c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2019, številka 43 / letnik XI.
 

V današnji osrednji temi tednika izpostavljamo temo - odobritev posojila večinskemu lastniku, ki je lahko z davčnega vidika "tvegana", saj ob morebitnih storjenih napakah pri pridobitvi posojila FURS družbeniku prekvalificira posojilo v prikrito izplačilo dobička.

Med strokovnimi članki smo tokrat izbrali članek DDV obravnava pri prodaji rabljenega vozila, uvoženega iz tretje države, s področja delovnega prava vam priporočamo izbrani primer s sodišča - tožba zaradi diskriminacije pri izbirnem postopku zaposlovanja delavca.

Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo davčne spremembe, ki se danes obravnavajo v DZ in opozarjamo na sprejet Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank ter sprejeto novelo ZUJF, ki z novim letom viša najnižjo bruto urno postavko za študentsko delo.

Finančna uprava RS je izdala aktualno pojasnilo - Poslovanje z neplačujočimi gospodarskimi subjekti in odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih davčnih obveznosti, z navedbo ukrepov, ki se izvajajo v boju zoper goljufije, kot so: davčni vrtiljak, missing traderji...

Ne spreglejte spletnega seminarja: Spremembe SRS 2019 in MSRP 16: Prve izkušnje s praktičnimi primeri, ki bo v torek, 12. novembra, ob 13. uri. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Razpis SPS: Spodbude za digitalno transformacijo MSP
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kdaj lahko FURS dano posojilo družbeniku prekvalificira v prikrito izplačilo dobička?    
Mojca Müller
   
V poslovni praksi ni redko, da organizacija svoja prosta denarna sredstva investira tako, da odobri posojilo družbeniku oz. večinskemu lastniku. Iz sodne prakse lahko razberemo, da FURS odobreno posojilo družbeniku pogosto prekvalificira v prikrito izplačilo dobička. Prikrito izplačilo dobička se v skladu s 7. točko 74. člena ZDDPO-2 šteje za dohodek podoben dividendam. Dividende pa so, kot dohodek iz kapitala, obdavčene z dohodnino, po 25-odstotni stopnji (4. odstavek 90. člena ZDoh-2).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Tožba zaradi diskriminacije pri izbirnem postopku zaposlovanja delavca
Delodajalec ima ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi, kot to izhaja iz 24. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Odškodninska odgovornost v zvezi s postopki javnega naročanja
Cilj prava javnih naročil je zagotoviti čim bolj učinkovito in gospodarno porabo javnih sredstev za preskrbo države z dobrinami in storitvami, pa tudi transparentnost in pošteno konkurenco med ponudniki. S tem je povezan tudi naslednji cilj prava javnih naročil: učinkovito pravno varstvo ponudnikov pred diskriminacijo in samovoljo naročnikov. Z vidika pravne države je osrednji element prava javnih naročil dostop do učinkovitega pravnega varstva, kar vključuje tudi možnost povračila škode. Učinkovito pravno varstvo ponudnikov zmanjšuje korupcijsko tveganje, ki je na tem področju v Sloveniji izrazito prisotno.

Aktivnosti FURS-a v zvezi z registrom dejanskih lastnikov
Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1) prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). V skladu z zakonom so morala podjetja vpis izvesti do 19. 1. 2018, novoustanovljena pa ga morajo opraviti v 8 dneh od ustanovitve.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV obravnava pri prodaji rabljenega vozila, uvoženega iz tretje države
Podjetje (d.o.o.) je v Sloveniji registrirano kot davčni zavezanec za DDV. Ukvarja je z vzdrževanjem in popravilom vozil. Iz Amerike je uvozilo rabljeno vozilo (znamke Porsche). Carina je bila narejena v Belgiji, po prejemu računa in evropske deklaracije so naredili samoobdavčitev za to vozilo. Od vozila je bil plačan tudi DMV. Na vozilu sta bila narejena servis in popravilo. Vozilo želijo sedaj prodati fizični osebi. Zanima jih, ali je treba pri prodaji zaračunati DDV?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Davčne spremembe pred potrditvijo v DZ
DZ bo današnji dan oktobrske seje v celoti posvetil predlogu davčnih sprememb, v katerega je vlada vključila razbremenitev stroškov dela in zvišanje obdavčitve kapitala. Najbolj živahno razpravo je pričakovati glede lestvice za odmero dohodnine, saj največje tri opozicijske poslanske skupine prihajajo na sejo vsaka s svojim predlogom.

Sprejetemu zakonu za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah se obeta presoja ustavnosti
DZ je potrdil Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ki ga predstavljamo v nadaljevanju tednika). A pot do odprave pomanjkljivosti sodnega varstva vlagateljev v podrejene obveznosti in delnice bank pred izbrisi je še dolga, saj je Banka Slovenije za zakon napovedala vložitev zahteve za presojo ustavnosti.

