c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2019, številka 46 / letnik XI.
 

Današnji tednik namenjamo spremembam SRS, ki bodo vplivale na letošnje računovodske izkaze. V osrednji temi objavljamo prispevek - Še je čas, da najemniki uredijo svoje računovodske in davčne evidence, v ogled pa priporočamo posnetek včeraj izvedenega spletnega seminarja - Spremembe SRS 2019 in MSRP 16 in prispevek - Spremembe SRS 2019 in MSRP 16 prve izkušnje - praktični primeri s predstavitvijo pripomočka za izračun vrednosti sredstva iz naslova najema.

V tokratnem izboru strokovnih člankov objavljamo pojasnilo v zvezi z izplačilom nagrade dijaku na obvezni praksi in predložitvijo REK-1a obrazca ter davčni članek, ki povzema spremembe DDV, ki nas čakajo v letu 2020.

Ne prezrite včeraj objavljanih sprememb pojasnil finančne uprave ter izdane informacije ZZZS za delodajalce glede novosti, ki se obetajo v zvezi z uvedbo eBOL.

Vljudno vas k prijavi na spletni seminar Spremembe ZDDV-1, ki bo v četrtek, 20. novembra 2019, ob 10. uri. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› DAVČNE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Uvedba elektronskega bolniškega lista - informacija za delodajalce
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Še je čas, da najemniki uredijo svoje računovodske in davčne evidence    
mag. Mojca Kunšek
   
Spremembe Slovenskih računovodskih standardov SRS (2016) in zadnje davčne spremembe, ki se nanašajo na najeme sredstev, se uporabljajo za celotno leto 2019, kar pomeni, da morajo najemniki sredstev pohiteti, da uskladijo knjigovodske evidence in obračunajo ustrezno amortizacijo za celotno leto 2019 ter ustvarijo ustrezne podlage za kasnejšo pripravo davčnega obračuna 2019.
   
     
   
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Katere spremembe DDV nas čakajo v letu 2020?
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2019, je bil v Uradnem listu RS objavljen 4. oktobra 2019. Razen nekaj redakcijskih popravkov, ki se že uporabljajo, se spremembe, ki jih uvaja novela ZDDV-1K, začnejo uporabljati 1. januarja 2020. V nadaljevanju na kratko povzemamo ključne novosti, ki jih bomo natančneje pojasnili v okviru spletnega seminarja - Spremembe ZDDV-1, in sicer 20. novembra 2019 ob 10 uri. Vabljeni!

Novi postopki skladno z Zakonom o davčnem postopku
Novela M > Zakona o davčnem postopku prinaša nekatere postopkovne rešitve, ki se navezujejo na novelo Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Prav tako bo davčnemu organu po prenovi registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin omogočeno, da bo kot eden izmed kvalificiranih upravičencev vpise v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin opravljal sam.

FURS je v zadnjem tednu izdal več sprememb pojasnil in obvestil:
    • Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila; 6. izdaja, oktober 2019 (8. 11. 2019)
    • Požarna taksa; 2. izdaja, november 2019 (12. 11. 2019)
    • Obdavčitev z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč; 4. izdaja, november 2019 (12. 11. 2019)
    • Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin; 3. izdaja, november 2019 (12. 11. 2019)
    • Obdavčitev z davkom od premoženja; 5. izdaja, november 2019 (12. 11. 2019)
    • Obdavčitev z davkom na dediščine in darila; 3. izdaja, november 2019 (12. 11. 2019)
    • Obvestilo FURS o posledicah napak pri predlaganju REK obrazcev in njihovih popravkov zaradi pravil zapiranja terjatev s plačili; (18. 10. 2019)

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Spremembe SRS 2019 in MSRP 16: prve izkušnje – praktični primeri s predstavitvijo pripomočka za izračun vrednosti sredstva iz naslova najema
S 1. 1. 2019 so se začele uporabljate spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost. V zvezi s tem se v praksi pojavlja nekaj ključnih dilem, ki se nanašajo na to, kako določiti dobo uporabe v primeru, ko je pogodba za nedoločen čas in kako določiti diskontno stopnjo, če ta v pogodbi ni določena in še druga vprašanja, ki jih v prispevku obravnavamo. Nekatere dileme je poskušala stroke rešiti s tem, ko je zavzela strokovne razlega, nekatere dileme pa ostajajo odprte.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izplačilo nagrade dijaku na obvezni praksi in predložitev REK-1a obrazca
Dijak je na praksi v podjetju v mesecu oktobru dobil 400,00 evrov nagrade za njegovo delo. Torej, znesek za 228 eur presega neobdavčen del po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki znaša 172,00 evrov. Kako izpolnimo obrazec REK-1a?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ministrstvo obupalo nad ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost
Ministrstvo za delo ne bo več iskalo podpore ukinitvi dodatka za delovno aktivnost. Bodo pa v prihodnje nadaljevali z uvajanjem spodbud za brezposelne osebe, s ciljem njihove aktivacije in vključitve na trg dela, so sporočili z ministrstva.

Odbor DZ vnovič za višjo minimalno urno postavko za študentsko delo
Odbor DZ za finance, ki je po vloženem vetu DS na spremembe zakona za uravnoteženje javnih financ včeraj o spremembah odločal znova in sklenil, da so spremembe ustrezne. Za njihovo vnovično potrditev na odboru je bilo potrebnih najmanj deset glasov, medtem ko bo v DZ potrebnih najmanj 46 glasov.

