c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2015, številka 40 / letnik VII.
 

Pred mesecem dni je finančna uprava objavila poročilo o postopkih nadzora dela na črno in med drugim navedla število kršitev. Zaradi velikega deleža omenjenih kršitev postavljamo to problematiko "V središče". Med zakonodajnimi spremembami izpostavljamo odločbo ustavnega sodišča, ki delno razveljavlja 3. točko prvega odstavka 197. člena > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), novelo Zakona o prevzemih (ZPre-1G) in nov Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki bo v predhodnem obdobju ukinil brezplačno vodenje registrskih računov, ter prvo spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki omogoča zavezancem, da izbirajo med več kodami za navedbo na izdanem računu po 2. januarju. Prijetno branje današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Pravilnik o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Še vedno preveč dela na črno    
mag. Mojca Kunšek
   
Minuli mesec je Finančna uprava RS objavila poročilo o postopkih nadzora dela na črno, kjer je v enoletnem obdobju izvedla 11.385 postopkov nadzora dela in zaposlovanja na črno ter nedovoljenega oglaševanja. Največji delež kršitev je bil ugotovljen pri nadzoru nedovoljenega oglaševanja (24 %), sledita nadzor dela na črno (14 %) in zaposlovanja na črno (11 %).
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prenehanje članstva ustanovitelja v zavodu in obračun premoženja
V članku so obravnavani položaji prenehanja članstva ustanovitelja v zavodu in obračun premoženja z izločenim ustanoviteljem. Razčlenjena je umestitev zasebnih zavodov v obstoječem pravnem redu, s poudarkom na pravni naravi ustanoviteljevega deleža. Pravna praznina zaradi odsotnosti določb v Zakonu o zavodih je zapolnjena s sklicevanjem na pravna pravila družbene pogodbe ter podredno na pravila ZGD-1. > Več…

Preiskava sektorja elektronskega trgovanja
Evropska komisija je na svojih spletnih straneh objavila novico, da začenja konkurenčno-pravno preiskavo sektorja elektronskega trgovanja na področju celotne EU. Preiskava, ki je le eno od orodij za izpolnitev programa tako imenovanega Enotnega evropskega digitalnega trga, naj bi prečesala evropski trg, iščoč pri tem ovire, ki stojijo na poti temu cilju. Kakšne prakse pri elektronskem poslovanju je s konkurenčno-pravnega vidika Komisija obsojala doslej? Ali bo preiskava posvetila luč na nove vrste prepovedanih praks? Bo botrovala spremembi regulacije? Navsezadnje, kaj si lahko od preiskave obetajo gospodarske družbe? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Storitve posredovanja za hrvaškega naročnika
V mnenju Inštitut za računovodstvo pojasni obračun provizij za podjetje, slovenskega davčnega zavezanca, ki v imenu in za račun hrvaškega naročnika pridobiva paciente - fizične osebe iz Slovenije, katerim hrvaške klinike opravljajo zdravstvene storitve. Med drugim tudi pojasni, ali se račun za posredniško provizijo izda brez DDV (posredniška storitev) ali ne? Katera klavzula je pravilna na računu, če je brez DDV-ja? Kaj mora biti opredeljeno v pogodbi o posredovanju? > Več…

FURS: Vloga za pridobitev posebnega statusa prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti
9. oktobra 2015 je stopil v veljavo Pravilnik o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti s podrobnejšimi določbami o načinu podelitve statusa. Davčnim zavezancem (predvsem velikim gospodarskim družbam), ki izpolnjujejo predpisane pogoje (drugi odstavek 99. člena ZFU) omogoča, da lahko od 9. oktobra dalje podajo vlogo za pridobitev posebnega statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti in zmanjšanja administrativnih bremen finančnega nadzora. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Opozicija z dopolnili pri ZJN-3 ni uspela
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je prejšnji teden dokončal obravnavo vladnega predloga zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Odbor je v zakon, ki obsega 120 členov, vnesel več kot dvajset dopolnil koalicijskih poslanskih skupin, medtem ko opozicija s svojimi predlogi ni uspela. > Več...

