c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2018, številka 19 / letnik X.
 

Približuje se 25. 5. 2018, ko se bo treba prilagoditi določbam Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Uredbo bodo morala izvajati vsa podjetja, ki zbirajo, hranijo in obdelujejo osebne podatke. Ker so zagrožene kazni za podjetja, ki od 25. maja naprej ne bodo delovala v skladu z uredbo, zelo visoke, vam v današnjem tedniku podajamo zadnje smernice za pripravo na izvajanje Uredbe.

Finančna uprava RS davčne zavezance obvešča, da bo izvedla pobot pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2017 - 1. tranša, zato zavezance pozivajo k poravnavi zapadlih obveznosti, in sicer najkasneje do 11. 5. 2018.

Samo še do jutri imate čas, da se prijavite na spletni seminar - Elektronsko javno naročanje po določilih ZJN-3.

Tiste, ki pa morda zanima davčna obravnava prodaje blaga na spletu, vabimo 17. maja 2018 k ogledu spletnega seminarja - Spletna prodaja blaga in DDV.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Objavljeni podatki iz letnih poročil za leto 2017
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Še je čas za zadnje prilagoditve poslovanja določbam splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (GDPR)    
mag. Mojca Kunšek
   
Prilagoditev poslovanja določbam Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Uredba) je v teh dneh ena večjih skrbi poslovnih subjektov. Čeprav Uredba velja že eno leto, pa se vse bolj približuje čas, ko jo bo dejansko potrebno izvajati.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Elektronsko vročanje obračuna plače
Delovno pravo je na splošno kogentno, kar posledično pomeni, da je na določenih segmentih manj prostora za prilagajanje, ki ga narekuje zlasti informacijska tehnologija. Kljub temu je določen segment, ki je predmet delovnopravnega urejanja, iz praktičnih potreb možno digitalizirati ob upoštevanju vseh varnostnih kavtel, ki zagotavljajo varovanje delavca kot šibkejše stranke, in s tem slediti trendom digitalizacije. Prispevek obravnava vročanje obračuna plače, ki je neposredno povezano z zakonsko določenim medijem, na katerem se ta informacija prenaša.

Odškodninska odgovornost delodajalca
Odškodninska odgovornost v okviru delovnega razmerja temelji na ureditvi civilnopravne odgovornosti za povrnitev škode, a ima določene posebnosti. Delovno razmerje kot posebno pravno razmerje med delodajalcem in delavcem uokvirja tudi njuno dolžnost varovanja drug drugega pred škodo. Zlasti delodajalec ima poudarjeno dolžnost varovanja delavca pred škodo, ki je podrobneje urejena tudi v predpisih o varstvu pri delu.

Kršitve, na katere bodo letos inšpektorji za delo še posebej pozorni
V februarju so bile objavljene Programske usmeritve Inšpektorata RS za delo (IRSD) za leto 2018. Iz usmeritev izhaja, da bodo inšpektorji s posebno pozornostjo spremljali tista področja, ki se preko prijav, opravljenih nadzorov in tudi dejansko ugotovljenih kršitev kažejo kot najbolj tvegana področja za večje kršitve pravic delavcev.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Elektronsko javno naročanje
S 1. 4. 2018 je postalo elektronsko javno naročanje obvezno. To pomeni, da morajo naročniki s ponudniki praviloma komunicirati elektronsko, kar vključuje tudi obvezno elektronsko oddajo ponudb.

Akcijski načrt za izboljšanje sistema v javnem naročanju
Na podlagi sporočila in priporočil Evropske komisije ter Strategije razvoja javne uprave 2015 - 2020 je Ministrstvo za javno upravo vzpostavilo okvir za razvoj izboljšanja prakse javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine – 1. tranša
Davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2017, finančna uprava obvešča, da bodo dne 14. 5. 2018, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 10. 5. 2018.

Kateri poslovni subjekti so upravičeni do obročnega plačila in odloga davka?
Poslovni subjekti se lahko znajdejo v situacijah, ko ne morejo izpolnjevati vseh davčnih obveznosti do države v predpisanih rokih.

Zadnja objavljena pojasnila FURS:
»  Dohodki iz zaposlitve (Vprašanja in odgovori); 3. izdaja, veljavnost od 4. 5. 2018
»  Stalna poslovna enota (Vprašanja in odgovori); 1. izdaja, objavljeno 3. 5. 2018

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog novele Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Ministrstvo za finance je na spletni strani 25. aprila 2018 objavil Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. V predlogu je dodan nov 12. A del: Vsebina vlog v skladu z ZDoh-2. Rok za pripombe se izteče danes.

Enoletna zamuda za učinkovito sodno varstvo po izbrisih v bankah
Čeprav je ustavno sodišče naložilo DZ, da mora do 15. maja 2017 uskladiti zakonodajo tako, da bodo izbrisani imetniki kvalificiranih obveznosti v bankah upravičeni do učinkovitega sodnega varstva, se to do danes ni zgodilo. Predlog zakona je prišel v DZ, ki je ocenil, da ga je treba precej dopolniti.

Predlog sprememb pravil pri ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
Okoljsko ministrstvo je v javno obravnavo dalo predlog sprememb uredbe o električni in elektronski opremi, ki določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo z namenom preprečevanja nastajanja odpadne opreme in zagotavljanja njene ponovne uporabe, recikliranja in drugih načinov predelave. Gre za odgovor na pomisleke Bruslja.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V veljavi zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb
Konec meseca je začel veljati Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb, s katerim se prekinja vse pravdne, upravne in izvršilne postopke, začete na podlagi zakona o finančnem poslovanju podjetij in stečajnega zakona, po katerih lahko upniki izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike oz. njihove pravne naslednike.

Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
Od 1.4.2018 so spremenjene najnižje osnovne plače po tarifnih razredih na podlagi Aneksa k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, ki sicer velja od 26.4.2018. Z aneksom je določen tudi regres za letni dopust, ki znaša najmanj 911 EUR.

Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
Na podlagi sklepa, ki je stopil v veljavo 26.4.2018 se ugotovi razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, na vse delodajalce, ki opravljajo eno izmed sledečih dejavnosti kot glavno dejavnost: Proizvodnja strešnikov, opeke, drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline (23.320); Proizvodnja cementa (23.510); Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa (23.650); Gradnja vodnih objektov (42.910).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); veljavnost od: 27.4.2018 - sprememba
    • Zakon o upravnih taksah (ZUT); veljavnost od: 1.5.2018 - sprememba
    • Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre); veljavnost od: 5.5.2018, uporaba od: 1.6.2018 - sprememba
    • Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS); veljavnost do: 10.5.2018 - razveljavitev; v uporabi ostajata 9. in 10. člen zakona
    • Zakon o lokalni samoupravi (ZLS); veljavnost od: 11.5.2018 - sprememba
    • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju; veljavnost od: 27.4.2018 - sprememba
    • Pristop k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 26.4.2018 - sprememba
    • Pravilnik o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca; veljavnost od: 28.4.2018 - sprememba
    • Pravilnik o opravljanju overitev listin v mednarodnem prometu; veljavnost od: 5.5.2018
    • Uredba o upravnem poslovanju; veljavnost od: 11.5.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 29 - 31
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
ZPS predstavila možnosti za rešitev finančne stiske
ZPS je izdala brošuro Težave z odplačevanjem kredita? Poiščite pomoč. Namenjena je vsem, ki so preobremenjeni s krediti in drugimi dolgovi, njeno ključno sporočilo pa je, da je ne glede na vzrok, zaradi katerega se je posameznik znašel v finančnih težavah, pomembno, da si pred njim ne zatiska oči, ampak poišče pomoč in naredi reševalni načrt.

Slovenija pozitivno do predlaganega obsega proračuna EU
Evropska komisija je po oceni Slovenije predstavila ambiciozen okvirni predlog večletnega proračuna EU za 2021-2027. Slovenija pozitivno ocenjuje dejstvo, da je kljub t. i. brexitu predlagala obseg proračuna, ki je primerljiv s trenutnim večletnim okvirom. Je pa med drugim opozorila na po njenem mnenju prevelik poseg v sredstva za razvoj podeželja.

Pregled najnovejših napovedi rasti BDP za Slovenijo
Evropska komisija je napoved letošnje rasti slovenskega BDP zvišala s 4,2 na 4,7 odstotka, za leto 2019 pa napoveduje 3,6-odstotno rast BDP. V nadaljevanju objavljamo pregled zadnjih napovedi za Slovenijo.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Pravobranilec Sodišča EU pri avstrijski protidampinški zakonodaji ugotavlja kršitev prava EU
Pravobranilec Sodišča EU je v zadevi, ki temelji na pritožbi podjetja Čepelnik s Prevalj, sprejel mnenje, da Avstrija s protidampinško zakonodajo, ki otežuje delovanje tujih obrtnikov in malih podjetij na avstrijskem trgu, krši pravo EU. O zadevi bo zdaj presodil še senat sodišča.

Nespremenjene obrestne mere ECB
Svet ECB je sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,00 %, 0,25 % oziroma -0,40 %. Svet pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB na sedanji ravni ostale daljše obdobje in precej dlje, kot bodo trajali neto nakupi vrednostnih papirjev.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odmera davka na dediščine in darila
V konkretni zadevi je v nasprotju z zakonom ugotovljena višina davčne osnove, saj je Ustavno sodišče RS maja 2016 z odločbo U-I-190/15-10 razveljavilo drugi odstavek 5. člena Zakona o davku na dediščine in darila (ZDDD). Razveljavljeni odstavek je določal, da se vrednost podedovanega premoženja in s tem osnova za davek pri nepremičninah izračuna na podlagi posplošene tržne vrednosti, ugotovljene po Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN). Ker v zadevi ob začetku učinkovanja odločbe Ustavnega sodišča RS še ni bilo pravnomočno odločeno, razveljavitev drugega odstavka 5. člena ZDDD učinkuje tudi v konkretnem primeru. To pa v obravnavani zadevi pomeni, da pri ugotavljanju višine davčne osnove ZDDD ni bil uporabljen pravilno. Upravno sodišče RS je ugodilo tožbi (UPRS Sodba I U 453/2017-15) in odpravilo odločbo FURS ter zadevo vrnilo istemu organu v ponovni postopek.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v maju 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,18%
 
 
 
Inflacija v aprilu 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,7%
 
- na letni ravni:   1,5%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2018:   1.638,00€
 
in neto plača:   1.066,33€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.673,44€
 
in neto plača za tromesečje:   1.091,25€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite napovedane spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Uroš Škufca
Naročniški spletni seminar Elektronsko javno naročanje po določilih ZJN-3 10. 05. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
Mojca Müller
Naročniški spletni seminar Spletna prodaja blaga in DDV 17. 05. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.