c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2016, številka 15 / letnik VIII.
 

Od 1. januarja 2016 se uporabljajo novi Slovenski računovodski standardi 2016 (SRS 2016), ki so med drugim prinesli spremembe tudi pri evidentiranju stroškov dela. Osrednjo temo današnjega tednika tako namenjamo SRS 13 -Stroški dela in stroški povračil. Med sprejeto zakonodajo izpostavljamo uredbi o skupnem javnem naročanju in o finančnih zavarovanjih, ki izhajata iz novega ZJN-3 in sledita konceptu sprejetih uredb z nekaj popravki. Vabimo vas tudi k prijavi na spletni seminar: Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 in aktualna sodna praksa Sodišča ES, ki bo jutri, 14.4.2016, ob 10.30 in je za naročnike portala brezplačen. Vabljeni k ogledu in branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Z novim SRS 13 (2016) tudi spremembe pri evidentiranju stroškov dela    
mag. Mojca Kunšek
   
Od 1. januarja 2016 se uporabljajo novi Slovenski računovodski standardi 2016 (SRS 2016), ki so poleg sprememb pri vrednotenju gospodarskih kategorij prinesli tudi spremembe pri evidentiranju stroškov dela.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Lastništvo zasebnega zavoda
Družba (d. o. o.) je postala 100-odstotni lastnik zasebnega zavoda na podlagi sklepa o brezplačnem prevzemu lastniškega deleža. Vprašanje je, kako evidentirati brezplačni prenos lastništva? Kako beležiti naložbo v zasebni zavod v poslovnih knjigah družbe, če od njih ne pričakujemo nobenih dohodkov in tudi izgube ne nameravamo kriti? > Več…

FURS: REK obrazci - podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov za obdobja od 1. januarja 2016 dalje
Finančna uprava je objavila nov dokument - REK obrazci - podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov za obdobja od 1. januarja 2016 dalje (2. izdaja), s pojasnili glede poročanja, izplačila plač v več delih in posebnostih pri poročanju, povračil stroškov v zvezi z delom in osnove za prispevke ter druga pojasnila. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odbitek vstopnega DDV od osebnih in tovornih vozil
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede odbitka DDV operativnemu lizingu za osebno vozilo in tovorno vozilo. > Več...

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ustavna presoja tretjega odstavka 8. člena ZDPN-2
Ustavno sodišče RS je izdalo odločbo št. U-I-168/15-9, z dne 23. 3. 2016, v kateri je odločilo, da se tretji odstavek 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin - ZDPN-2 razveljavi, kolikor kot osnovo za davek na promet z nepremičninami določa 80 % posplošene tržne vrednosti te nepremičnine. > Več...

Bela knjiga o pokojninah - neposreden prenos predstavitve
Ministrstvo za delo bo danes predstavilo težko pričakovano belo knjigo o pokojninah, ki bi morala biti nared že do konca leta 2015. Danes organizirajo posvet o dokumentu "Bela knjiga o pokojninah," ki predstavlja začetek procesa in razprave o tem, kako se bo v prihodnje pokojninski sistem prilagajal obstoječim in prihajajočim družbenim okoliščinam. Predstavitev Bele knjige o pokojninah bo mogoče spremljati tudi v neposrednem prenosu na spletnem mestu: http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/video/neposredni_prenos/. > Več...

Predlog novele Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B) in ga posredovala v sprejem DZ po rednem postopku. S predlagano novelo se izboljšujejo sistemske rešitve, ki so se izkazale za pomanjkljive, in racionalizirajo administrativni postopki. > Več...

Predlog sprememb Zakona o socialnovarstvenih prejemkih
Vlada ne podpira predloga SDS za spremembe Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katerimi bi ukinili obveznost vračanja socialne pomoči iz dediščine prejemnika. Vlada namreč napoveduje, da bo spremembe omenjenega zakona predlagala sama. > Več...

Nacionalni reformni program - glavni cilj ostaja rast
Vlada bo predvidoma prihodnji teden sprejela Nacionalni reformni program, v katerem navaja osnovne usmeritve in cilje države za obdobje 2016-2017. Ključna cilja tako kot v lanskem programu ostajata spodbujanje gospodarske rasti in konsolidacija javnih financ, med glavnimi izzivi vlada izpostavlja demografska gibanja. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novela ZFPPIPP-G
S 26. aprilom bo stopila v veljavo novela ZFPPIPP-G, ki uvaja dodatne varovalke, s katerimi se bo preprečilo zlorabe postopka osebnega stečaja. V postopku osebnega stečaja se onemogoča zlorabo instituta odpusta obveznosti, saj podaljšuje roke za vložitev ugovora proti odpustu obveznosti, kot tudi obdobje izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika. Sodišče pa bo pred odločitvijo o odpisu obveznosti dolžno presoditi premoženjski položaj in način življenja dolžnika. Ob tem se nabor pravnih poslov in dejanj, ki jih je mogoče izpodbijati v tem daljšem, po novem petletnem obdobju, razširja tudi na posle stečajnega dolžnika s pravnimi osebami, ki so povezane s stečajnim dolžnikom oz. posle z ožje povezanimi fizičnimi osebami. Drugi sklop predlaganih sprememb pa se nanaša na prestrukturiranje manjših družb. Zaradi učinkovitejšega varstva novela določa, da postopek poenostavljene prisilne poravnave velja le še za mikro družbe, ne pa več tudi za majhne družbe.

