c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2016, številka 18 / letnik VIII.
 

Osrednjo temo današnjega tednika namenjamo regresu za letni dopust, saj Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) delodajalcu nalaga, da je dolžan delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2016 je minimalna plača določena v višini 790,73 evra, skrajni rok za izplačilo regresa za letni dopust pa je do 1. julija. Med novostmi v zakonodaji je obsežna novela > Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki med drugim prinaša višje globe za kršitve na trgu finančnih instrumentov.

Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
SRS 2016 z zgledi knjiženj in prikazi na T – kontih
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Z novelo ZDavP-2I tudi spremembe pri izvršbi na premičnine    
mag. Mojca Kunšek
   
Poleg vrste vsebinskih sprememb in novosti na področju pobiranja ter obravnave davkov je novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I) prinesla tudi nekaj sprememb pri davčni izvršbi na premičnine.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Regres za letni dopust
V skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2016 je minimalna plača določena v višini 790,73 evra. > Več...

Kdo sploh so vodilni delavci in kakšno je njihovo pravno varstvo?
Vodilne delavce (ki smo jih ali jih nekateri še imenujejo delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi) je treba ločiti od vodstvenih delavcev, ki so člani poslovodstva (direktorji) in imajo v družbi dvojni položaj - statusno pravni in delovno pravni. Statusno pravni položaj jim daje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), delovno pravni položaj pa se presoja po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Kako samostojni podjetnik, ki je posloval del leta 2015 izračuna zavarovalno osnovo za prispevke za leto 2016?
O izračunu zavarovalne osnove za samozaposlene za leto 2016 smo pred kratkim že pisali. Danes bomo pojasnili, kako na višino zavarovalne osnove vpliva dejstvo, da samostojni podjetnik začne s poslovanjem med letom.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Investicijska olajšava
V podjetju so kupili stroj, vendar je bilo potrebno za njegovo delovanje pripraviti tri temelje. Izdan račun je bil skupen. Na Inštitut za računovodstvo so se obrnili za pojasnilo, ali naj znesek razdelijo in povečajo vrednost osnovnega sredstva oziroma vodijo samostojno? Zanimalo jih je tudi, ali se pri 40-odstotni olajšavi upošteva samo nabavna vrednost osnovnega sredstva ali so odvisni stroški za usposobitev delovanja prav tako predmet olajšave (postavitev, zagon, priprava temeljev, šolanje)?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog zakona o trošarinah
Vlada je v Državni zbor vložila predlog zakona o trošarinah, s katerim želi postaviti bolj pregleden, jasen in enostaven sistem pobiranja davkov in s tem razbremeniti določene administrativne obveznosti ter obremenitve gospodarstva.

Novela zakona o Slovenskem državnem holdingu
Skupina nepovezanih poslancev je predlagala spremembe in dopolnitve zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki bodo vpeljale dodatni načeli gospodarnosti in učinkovitosti za zagotovitev večje transparentnosti in zaupanja javnosti v ustrezno upravljanje državnih in drugih naložb s strani SDH.

Spremembe zakona o javnem naročanju
V Državni zbor je prispel tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju. Cilj zakona je učinkovitejše varstvo in zaščita podizvajalcev pri oddaji javnih naročil, pa tudi zagotovitev večje plačilne discipline in preprečevanje oddajanja javnih naročil le posredniškim družbam, ki nimajo lastnih kapacitet za izvajanje javnih naročil.

Novela zakona o bančništvu
S predlogom novele zakona o bančništvu se želi izboljšati pogoje za imenovanje članov nadzornega sveta v bančnih institucijah. Tako naj bi se na položaje bančnih nadzornikov, po teoriji obetov, imenovalo le osebe, ki so izkazale visoko uspešnost pri svojem delu.

Predlog sprememb pri socialnovarstvenih prispevkih
Morebiti se obetajo tudi spremembe na področju socialnovarstvenih prispevkov. S predlogom novele zakona o prispevkih za socialno varnost se želi znižati prispevke za socialno varnost, obremenitev zaposlovanja na kakovostnih delovnih mestih in obremenitev božičnic.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Višje globe za kršitve na trgu finančnih instrumentov
10. maja bo začela veljati obsežna novela > Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki investicijskim družbam nalaga obveznost vzpostavitve stabilne ureditve notranjega upravljanja, spreminja pogoje za ustanovitev male borznoposredniške družbe in odpravlja nedoslednosti glede stečaja borznoposredniških družb. Novela določa višje globe, ki jih bo po novem kršiteljem zakona lahko izrekala Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Za pravne osebe lahko globa sega do 10 milijonov evrov oziroma pet odstotkov letnega prometa oziroma dvakratnika zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, za borznoposredniško družbo pa do deset odstotkov skupnega letnega prometa oziroma dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo.

