c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2017, številka 25 / letnik IX.
 

Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala kar nekaj obvestil, med drugim davčne zavezance opozarjajo na obveznost prijave računov ali dohodke v tujini, izdali so seznam dokumentov, ki jih vročajo le elektronsko, in objavili seznam prejemnikov, ki ste jim namenili del dohodnine kot donacijo. Izpostavili so tudi, da bodo v poletnih mesecih poostrili nadzor nad oddajanjem nepremičnin v najem.

Na najdaljši dan, ko se je tudi uradno začelo poletje, vam ob izredno visokih temperaturah želimo obilo ohladitve in vas vabimo k pregledu novosti v tej številki tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Poziv k vpisu v register računovodske poklicne skupine
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Katere davke in prispevke obračunamo pri izplačilu avtorskega honorarja tujcu?    
Mojca Müller
   
Pri izplačilu avtorskega honorarja tujcu morajo slovenski izplačevalci poznati tako slovensko zakonodajo kot tudi zakonodajo EU. V praksi je možnih več različnih situacij, ki posledično pomenijo tudi različno obdavčitev. V nadaljevanju predstavljamo konkreten primer iz prakse, kjer slovensko podjetje izplača avtorski honorar hrvaškemu državljanu.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Ali pravilo o prepovedi finančne asistence velja tudi za d. o. o.
Odgovor je nikalen. Do finančne asistence, kot je obravnavana v tem prispevku, pride, če družba posredno ali neposredno s svojimi sredstvi (z darilom, posojilom, odpustom dolga ali kako drugače) nekomu tretjemu (ali že obstoječemu delničarju - op. a.) omogoči postati njen delničar oziroma povečati udeležbo v družbi.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ste že prijavili račun ali dohodke v tujini?
FURS bo v kratkem iz tujine prejel podatke o dohodkih za leto 2016 in odprtih računih v tujini. Davčne zavezance opozarjajo na obveznost prijave tujih dohodkov in plačilnih računov iz tujine. Dohodke iz tujine je treba napovedati že v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine oziroma ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Zasebni zahtevki za davčno stališče glede DDV v čezmejnih primerih (Cross-Border Rulings – CBR)
V okviru foruma EU o DDV je 18 držav članic vključenih v prostovoljno testno skupino za izdajo davčnih stališč v čezmejnih primerih. Davčni zavezanci vložijo zahtevek za davčno stališče s čezmejnim učinkom v sodelujoči državi članici, v kateri so identificirani za namene DDV.

FURS: Opredelitev plačnika davka ob izplačilu dividend po 6. februarju 2017
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Opredelitev plačnika davka ob izplačilu dividend po 6. februarju 2017 (Podrobnejši opis), s pojasnilom, kdo se šteje za plačnika davka ob izplačilu dividend fizičnim in pravnim osebam, zaradi TARGET2-od 6. februarja dalje.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Na pogajanjih o plačnih anomalijah še ni videti dogovora
Dogovora o plačnih anomalijah slabega pol meseca pred rokom, ko naj bi nekaterim javnim uslužbencem že pripadle višje plače, še ni. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar pravi, da se intenzivno pogajajo. Protestni shodi - v tem tednu se bodo pred vlado znova zbrali najslabše plačani - pa po njegovih besedah pogajalski proces le otežujejo.

Vlada potrdila predlog zakona o dajatvah za motorna vozila
Vlada je prejšnji teden na seji potrdila predlog zakona o dajatvah za motorna vozila, ki na podlagi priporočil računskega sodišča prinaša tudi uvedbo nove dajatve za odjavljena vozila. Ta naj bi spodbudila lastnike izrabljenih in odjavljenih vozil, da poskrbijo za ustrezno razgradnjo teh vozil.

Vlada s spremembami zakona o vladi za boljši sistem kriznega upravljanja
Vlada je prav tako prejšnji teden potrdila spremembe zakona o vladi, ki natančneje določa sistem kriznega upravljanja in vodenja. Kot je po seji dejal minister za javno upravo Boris Koprivnikar, je njihov namen, da se v primerih obsežnejših nesreč in katastrof izboljša.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki začnejo veljati s 1.7.2017, spreminjajo Pravila za poročanje in navodila o dostavi CbCR, in sicer v členih 86.c do 86.g v novem poglavju VI., določajo izvajanje pravil za poročanje in izmenjavo poročil po državah na podlagi III.B poglavja ZDavP-2, Priloga 21 pa vsebuje navodila o dostavi. Novosti so tudi pri OECD standardu avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih, ki s 4. členom spreminja posamezne dele Navodila o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij RS Finančni upravi Republike Slovenije (Priloga 20).