ZJN-3: Vlada sprejela uredbi o skupnem javnem naročanju in o finančnih zavarovanjih
Obe uredbi izhajata iz novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki je začel veljati s 1.4.2016 in sledita konceptu sprejetih uredb z nekaj popravki. Novost je npr. pri izločitvenem kriteriju, ki ponudnika izloča iz postopkov javnega naročanja (v primeru kršitve pogodbene obveznosti, neupravičenega pridobivanja informacij, posredovanja zavajajoče razlage, ne plačevanja davkov, neobičajno nizke ponudbe) in socialni komponenti (v primeru neplačevanja podizvajalcev s strani ponudnika, ali v primeru, če ponudnik ne izplačuje prispevkov in plač zaposlenim). > Več...

Ceni 100-oktanskega bencina in kurilnega olja prepuščeni trgu
9. aprila je začela veljati nova Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, po kateri roko nad ceno drži država le še za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo, medtem ko bodo ceni 100-oktanskega bencina in kurilnega olja odslej določali trgovci. > Več...

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); veljavnost od: 26.4.2016 - sprememba
    • Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT); veljavnost od: 26.4.2016 - sprememba
    • Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ); veljavnost od: 26.4.2016 - sprememba
    • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov; veljavnost od 9.4.2016 do 8.6.2016 - novo
    • Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ; veljavnost od: 12.4.2016 - sprememba
    • Sklep o pogojih in načinu pokrivanja izgub z zmanjševanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij in odloženih davkov; veljavnost od: 23.4.2016 - novo
    • Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad; veljavnost od: 23.4.2016 - sprememba
    • Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju; veljavnost od: 26.4.2016 - novo
    • Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije; veljavnost od: 26.4.2016 - novo
    • Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju; veljavnost od: 26.4.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 26 - 27
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Načrt za posodobitev sistema DDV v EU
Evropska komisija je prejšnji teden predstavila načrt za posodobitev sistema davka na dodano vrednost (DDV) v EU, po katerem naj bi ta postal manjše upravno breme za podjetja in odpornejši proti goljufijam. Pobran prihodek od DDV je za 170 milijard evrov manjši, kot bi moral biti. Čas je, da se ta denar pobere, poudarjajo v Bruslju. > Več...

Javni sektor: Inšpekcija lani ugotovila kršitve v 57 odstotkih primerov
Poročilo o delu Inšpektorata za javni sektor v letu 2015 kaže, da je tudi lani naraslo število prejetih pobud, povečalo pa se je tudi število rešenih zadev. Vse več pobud prejema inšpekcija za sistem javnih uslužbencev, ki je kršitve ugotovila v 57 odstotkih rešenih zadev. > Več...

Mikro in majhnim podjetjem na voljo 2,5 milijona evrov semenskega kapitala
Slovenski podjetniški sklad je prejšnji teden objavil dva javna razpisa za mikro in majhna podjetja. Skupno gre za 2,5 milijona evrov semenskega kapitala, od tega je 1,5 milijona evrov na voljo v obliki konvertibilnih posojil, preostali milijon evrov pa v obliki lastniškega vložka sklada. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Skrivanje premoženja pred upniki
Višje sodišče (VSL sklep I Cpg 1325/2015) je ugodilo pritožbi zoper sklep prvostopenjskega sodišča, ki je zavrnilo predlog tožeče stranke za izdajo začasne odredbe s prepovedjo odsvojitve ali obremenitve nepremičnine. Tožeča stranka je zatrjevala, da je bila tožena stranka ustanovljena z namenom preprečitve poplačila upnikov iz premoženja, ki je predmet tega spora, in da namen izpodbijanega posla ni bil prenos lastninske pravice proti plačilu kupnine, temveč skrivanje premoženja pred upniki. V sodni praksi se je uveljavilo stališče, da je pogodba, ki je sklenjena z namenom izigrati upnike, v nasprotju z moralnimi načeli, kar pomeni nedopustno kavzo. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče ugotovilo, da je pritožba tožeče stranke utemeljena, zato se sklep sodišča prve stopnje razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo 21. aprila 2016 izvedla obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 22.4.2016 > AJPES: Raziskovanje o izplačanih dividendah
    • 30.4.2016 > ZPIZ: Poročanje na obrazcih M4 za leto 2015
    • 30.4.2016 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna
    • 30.4.2016 > AJPES: Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - I. četrtletje 2016

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2016:   1.559,79€
 
- in neto plača:   1.015,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.611,60€
 
in neto plača za tromesečje:   1.044,71€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

ŠE NEKAJ PROSTIH MEST!

S prijavo si zagotovite mesto na razpisanem spletnem seminarju. Naročniki portala FinD-INFO imate s prijavo ogled brezplačen!

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 in aktualna sodna praksa Sodišča ES 14.4.2016 10:30:00 45 EUR + DDV Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar - Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom, na katerem bodo obravnavali različne primere izplačil stroškov v zvezi z delom tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju. Seminar bo izveden 19. aprila 2016, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.