c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2019, številka 29-30 / letnik XI.
 

V zadnji številki Uradnega lista je bil objavljen Sklep o višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2019, ki zvišuje objavljene socialne transferje za 2,4 odstotka. Socialni transferji se usklajujejo prvič od zamrznitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) pred osmimi leti.

V osrednji temi tednika izpostavljamo Davčno obravnavo premoženjskih pravic, ki pojasnjuje uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patenta, blagovne znamke, modela, tajne formule ali postopka. Izplačila za uporabo premoženjskih pravic so obdavčena z davčnim odtegljajem po ZDDPO-2 in z DDV po ZDDV-1.

Finančna uprava je dopolnila pojasnilo - Regres za letni dopust - Podrobnejši opis (1. izdaja, julij 2019) in podala razlago o tem, ali gre lahko za regres za letni dopust tudi takrat, ko je izplačan po zakonskem roku.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu izbranih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
S 1. julijem višji otroški dodatki in ostali socialni transferji
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčna obravnava premoženjskih pravic    
Mojca Müller
   
S pojmom premoženjske pravice razumemo uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patenta, blagovne znamke, modela, tajne formule ali postopka. Izplačila za uporabo premoženjskih pravic so obdavčena z davčnim odtegljajem po ZDDPO-2 in z DDV po ZDDV-1.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Temperatura na delovnem mestu
Kakšne so zakonske ali podzakonske zahteve glede najvišje in najnižje dovoljene temperature na delovnem mestu v pisarnah?

Na kaj morate biti pozorni ob zaprtju s.p. zaradi upokojitve
Zavezanec s.p., ki opravlja storitveno dejavnost, se bo upokojil. Zanima nas kako postopati z zaposlenimi, ki bodo odpuščeni, ali obstaja obrazec z odločbo o odpovedi delovnega razmerja oz. kaj vse mora vsebovati odločba? Zanima nas tudi, kolikšne so predvidene odpravnine za zaposlene? Zavezanec pa tudi razmišlja, da bi prodal poslovne prostore in dejavnost - na kaj moramo biti pozorni pri tem?

Upokojencem konec julija letni dodatek
Upokojenci bodo konec julija skupaj s pokojninami prejeli tudi letni dodatek, ki zanje pomeni enako kot regres za aktivno prebivalstvo. Izplačan bo v petih različnih zneskih, pri čemer bodo tisti z najnižjimi pokojninami prejeli 437 evrov, tisti z najvišjimi pa 127. Letni dodatek bodo prejeli tudi prejemniki invalidskih nadomestil.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Praktično o prehodu za najeme
V tokratnem članku bomo obravnavali prehode za najeme sredstev tistih organizacij, ki računovodijo na podlagi SRS in morajo oziroma želijo prerazvrstiti najeme, ki so jih do 31. 12. 2018 razvrščale med poslovne najeme, med sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe (PUS). V tem članku prikazujemo ključne korake in zglede prehoda na preprost način.

Usmeritve v zvezi z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev
V skladu s SRS 5.19 se terjatve vseh vrst ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki so posledica že nastalih poslovnih dogodkov, upravičenost njihovega nastanka pa izpričujejo ustrezne listine, kot so računi, bremenepisi, pogodbe in drugo. Terjatve je v računovodskih evidencah upravičeno pripoznati ob predpostavki, da bodo tudi plačane. Prvotno pripoznane terjatve se lahko kasneje tudi povečajo ali zmanjšajo, kar je običajno posledica naknadnih popustov iz naslova predhodnih plačil, vračil blaga ali drugačne poravnave.

Insolventnost – kako jo ugotoviti?
Organizacija je insolventna, ko ni več sposobna poravnavati svojih zapadlih obveznosti daljše časovno obdobje, torej lahko rečemo, da je takšna organizacija plačilno nesposobna. Organizacija se tako znajde v situaciji, v kateri je zaradi plačilne nesposobnosti ogrožen njen obstoj in s tem predpostavka delujočega podjetja (going concern).

