c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2019, številka 03 / letnik XI.
 

Pričakovano je včeraj britanski parlament zavrnil ločitveni sporazum z EU, zato objavljamo navodila, ki jih je pripravila finančna uprava v primeru Brexita brez dogovora.

V prejšnji številki tednika so bile izpostavljene zakonske zahteve, kako pripraviti letno poročilo. Tokrat podrobneje pišemo o spremembah in pripravi tako letnega poročila kot obračuna davka od dohodka pravnih oseb za gospodarske družbe za leto 2018. Še vedno je čas, da se prijavite na spletni seminar Zaključni račun in DDPO za leto 2018, ki ga bo jutri, 17. januarja, ob 10. uri vodila gospa Ida Kavčič.

Med davčnimi članki izpostavljamo spremembe DDV, na katere morajo biti pozorni izvajalci elektronskih storitev v letu 2019, v današnjem tedniku pa lahko preberete tudi izbrane članke in novosti s kadrovskega in finančno-računovodskega področja.

Obvečamo vas, da smo razpisali nov spletni seminar - Novosti na področju SRS, ki bo 25. januarja 2019, prijava je že vzposatvljena.

Vabimo vas k pregledu ostalih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Vpogled v podatke za odmero dohodnine je na voljo – KP Vpogledi
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Letno poročilo in obračun davka od dohodkov pravnih oseb za gospodarske družbe za leto 2018    
Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., spec. posl. ekon.
   
Letno poročilo za leto 2018 bodo gospodarske družbe sestavile ob upoštevanju osmega poglavja > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je bilo spremenjeno in se v sedanji vsebini uporablja od 1.1.2016 dalje.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Brezplačno opravljanje dela in konkurenčna prepoved
Delavec v prostem času opravlja dejavnost, ki sodi v dejavnost delodajalca, vendar to počne brezplačno. Soglasja delodajalca nima. V članku pojasnjujemo, ali mu lahko delodajalec odpove pogodbo za zaposlitvi?

Vloge za delovna dovoljenja za državljane BiH tudi elektronske
Vlaganje vlog za izdajo delovnih dovoljenj na podlagi sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji po novem poteka tudi elektronsko. Vloge je mogoče oddati prek portala SPOT.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Evidentiranje najema v primeru, če se trajanje najema ujema z večjim delom dobe koristnosti sredstva
Finančni najem je najem, pri katerem se pomembna tveganja in pomembne koristi, povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa tudi ne.

Kmetje še ta mesec do prvih neposrednih plačil za 2018
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela izdajati odločbe za sheme neposrednih plačil za leto 2018. Ta bodo po novem izplačana v dveh delih, še ta mesec bo vsem izplačanih 80 odstotkov odobrenega zneska, kar skupno predstavlja približno 108 milijonov evrov. Preostanek bo izplačan predvidoma marca.

EU z novimi ukrepi za zmanjšanje slabih posojil
EU nadaljuje prizadevanja za hitrejše zmanjševanje nedonosnih izpostavljenosti v bančnem sektorju. Letos naj bi zaživel bonitetni varovalni mehanizem, po katerem bodo morale banke oblikovati ustrezno visoke oslabitve oz. odbitek od kapitala, če te ne bodo zadostne. Novi ukrepi bank v Sloveniji ne bi smeli posebej obremeniti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
BREXIT – V primeru brez dogovora
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z omenjenim členom Združeno kraljestvo od 29. marca 2019, torej dve leti po uradnem obvestilu, ne bo več članica Evropske unije.

Na katere DDV novosti naj bodo pozorni izvajalci elektronskih storitev v letu 2019?
Novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) in Direktiva 2017/2455 sta z letom 2019 za izvajalce elektronskih storitev prinesli določene poenostavitve poslovanja. Spremembe bodo koristne predvsem za mikro in majhne organizacije. Po novem bodo lahko zavezanci, ki se ukvarjajo s prodajo elektronskih storitev, izstopili iz posebne ureditve mini VEM in od elektronskih storitev obračunavali slovenski DDV ter izdajali račune v skladu s slovensko DDV zakonodajo. Veljale bodo tudi določene poenostavitve pri določanju kraja prejemnika elektronskih storitev. Po novem bo dovolj že en sam podatek, ki kaže na to, iz katere države EU prihaja prejemnik elektronskih storitev.

FURS: Splošno o DDV
FURS je izdal nov dokument - Splošno o DDV (3. izdaja), v katerem med drugim podrobneje pojasnjuje kraj opravljanja storitev pri telekomunikacijskih storitvah, storitvah oddajanja in elektronskih storitvah osebam, ki niso davčni zavezanci.

FURS: Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori)
FURS je izdal spremembo dokumenta - Davčno potrjevanje računov (1. izdaja), z dopolnjenima vprašanjema št. 165 in 226 ter dodanim vprašanjem št. 315.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Fiskalni svet poziva k sprejemu javnofinančnih ukrepov
Fiskalni svet je še letos pozval k sprejemu ukrepov, ki bodo naslovili izzive zaradi demografskih sprememb ter prispevali k trajnemu izboljšanju javnih financ in povečanju gospodarskega potenciala.

