c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2018, številka 45 / letnik X.
 

V današnji osrednji temi tednika obravnavamo primer prejete bančne garancije za dobro izvedbo posla in vnovčitev z zgledom knjiženja.

Evropska komisija je objavila najnovejšo različico kombinirane nomenklature EU, ki se uporablja od 1. januarja 2019. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) pa je uvedlo postopek proti Sloveniji v povezavi z bančno sanacijo.

V izboru strokovnih vsebin vam v branje ponujamo pregled sprememb, ki jih prinaša novela ZDDV-1J, sklepanje APA sporazumov, s kadrovskega področja pa članek o odpravnini ob upokojitvi in komentar iz sodne prakse o varstvu delavcev.

Ker prihaja praznični čas obdarovanj, ko bodo podjetja obdarovala svoje zaposlene in poslovne partnerje, smo pripravili aktualni spletni seminar Bonitete in dohodki v naravi z mag. Ivanom Kranjcem, ki bo v torek, 13. 11. 2018, ob 13. uri. Vabljeni k prijavi, za naročnike portala FinD-INFO je ogled brezplačen!

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Kombinirana nomenklatura EU 2019
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Prejeta bančna garancija za dobro izvedbo posla in vnovčitev    
mag. Darinka Meško, preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka
   
Podjetje je za dobro izvedbo gradbenih del kupcu izstavilo bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 odstotkov pogodbene vrednosti, ki je znašala 500.000 evrov. Ker se je izkazalo, da dela niso bila kakovostno opravljena, se je kupec odločil za namen odprave napak vnovčiti garancijo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpravnina ob upokojitvi
Delavka je bila pred upokojitvijo pri delodajalcu zaposlena manj kot pet let. Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije. Ali delavki pripada odpravnina ob upokojitvi?

Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi
Delovno razmerje je urejeno razmerje med ljudmi oziroma postavlja pravila našega medsebojnega odnosa in odnosa do dela v delovnem procesu. Delavec je pri tem v boljšem položaju, delovno razmerje v načelu lahko prekine, ne da bi pri tem navajal razloge, ki so ga k takšni odločitvi pripeljali. Kadar pa so razlogi za prenehanje delovnega razmerja na strani delodajalca, je ta zavezan k zakonskim omejitvam.

IZ SODNE PRAKSE: Varstvo delavcev
Zaščita predstavnikov delavcev se skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) razlaga tako, da ščiti predstavnike delavcev pred prerazporeditvijo, znižanjem plače, disciplinskim in odškodninskim postopkom ter tudi pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe. Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku izpostavljenega primera presojalo, ali sta bili redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ter sklenitev nove pogodbe za drugo delovno mesto, zakoniti.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
ESČP uvedlo postopek proti Sloveniji v povezavi z bančno sanacijo
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je uvedlo postopek proti Sloveniji zaradi več vprašanj, povezanih z zagotavljanjem pravnih sredstev za male delničarje in imetnike podrejenih obveznic, katerih premoženje je bilo izbrisano v sanaciji bank konec leta 2013.

Banka Slovenije s priporočili glede potrošniških posojil
Svet Banke Slovenije je obstoječe makrobonitetno priporočilo za področje stanovanjskih posojil razširil še na potrošniška posojila. Ugotavlja namreč visoko rast večinoma nenamenskih potrošniških posojil daljših ročnosti, kar bi v primeru obrata gospodarskega cikla lahko botrovalo težavam pri odplačevanju teh posojil.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Z novelo ZDDV-1J do manj administrativnih obveznosti in urejenega trgovanja s kuponi
Predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1J, ki naj bi bil do konca leta sprejet po nujnem postopku, prenaša v slovenski pravni red določbe Direktive Sveta 2016/1065/EU z dne 27. junija 2016 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede obravnave kuponov in Direktive Sveta 2017/2455/EU z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo v delu, ki morajo biti uveljavljene s 1. januarjem 2019.

