c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2019, številka 33 / letnik XI.
 

Evropska komisija v zadnjih letih vse bolj usmerja države članice k zagotavljanju transparentnosti poslovnega okolja in povezovanju informacij v EU. V ta namen je bil vzpostavljen sistem povezovanja evropskih poslovnih registrov, imenovan BRIS, ki ga izpostavljamo v današnji osrednji temi - Kmalu dosledneje nad nepoštene direktorje.

EU uvaja tudi novosti pri plačilih prek spleta glede odreditve plačil in pri zagotavljanju informaciji o računih, in sicer na podlagi prenovljene evropske direktive o plačilnih storitvah, na kar se banke v Sloveniji intenzivno pripravljajo.

Finančna uprava je v sporočilu zapisala, da so odločili že o dveh tretjinah ugovorov zoper dohodnino, o ostalih se bodo odločili do konca oktobra. V zadnjem tednu so objavili tudi dve spremembi dokumentov, in sicer Bonitete (3. izdaja) ter Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (5. izdaja).

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu izbranih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Pri plačilih prek spleta se obetajo novosti
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kmalu dosledneje nad nepoštene direktorje    
mag. Mojca Kunšek
   
Evropska komisija v zadnjih letih vse bolj usmerja države članice k zagotavljanju transparentnosti poslovnega okolja, kot temeljni podlagi za zmanjševanje poslovnih tveganj in omejevanju nepoštenih poslovnih praks. V smeri povezovanja informacij v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) je bil vzpostavljen tudi sistem povezovanja evropskih poslovnih registrov imenovan BRIS (Bussiness Registers Interconected System), katerega temeljni namen je dostop do informacij in medsebojno komuniciranje ter posredovanje informacij med registri.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Elementi delovnega razmerja v primeru sklepanja pogodb civilnega prava
Številni delodajalci se še vedno zatekajo k praksi sklepanja pogodb civilnega prava s svojimi delavci (sodelavci), in sicer tudi v tistih primerih, ko je precej očitno, da bi morali z njimi skleniti pogodbe o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Sodišče EU: Varstvo delavcev zaradi pomoči diskriminiranim delavcem
Belgijsko delovno sodišče v Antwerpnu je Sodišču Evropske unije (EU) smiselno postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ali belgijska nacionalna zakonodaja, v skladu s katero je v položaju, ko je oseba, ki je menila, da je žrtev diskriminacije zaradi spola, vložila pritožbo, delavec, ki jo je v tem kontekstu podprl, zaščiten proti ukrepom viktimizacije delodajalca samo, če je posredoval kot priča v okviru preiskave te pritožbe in njegovo pričanje izpolnjuje formalne zahteve, ki jih določa navedena zakonodaja, nasprotuje 24. členu Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (Direktiva). Sodišče EU je odločilo, da je takšna ureditev v nasprotju s pravom EU.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Posebnosti nepremičnin pri s. p.
Tudi samostojni podjetnik pri opravljanju svoje dejavnosti lahko uporablja nepremičnine, v zvezi z njimi pa se pojavljajo različni možni dogodki, ki imajo tudi različne bilančne kot tudi davčne posledice. Pojasnjujemo, kako podjetnik obravnava nepremičnine v svojih knjigah in kako to vpliva na njegovo obdavčitev.

Predlogu zaključnega računa proračuna za lani mnenje s pridržkom
Računsko sodišče je predlogu splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za lani in pravilnosti izvršitve tega proračuna izreklo mnenji s pridržkom, ker je, podobno kot prejšnja leta, ugotovilo napake pri plačah, izdatkih ter neskladja s predpisi. Zato računsko sodišče meni, da bi bilo treba spremeniti sistemske predpise.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ali je način ugotavljanja davčne osnove med letom možen?
Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi možnostjo spremembe načina ugotavljanja davčne osnove za namene DDPO med letom. Naročnica navaja, da je podjetje ugotavljalo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Zanima jo, ali lahko podjetje med letom preide iz ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov in normiranih odhodkov na ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.

FURS odločil o dveh tretjinah ugovorov zoper dohodnino
Finančna uprava RS je v teh dneh z osebno vročitvijo izdala 24.193 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine, s čimer je odločila o 65,87 odstotka vseh vloženih ugovorih. O ostalih ugovorih bodo odločili do konca oktobra.

FURS: Bonitete
FURS je izdal spremembo dokumenta - Bonitete, 3. izdaja, avgust 2019, med drugim z dopolnjenimi pojasnili glede določb vrednotenja bonitete za električna vozila in s tem v zvezi glede povračila stroška električne energije delavcu, ki se nanaša na službeno vozilo.

FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 5. izdaja, avgust 2019, s pojasnili glede povračil stroškov prevoza na in iz dela, stroškov prehrane delavca ter ostale dopolnitve v dokumentu.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vložena pobuda za ustavno presojo novele Zakona o nepremičninskem posredovanju
Več kot 60 družb za nepremičninsko posredovanje je včeraj na ustavno sodišče vložilo pobudo za ustavno presojo in predlog za zadržanje izvajanja novele > Zakona o nepremičninskem posredovanju. Med drugim trdijo, da zakon posega v pravico do svobodne gospodarske pobude in pravico do zasebne lastnine.