Tarife o taksah in nadomestilih
Od 1. julija bodo veljale spremembe in dopolnitve > Tarife o taksah in nadomestilih, ki določajo višino taks za odločanje o posamičnih zadevah in za vpise oziroma izpise iz registrov, ki jih vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). S spremembami se ta tarifa usklajuje z evropsko zakonodajo, hkrati pa se spreminja višina taks in nadomestil v 3. členu, določene v točkah, in sicer znaša vrednost točke 4,2 evra, prej 4 evre. V prilogi so določene taksne tarife.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
»  Stanovanjski zakon (SZ-1); veljavnost od: 17.6.2017 - sprememba
»  Zakon o kmetijstvu (ZKme-1); veljavnost od: 17.6.2017 - sprememba
»  Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 (ZRPPR1015); veljavnost od: 17.6.2017 - sprememba
»  Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 24.6.2017 - sprememba
»  Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja; veljavnost od: 17.6.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 30
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS bo poostril nadzor nad oddajanjem nepremičnin v najem
Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano. Finančna uprava RS bo namreč v poletnih mesecih poostrila nadzor nad fizičnimi osebami, ki opravljajo delo na črno, za kar se šteje tudi oddajanje nepremičnin v turistični najem, kadar posameznik opravlja to dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ali drugi zakoni.

ZPIZ bo delodajalce junija prvič obvestil o prejetih podatkih s finančne uprave
Delodajalci bodo podatke za oblikovanje pokojninske osnove zaposlenih, ki se nanašajo na obdobja po 1. januarju letos, sporočali le na obrazcih REK-1, ne pa več na obrazcih M-4. Te podatke namreč pokojninskemu zavodu posreduje finančna uprava. Zavod pa bo junija prvič poslal delodajalcem obvestila o podatkih, so sporočili z zavoda.

Povprečna mesečna bruto plača za april nižja od marčne
Povprečna mesečna bruto plača za april je znašala 1591,01 evra in bila tako nižja od plače za marec - nominalno za dva odstotka, realno pa za 2,3 odstotka. Nižja je bila tudi povprečna neto plača. Znižanje povprečne mesečne plače je bilo najopaznejše v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odlog ugotavljanja davčne obveznosti
Upravno sodišče je s sodbo I U 1588/2016 zavrnilo tožbo, v kateri tožnik navaja, da mu je davčni organ brez pravne podlage vzel pravice, ki mu jih daje 100. člen ZDoh-2. Sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da odlog ugotavljanja davčne obveznosti pomeni izjemo od siceršnjega pravila in s tem davčno ugodnost, ki se lahko uveljavlja le na zahtevo zavezanca ter na predpisan način oziroma v roku iz petega odstavka 326. člena ZDavP-2, do katerega je v skladu z drugim odstavkom 331. člena ZDavP-2 treba vložiti priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti. Drugačne tožbene navedbe, po katerih ima zavezanec pravico do odloga že po samem zakonu, so torej neutemeljene. Ugotovitev davčnih organov, da tožnik odloga ugotavljanja davčne obveznosti ni priglasil v predpisanem roku, je torej pravilna in skladna za zakonom, zato se njegova vloga z izpodbijanim sklepom utemeljeno zavrže kot prepozna.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Potrditev obrazca IOP
UJP bo proračunskim uporabnikom med 3. in 7. julijem po pošti oziroma prek spletne aplikacije UJPnet v potrditev poslala obrazec "Izpis odprtih postavk - Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2017".

FURS večino dokumentov vroča le še elektronsko
Medtem ko se seznam dokumentov, ki jih Finančna uprava RS vroča le elektronsko, vse bolj daljša, pa si nekatere pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredile vsega potrebnega, da bi jih lahko uspešno prejemale. A gre za zelo pomembne dokumente, opozarjajo na Finančni upravi RS.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  22.6.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
»  30.6.2017 > AJPES: Raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2017:   1.591,01€
 
in neto plača:   1.038,05€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.598,68€
 
in neto plača za tromesečje:   1.042,72
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.