c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2019, številka 39 / letnik XI.
 

V osrednji temi današnjega tednika pojasnjujemo novosti pri subjektih javnega interesa, ki jih je prinesla novela Zakona o revidiranju (ZRev-2A).

V izboru tedenskih strokovnih člankov izpostavljamo nepremičnine v računovodstvu, pojasnjujemo, kdo so povezane osebe, ter poudarjamo pomembnost pravilno izbranega in izpeljanega postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Preverite tudi, katere novosti je prinesel podpisan protokol, če zaposlujete delavce iz Srbije.

Med zakonodajnimi novostmi tokrat izpostavljamo sprejeto novelo ZDDV-1, ki prinaša znižanje davka na e-publikacije, potrjena so dopolnila k predlogu zakona o izbrisih v bankah, prav tako je sprejeta dopolnitev Stanovanjskega zakona (SZ-1D), ki etažnim lastnikom poenostavlja posege v večstanovanjskih stavbah.

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Predložitev REK obrazca na podlagi sodbe delovnega in socialnega sodišča ali izvensodne poravnave
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Subjekti javnega interesa po novem    
mag. Mojca Kunšek
   
Ena od pomembni novosti, ki jih je prinesla novela Zakona o revidiranju (ZRev-2A), je tudi razširitev nabora subjektov javnega interesa.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Nepremičnine v računovodstvu
Nepremičnine se v poslovnih knjigah lahko pojavljajo kot osnovna sredstva, naložbene nepremičnine ali kot zaloge, pri njihovem merjenju pa veljajo posebna pravila.

Kdo so povezane osebe
Povezana oseba po Zakonu o dohodnini in Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
Odpoved delovnega razmerja je v večini primerov eden najbolj stresnih trenutkov tako z vidika delavca kot z vidika delodajalca. Delavci se soočijo z osebno stisko zaradi izgube dohodka, delodajalec pa je velikokrat v dvomih ali postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi vodi na zakonsko pravilen način. Ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi se na strani delodajalca tako pojavi veliko vprašanj, kot na primer, ali je bil postopek odpovedi pravilno izbran in izpeljan, ali je imel za tovrstno odpoved utemeljene argumente, ali je dolžan izplačati odpravnino in podobno.

Zaposlovanje delavcev iz Srbije
Delodajalec v postopku zaposlitve delavca iz Republike Srbije je skladno s 5. členom protokola dolžan pristojnemu nosilcu države izvora, to je Nacionalni službi za zapošljavanje, posredovati enostransko podpisano pogodbo o zaposlitvi (v obeh jezikih). Delavec pogodbo o zaposlitvi podpiše pri nosilcu NSZ v Republiki Srbiji. Prilagamo vzorec dvojezične pogodbe o zaposlitvi, ki ga predlaga Zavod za zaposlovanje RS.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obravnava DDV pri storitvah javne higiene
Podjetje se ukvarja z odmaševanjem in čiščenjem odtokov in kanalizacijskih cevi. Storitve opravlja za različne naročnike, in sicer lastnike stanovanj in stanovanjskih objektov, ter pri tem ocenjuje, da tovrstne storitve spadajo med dejavnosti F - Gradbeništvo. Zanima ga, ali lahko pri obračunu uporabi znižano stopnjo 9,5 % DDV in ali se lahko vzdrževanje in odmaševanje kanalizacijskih odtokov stavbe smatra kot storitev javne higiene?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Proračunska predloga za leti 2020 in 2021 po ministrstvih
Vlada je prejšnji četrtek potrdila predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. Številke so najvišje doslej, v letu 2020 bo za vse proračunske uporabnike skupaj na voljo 10,350 milijarde evrov, v letu 2021 pa 10,455 milijarde evrov. Ministrstva so sicer morala razporediti za skupaj 100 milijonov evrov v proračunu dodeljenih sredstev, h kateremu jih je po poslabšanju gospodarskih napovedi napotila vlada. So pa na ministrstvih večinoma zadovoljni s sprejetim predlogom proračunov za prihodnji dve leti. Kot pravijo, bodo dodeljena sredstva načeloma zadoščala za izvedbo najpomembnejših projektov.