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Pravica do izplačila regresa za letni dopust in čas njegovega dejanskega izplačila
Finančna uprava je z dopolnjenim pojasnilom Dohodek iz zaposlitve, Regres za letni dopust - Podrobnejši opis (1. izdaja, julij 2019) podala razlago o tem, ali gre lahko za regres za letni dopust tudi takrat, ko je izplačan po zakonskem roku. FURS tako pojasnjuje, da je treba razlikovati med pravico do izplačila regresa za letni dopust in časom njegovega dejanskega izplačila.

Obračun DDV ob nakupu rabljenega blaga v EU
Slovensko podjetje je kupilo delovne stroje na spletni dražbi (Danska). Na izdanem računu ni bilo navedene klavzule reverse charge. Kontaktirali so podjetje na Dansko in jih prosili za pojasnilo glede manjkajoče klavzule. Pojasnilo so prejeli, vendar jih še vedno zanima, ali opravijo samoobdavčitev s pravico do odbitka, ali je mogoče v tem primeru obračun brez pravice do odbitka DDV-ja in obračunajo samo DDV v Sloveniji?

Obračun DDV pri najemu razstavnega prostora
Podjetje je organiziralo kongres oziroma izobraževanje, ki je imelo kotizacijo. Na kongresu so bili tudi razstavljavci iz tujine (Hrvaška, davčni zavezanci), ki jim bodo računali najem razstavnega prostora. Ali pri obračunu DDV upoštevajo 29/1 člen ali 25/1 člen ZDDV-1?

FURS: Dohodek iz delovnega razmerja
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta - Dohodek iz delovnega razmerja (Podrobnejši opis), z objavo odgovorov na vprašanja 1., 2., 3. in 4. glede izplačil dohodkov iz delovnega razmerja po delovnopravni ureditvi.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Na osnutek gradbeno-prostorske zakonodaje vrsta pripomb
Ministrstvo za okolje in prostor je na osnutek sprememb gradbeno-prostorske zakonodaje prejelo pripombe več kot 100 deležnikov. Pri gradbenem zakonu se med drugim nanašajo na vodjo projekta in legalizacijo hiš. Ali in kako se bosta osnutka na podlagi pripomb spremenila, na ministrstvu še ne vedo. Vladna obravnava je predvidena za jesen.

Ministrstvo za razširitev pristojnosti računskega sodišča pri podjetjih v državni lasti
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo osnutek novega zakona o računskem sodišču, ki naj bi pospešil in povečal učinkovitost revidiranja pravilnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev. Med pomembnimi novostmi je predlagana širitev revizijske pristojnosti računskega sodišča pri podjetjih v lasti države in občin.

DZ po vetu DS vnovič potrdil novelo zakona o nepremičninskem posredovanju
DZ je prejšnji teden po odložilnem vetu državnega sveta znova potrdil novelo zakona o nepremičninskem posredovanju, s katero se bo na predlog Levice omejilo plačilo za nepremičninsko posredovanje pri najemu in morebitne dodatne stroške.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprememba delovnega časa v organih državne uprave
Od 20. julija so v veljavi spremembe > Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, ki spreminjajo delovni čas v državni upravi, in sicer je prihod na delovno mesto mogoč od "7.00" namesto ob "7.30", odhod pa ob "15.00" namesto ob "15.30" uri. Z uveljavitvijo uredbe lahko uslužbenci javne uprave po novem odhajajo iz službe prej.

