c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2020, številka 04 / letnik XII.
 

V današnjem tedniku izpostavljamo članek - Posebnosti obračuna dohodnine po novem letu, s pojasnili sprememb novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2) pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala, pri obdavčitvi dohodkov iz zaposlitve pa beležimo le nekaj korekcij obstoječe ureditve.

AJPES sporoča, da je aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2019 že na voljo. Finančna uprava pa poziva zavezance k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI). V zadnjem tednu je FURS izdal naslednja pojasnila: Občinska taksa za parkirnino z vidika DDV zakonodaje, Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in Brošura o obdavčitvi nepremičnin.

Ne spreglejte najbolj branih strokovnih člankov tega tedna: Pravica do odbitka DDV pri obnovi nepremičnin, Izplačilo variabilnega dela plače delavcu za delovno uspešnost, Revizijska kontrola poslovanja in Uredite pooblastilo za elektronski bolniški list e-BOL.

Na portalu FinD-INFO pa najdete razpisana nova spletna seminarja: Finančno pravni vidiki postopka oddaje javnega naročila in Računovodski in davčni vidik pogodb o poslovodenju in prokuri. Naročniki portalov FinD-INFO in IUS-INFO imate brezplačno udeležbo na spletnih seminarjih v okviru naročništva!

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ugotovitveni sklep: Znesek regresa za prehrano med delom znaša od 1. januarja 2020 dalje 3,94 eurov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Posebnosti obračuna dohodnine po novem letu    
mag. Mojca Kunšek
   
Pri obračunu prejemkov fizičnih oseb po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) je od 1. januarja 2020 treba upoštevati spremembe, ki jih je prinesla novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2V). Medtem, ko novela prinaša vrsto sprememb pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala, pa gre pri obdavčitvi dohodkov iz zaposlitve le za nekaj korekcij obstoječe ureditve.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izplačilo variabilnega dela plače delavcu za delovno uspešnost
V skladu s 126. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

Uredite pooblastilo za elektronski bolniški list e-BOL
Pooblastilo za dostop do eBOL je treba urediti za nove in obstoječe pooblaščence podjetja/poslovnega subjekta, saj gre za nov e-postopek "Prenos eBOL."

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pravica do odbitka DDV pri obnovi nepremičnin
Gradbeno podjetje je kupilo zemljišče, na katerem je že stala stara stavba. To stavbo nameravajo obnoviti in urediti več stanovanj, katera bodo prodali. Zemljišče s stavbo je bilo kupljeno z 2 % davkom na nepremičnine. Ker zemljišče s stavbo ni bilo kupljeno v sistemu DDV, ali lahko od "investicij" gradbeno podjetje uveljavlja pravico do odbitka DDV? Zanima jih, na kakšen način naj gradbeno podjetje izstavi račun za prodajo stanovanj fizičnim in pravnim osebam. V nadaljevanju podajamo pojasnilo.

Pojasnilo FURS: Občinska taksa za parkirnino z vidika DDV zakonodaje
Finančni upravi RS je bilo zastavljeno vprašanje, ali se od storitve parkiranja, ki jo občina zaračunava kot občinsko takso, obračuna DDV. Občina, davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ima Odlok o urejanju prometa, na podlagi katerega zaračunava občinsko takso za uporabo parkirnih prostorov na javnih površinah in celoletno rabo rezerviranih parkirnih prostorov, od katere ne obračunava DDV.

FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem - sprememba dokumenta
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, v katerem so zavedene spremembe stopnje davka od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki se v skladu s 135.č členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obdavčuje cedularno po 27,5 % (za leto 2019 in prej 25 %) proporcionalni davčni stopnji od davčne osnove in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni. Tako plačana dohodnina se šteje za dokončni davek.