Računsko sodišče znova brez izreka o bilanci stanja proračuna
Računsko sodišče je zaradi pomanjkanja revizijskih dokazov tudi letos zavrnilo izrek mnenja o zbirni bilanci stanja državnega proračuna ob koncu lanskega leta. V reviziji ni bilo mogoče pridobiti zadostnih dokazov za potrditev stanj osnovnih sredstev in terjatev za sredstva, ki predstavljajo 30 odstotkov bilančne vsote zbirne bilance stanja.

Predlog interventnega zakona je ZUJF Šarčeve vlade
Vlada je pripravila osnutek predloga zakona o ukrepih za uravnoteženje proračuna za 2020 in 2021, ki naj bi omejil nekatere izdatke, povezane tudi s socialnimi transferji. Na osnutek interventnega zakona, ki sicer še ni šel čez koalicijsko usklajevanje, se je odzval koordinator Levice Luka Mesec in ga označil za ZUJF vlade Marjana Šarca. Premier Marijan Šarec je zavrnil očitke prvaka Levice in zagotovil, da ne gre za ZUJF, pač pa za odprav anomalij v sistemu socialnih pomoči.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejeta novela ZDDV prinaša znižanje davka za e-publikacije
Poslanci DZ so včeraj potrdili novelo zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Ta med drugim uveljavlja nižjo ali 9,5-odstotno stopnjo DDV na elektronske publikacije in jih izenačuje s tiskanimi publikacijami. Novela uvaja še nove ureditve na področjih skladiščenja na odpoklic in zaporednih dobavah. Glede uporabe oprostitve plačila DDV pri dobavah blaga v drugo državo članico se poleg pogoja prevoza blaga iz države članice dobave identifikacijska številka za DDV pridobitelja blaga določa kot vsebinski pogoj za uveljavitev oprostitve pri dobavi blaga v trgovanju znotraj EU.

Sprejeta so dopolnila k predlogu zakona o izbrisih v bankah
DZ je v drugem branju predloga zakona za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah sprejel štiri dopolnila, čeprav zanje in za nekatere poglavitne rešitve zakona obstaja tveganje ustavne presoje. Predlog zakona med drugim predvideva, da bo za sodne postopke v primeru izbrisov delničarjev in obvezničarjev pristojno sodišče v Mariboru. V njih bo država nastopala kot stranski udeleženec. Določa tudi roke za vložitev tožb.

Z novelo SZ-1D v poenostavitev posegov v večstanovanjskih stavbah
Poslanci so v okviru redne septembrske seje sprejeli predlog zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1D), ki ga je po skrajšanem postopku vložil državni svet. Dopolnjen zakon predvideva rešitev, ki naj bi etažnim lastnikom olajšala odpravo arhitektonskih ovir v večstanovanjskih stavbah, denimo lažjo izpeljavo vgradnje dvigala.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 15.6.2018, uporaba od: 14.9.2019 - sprememba
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 21.9.2019
    • Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti; veljavnost od: 14.9.2019, uporaba od: 1.12.2019
    • Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku; veljavnost od: 1.6.2019, uporaba od: 30.9.2019
    • Sklep o uporabi Smernic o zunanjem izvajanju; veljavnost od: 13.7.2019, uporaba od: 30.9.2019
    • Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice; veljavnost od: 13.7.2019, uporaba od: 30.9.2019 - sprememba
    • Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov; veljavnost od: 1.10.2019
    • Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih; veljavnost od: 7.9.2019, uporaba od: 1.10.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 57
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vse več podjetnikov plačuje prispevke z enim e-računom
Za poenostavljen način plačevanja prispevkov za socialno varnost prek e-računa se je od maja, ko je Finančna uprava RS dala na voljo to možnost, odločilo blizu 1500 zavezancev. Septembra so na ta način plačali za skupaj pol milijona evrov prispevkov, so sporočili iz Fursa, kjer za ostale sistem poenostavitve še pripravljajo.