Regres za prehrano javnem sektorju
Znesek regresa za prehrano za javne uslužbence je določen z Ugotovitvenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje in znaša 3,97 evra. Pri tem velja, da morajo zaposleni delati vsaj štiri ure na dan, saj se to šteje kot prisotnost na delu, med posebnosti pa so umeščeni primeri neenakomerno razporejenega delovnega časa.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1); veljavnost od: 13.7.2019 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami; veljavnost od: 19.7.2019, uporaba od: 1.7.2019 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za lesarstvo; veljavnost od: 1.8.2019 - sprememba
    • Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov; veljavnost od: 20.7.2019 - sprememba
    • Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor; veljavnost od: 20.7.2019 - sprememba
    • Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA); veljavnost od: 20.7.2019 - sprememba
    • Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu; veljavnost od: 20.7.2019
    • Uredba o delovnem času v organih državne uprave; veljavnost od: 20.7.2019 - sprememba
    • Uredba o podatkih registra nepremičnin; veljavnost od: 20.7.2019 - sprememba
    • Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja; veljavnost od: 20.7.2019 - sprememba
    • Uredba o metodologiji za izračun stroškov cestninskih cest; veljavnost od: 3.8.2019
    • Sklep o zavarovalno-statističnih podatkih; veljavnost od: 3.8.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 45 - 46
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Objavljen poziv za arbitre v postopkih skupnega dogovarjanja v čezmejnih davčnih sporih
Ministrstvo za finance je objavilo javni poziv za izbiro uglednih neodvisnih oseb, ki se bodo uvrstile na seznam oseb za delovanje v svetovalni komisiji v posameznih postopkih skupnega dogovarjanja v čezmejnih davčnih sporih. Seznam bo vzpostavila, vodila in objavila Evropska komisija, so danes sporočili z ministrstva.

Fitch zvišal bonitetno oceno Slovenije
Bonitetna agencija Fitch je v petek zvišala bonitetno oceno Slovenije z A- na A in ji pripisala stabilne obete. Agencija med razlogi navaja zniževanje javnega dolga, javnofinančni presežek in gospodarsko rast, je sporočilo ministrstvo za finance.

SID banka ponuja lastniško in kvazi lastniško financiranje podjetij
SID banka, ki upravlja sklad skladov, širi nabor instrumentov in v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom uvaja možnost lastniškega in kvazi lastniškega financiranja. Za konvertibilna posojila in vplačila v lastniški kapital podjetij bo na voljo najmanj 13 milijonov evrov, in sicer od konca julija do porabe sredstev.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ugotavljanje davčne osnove
Tožnik je v zadevi obnove odmere dohodnine vložil tožbo na upravno sodišče, ki ocenjuje kot utemeljeno njegovo stališče, da se pri ugotavljanju davčne osnove od dobička iz kapitala upoštevajo naknadna vplačila družbenika. Sodišče je tožbi ugodilo (UPRS Sodba I U 2448/2017-11) in pojasnilo, da v poslovni delež kot skupek korporacijskih pravic spadajo tudi pravice in obveznosti družbenika v zvezi z naknadnimi vplačili kapitala, tako da tudi te sodijo v pojem kapitala, kot ga opredeljuje 93. člen ZDoh-2. Za namen odmere davka na kapitalski dobiček je zato v vrednost kapitala ob pridobitvi po 98. členu ZDoh-2 treba šteti ne le pogodbeno vrednost kapitala ob vplačilu osnovnega vložka, ampak tudi pogodbeno vrednost naknadnih vplačil. Le tako se tedaj lahko ugotovi realno povečanje premoženja družbe, ob izplačilu pa premoženja davčnega zavezanca.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Ste uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane prek eDavkov?
FURS je sporočil, da so zavezanci, ki so uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane elektronsko prek sistema eDavki, prejeli vračilo dohodnine prej, in sicer 18. 7. 2019. Ostalim zavezancem, ki so prejeli informativne izračune dohodnine za leto 2018 v drugi tranši (v začetku junija 2019) in imajo vračilo dohodnine, bodo znesek nakazali na njihov TRR do 31. 7. 2019.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 31. 07. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 31. 07. 2019 > FURS: Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2018
    • 10. 08. 2019 > AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2019
    • 10. 08. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec maj2019:   1.728,12 €
 
in neto plača:   1.113,88 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.737,02 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.118,98 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Arhiviranje računovodske dokumentacije junij 2019 29,90€ Naročilo
Mag. Boštjan J. Turk
Zanimivosti inšpekcijskega nadzora junij 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.