Transferne cene – APA sporazumi
Možnost sklepanja APA sporazumov je bila prvič predstavljena v letu 2015. Sedaj lahko na spletni strani finančne uprave najdete navodila kako postopati v primeru, ko želite skleniti APA sporazum.

Plačilo nadomestila za umik delničarja iz delniške družbe in DDV
Umik družbenika iz družbe, za katerega družbenik prejme plačilo v obliki lastninske pravice na sredstvih družbe, je transakcija, v okviru katere se postavlja vprašanje ali je plačilo v osnovnih sredstvih predmet DDV ali ne. Na podlagi Sodbe Sodišča ES pojasnjujemo, kdaj je v takšnem primeru potrebno plačati DDV.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Odbor DZ za isto višino socialne pomoči tudi po novem letu
Odbor DZ za delo se strinja z vlado, ki se s predlagano spremembo zakona o socialnovarstvenih prejemkih zavzema za to, da denarna socialna pomoč tudi po 1. januarju 2019 znaša 392,75 evra. Brez spremembe bi se morala namreč z novim letom znižati.

Odbor DZ za finance hiti s prenosom evropskih direktiv
Odbor DZ za finance je včeraj za potrditev na plenarni seji pripravil več zakonov, s katerimi se v slovensko zakonodajo prenaša določbe evropskih direktiv. DZ jih bo obravnaval po nujnem postopku, tudi novi zakon o trgu finančnih instrumentov z več kot 500 členi. Kot neprimernega pa je odbor ocenil predlog za vračilo denarja iz davčnih oaz.

Elektronske publikacije: Svet EU sprejel reformo, ki dopušča nižje stopnje DDV
Svet je 6. novembra 2018 sprejel direktivo, ki omogoča uskladitev pravil o DDV za elektronske in fizične publikacije. Od zdaj naprej bodo lahko države članice tudi za elektronske publikacije uporabljale nižje, zelo nizke ali ničelne stopnje DDV.

Ministrstvo začelo z evalvacijo izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje
Ministrstvo za okolje in prostor je začelo z evalvacijo dosedanjega izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje. V ta namen je na spletni strani ministrstva zagnalo spletno anketo, namenjeno različnim ciljnim skupinam izvajalcev in uporabnikom zakonodaje. Anketa bo aktivna do 23. novembra.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pravilnik o nomenklaturi poklicev
Na podlagi 9. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju v povezavi s 3., 6., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah se v Pravilniku o nomenklaturi poklicev spremenijo poklicni standardi v tretjem odstavku 2. člena pravilnika (primerjalnik člena) za naslednja področja: I. Izobraževanje, umetnost, kultura, II. Poslovanje in uprava, III. Tehnika, informacijske in komunikacijske tehnologije, IV. Kemijska in proizvodna tehnologija, V. Gradbeništvo in rudarstvo, VI. Kmetijstvo, ribištvo, veterina, gozdarstvo in lesarstvo, VII. Zdravstvo in socialne storitve, VIII. Storitve, IX. Varnost države, ljudi in premoženja, X. Okolje in okoljske tehnologije. Sprememba pravilnika začne veljati 3. novembra.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 1.4.2018, uporaba od: 1.11.2018 - sprememba
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 8.6.2018, uporaba od: 31.10.2018 - sprememba
    • Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja; veljavnost od: 2.6.2018, uporaba od: 1.11.2018
    • Sklep o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev; veljavnost od: 1.5.2018, uporaba od: 1.11.2018
    • Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev; veljavnost od: 5.5.2018, uporaba od: 1.11.2018
    • Pravilnik o nomenklaturi poklicev; veljavnost od: 3.11.2018 - sprememba
    • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 3.11.2018
    • Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe; veljavnost od: 30.6.2018, uporaba od: 22.11.2018
    • Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru; veljavnost od: 28.7.2018, uporaba od: 22.11.2018
    • Uredba o podatkih registra nepremičnin; veljavnost od: 16.6.2018, uporaba od: 22.11.2018
    • Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru; veljavnost od: 28.7.2018, uporaba od: 22.11.2018
    • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 3.11.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 68 - 70
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Za prostovoljno zavarovane in kmete namesto položnic SMS-sporočila
Finančna uprava RS bo osebam, ki so prostovoljno vključene v socialna zavarovanja, in kmetom odslej za plačilo prispevkov za socialno varnost namesto položnic poslala SMS-sporočila z vsemi potrebnimi podatki za plačilo teh prispevkov. Uprava bo prva sporočila namesto položnic poslala za oktobrske prispevke, in sicer 16. novembra.