Izmenjava informacij o denarju v tujini daje rezultate
Avtomatična izmenjava informacij med državami članicami EU pomaga državam pri učinkovitejšem boju proti izogibanju davkom, v pred kratkim objavljenem poročilu ugotavlja Evropska komisija. V sistem avtomatične izmenjave je vključena tudi Slovenija, kjer se znesek dodatno odmerjenega davka v zadnjih letih prav tako povečuje.

Medbančne obrestne mere čez noč: z oktobrom stopa v veljavo €STR, EONIA se poslavlja
Banka Slovenije sporoča, da bo pri medbančnih obrestnih merah čez noč z 2. oktobrom 2019 prišlo do spremembe: sedaj veljavno obrestno mero EONIA bo nadomestila €STR (Euro short-term rate).

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Carinski organi EU lani zasegli za 740 milijonov evrov ponaredkov
Carinski organi EU so lani prestregli ponarejeno in potencialno nevarno blago v vrednosti skoraj 740 milijonov evrov. Število zaseženih pošiljk je s predlanskih 57.433 lani naraslo na 69.354, čeprav se je skupna količina zaseženih izdelkov v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjšala. Med zaseženimi izdelki so bile lani najpogostejše cigarete.

Nizozemska napoveduje konec "davčne zabave" za multinacionalke
Nizozemska, ki je tako doma kot v tujini že dolgo časa tarča kritik, da je davčna oaza za velike mednarodne koncerne, je v torek napovedala sveže ukrepe, s katerimi bo zajezila njihovo izogibanje plačevanju davkov. "Davčne zabave" za mutinacionalke bo konec, so sporočili iz Amsterdama.

OECD oklestila napoved svetovne gospodarske rasti za 2019 in 2020
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je napoved svetovne gospodarske rasti v letošnjem letu znižala s 3,2 na 2,9 odstotka, napoved rasti za 2020 pa s 3,4 na tri odstotke. Med ključnimi dejavniki, ki zavirajo rast, tudi OECD izpostavlja trgovinske napetosti.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Sporno pogodbeno določilo
Med pravdnima strankama je bilo sporno, ali citirano določilo toženi stranki omogoča opcijo odpovedi najemne pogodbe s skrajšanim odpovednim rokom le v primeru izjemnih okoliščin, ki morajo biti takšne narave, da onemogočajo opravljanje diplomatske misije, ali na podlagi lastne ocene tožene stranke, ko slednja ugotovi, da poslovni prostori iz kakršnegakoli razloga več ne ustrezajo opravljanju njene dejavnosti. Višje sodišče (VSL Sodba I Cpg 172/2018) je zavrnilo pritožbo tožene stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da je tožena stranka vstopila v zasebnopravno razmerje in je takšno pogodbeno določilo sprejela prostovoljno, zato mora pač prevzeti tudi posledice za njo (morebitno) neugodnega dogovora, četudi na njeni strani obstajajo zadržki pri njegovi uresničitvi.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Novost na področju zavezujočih tarifnih informacij
FURS sporoča, da bodo od 1. oktobra 2019 vsi postopki v zvezi z zavezujočimi tarifnimi informacijami izključno elektronski. Gospodarskim subjektom bo na voljo spletni portal, preko katerega bodo vlagali zahtevke ter prejemali zavezujoče tarifne informacije.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 30. 09. 2019 > FURS: Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU (VATR-APP)
    • 30. 09. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 30. 09. 2019 > FURS: Poročilo o dobavah (PD-O)
    • 01. 10. 2019 > AJPES: Raziskovanje o poslovnih storitvah
    • 01. 10. 2019 > AJPES: Raziskovanje o poslovnih storitvah
    • 10. 10. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2019:   1.737,42 €
 
in neto plača:   1.119,08 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.727,77 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.113,64 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Ali veste, na kakšen način se podjetje lahko dokapitalizira, kdaj lahko zmanjša osnovni kapital, kako se oblikujejo rezerve, kakšen je vpliv oblikovanih rezervacij na računovodske in davčne izkaze,… Če niste prepričani, da poznate odgovore, potem se prijavite na spletni seminar in pridobite konkretna pojasnila ter razjasnite dvome na praktičnih primerih.

Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Kapital, rezerve in rezervacije 17. 10. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.