - Minimalna plača po 1. januarju 2020 so obravnavani primeri obračuna minimalne plače v javnem in zasebnem sektorju po novem.

Finančna uprava čaka prve napovedi za odmero davkov letos, v prihodnjih tednih bo tako treba prijaviti prihodke od najemnin, prejetih obresti in ustvarjenih kapitalskih dobičkov. FURS tudi sporoča, da je omogočena oddaja REK-1 obrazca, z vrsto dohodka 1151 (s podrobnejšim pojasnilom). V zadnjem tednu pa so izdali tudi spremenjeni pojasnili: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb in Obdavčitev z davkom od premoženja.

Z novim letom opozarjamo še na nekaj sprememb, ki jih ne smete spregledati: novosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, spremenjene višine predpisane obrestne mere zamudnih obresti in popravka podatka o gibanju cen (SURS).

Na portalu FinD-INFO so razpisani novi spletni seminarji: Spremembe gradbene zakonodaje, Finančno pravni vidiki postopka oddaje javnega naročila ter Računovodski in davčni vidik pogodb o poslovodenju in prokuri. Naročniki portalov FinD-INFO in IUS-INFO imate brezplačno udeležbo na spletnih seminarjih v okviru naročništva!

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Oddaja REK po novi zakonodaji
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Minimalna plača po 1. januarju 2020    
Irena Kamenščak
   
Minimalno plačo, kot zakonsko zahtevano minimalno plačilo za delo, ki jo je delodajalec dolžan izplačati delavcu, določa Zakon o minimalni plači (ZMinP). ZMinP je v veljavi od leta 2010 dalje, do danes pa je doživel dve spremembi, in sicer prvo leta 2015 ter drugo v letu 2018.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. januarja 2020
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne 1. januarja 2020, in znaša 8 odstotkov.

Popravljen podatek o gibanju cen
Zaradi odkritja napak v statističnih podatkih o indeksu cen življenjskih potrebščin je SURS znova objavil podatke. Letna rast cen v letu 2019 je bila 1,8-odstotna (v letu 2018 1,4-odstotna). Povprečna letna inflacija je bila 1,6-odstotna (v letu 2018 1,7-odstotna).

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja s 1. 1. 2020
Državni zbor Republike Slovenije je 29. 11. 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je začel veljati 1. januarja 2020. Ta novela ne posega v pogoje upokojevanja, bistvene spremembe pa se nanašajo na zvišanje odstotkov odmere pokojnine in njihovo postopno izenačitev po spolu, na t. i. dvojni status upokojencev (nadaljnjo ali ponovno vključenost v obvezno zavarovanje ob hkratnem uživanju dela pokojnine) in na izvajanje poklicnega zavarovanja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčna obravnava obresti v okviru pravil o preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička
Na nivoju EU je bilo potrebno določiti pravila za okrepitev povprečne ravni zaščite pred agresivnim davčnim načrtovanjem na notranjem trgu.

Oddaja v najem poslovnemu subjektu
Če so posamezniki oddajali premoženje v najem poslovnim subjektom in želijo uveljavljati dejanske stroške vzdrževanja premoženja, morajo zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov na FURS vložiti najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto. To torej velja le v primeru če fizična oseba oddaja premoženje v najem pravni osebi ali fizični osebi z dejavnostjo. Če oddaja v najem drugi fizični osebi je rok za oddajo napovedi in za uveljavljanje morebitnih dejanskih stroškov 28. 2. 2020.

FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja - sprememba dokumenta
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Obdavčitev z davkom od premoženja (6. izdaja), s spremenjenimi valorizacijskimi zneski na podlagi veljavnega Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2020.

FURS: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb - sprememba dokumenta
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb (6. izdaja), s pojasnili glede davčne obravnavne prehoda na nov način računovodskega spremljanja poslovnih najemov.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Obdavčitev avtomobilov po novem glede na okoljsko prijaznost
Na ministrstvu za finance so pripravili predlog novega zakona o davku na motorna vozila, po katerem se ta davek ne bo več obračunaval od nabavne cene vozila, pač pa bo pri njegovi odmeri odločilna okolijska komponenta. Novost naj bi bila uveljavljena 1. januarja 2021, do letošnjega 14. februarja pa je mogoče posredovati pripombe.