Pri dilemi o upokojitvi letos ali prihodnje leto je treba upoštevati tudi napovedano rast povprečne plače
Na ZPIZ so pojasnili, kateri dejavniki vplivajo na to, ali je ob izpolnjenih pogojih za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine ugodnejša upokojitev v letošnjem ali prihodnjem letu. Med drugim je treba upoštevati napovedano rast povprečne plače za letos ter zaostrovanje upokojitvenih pogojev za zavarovanke.

Kitajsko sodišče zaščitilo intelektualno lastnino Lega
Dansko podjetje Lego je zmagalo v primeru pred kitajskim sodiščem v mestu Guangzhou. Sodišče je štirim domačim podjetjem prepovedalo izdelavo in prodajo kopij nekaterih Legovih proizvodov, plačati morajo tudi 4,5 milijona juanov (570.000 evrov) kazni, so sporočili iz Lega.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odškodninska odgovornost delavca
Toženka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje razsodilo, da je dolžna tožeči stranki plačati 8.004,27 evrov iz naslova premoženjske škode. V pritožbi je navedla, da je sodišče prve stopnje zavrnilo več njenih dokaznih predlogov, in sicer zgolj s pavšalno obrazložitvijo, da gre zgolj za nerelevantne dokaze, dokaz za predložitev obrazca za vpis obiskovalcev pa je zavrnilo kot prepoznega. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo (VDSS Sodba Pdp 404/2018) in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da je toženka ravnala protipravno, ko je tudi v dnevih, ko sporna zaposlena na delo k tožeči stranki nista prišla, lažno registrirala njuno prisotnost na delu istočasno z registracijo svoje prisotnosti, v posledici tega njenega ravnanja je tožeči stranki nastala materialna škoda, saj jima je izplačala stroške prevoza na delo in z dela ter prehrane med delom.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
ECB: Ključne obrestne mere
Svet ECB je sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,00%, 0,25% oziroma -0,40%. Svet pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na sedanji ravni še vsaj čez poletje 2019, vsekakor pa tako dolgo, kot bo potrebno, da se zagotovi nadaljnje vzdržno približevanje inflacije na raven pod 2%, a blizu te meje, v srednjeročnem obdobju.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.11.2018 > AJPES: Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2018
    • 10.11.2018 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 22.11.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v novembru 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,2%
 
- na letni ravni:   2,46%
 
 
 
Inflacija v oktobru 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,3%
 
- na letni ravni:   2,2%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2018:   1.669,51€
 
in neto plača:   1.082,88€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.658,11€
 
in neto plača za tromesečje:   1.076,03€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Na seminarju bo predstavljeno, kakšna je razlika med boniteto, darilom in drugim dohodkom, kako se dohodki v naravi vrednotijo in kakšne so davčne posledice izplačevanja dohodkov v naravi (z vidika dohodnine, DDV in DDPO).

Največji del seminarja bo namenjen bonitetam (t.j. dohodkom v povezavi z zaposlitvijo), seveda pa ne bomo zanemarili tudi drugih podlag za izplačilo dohodkov v naravi. Predstavljeni bodo praktični primeri, rešitve in opozorila glede najpogostejših napak v praksi.

Napovedani spletni seminarji
mag. Ivan Kranjec
Bonitete in dohodki v naravi 13. 11. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.