Pred razpravo o proračunu še zadnje podrobnosti glede izrednega usklajevanja pokojnin
Koalicija pred petkovo obravnavo proračunskih dokumentov še pili podrobnosti glede dopolnila, po katerem bi se pokojnine izredno uskladile za odstotek že ob 2,5-odstotni gospodarski rasti in ne šele ob triodstotni, kot je predvideno zdaj. V SAB si želijo nekoliko drugačno formulo uskladitve. Še več dopolnil pripravljajo v Levici.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Odprava pomanjkljivosti v matičnem registru
23. novembra stopi v veljavo novela > Zakona o matičnem registru (ZMatR), s katero se odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi, hkrati pa vsebuje rešitve, potrebne zaradi usklajevanja z Družinskim zakonikom in Zakonom o partnerski zvezi.

Množično vrednotenje nepremičnin
Spremembe in dopolnitve > Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki bodo začele veljati 20. novembra, podrobneje urejajo opredelitev posebnih enot vrednotenja oziroma nepremičnin s posebnim trgovalnim namenom. Poleg tega se ureja tudi razdelitev vrednosti posebnih enot vrednotenja na posamezne nepremičnine, odpravljajo se nejasnosti glede ugotavljanja posebnih okoliščin, določa se pravna podlaga za pridobivanje podatkov iz nepremičninskih evidenc v evidenco trga nepremičnin, poleg tega pa spremembe določajo tudi, da je podatek o tem, katere nepremičnine in v kakšnem deležu sestavljajo posebno enoto vrednotenja, javen.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o matičnem registru (ZMatR); veljavnost od: 23.11.2019 - sprememba
    • Družinski zakonik (DZ); veljavnost od: 23.11.2019 - sprememba
    • Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2); veljavnost od: 23.11.2019 - sprememba
    • Zakon o medijih (ZMed); veljavnost od: 9.11.2019 - sprememba
    • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 19.10.2019 - sprememba
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 6.11.2019 - sprememba
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2) veljavnost od: 6.11.2019 - sprememba
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 6.11.2019 - sprememba
    • Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI); veljavnost od: 6.11.2019 - sprememba
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1); veljavnost od: 20.11.2019 - sprememba
    • Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1); veljavnost od: 20.11.2019 - sprememba
    • Zakon o Državnem zboru (ZDZ); veljavnost od: 20.11.2019
    • Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol); veljavnost od: 20.11.2019 - sprememba
    • Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva; veljavnost od: 1.11.2019
    • Uredba o zelenem javnem naročanju; veljavnost od: 9.11.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 67
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Kakšen kredit lahko dobim? Vprašanja in odgovori
Ali lahko dobiš višje posojilo, če zagotoviš dodatno zavarovanje ali poroka? Se pri izračunu kreditne sposobnosti upošteva celo povračilo prevoza na delo? Nekatere banke pa pri odobravanju kreditov po novem upoštevajo tudi nadomestilo stroškov za prevoz na delo, česar doslej niso, medtem ko se otroški dodatek in štipendije ne upoštevajo.

Podjetja v Sloveniji dolgo čakajo na plačila poslovnih kupcev, a jih to ne skrbi preveč
Podjetja v Sloveniji na plačilo računa, ki jih izstavijo poslovnim kupcem, čakajo v povprečju 81 dni, kar je najdlje med 17 državami, vključenimi v raziskavo mednarodne skupine za upravljanje terjatev EOS. Vseeno pa dolgega obdobja čakanja na plačila in precejšnega deleža neplačanih računov večinoma ne doživljajo kot grožnjo poslovanju ali obstoju.

Na blejski konferenci o problemu nevzdržnosti pokojninskega sistema
Ministrica za delo Ksenija Klampfer je na 2. konferenci pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jo je na Bledu pripravila GV Založba, predstavila zakonske spremembe s tega področja. Zaveda se, da bodo potrebni še ukrepi za dolgoročno vzdržnost, na kar so opozorili tudi ostali govorci na konferenci.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Obstoj zavarovalnega kritja
Toženka (zavarovalnica) se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje razsodilo, da mora v 15 dneh tožniku plačati 15.000,00 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V pritožbi navaja, da ni podlage za potrditev obstoja zavarovalnega kritja, prav tako ni podana protipravnost ravnanja zavarovanca toženke oziroma odgovornost toženke za škodo, ki jo je utrpel tožnik. Navaja še, da je sodišče odstopilo od pravilne uporabe materialnega prava ter od ustaljene sodne prakse pri odločanju o višini odškodnine. Višje sodišče (VSM Sodba I Cp 614/2019) je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da iz Ponudbe zavarovalnice za sklenitev zavarovanja odgovornosti in iz zavarovalne police izhaja, da sta stranki dogovorili plačilo zavarovalne premije v obrokih. Navedeno pomeni, da je bilo dogovorjeno plačilo zavarovalne premije po sklenitvi pogodbe, zaradi česar je treba obveznost toženke presojati po drugem odstavku 937. člena OZ. Odmerjena odškodnina kot celota, ki zajema vse postavke, je prav tako ustrezna, tako iz objektivnega kot tudi subjektivnega vidika.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2019:   1.725,91 €
 
in neto plača:   1.114,16 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.727,04 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.113,73 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 
Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Spremembe ZDDV-1 20. 11. 2019 10:00:00 29,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.