Nova gradbena zakonodaja
Čeprav je minilo že več kot leto in pol od začetka veljavnosti nove gradbene zakonodaje (od začetka veljavnosti tako imenovanega "gradbenega trojčka", s čemer se poljudno označuje sprejem treh novih zakonov: Gradbenega zakona, Zakona o urejanju prostora in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti), pa zanimanje v zvezi z novo gradbeno zakonodajo še ne pojenja.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Letos dodaten plačan dan dopusta vsem staršem prvošolčkov
11. januarja 2020 je začela veljati novela > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki vsem zaposlenim staršem, tudi v zasebnem sektorju, zagotavlja pravico do dodatnega plačanega dne dopusta v primeru spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Gre za prvo spremembo ZDR doslej, ki ni bila usklajena s socialnimi partnerji. Nasprotovali so ji namreč delodajalci.

Novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Od 11. 1. 2020 so v veljavi spremembe in dopolnitve > Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki določajo obveznosti zavezancev in dopolnjene določbe glede nadzornih organov. V kazenskih določbah lahko Urad kot pristojni nadzorni organ zavezancu odredi prepoved opravljanja dejavnosti iz 4. člena tega zakona v trajanju do treh let, če je bil ta ali član poslovodstva zavezanca ali dejanski lastnik zavezanca pravnomočno obsojen zaradi storitve opredeljenih kaznivih dejanj ali če utemeljeno sklepa, da pri zavezancu obstaja povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021); veljavnost od: 1.1.2020
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1); veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 11.1.2020 - sprememba
    • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1); veljavnost od: 11.1.2020 - sprememba
    • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti; veljavnost od: 1.1.2020 - prva objava
    • Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu; veljavnost od: 4.1.2020
    • Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznama pravnih oseb - neplačnikov; veljavnost od: 8.1.2020
    • Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave; veljavnost od: 25.1.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 2/2020
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Na Fursu čakajo prve napovedi za odmero davkov letos
Z novim davčnim letom se začenja tudi sezona oddajanja napovedi za odmero davkov. Napovedi za odmero dohodnine zavezancem ni treba vlagati že več let, kar pa ne velja za vrsto drugih prihodkov. V prihodnjih tednih bo tako treba prijaviti prihodke od najemnin, prav tako lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke.

Zaživel portal za bolj pregledno porabo denarja države
Ministrstvo za finance je vzpostavilo spletno mesto, ki omogoča dostop do ključnih podatkov državnega proračuna. Vsak, ki ga to zanima, lahko tako preveri, kako se steka denar v državni proračun in za katere namene se ga porablja, vpogleda pa tudi v projekte v posamezni regiji ali občini in dinamiko njihovega izvajanja.

OPOZORILO: Sporočilo o novem bančnem računu poslovnega partnerja iz tujine je lahko goljufija
Podjetja naj v primeru, da jim poslovni partner iz tujine po elektronski pošti sporoči novo številko bančnega računa, to vedno preverijo prek telefona, telefaksa ali osebno, saj gre lahko za goljufijo, opozarjajo v nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost Sicert.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Trditveno in dokazno breme
Tožeča stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen tožbeni zahtevek, da ji je tožena stranka, s katero sta bili v poslovnem razmerju, dolžna plačati 14.030,00 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter tudi izvršilne stroške. Višje sodišče (VSL Sodba I Cpg 410/2019) je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo. V obrazložitvi je pojasnilo, da trditveno in dokazno breme ni fiksno, pač pa tekom postopka med strankama prehaja. Če tožena stranka ugovarja, da neka dobava ni bila izvedena, potem je na strani tožeče stranke, da postavi trditve, kdaj, kako, na kakšen način je bila dobava izvedena, da potem tožena stranka lahko na to trditev odgovori. Pri tožeči stranki je ta del trditev umanjkal.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Omogočena oddaja Doh-Prem in Doh-Zap1
FURS obvešča, da je na sistemu eDavki omogočena oddaja dveh obrazcev: Doh-Prem in Doh-Zap1.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2019:   1.897,90 €
 
in neto plača:   1.234,75 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.784,16 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.153,32 €
 
Minimalna plača (od 1. 1. 2020):   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Mag. Boštjan J. Turk
Spremembe gradbene zakonodaje 21. 01. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
mag. Matjaž Kovač
Finančno pravni vidiki postopka oddaje javnega naročila 4. 02. 2020 14:00:00 59,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik pogodb o poslovodenju in prokuri 20. 02. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.