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejet je Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
Državni zbor je včeraj sprejel Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Njegov glavni cilj je zagotoviti učinkovito sodno varstvo, ki naslavlja vsa vprašanja iz odločbe Ustavnega sodišča. O predlogu zakona so potekala temeljita usklajevanja, v okviru katerih so v največji možni meri upoštevali podane pripombe in predloge.

Ukinitev registra pooblaščenih vročevalcev
20. oktobra 2019 se je začel uporabljati pretežni del novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), torej tudi del, ki zadeva spremembe glede vročanja. Pooblaščeni vročevalci v skladu z novelo ZKP-N prenehajo opravljati dejavnost vročanja in vročanje v kazenskem postopku (tako kot pred tem že novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) glede pravdnega postopka) po novem opravljajo izključno detektivi in izvršitelji (117. člen ZKP in 132. člen ZPP).

Z novim letom višja najnižja bruto urna postavka za študentsko delo
Poslanci so včeraj v okviru redne oktobrske seje DZ potrdili novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ, s katero bruto urna postavka za študentsko delo ne bo smela biti nižja od 5,4 evra. Sprememba bruto urne postavke, ki trenutno znaša 4,89 evra, bo po predlogu začela veljati 1. januarja prihodnje leto.

DZ sprejel novelo zakona o trgu finančnih instrumentov
DZ je v torek, 22. oktobra sprejel novelo zakona o trgu finančnih instrumentov, s katerim v slovenski pravni red prenaša določila uredbe EU o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 19.10.2019 - sprememba
    • Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG); veljavnost od: 19.10.2019 - sprememba
    • Odlok o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo; veljavnost od: 26.10.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 62 - 63
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Fiskalni svet: V proračunih ni posledic zakonov v postopku
Proračunski načrti vlade ne odstopajo od fiskalnih pravil, kljub temu pa fiskalni svet opozarja na precejšnja negativna tveganja. Poleg tveganj iz mednarodnega okolja se zdi temu neodvisnemu posvetovalnemu telesu vlade zaskrbljujoče predvsem dejstvo, da ne upoštevajo finančnih posledic zakonov, ki so še v fazi sprejemanja.

Slovenija v drugem četrtletju med članicami z največjim padcem dolga
Javni dolg držav z evrom se je v letu dni zmanjšal za 0,9 odstotne točke na 86,4 odstotka BDP. Prav tako se je zmanjšal v celotni EU, z 81,5 odstotka BDP v drugem četrtletju 2018 na 80,5 odstotka BDP v drugem četrtletju letos. Slovenija je med državami, ki so javni dolg v tem obdobju zmanjšale najbolj, kažejo podatki Eurostata.

Kmalu izplačila subvencij za območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo ta teden začela z obračunavanjem predplačil za ukrep plačil območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za leto 2019. Plačila bodo izplačana v dveh delih.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izpodbijanje izvršilnega naslova
Tožnica je na Upravno sodišče vložila tožbo, v kateri oporeka odločitvi davčnih organov na obeh stopnjah in meni, da je izpodbijani sklep o davčni izvršbi nepravilen in nezakonit. Povzema vsebino 356. člena OZ in opozarja na določbo 236. člena OZ, ki določa, da začne zastaranje teči prvi dan po dnevu, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti, kar velja tudi za judikatne terjatve. Upravno sodišče (Sodba II U 156/2017-11) je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da v postopku izvršbe ni mogoče izpodbijati izvršilnega naslova (peti odstavek 157.člena ZDavP-2), katerega sestavni del je tudi potrdilo o izvršljivosti, zato sodišče enako, kot je to že storil drugostopenjski organ, tožbene ugovore, ki se nanašajo na obstoj oziroma veljavnost izvršilnega naslova, zavrača kot neupoštevne. Po presoji sodišča pa so neutemeljeni tudi tožničini ugovori, da naj bi pravica do davčne izvršbe zastarala. Sodišče kot pravilno šteje ugotovitev tožene stranke, da se v obravnavani zadevi v zvezi z zastaranjem uporabljajo določbe OZ.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Obrazec IGR -1 - Poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin
FURS obvešča prireditelje s koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo in prireditelje s koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih v igralnih salonih, da je na portalu eDavki nameščen obrazec IGR-1 - POROČILO O REALIZACIJI IZ IGER, NAPITNIN IN VSTOPNIN. Oddaja obrazca IGR-1 bo možna od 1. novembra 2019 dalje.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  24. 10. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
»  31. 10. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
»  31. 10. 2019 > AJPES: Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2019
»  10. 11. 2019 > AJPES: Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2019

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2019:   1.725,91 €
 
in neto plača:   1.114,16 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.727,04 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.113,73 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost. Na spletnem seminarju vas bomo seznanili z nekaterimi dilemami, ki jih je stroka rešila tako, da je zavzela strokovne razlage, predstavili pa vam bomo pripomoček za izračun pravice do uporabe, ter vam ponudili preprost model za izračun. Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Spremembe SRS 2019 in MSRP 16: Prve izkušnje s praktičnimi primeri 12. 11. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.