c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2019, številka 26 / letnik XI.
 

Finančno ministrstvo je v petek, 21. junija 2019, dalo v javno obravnavo že pred časom napovedane predloge sprememb davčnih zakonov, ki razbremenjujejo stroške dela, po drugi strani pa bolj obdavčujejo kapital. Razbremenitev regresa že velja, predlogi drugih sprememb naj bi bili uveljavljeni prihodnje leto. Na pripombe javnosti bodo čakali do 1. avgusta.

FURS je objavila, da bo davke in prispevke iz naslova regresa vrnila na vaš račun do konca julija, če ste prejeli regres pred 4. majem 2019. Objavila je dve novi pojasnili: Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1 in Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah.

Med sprejeto zakonodajo tokrat izpostavljamo Informacijo o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2L, ter objavo Seznama upravičencev do donacij za leto 2019, in Uredbe, ki določa nove lestvice katastrskega dohodka za obdobje 2020 - 2022.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu izbranih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› DAVČNE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ste prejeli regres pred 4. 5. 2019?

FURS bo davke in prispevke iz naslova regresa vrnil na vaš račun do konca julija

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Izplačilo dobička oziroma dividend    
Inštitut za računovodstvo
   
Namen gospodarskih družb je opravljanje pridobitne dejavnosti, to je take, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Ko je dobiček ustvarjen, ga uporabi poslovodstvo za namene, za katere ga po zakonu mora (npr. za oblikovanje zakonskih rezerv, kritje prenesene izgube, oblikovanje rezerv za lastne deleže in delnice), preostanek pa predstavlja bilančni dobiček, o katerem odločajo družbeniki oziroma delničarji. Ena od možnih rab dobička je izplačilo družbenikom ali drugim osebam.
   
     
   
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Predlog davčnih sprememb v javni obravnavi do 1. avgusta
Finančno ministrstvo je v petek, 21. junija 2019, dalo v javno obravnavo že pred časom napovedane predloge sprememb davčnih zakonov, ki razbremenjujejo stroške dela, po drugi strani pa bolj obdavčujejo kapital. Medtem ko razbremenitev regresa že velja, bodo novi predlogi uveljavljeni prihodnje leto. Na pripombe javnosti bodo čakali do 1. avgusta.

Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije
FURS v excelovi datoteki predstavlja prejemnike namenitve dela dohodnine za donacije. Podatki so preliminarni, saj temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine, kjer vsak morebiten ugovor zadrži izplačilo donacij. Prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2019. Iz tega naslova je bilo v letu 2018 namenjenih 467.980 donacij. Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5.394 različnim upravičencem (lansko leto 5.228) v skupnem znesku 5.040.711,97 € (lansko leto 4.599.270,79 €).

Pojasnilo FURS: Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1
Glede popravljanja napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV v skladu z 88.b členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) FURS pojasnjuje navedeni člen ZDDV-1 s poudarkom na pravilnem izpolnjevanju obračuna DDV v primeru popravljanja napak in posledic, če popravki v obračunu DDV niso pravilno izkazani.

Pojasnilo FURS: Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah
FURS je izdal nov dokument - Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah, s pojasnili glede rezidentskega statusa, presoje izpolnjevanja in ugotavljanja rezidentstva v Slovenije.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Delovna doba v javnem sektorju pri jubilejni nagradi
Delavec je bil določeno delovno obdobje (več kot 4 leta) zaposlen v zasebnem zavodu s koncesijo ministrstva za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, preostalo obdobje skupno 10 let delovne dobe pa v javnem zavodu na področju socialnega varstva. Ali je v skladu z razlago Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS upravičen do jubilejne nagrade zaradi dopolnitve 10 let delovne dobe v javnem sektorju?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Sprememba računovodske usmeritve - vpliv na računovodske izkaze
Uvod v Slovenske računovodske standarde v 5 točki obravnava spremembo računovodske usmeritve. Računovodske usmeritve so načela, temelji, dogovori, pravila in navade, ki jih organizacija upošteva pri sestavljanju računovodskih izkazov.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Prihodnje leto se obeta znižanje DDV za knjige in tisk
Poslanci državnega zbora so prejšnji teden v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o davku na dodano vrednosti (DDV), ki predvideva znižanje davka na knjige in druge publikacije na fizičnih nosilcih. S tem naj bi prispevali k večji dostopnosti kakovostne pisane besede za bralce. Uveljavitev je predvidena 1. januarja 2020.