Sindikati državne uprave zahtevajo umik predloga zakona o javnih uslužbencih
Pogajalska skupina sindikatov državne uprave zahteva umik predloga zakona o javnih uslužbencih, ki denimo predvideva novo ureditev sistema uradniških delovnih mest. Po mnenju skupine enostransko posega v delovnopravni status zaposlenih. Vladna stran se bo za pogovore o spremembah v javnem sektorju s sindikati verjetno poskušala dogovoriti že danes. > Več...

Zahteva za ustavno presojo predpisov o financiranju občin
Mestne občine so na ustavno sodišče vložile zahtevo za ustavno presojo predpisov o delovanju in financiranju občin, so sporočili iz združenja mestnih občin. Kot menijo, vlada deluje protiustavno, saj povprečnine ne izračunava po predpisani metodologiji, temveč samovoljno. Do končne odločitve sodišča predlagajo povprečnino v višini 536 evrov. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Veljati bo začela novela Zakona o prevzemih (ZPre-1G)
Objavljene so bile spremembe in dopolnitve > Zakona o prevzemih (ZPre-1), ki bodo začele veljati 23. oktobra. Novela zakona med drugim na novo določa prag uspešnosti prevzemne ponudbe (7. člen - primerjalnik člena) z določitvijo prevzemnega praga v ciljni družbi v višini 1/3 deleža glasovalnih pravic, na novo pa je določen tudi obvezen minimalni prag uspešnosti prevzemne ponudbe v višini 50 odstotkov in ene delnice (21. člen - primerjalnik člena). Novela uvaja dolžnost razkritja načrtov prevzemnikov glede premoženja ciljne družbe, in sicer glede morebitne zastave ali zavarovanja premoženja ciljne družbe (25. člen - primerjalnik člena) in širjenja obveznosti razkritja poslov z delnicami ciljne družbe (39. člen - primerjalnik člena). V (68. členu - primerjalnik člena) so določeni tudi dodatni pogoji glede pravičnega nadomestila ob izključitvi manjšinskih delničarjev.

Ukinitev registrskih računov po predhodnem obdobju leta 2017
S 23. oktobrom bo stopil v veljavo Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, bremena na njih, njihov prenos, izpolnitev obveznosti, ki je v njih vsebovana, centralni register in dostop do podatkov, ki se vodijo v centralnem registru. Namen zakona je uskladitev pravnega reda z zahtevami evropskega plačilnega sistema Target 2 v delu, ki se nanaša na ureditev področja vrednostnih papirjev, in hkrati predvideva ukinitev brezplačnih registrskih računov. Zakon določa predhodno obdobje za odločitev o tem, ali bodo imetniki premoženje upravljali in odprli trgovalni račun ali bodo to premoženje (o)pustili. Ukinitev teh računov za pravne osebe se bo zgodila do konca septembra 2016, za fizične pa do začetka leta 2017 (48. člen). KDD pa bo moral objaviti javno obvestilo o ukinitvi teh računov in o tem obvestiti vse imetnike. Določbe 14. člena tega zakona glede podatkov o imetnikih računov in članih centralne depotne družbe se bodo začele uporabljati 1. februarja 2016.

QR koda na gotovinskih računih ne bo obvezna
8. oktobra so bile objavljene spremembe > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov. V skladu s spremembo na računih, plačanih z gotovino in izdanih po 2. januarju 2016, ne bo več nujno treba navajati zaščitne oznake izdajatelja v obliki QR kode, saj bo zavezanec lahko izbral med QR kodo, kodo PDF 417 in več črtnimi kodami tipa Code 128.

Nova Priloga Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev FURS
Pravilnik o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, ki velja od 9. oktobra in se začne uporabljati 1. januarja 2016 vsebuje novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Priloga 1 se dopolni v delu vsebin strokovnih izpitov za finančni nadzor I. in II. stopnje, s predpisi na področju obveznih dajatev premoženjskih davkov in davka na promet z nepremičninami (pod točko B.3). Priloga vključuje tudi zadnje spremembe in dopolnitve zakonov: ZGD-1, ZKP-1, ZOPNI in ZDavP-2.

Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ); veljavnost od: 10.10.2015 - sprememba
    • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS); veljavnost od: 10.10.2015 - sprememba
    • Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila; veljavnost od: 9.10.2015, uporaba od: 1.1.2016
    • Sklep o uporabi Smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013; veljavnost od: 1.7.2015, uporaba od: 15.10.2015

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS bo izvajal izvršbe tudi pri majhnih zneskih
FURS poziva vse davčne dolžnike, da poravnajo svoje obveznosti in se tako izognejo stroškom in drugim neprijetnostim davčne izvršbe. Davčna izvršba se začne, če znesek davka po enem izvršilnem naslovu na dan zapadlosti presega 10 €, ali če skupni znesek dolga enega dolžnika po posameznih izvršilnih naslovih presega 20 €. Stroške davčne izvršbe je dolžan plačati davčni zavezanec, ko prejme sklep o davčni izvršbi. Stroški znašajo 25 € za administrativne sklepe oziroma 75 € za sklep o davčni izvršbi na premičnine. V določenih primerih tako lahko ti stroški presegajo znesek davčnega dolga, še posebej če se k temu prištejejo še stroški, ki jih zaračuna banka. Takrat lahko postane zadeva za zavezanca zelo neekonomična in draga. > Več…

S kampanjo do zdravih zaposlenih v uspešni organizaciji
V okviru projekta, ki ga vodi Združenje delodajalcev Slovenije, se je ta teden začela vseslovenska kampanja za promocijo zdravja na delovnem mestu. Njen namen je povečati ozaveščenost in informiranost delodajalcev, zaposlenih in javnosti o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu ter koristih, ki jih prinaša. > Več...

Vrednost izvoza v osmih mesecih višja za 5,3 odstotka
V prvih osmih mesecih leta sta se po podatkih statističnega urada na letni ravni okrepila tako izvoz kot tudi uvoz. Izvoz se je med januarjem in avgustom okrepil za 5,3 odstotka, uvoz pa za tri odstotke. Obseg blagovne menjave je avgusta v primerjavi z drugimi meseci v letu običajno najskromnejši in tako je bilo tudi letos, ugotavljajo statistiki. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Vračilo preveč izplačane plače
Javni uslužbenec lahko dobi plačo le v višini, kot jo določa zakon oziroma podzakonski akti ali kolektivne pogodbe. Če mu je bila izplačana višja plača od zakonsko določene, mora razliko vrniti (VDSS sodba in sklep Pdp 192/2015). Pogodbeno določilo, ki določa, da je javni uslužbenec upravičen do višje plače, kot je zakonsko določena, je nično. Nično pogodbeno določilo nima pravnega učinka. Kdor je na podlagi nične pogodbe že izpolnil svojo obveznost, je izpolnil nekaj, česar ni bil dolžan, zato ima pravico zahtevati svojo izpolnitev nazaj s kondikcijskim zahtevkom. Enako velja za napačen obračun plače, zaradi katerega pride do preplačila plače oziroma do višjega izplačila plač, ki presega v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) določeno plačo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo v četrtek, 22. oktobra 2015 izvedla obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več…

Počasno delovanje sistema eDavki pri oddaji obrazca DMV-V
Zavezance, ki oddajajo obrazec DMV-V, FURS obvešča, da oddaja obrazca z uporabo brskalnika Internet Explorer poteka izjemno počasi. Predlagamo, da do odprave te težave uporabljate druge brskalnike (Chrome, Mozilla Firefox,...) > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Regres za prehrano med delo  
 
-po Uredbi:   6,12 EUR
 
- po ZPSDP:   4,26 EUR
 
- po KPND in drugih KP negospodarstva:   3,68 EUR
 
Za javno upravo po ZUJF:   3,52 EUR
 
 
 
Kilometrina  
 
- za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,37 EUR
 
- za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,18 EUR
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu brezplačnega posnetka spletnega seminarja, kjer so podrobneje obravnavane spremembe SRS 2016 in novela ZGD-1.

 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih avgust 2015 BREZPLAČNO Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.