Omejitev odgovornosti prevoznika za zamudo ali izgubo tovora
Mednarodno transportno pravo je del mednarodnega prometnega prava, ki vključuje predpise o prevozih blaga in potnikov ter določila, ki se nanašajo na posle, povezane s prevozom blaga. Namen vsakega obveznostnega razmerja je, da dolžnik izpolni obveznost in s tem povzroči prenehanje tega razmerja. Kršitev pogodbenega razmerja pa ima praviloma za posledico odškodninsko odgovornost pogodbene stranke.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Roki hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi
6. avgusta je začel veljati nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi, ki določa osnove za določanje rokov hrambe dokumentarnega gradiva z orientacijskimi roki za organe državne uprave, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge. Novi Pravilnik določa tudi orientacijsko časovno opredeljene roke hrambe trajnega dokumentarnega gradiva organov in hierarhijo glede določanja arhivskega gradiva, in sicer določbe pristojnega arhiva o arhivskem gradivu v klasifikacijskem načrtu organa prevladujejo nad roki hrambe, ki so določeni v letih, in nad določbami o trajnem dokumentarnem gradivu. V prilogi Pravilnika (Zbirni katalog rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi) pa so podana tudi pojasnila za uporabo zbirnega kataloga rokov hrambe in navodila za določanje rokov hrambe.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 27.7.2019, uporaba od: 1.8.2019 - sprememba
    • Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr); veljavnost od: 10.8.2019 - sprememba
    • Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK); veljavnost od: 10.8.2019 - sprememba
    • Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1); veljavnost od: 10.8.2019 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 18.5.2019, uporaba od: 18.8.2019 - sprememba
    • Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi; veljavnost od: 6.8.2019
    • Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij in specifikacij; veljavnost od: 10.8.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 50
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Za podaljšanje letnih pravic ni treba oddajati vloge
Za podaljšanje letnih pravic, kot so državna štipendija, otroški dodatek, znižano plačilo vrtca ter subvencija malice in kosila, ni treba oddajati vloge. Centri za socialno delo o podaljšanju odločajo po uradni dolžnosti. Vlogo pa morajo oddati tisti, ki pravico uveljavljajo prvič, in v primeru, če je bila pravica na podlagi prve vloge zavrnjena.

Izvoz v prvem polletju višji za 9,2 odstotka, uvoz za 11,2 odstotka
Vrednost slovenskega izvoza je v prvem polletju dosegla 16,83 milijarde evrov, kar je 9,2 odstotka več kot v enakem obdobju lanskega leta. Uvoz se je na letni ravni okrepil za 11,2 odstotka na 16,78 milijarde evrov, kažejo podatki statističnega urada. Slovenija je ustvarila presežek v trgovinski bilanci, ki je znašal 47,9 milijona evrov.

Evropska sredstva za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA
Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločbo o finančni podpori za javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru mednarodne tehnološke iniciativa Eureka za leto 2019. Vrednost javnega razpisa znaša dobrih 4,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,7 milijona evrov. Maksimalna višina sofinanciranja je 40% upravičenih stroškov za velika podjetja in 50% upravičenih stroškov za mikro, majhna in srednja podjetja. Rok za oddajo vlog na javni razpis je 16. 12. 2019.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pogoji za izplačilo odpravnine
Tožena stranka (delodajalec) se je pritožila zoper sodbo, s katero ji je sodišče prve stopnje naložilo, da mora tožnici izplačati odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v višini 8.280,60 evrov. Višje sodišče (VDSS Sodba Pdp 50/2019) je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da se pritožba neutemeljeno zavzema za stališče, da odpoved pogodbe o zaposlitvi ni veljavna in posledično tožnici odpravnina na podlagi 108. člena ZDR-1 ne pripada. Tožena stranka ne more uspešno uveljavljati neveljavnosti oziroma neučinkovitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jo je v nasprotju z zakonom podala sama, ker je upoštevala tožničino željo, da bi do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev prejemala nadomestilo za čas brezposelnosti. Takšno ravnanje tožene stranke bi bilo v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja iz 5. člena OZ in načelom prepovedi zlorabe pravic iz 7. člena OZ. Nenazadnje je delodajalec tisti, ki kot ekonomsko močnejša stranka delovnega razmerja narekuje pogoje delavčeve zaposlitve. Ker je tožena stranka tožnici redno odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, je že s tem izpolnjen pogoj za izplačilo odpravnine na podlagi prvega odstavka 108. člena ZDR-1.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 18. 08. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
    • 22. 08. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31. 08. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 02. 09. 2019 > AJPES: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil - do konca meseca za gospodarske družbe, zadruge in društva

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2019:   1.728,12 €
 
in neto plača:   1.113,88 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.737,02 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.118,98 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Carinski postopki in DDV maj 2019 29,90€ Naročilo
Mag. Boštjan J. Turk
Zanimivosti inšpekcijskega nadzora junij 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.