c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2015, številka 28 / letnik VII.
 

V zadnjem tednu je bilo v Državnem zboru potrjenih kar nekaj pomembnih zakonov. Med najodmevnejšimi so davčne blagajne, ki so jih poslanci ponovno potrdili po vetu državnega sveta, sprejeta sta novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) in zakon o fiskalnem pravilu. Med finančnimi vsebinami tokrat teče beseda o možnosti vrednotenja sredstev po revaloriziranih vrednostih, ob upoštevanju temeljnega načela direktive 2013/34/EU, saj se s 1.1.2016 z uvedbo revaloriziranih vrednosti spreminja struktura kapitala zaradi dodane revalorizacijske rezerve, kjer se bodo evidentirale pripoznane revalorizirane vrednosti pri osnovnih sredstvih.

Želimo vam prijetno branje, ob napovedanih temperaturnih rekordih pa tudi obilo osvežitve!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Od 1.1.2016 – možnost vrednotenje sredstev po revaloriziranih vrednostih    
Vesna Bartolj Maver
   
Revalorizacija? Kaj? Ponovno nazaj? Da, to so vprašanja, ki se nam pojavijo ob besedni zvezi: revalorizirane vrednosti. Zaradi implementacije nove računovodske direktive v našo zakonodajo je bilo pri spremembi 67. člena v noveli Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) upoštevano temeljno načelo direktive 2013/34/EU po razbremenitvi administriranja v malih podjetjih in poenostavitvi poročanja.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Davčne blagajne
Državni zbor je 15. julija sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov, katerega glavni cilj je uvedba sistema, ki omogoča transparentno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega prometa davčnih zavezancev, ter na ta način zmanjšati sivo ekonomijo, preprečevati davčne utaje in goljufije na področju davka na dodano vrednost ter drugih tovrstnih dajatev. Po vetu na zakon v Državnem svetu so poslanci Državnega zbora 20. julija zakon ponovno potrdili. > Več…

Uporaba službenih mobitelov
V mnenju Inštituta za računovodstvo je pojasnjena uporaba službenih mobilnih telefonov, ki zaposlenim glede nakupa aparatov, v skladu z internim pravilnikom družbe, daje dve možnosti, in sicer jim mobilni telefon do vrednosti 100 evrov kupi družba ali da si ga izberejo in plačajo sami. Družba bo v pravilnik dodala tretjo opcijo: nakup aparata po višji ceni, razliko nad 100 evri pa bo moral zaposleni poravnati podjetju. Račun v celoti prejme podjetje. Ali morajo za razliko bremeniti zaposlenega, kako to evidentirati v poslovne knjige in v register DI ter kako je z odbitkom DDV? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Prekinitev lizing pogodbe in popravek obračunanega DDV
V praksi se še vedno prepogosto dogaja, da lizingojemalci ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz naslova pogodb o finančnem lizingu, lizingodajalci pa imajo zaradi tega nemalo težav. Poleg prekinitve pogodbe, izgube posla in truda za vračilo blaga, ki je predmet pogodbe, skrb vzbuja tudi pravica do popravka obračunanega DDV. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Uvedba davčnih blagajn vnovič potrjena
Po vetu zakona v Državnem svetu so poslanci Državnega zbora vnovič potrdili Zakon o potrjevanju računov. Državni zbor je tako podprl dopolnjen predlog zakona, ki z 2. januarjem 2016 uvaja t.i. davčne blagajne pri poslovanju z gotovino. Zakon predpisuje obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju za davčne namene, določa zavezance za izvajanje postopka potrjevanja računov in postopek potrjevanja računov, vsebino računa za namene izvajanja postopka potrjevanja računov, tehnične zahteve, obveznost prevzema izdanega računa pri gotovinskem poslovanju za kupca in nadzor nad izvajanjem zakona. > Več…

Novela ZGD-1I proti nepoštenim poslovnim praksam
Sprejeta novela > Zakona o gospodarskih družbah v slovenski pravni red delno prenaša več direktiv Evropskega parlamenta in Sveta, nadgrajuje omejevanje ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, izboljšuje normativno ureditev korporativnega upravljanja v družbah, izboljšuje koncernsko pravo v smeri zaščite manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja kazenske določbe. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu.

Več o spremembah novele ZGD-1 v članku: mag. Mojca Kunšek: Z novelo ZGD-1I proti veriženju podjetij

Potrjen zakon o fiskalnem pravilu
Poslanci DZ so z dvotretjinsko večino potrdili zakon o fiskalnem pravilu, ki določa, da srednjeročno in dolgoročno porabimo toliko, kolikor zberemo z javnimi dajatvami. Za primere izjemnih okoliščin in negativnih gospodarskih gibanj fiskalno pravilo sicer dopušča možnost izjem in odstopanja v smeri varovanja socialnih transferjev, pokojnin in delovanja javnih ustanov.

