c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2019, številka 17 / letnik XI.
 

Prihaja čas skupščin, zato v današnjem tedniku izpostavljamo novi Zakon o poslovni skrivnosti (ZposS) in novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki vplivata na pripravo in izvedbo letošnjih skupščin.

Ta teden je prav tako v znamenju sprememb pri regresu za letni dopust, o katerem bodo v DZ odločali na jutrišnji izredni seji. Po predlogu novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2V), ne bo treba od regresa za letni dopust obračunati davka in delavci bodo tako lahko prejeli višja izplačila. Davčno bo veljala že za letos ter za vse zaposlene ne glede na višino njihovih plač.

Med izbranimi članki z delovno pravnega področja izpostavljamo primer odškodninske odgovornosti delodajalca in primer iz evropske sodne prakse Pravica do plačanega letnega dopusta glede na delovno dobo delavca pri delodajalcu.

Jutri, 25. aprila 2019, ob 13. uri bomo izvedli spletni seminar - Regres za letni dopust - kaj prinaša vladna sprememba?. Še je čas za prijavo, za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO pa je spletni seminar brezplačen.

Želimo vam lepe prvomajske praznike, ki jih prijetno preživite.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES: Vpis v Register nastanitvenih obratov do torka, 30. 4. 2019, do 13. ure.
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Bo letošnje odločanje o razrešnici tudi odraz novega ZPosS?    
mag. Mojca Kunšek
   
Prihaja čas skupščin in prav je, da spomnimo na zadnje spremembe določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki jih je prinesla novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), in na vpliv novega Zakona o poslovni skrivnosti (ZPosS), ki jih bo potrebno upoštevati pri pripravi in izvedbi letošnje skupščine.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odškodninska odgovornost delodajalca
Na podlagi 1. odst. 179. čl. ZDR-1 mora delodajalec delavcu, ki je utrpel škodo pri delu ali v zvezi z delom, le-to povrniti po splošnih pravilih civilnega prava. Krivdno odgovarja delodajalec, če so izpolnjene predpostavke odgovornosti: nastala je škoda, povzročena z nedopustnim ravnanjem delodajalca pri delu ali v zvezi z delom, obstaja vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in nastalo škodo ter krivda delodajalca. Delodajalec se razbremeni odškodninske odgovornosti, če dokaže, da je ravnal z dolžno skrbnostjo. Delodajalec odgovarja za nastalo škodo strožje kot delavec. Delavec je odgovoren za škodo, ki jo povzroči na delu ali v zvezi z delom le, če jo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti (skrbnost povprečnega človeka). Delodajalec pa odgovarja tudi za škodo, storjeno iz lahke malomarnosti (ko je merilo posebno skrben in vesten človek). Če delodajalec delavca ni npr. ustrezno teoretično ali praktično usposobil za delo, pri katerem se je poškodoval, če ni izvajal ustreznega nadzora nad opravljanjem dela ter ni izdajal ustreznih navodil in je zato prišlo do škode, bo odškodninsko odgovoren.

IZ SODNE PRAKSE: Pravica do plačanega letnega dopusta glede na delovno dobo delavca pri delodajalcu
Avstrijsko vrhovno sodišče je Sodišču Evropske unije (EU) postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ali avstrijska nacionalna ureditev, ki določa, da ima delavec s 25 leti delovne dobe, ki pa je ni dopolnil pri istem avstrijskem delodajalcu, pravico le do petih tednov letnega dopusta (ker se za odmero dopusta upošteva le največ pet let zaposlitve pri drugem delodajalcu), medtem ko ima delavec, ki je 25 let delovne dobe dopolnil pri istem avstrijskem delodajalcu, pravico do šestih tednov letnega dopusta, nasprotuje pravu EU. Sodišče EU je odločilo, da navedena avstrijska ureditev ni v nasprotju s pravom EU.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Javnofinančni okvir in program stabilnosti skladna s fiskalnimi pravili
Vlada je sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede skladnosti predloga Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2020-2022 in osnutka Programa stabilnosti 2019 ter ga posredovala v seznanitev Državnemu zboru in Fiskalnemu svetu. Vlada meni, da sta pripravljena dokumenta skladna s fiskalnimi pravili in da so vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za hiter odziv v primeru uresničitve določenega tveganja, ki ima lahko za posledico nedoseganje fiskalnega cilja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS pojasnilo: Davčno potrjevanje računov
FURS je izdal spremembo dokumenta - Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori) z dopolnjenim vprašanjem št. 146, ter dodatnimi vprašanji št. 316 - 322.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog razbremenitve regresa nared za potrditev na seji DZ
Odbor DZ za finance je za sprejem na jutrišnji izredni seji DZ pripravil predlog novele zakona o dohodnini (ZDoh-2V), po kateri od regresa za letni dopust ne bo treba obračunati davka in bodo tako lahko delavci prejeli višja izplačila. Davčno ugodnejša obravnava regresa bo veljala že za letos in za vse zaposlene ne glede na višino njihovih plač.

Vlada in sindikati znova o regresu za javne uslužbence
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes nadaljevali pred tednom dni začeta pogajanja o višini letošnjega regresa za letni dopust. Na potezi je vlada, saj so sindikati od svojega prvotnega predloga že nekoliko odstopili in sedaj podoben korak pričakujejo tudi od vladne strani.