FURS: Brošura o obdavčitvi nepremičnin - sprememba dokumenta
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta Brošura o obdavčitvi nepremičnin (4. izdaja), januar 2020, v kateri so zavedene spremembe stopnje davka od vrednost kapitala ob odsvojitvi v višini 27,5 %, ki se na vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala zmanjšuje.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Revizijska kontrola poslovanja
Pobudnik je na Informacijskega pooblaščenca (IP) naslovil vprašanje glede obdelave osebnih podatkov ob izvedbi revizijske kontrole poslovanja.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zmeda z dopolnili k zakonu za ukinitev dopolnilnega zavarovanja
Koalicija se je včeraj usklajevala o predlogu in dopolnilih k zakonu za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, a dogovora še ni.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Priprava kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2020 in 2021
Z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, ki je stopila v veljavo 18. 1. 2020, se podrobneje predpisujejo način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, način prikaza števila zaposlenih po različnih virih financiranja, metodologija spremljanja njihovega izvajanja ter obveznost poročanja o stanju števila zaposlenih na dan 1. aprila, 1. julija, 1. oktobra in 1. januarja v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021); veljavnost od: 1.1.2020
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1); veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 11.1.2020 - sprememba
    • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1); veljavnost od: 11.1.2020 - sprememba
    • Pravilnik o postopku založitve finančnih sredstev in povrnitve finančnih stroškov; veljavnost od: 18.1.2020
    • Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave; veljavnost od: 25.1.2020 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti; veljavnost od: 16.11.2019, uporaba od: 1.2.2020 - sprememba
    • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 dalje; veljavnost od: 1.1.2020 - prva objava
    • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021; veljavnost od: 18.1.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 3/2020
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Poziv k spoštovanju Zakona o minimalni plači in napoved poostrenega nadzora
MDDSZ poziva vse delodajalce k doslednemu spoštovanju in izvajanju Zakona o minimalni plači. Za delo od 1.1.2020 je določena nova višina minimalne plače (940,58 EUR bruto), hkrati pa so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Iz minimalne plače sta izločena tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Svarilo pred neuravnoteženim poslovanjem ZZZS zaradi višine pavšalnega prispevka
Sindikalne centrale podpirajo sprejem novele, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. A poudarjajo, da je treba nemudoma, vsekakor še letos, sprejeti novo novelo, saj predvidena višina novega prispevka pomeni tveganje za finančno neuravnoteženo poslovanje ZZZS in s tem za zdravstveno varnost celotnega prebivalstva.

Število na novo odobrenih posojil novembra in decembra izrazito upadlo
Število na novo odobrenih potrošniških in stanovanjskih posojil je novembra in decembra, po uveljavitvi ukrepov o kreditiranju, izrazito upadlo, kažejo podatki Združenja bank Slovenije. Po podatkih iz desetih bank je število potrošniških posojil v primerjavi z oktobrom upadlo za okoli 60 odstotkov, število stanovanjskih pa za okoli 40 odstotkov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Postopek ob nemožnosti ocene premoženja na podlagi tržnih cen
Upnik se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov ugovor zoper sklep o prodaji. Navedel je, da je izklicna cena 300,00 evrov za terjatve v nominalni vrednosti 8.498,49 evrov do družbe B. d. o. o. postavljena prenizko. Ugotovljena cena je po njegovem mnenju špekulativne narave in za upnike škodljiva. Višje sodišče (VSL Sklep Cst 471/2019) je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da kljub nizko postavljeni ceni ne gre spregledati, da je bila takšna cena določena na podlagi najugodnejše ponudbe, pridobljene v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb za pridobitev informacij, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev prodaje. Zakon namreč določa tak postopek, če vrednosti premoženja ni mogoče oceniti na podlagi primerljivih tržnih cen.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Letno poročilo za leto 2019 že lahko oddate
AJPES sporoča, da je aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2019 že na voljo. Obveznost navedenih poslovnih subjektov je tako, da Finančni upravi RS (FURS) in AJPES predložijo letno poročilo za leto 2019. Letno poročilo za leto 2019, ki ga predložite AJPES-u, se upošteva kot priloga k davčnemu obračunu. Zato ga ni potrebno še dodatno pošiljati na FURS. Slednje morate v davčnem obračunu tudi izrecno navesti.

Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi
FURS obvešča, da je do 28. 2. 2020 treba vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2019.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2019:   1.897,90 €
 
in neto plača:   1.234,75 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.784,16 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.153,32 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
Regres za prehrano med delom od 1. 1. 2020 po KPND:   3,94 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Matjaž Kovač
Finančno pravni vidiki postopka oddaje javnega naročila 4. 02. 2020 14:00:00 59,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik pogodb o poslovodenju in prokuri 20. 02. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.