Višje delovno sodišče pritrdilo prvostopenjski sodbi o višji solidarnostni pomoči za vse delavce
Višje delovno in socialno sodišče je pritrdilo ljubljanskemu delovnemu in socialnemu sodišču, ki je v tožbi vojaka zoper obrambno ministrstvo odločilo, da je pri izplačilih solidarnostne pomoči nedopustno razlikovati med člani sindikatov, podpisnikov aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, in preostalimi zaposlenimi.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novela zakona o revidiranju
12. januarja so začele veljati obsežne spremembe in dopolnitve > Zakona o revidiranju (ZRev-2), ki v slovenski pravni red prenašajo vsebino evropske direktive o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze. Direktiva med drugim določa pogoje za dodelitev dovoljenj osebam, ki izvajajo obvezne revizije in njihovo registracijo, pravila o neodvisnosti in nepristranskosti in poklicni etiki, ki veljajo za te osebe, ter javni nadzor nad njimi. Novela za boljšo zaščito vlagateljev predvideva krepitev javnega nadzora nad pooblaščenimi revizorji in revizijskimi družbami, in sicer namesto sedanjega dualnega nadzora, ki ga izvajata Slovenski inštitut za revizijo in Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, bo nadzor v celoti v pristojnosti agencije. V nabor subjektov javnega interesa, za katere bodo med drugim veljala obvezna rotacija revizorjev in strožja pravila revizijskega poročanja, se po novem poleg podjetij, ki kotirajo na borzi, zavarovalnic in kreditnih institucij, uvrščajo tudi družbe, ki so v neposredni ali posredni državni ali občinski lasti.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o revidiranju (ZRev-2); veljavnost od: 12.1.2019 - sprememba
»  Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 12.1.2019
»  Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev fiskalnega sveta v plačne razrede; veljavnost od: 12.1.2019
»  Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost; veljavnost od: 9.1.2019 - sprememba
»  Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija; veljavnost od: 12.1.2019
»  Tarifa o taksah in nadomestilih; veljavnost od: 12.1.2019, uporaba od: 12.7.2019 - sprememba
»  Pravilnik o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku; veljavnost od: 19.1.2019
»  Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah; veljavnost od: 1.2.2019 - sprememba
»  Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja; veljavnost od: 1.2.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 3
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Britanski parlament zavrnil ločitveni sporazum z EU
Spodnji dom britanskega parlamenta je prepričljivo zavrnil ločitveni sporazum, ki ga je britanska vlada novembra dosegla z EU. Laburisti so po zgodovinskem porazu premierke Therese May zahtevali glasovanje o nezaupnici vladi, o čemer bo parlament razpravljal in glasoval v sredo. EU v prvih odzivih skrbi povečano tveganje brexita brez dogovora.

Finančna uprava lani pobrala skoraj sedem odstotkov več davkov
Finančna uprava RS je lani po prvih podatkih pobrala 16,6 milijarde evrov dajatev, kar je 6,9 odstotka več kot leto prej. Povečali so se prihodki vseh blagajn javnega financiranja, torej proračuna države kot tudi pokojninske in zdravstvene blagajne ter proračunov občin. Prav tako je bilo pobranih več vseh pomembnejših dajatev razen trošarin.

Tudi novembrske plače zvišala izredna izplačila
Zaposleni v Sloveniji so novembra v povprečju prejeli višje plače, predvsem zaradi izrednih izplačil, ki so zvišala že oktobrske plače. Povprečna bruto plača je bila 1812,73 evra, kar je nominalno 8,1 in realno osemodstotna rast, neto plača pa je bila s 1186,25 evra nominalno višja za 9,2 in realno za 9,1 odstotka, je objavil statistični urad.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Napitnina kot del plače iz naslova delovne uspešnosti
Tožnik je vložil pritožbo zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov tožbeni zahtevek, da mu je tožena stranka iz naslova razlike napitnine dolžna izplačati določene zneske. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo (VDSS Sodba Pdp 495/2018) in v obrazložitvi pojasnilo, da čeprav tožnik ni bil zaposlen na delovnem mestu, na katerem bi neposredno sodeloval pri igrah na srečo, zanj vseeno velja 91. člen > Zakona o igrah na srečo (ZIS). Narava dejavnosti, s katero se ukvarja tožena stranka kot koncesionar za organiziranje in prirejanje iger na srečo, izenačuje prejemke gostinskih delavcev in igralniških delavcev iz naslova napitnine. Zato je napitnina valetu del plače iz naslova delovne uspešnosti po 126. členu > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), za katero je delodajalec dolžan plačati davke in prispevke. Ker je torej tožena stranka zavezanka za plačilo teh dajatev, tožnik do plačila vtoževanih zneskov ni upravičen.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2018:   1.812,73€
 
in neto plača:   1.186,25€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.707,60€
 
in neto plača za tromesečje:   1.111,88€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabimo vas k prijavi na aktualna spletna seminarja, ki ju bomo izvedli v naslednjih dneh:

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Zaključni račun in DDPO za leto 2018 17. 01. 2019 10:00:00 29,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Novosti na področju SRS 25. 01. 2019 10:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.