Del insolvenčnega zakona v neskladju z ustavo
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je v neskladju z ustavo, in sicer zaradi neenakega položaja upnikov pri izpodbijanju razlogov za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije. Ustavno sodišče je ocenilo, da zakonodajalec težjega oz. neenakega položaja upnikov ni ustrezno utemeljil.

Nasprotovanja spremembam ugotavljanja katastrskega dohodka
Predstavniki številnih organizacij, ki zastopajo kmete in lastnike gozdov, so na včerajšnji skupni seji odborov DZ za finance in monetarno politiko ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nasprotovali predlaganim spremembam ugotavljanja katastrskega dohodka. Poudarili so, da sprememba metodologije pomeni predvsem zvišanje katastrskega dohodka.

Okvir proračunov za obdobje 2017 do 2019
Državni zbor je sprejel Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019. Največji obseg izdatkov sektorja država po metodologiji ESA in skladno z 2. členom Zakona o fiskalnem pravilu za leto 2017 je -1,6 odstotka BDP. Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za državni proračun v letu 2017 je v odstotkih BDP -1,7, za občinske proračune pa ostaja na enaki ravni.

V EU nova carinska pravila v korist podjetij in potrošnikov
V Evropski uniji so od 1. maja v veljavi nova carinska pravila, ki bodo olajšala poslovanje podjetjem v Evropi in bolje zaščitila potrošnike pred nezakonitim in ponarejenim blagom. Novi carinski zakonik EU uvaja tudi sodobnejše informacijske sisteme, ki bodo omogočili tesnejše sodelovanje med carinskimi organi.

 
 
>> Drugi novi predpisi: Uradni list št. 31 in 30
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
GZS opozarja na šibkejše izvozne obete
Aktualna spomladanska napoved Evropske komisije je po ocenah Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) relativno konservativna, vendar prinaša pomembni opozorili državi. Prvo je, da denar ne bo večno poceni ter da naj država izkoristi čas za znižanje dolga. Kot drugo pa izvoznike svari pred šibkejšimi obeti na ključnih trgih.

Slovenija bo odkupila za 750 milijonov dolarjev obveznic
Slovenija bo odkupila za skupaj do 750 milijonov dolarjev desetletnih obveznic, ki jih je v ameriški valuti izdala v letih 2012, 2013 in 2014. Ponudba za odkup obveznic je začela veljati v torek, in če ne bo podaljšana, bo veljala do 10. maja do 17. ure po srednjeevropskem času.

Slovenija bo še naprej podpirala pogajanja o TTIP
Slovenija bo še naprej podpirala pogajanja o čezatlantskem trgovinskem in investicijskem partnerstvu (TTIP) med EU in ZDA, vendar ne bo pristala na zniževanje v uniji veljavnih standardov, je zagotovil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti. Morebitne koristi za Slovenijo pa bo ugotavljala nova študija, je še napovedal.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Odškodninska odgovornost delodajalca
Tožnica se je pritožila zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo njen zahtevek nasproti tožencu za plačilo odškodnine v višini 6.300,00 evrov. V obsežni pritožbi je navajala, da je bila žrtev trpinčenja na delovnem mestu s strani nadrejenega. Višje delovno in socialno sodišče je tožbo zavrnilo (VDSS sodba Pdp 461/2015) in v obrazložitvi pojasnilo, da je toženec dokazal, da očitanih ravnanj (konflikt z nadrejenim določenega dne, odvzem delovnih nalog, uvedba postopka izredne odpovedi, uvedba disciplinskega postopka idr.) ni mogoče šteti za trpinčenje na delovnem mestu, saj ni šlo za ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno ali žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti tožnici na delovnem mestu ali v zvezi z delom, kot to določa 6.a člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Zato tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine zaradi trpinčenja na delovnem mestu ni utemeljen.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
• 9.5.2016 > SURS: Letno poročilo o investicijah za 2015 - INV-1
• 9.5.2016 > SURS: Letno poročilo o investicijah 2015 - INV-2
• 10.5.2016 > FURS: Akontacija davka od dohodkov pravnih oseb
• 10.5.2016 > AJPES: Statistike finančnih računov

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2016:   1.574,22€
 
- in neto plača:   1.022,32€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.576,34€
 
in neto plača za tromesečje:   1.024,60€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 in aktualna sodna praksa Sodišča ES april 2016 45 EUR + DDV Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Prefakturiranje stroškov in (ne)obračun DDV
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar - Prefakturiranje stroškov in (ne)obračun DDV na katerem boste dobili odgovore na vprašanja glede obveznosti obračuna in pravice do odbitka vstopnega DDV. Seminar bo izveden 9. maja 2016, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.