Vlada predlaga zamik novega množičnega vrednotenja nepremičnin
Vlada je prejšnji teden potrdila predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremični (ZMVN-1A) in predlog novele zakona o evidentiranju nepremični (ZEN-A). Z njima se rok za izvedbo množičnega vrednotenja z letošnjega poletja zamika na konec marca prihodnje leto.

Potrdili izhodišča za nadaljnjo obravnavo predloga socialnega sporazuma
Ekonomsko-socialni svet (ESS) je v petek, 19. aprila 2019, potrdil izhodišča za nadaljnjo obravnavo predloga socialnega sporazuma, ki ga je v začetku marca predstavila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Podrobneje se do njegove vsebine člani sveta še niso opredeljevali. Brez vsebinskih sklepov so bili tudi pri drugih točkah dnevnega reda.

Vlada pripravila novelo zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij
Vlada je pripravila predlog novele zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklice (ZPPPK-A) in ga bo poslala DZ v obravnavo po skrajšanem postopku. Razlog za sprejem novele je opozorilo Evropske komisije zaradi neskladnosti z evropsko direktivo, pri čemer je Slovenija prejela dva uradna opomina, je sporočila vlada.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Kolektivne pogodbe
1. maja bo začela veljati nova Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki med drugim prinaša zvišanje najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih, zvišanje povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter zvišanje regresa za letni dopust. K Dodatku št. 12 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije in k Dodatku št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije pa je pristopilo Združenje delodajalcev Slovenije, g.i.z - Sekcija za kovine.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 20.4.2019 - sprememba
    • Zakon o bančništvu (ZBan-2); veljavnost od: 20.4.2019 - sprememba
    • Zakon o kazenskem postopku (ZKP); veljavnost od: 20.4.2019 - sprememba
    • Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (ZIUDSOL); veljavnost od: 20.4.2019
    • Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe; veljavnost od: 20.4.2019
    • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga; veljavnost od: 27.4.2019
    • Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije; veljavnost od: 1.5.2019
    • Sklep o zavarovalno-statističnih podatkih; veljavnost od: 4.5.2019
    • Pravilnik o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov; veljavnost od: 4.5.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 25
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Presežek države lani še nekaj višji od prvotnih izračunov
Presežek v slovenskih javnih financah je lani po rednem postopku pojasnjevanja podatkov evropskemu statističnemu uradu Eurostat za 34 milijonov evrov višji od konec marca objavljenih prvih izračunov slovenskega statističnega urada. Zdaj znaša 337 milijonov evrov. Letos naj bi se še povečal.

Skladu obrtnikov zmanjkuje denarja za izplačilo pokojnin
Skladu obrtnikov in podjetnikov grozi, da mu bo zmanjkalo denarja za izplačilo pokojnin iz poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki ga ne trži že več kot 20 let, ima pa še nekaj tisoč članov. Vodstvo je na nedavni skupščini predlagalo znižanje pokojnin za 30 odstotkov, a predlog ni dobil zadostne podpore. Nova skupščina bo 13. maja.

MJU posodobilo spletno orodje Stop birokraciji
Na ministrstvu za javno upravo so s pomočjo uporabnikov posodobili spletno orodje Stop birokraciji. S pomočjo oddanih pobud in realiziranih ukrepov preko Stop birokraciji so skupaj z uporabniki na letni ravni prihraniti že več kot 365 milijonov evrov, so včeraj ob začetku delovanja prenovljenega orodja sporočili z ministrstva za javno upravo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Vložitev samoprijave pred vročitvijo plačilnega naloga ne more vplivati na izključitev kaznivosti za prekršek
V zadevi IV Ips 46/2018 je bila zavrnjena zahteva za varstvo zakonitosti zoper sodbo, s katero je bila zavrnjena zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog za prekršek po 1. točki prvega odstavka 397. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Storilka prekrška je davčni obračun predložila dne 1.6.2017 kot samoprijavo po prvem odstavku 55. člena ZDavP-2, s čimer naj bi bila izključena kaznivost. V skladu s to določbo lahko davčni zavezanec najpozneje do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do vročitve odmerne odločbe oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka predloži davčni obračun oziroma popravljen davčni obračun. Na podlagi 399. člena ZDavP-2 se za prekršek ne kaznuje, če predloži davčni obračun v skladu s 53., 54., 55. in 57. členom ZDavP-2. Plačilni nalog ji je bil vročen po vložitvi samoprijave, zaradi česar je bila v zahtevi za varstvo zakonitosti zatrjevana izključitev kaznivosti. Vrhovno sodišče je obrazložilo, da vložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave izključi kaznivost za prekršek le, če je davčna napoved vložena najpozneje do začetka postopka o prekršku, ta pa je bil v konkretnem primeru začet pred vložitvijo davčnega obračuna.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 29. 4. 2019 > FURS: Ugovor zoper informativni izračun dohodnine 2018
    • 30.4.2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 30.4.2019 > AJPES: Premoženjske bilance - posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna
    • 30.4.2019 > AJPES: Letna poročila: Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2019

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2019:   1.714,49 €
 
in neto plača:   1.108,10 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.741,93 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.128,93 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Na podlagi vloženih vladnih predlogov se bodo bistveno spremenila pravila glede obdavčitve regresa za letni dopust. Vabljeni k prijavi na spletni seminar, kjer boste podrobneje seznanjeni s spremembami in novostmi, ki jih prinaša davčna razbremenitev regresa!

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Regres za letni dopust – kaj prinaša vladna sprememba? 25. 04. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.