Stvarnopravni zakonik naj bi bil po novem bolj sodoben
Predlog novele stvarnopravnega zakonika, ki je od prejšnjega tedna v javni razpravi, med drugim prenavlja ureditev etažne lastnine, solastnine in neprave stvarne služnosti, tako da bo zakonik v skladu s potrebami sodobnega poslovnega prometa. Predlog predvideva tudi prenovo registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin v sodoben register, v katerega bodo uporabniki lahko prek aplikacije hitreje in učinkoviteje opravljali vpise, javnosti pa bo omogočen boljši vpogled v podatke registra. Rok za pripombe na predlog ministrstva za pravosodje je 8. julij.

Obravnava sprememb minimalne plače po meri delodajalcev bo v začetku julija
Komisija za gospodarstvo pri državnem svetu je v četrtek prejšnji teden obravnavala predlog sprememb zakona o minimalni plači, ki so ga predložili predstavniki delodajalcev, in odločila, da ga pošlje v nadaljnjo obravnavo. Državni svet bo o predlogu odločal v začetku julija. Predlog zakona sicer predvideva ohranitev dodatka na delovno dobo v minimalni plači.

Vlada ne podpira predloga zakona državnega sveta glede kreditov v švicarskih frankih
Predlog zakona državnega sveta, ki predvideva konverzijo kreditov, najetih v švicarskih frankih, v kredite v evrih, po mnenju vlade ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Sistemski posegi v civilnopravna razmerja bi morali biti čim manjši, obenem pa bi morali najprej izkoristiti obstoječe možnosti reševanja problematike, meni vlada.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2L
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 36/19, z dne 7. junija 2019, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2L), ki je začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 22. junija 2019, uporabljati pa se začne 1. julija 2019.

Seznam upravičencev do donacij za leto 2019
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 40/19, z dne 21. junija 2019, je bil objavljen Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2019 , ki je začel veljati dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 22. junija 2019, z objavljeno prilogo Seznama upravičencev do donacij 2019.

Z Uredbo nove lestvice katastrskega dohodka za obdobje 2020 - 2022
Z Uredbo o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi, ki je začela veljati 22. junija 2019 se v skladu z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka vsaka tri leta določijo zneski katastrskega dohodka za kmetijska in gozdna zemljišča ter pavšalna ocena dohodka na čebelji panj. S tokratno uredbo se določajo zneski za obdobje 2020-2022. Z uredbo se določajo tudi odstotki korekcije katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah dejanske rabe v območjih posebnih režimov, ki pa ostajajo enaki kot v prejšnjem obdobju.

Zaposlovanje državljanov Republike Srbije v Sloveniji
29. junija bo začel veljati Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji. Sporazum določa pogoje in obseg zaposlovanja državljanov Republike Srbije v Sloveniji, pogoje in postopke za izdajo dovoljenja, ki omogoča zaposlitev, pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev migrantov, spodbujanje integracijskih procesov za vključitev na trg dela in v družbo države zaposlitve, način izmenjave informacij med pristojnima nosilcema izvajanja sporazuma, pogoje za ponovno vrnitev v državo zaposlitve ter spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma s strani pristojnih organov.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 22.6.2019, uporaba od: 1.7.2019 - sprememba
    • Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2019; veljavnost od: 22.6.2019
    • Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank; veljavnost od: 22.6.2019
    • Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020-2022; veljavnost od: 22.6.2019
    • Sklep o uporabi Smernic o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/06); veljavnost od: 1.6.2019, uporaba od: 30.6.2019
    • Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti; veljavnost od: 8.2.2019, uporaba od: 30.6.2019
    • Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo EMIR; veljavnost od: 6.7.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 39 - 40
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenijo bi lahko doletela zaustavitev povračil iz Bruslja
Že pred časom izrečena opozorila ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Iztoka Purića, da bi lahko Bruselj Sloveniji začasno zaustavil povračila evropskih sredstev iz tekočega programskega obdobja, bi se lahko uresničila. Zdaj namreč v Bruslju pripravljajo pismo, s katerim bi se lahko Evropska komisija odločila za tak ukrep.