Prepoved izvršbe pod minimalno neto plačo
Spremembe in dopolnitve > Zakona o izvršbi in zavarovanju med drugim prinašajo prepoved izvršbe pod znesek, ki je enak minimalni neto plači, omejuje možnost izvršbe na terjatve na veteranski dodatek, a le za primere izterjave prednostnih terjatev. Tako mora pri rubežu na denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet ali pri rubežu na plačo ostati vsaj 76% minimalne bruto plače, ki trenutno znaša 790,73 evrov (primerjalnik besedila 102. člena). Iz izvršbe pa so izvzeti tudi socialni prejemki. Spremembe in dopolnitve veljajo od 4.8.2015.

Odpis dolga socialno najšibkejšim
Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov bo omogočil upnikom in dolžnikom, da bodo sporazumno odpisali dolg brez davčnih posledic. Podjetja torej ne bodo plačevala DDV-ja, posamezniki pa ne akontacije dohodnine. Odpisovali bodo eno leto stare dolgove oziroma dolgove, ki so nastali pred letom 2014. > Več…

Vlada za ukinitev poroštev za financiranje investicij
Vlada je prejšnji teden potrdila predlog novele zakona o poroštvih države za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD), po kateri se bodo ta poroštva izdajala le še do konca letošnjega leta. Povpraševanje namreč upada od leta 2010, ko je bil zakon kot eden protikriznih ukrepov sprejet, spremenile so se tudi okoliščine. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015
    • Zakon o trgovini (ZT-1); veljavnost od: 15.7.2015 - sprememba
    • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Zakon o tujcih (ZTuj-2); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.9.2015 - sprememba
    • Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila; veljavnost od: 15.7.2015
    • Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki; veljavnost od: 15.7.2015, uporaba od: 1.10.2015 - sprememba
    • Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register; veljavnost od: 20.7.2015, uporaba od: 1.4.2016 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Predlog za kritje manjkajočih sredstev pri poklicnih pokojninah pripravljen za obravnavo na ESS
Delovna skupina socialnih partnerjev za pripravo rešitev na področju poklicnih pokojnin je delo v grobem končala. Pripravili so predlog za kritje razlike med zbranimi sredstvi na zavarovančevem računu in sredstvi, ki so potrebna za izplačilo poklicne pokojnine. Septembra ga bo obravnaval Ekonomsko-socialni svet, so povedali v svobodnih sindikatih. > Več...


Za vlagatelje v vzajemnih skladih junij negativen
Povprečna donosnost vseh vzajemnih skladov je junija dosegla minus 3,79 odstotka. Mesec je bil tako prvi v letošnjem letu, ki je bil za vlagatelje negativen. Kljub temu so vlagatelji v prvem polletju beležili skoraj osemodstotno rast investiranih sredstev. > Več...

Stopnja registrirane brezposelnosti maja upadla na 12,3 odstotka
Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je maja znašala 12,3 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot aprila in 0,7 odstotne točke manj kot maja lani. Znižala se je tako pri moških kot pri ženskah in v vseh statističnih regijah. Število delovno aktivnih se je povečalo za skoraj 2000 oseb, je objavil državni statistični urad. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Asignacija
Vsebinski spor v konkretnem davčnem postopku je bil, ali je med posameznimi vpletenimi strankami asignacije obstajalo pravno poslovno razmerje (upniško-dolžniško razmerje), torej veljaven pravni posel, iz katerega izhajajo posamezne terjatve oziroma dolgovi ene stranke do druge? Po presoji sodišča sta oba organa pravilno ugotovila, da tožniku v davčnem postopku ni uspelo dokazati, da so obstajala pravno poslovna razmerja med strankami tega postopka, na podlagi katerih bi lahko davčni organ ugotavljal plačilne instrumente dolžniško upniških razmerij in posledično asignacijska pooblastilna nakazila, ki so bila izvršena na podlagi v davčnem postopku predloženih asignacij. Asignacija namreč ni pogodba, ampak nakazilo in jo sestavlja dvoje enostranskih obveznosti. Upravno sodišče je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo (UPRS sodba IV U 56/2014).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo jutri, 23. julija 2015 izvedla obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec maj:   1.528,50€
 
- in neto plača:   997,51€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.540,91€
 
in neto plača za tromesečje:   1.003,70€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
 
Ključna obrestna mera v območju evra  
 
- obrestna mera   0,5%
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo k ogledu novega posnetka spletnega seminarja - v katerem vas predavateljica mag. Maja Potočnik seznani z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in obveznostmi zavezancev, analizo tveganja ter navodili za obvezna ravnanja po omenjenem zakonu.

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Maja Potočnik
Plačljiv seminar Izobraževanje po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma junij 2015 49,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.