S podpisom pogodbe o prodaji Abanke sklenjena privatizacija bank
Slovenski državni holding (SDH) je v imenu države z Novo KBM prejšnji teden podpisal pogodbo o prodaji stoodstotnega deleža Abanke, ki bo zanjo odštela 444 milijonov evrov, in s tem sklenil privatizacijo bank.

Eko sklad prenovil razpisa za podjetja in občine
Eko sklad je prejšnji teden v uradnem listu in na svoji spletni strani objavil prenovljena javna poziva za spodbude pravnim osebam za naložbe v učinkovito rabo energije ter občinam za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Podjetjem finančna sredstva za spodbujanje trajnostne poslovne transformacije
Javna agencija Spirit je v uradnem listu objavila razpis za financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednjih podjetjih ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. Skupna vrednost razpisa je šest milijonov evrov.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Vsake desete banke v naslednjih petih letih ne bo več
Dobički evropskih bank so zaradi ugodne gospodarske klime in nizke stopnje tveganja na najvišji ravni doslej, vseeno pa panoga stagnira. Vse banke ne bodo preživele sprememb, saj imajo komitenti vse raje digitalne banke in inovativne produkte ter storitve, pravi svetovalna družba A.T. Kearney. Zato napoveduje konec vsaki deseti banki v Evropi.

Slovenija ostaja med članicami EU z najnižjim deležem kratkoročnega javnega dolga
Slovenija se je tudi lani uvrstila v skupino članic EU, ki so imele najnižji delež dolga z dospelostjo, krajšo od enega leta. Znašla se je tudi med državami, ki se v največji meri zadolžujejo z dolžniškimi vrednostnimi papirji in kjer na tuje rezidente odpade največji del dolga, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Verjetnost obstoja terjatve
Upnik se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje prekinilo predhodni postopek osebnega stečaja, in sicer do pravnomočnega zaključka pravdnega postopka, ki teče pred okrožnim sodiščem. Tako je odločilo, ker je obstoj predlagateljeve terjatve v obravnavanem primeru predhodno vprašanje za presojo obstoja insolventnosti. Višje sodišče (VSL Sklep Cst 217/2019) je pritožbo zavrnilo in potrdilo prvostopenjski sklep. V obrazložitvi je pojasnilo, da je upnik gradil dolžnikovo insolventnost na zakonskih domnevah trajnejše nelikvidnosti in daljše plačilne nesposobnosti kot stanjih, ki dokazujeta njegovo insolventnost. Vse zakonske domneve pa je temeljil na dejstvu obstoja terjatve (iz nepravnomočne sodbe), ki je le verjetno izkazana. Ker mora biti insolventnost dolžnika kot materialnopravna predpostavka za začetek stečajnega postopka dokazana, ta standard ne more biti izpolnjen, če zakonske domneve insolventnosti temeljijo na predpostavki, ki je le verjetno izkazana.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Mobilna aplikacija UJPnet Poslovna analitika
UJP obvešča, da je na voljo nova mobilna aplikacija UJPnet Poslovna analitika, ki proračunskim uporabnikom omogoča enostaven in hiter dostop do statističnih podatkov.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 30. 06. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 30. 06. 2019 > FURS: Oddaja kontrolnih podatkov (KP-KPD) za leto 2018
    • 10. 07. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 19. 7. 2019 > UJP: Obrazci IOP za proračunske uporabnike

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2019:   1.730,70 €
 
in neto plača:   1.114,98 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.732,54 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.117,09 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Carinski postopki in DDV maj 2019 29,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Arhiviranje računovodske dokumentacije junij 2019 29,90€ Naročilo
Mag. Boštjan J. Turk
Zanimivosti inšpekcijskega nadzora junij 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.