c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2019, številka 10 / letnik XI.
 

Danes so poslanci v DZ potrdili predlog rebalansa državnega proračuna, ki je najbolj izdaten doslej, saj znaša več kot 10 milijard evrov. Po navedbah Vlade naj bi rebalans proračuna zagotavljal stabilnost, razvoj in skrb za prebivalce.

Finančna uprava obvešča zavezance, da sta na voljo programa za pripravo in oddajo obračunov DDD-DDD in DOD-DDPO za davčno leto 2018. Za pretekla leta pa morajo davčni zavezanci uporabiti še programa Slivester Pelias in Slivester Fineus.

Jutri ne zamudite spletnega seminarja Predstavitev SRS 5 Terjatve, na katerega se še lahko prijavite, napovedujemo tudi spletni seminar Plača delavca - delovno pravna pravica in davčna obravnava, ki bo 21. 3. 2019. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO so spletni seminarji brezplačni.

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Priprava in oddaja obračunov DDD-DDD in DOD-DDPO za davčno leto 2018
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pravočasno predložite letno poročilo in se izognite prekršku    
mag. Mojca Kunšek
   
Samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva morajo v skladu z 59. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v treh mesecih po koncu koledarskega leta Agenciji za javnopravno evidence predložiti (AJPES) predložiti podatke iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu za državno statistiko ter druge evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne namene. Pri tem lahko mali poslovni subjekti izpolnijo tudi obveznost javne objave po 58. členu ZGD-1, če ob predložitvi teh podatkov navedejo, naj se podatki iz letnega poročila uporabijo tudi za javno objavo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za izplačila od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019, znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 941,67 evrov.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Terjatve
Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga oziroma v primeru danih predplačil dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve. V vsakem primeru, razen v primeru danih predplačil, gre za vzporejanje pogodbene pravice ene stranke, da dobi denar, z ustrezno obveznostjo druge pogodbene stranke, da izpolni obveznost. Podrobneje bomo temo obravnavali jutrišnjem spletnem seminarju, na katerem bo prikazana vsebina terjatev, opredelili bomo pomembnost pravilnega prikazovanja postavke v skladu s sprejeto računovodsko usmeritvijo ter predstavili nekaj najpogostejših knjižb za navedene postavke v okviru praktičnih primerov.

Bliža se prvo letno poročanje o embalaži in odpadni embalaži
Z novelo > Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je začela veljati 8. 7. 2017, je uvedena evidenca tistih oseb, ki dajejo embalažo v promet, hkrati pa nimajo obveznosti plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Prvo letno poročanje bo potrebno opraviti do 31. 3. 2019, in sicer za leto 2018.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
MSRP 16 – Najemi: Sprememba računovodskega izkazovanja in vrednotenja najemov
Objavljamo novo pojasnilo FURS, v brošuri DDPO - Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 4. izdaja, februar 2019, v kateri pojasnjujejo računovodsko izkazovanje in vrednotenje najemov po MSRP 16 pri najemnikih, predvsem v okviru poslovnega najema. Spremembam MSRP sledijo tudi spremembe Slovenskih računovodskih standardov - SRS 2016.

Poziv Fursa k predložitvi obračuna za pavšalno nadomestilo za leto 2018
Na podlagi petega odstavka 95. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 so morali davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2018 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja davčnega organa, sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga v elektronski obliki prek sistema eDavki predložiti davčnemu organu, in sicer do 31. januarja 2019.

Usklajevanje obdavčevanja na ravni Evropske unije
Usklajevanje davčne politike je eden od osnovnih elementov, ki lahko prispevajo k večjemu gospodarskemu vključevanju v Evropsko unijo. Davki in carine, ki jih države članice odmerjajo na nacionalni osnovi, so lahko ena od najpomembnejših ovir za uveljavitev štirih svoboščin iz Rimske pogodbe.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ potrdil rebalans; poraba prvič nad 10 milijard evrov
DZ je sprejel rebalans državnega proračuna (predlog), s katerim se odhodki prvič zvišujejo prek deset milijard evrov, še nekaj višji pa bodo prihodki. Presežek je načrtovan v višini skoraj 200 milijonov evrov. Dokument po zagotovilih vlade naslavlja dobrobit državljanov in razvoj ter hkrati zagotavlja stabilnost javnih financ. Vlada je predhodno na 21. redni seji prejšnji teden sprejela stališče glede ocene skladnosti predloga rebalansa proračuna s fiskalnimi pravili.

Nepremičninski davek bi lahko dobili do leta 2021
Finančni minister Andrej Bertoncelj je v TV Odmevih povedal, da bi nepremičninski davek lahko dobili do leta 2021. "Stanje je že precej dobro urejeno. Potreben bo čas, saj si nihče ne želi napačnih ocen in odločb brez ažurnih in popolnih evidenc. Do 2020 se tega ne bo dalo narediti. Računamo pa, da nam do leta 2021 uspe," je dejal.

Dostojne pokojnine so prioriteta te vlade
Pristojno ministrstvo pripravlja izhodišča za ustrezne spremembe pokojninske zakonodaje, ki bodo sledile koalicijski pogodbi, je danes na seji DZ povedal premier Marjan Šarec. Pri tem pa je po njegovem opozorilu nujno paziti na finančno vzdržnost pokojninskega sistema.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede
Na podlagi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se spreminja 8. člen > Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ki določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred. Spremembe so v veljavi od 28. 2. 2019 in se objavijo med Akti Urada predsednika Republike Slovenije.

Razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
S 1. marcem je v veljavi Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, sklenjene 8. 8. 2018, na vse delodajalce, ki opravljajo kot glavno dejavnost: 55.100 - dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov in 92.001 - dejavnost igralnic.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davkih občanov (ZDO); veljavnost od: 28.2.2019 - sprememba
    • Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2019; veljavnost od: 28.2.2019 - sprememba
    • Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2019; veljavnost od: 28.2.2019, uporaba od: 1.1.2019
    • Sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. januarja 2019; veljavnost od: 28.2.2019, uporaba od: 1.1.2019
    • Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede; veljavnost od: 28.2.2019 - sprememba
    • Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011; veljavnost od: 28.2.2019 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah; veljavnost od: 2.3.2019 - sprememba
    • Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije; veljavnost od: 1.3.2019 - sprememba
    • Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije; veljavnost od: 2.3.2019 - sprememba
    • Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti; veljavnost od: 7.3.2019
    • Sklep o uvedbi povečanja uporabnine za posebni investicijski projekt izgradnje drugega tira železniške povezave na odseku Divača-Koper; veljavnost od: 16.3.2019, uporaba od: 1.1.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 12 - 13
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Počivalšek ostaja naklonjen imenovanju državnega sekretarja za malo gospodarstvo
Gospodarski minister Zdravko Počivalšek ostaja naklonjen imenovanju državnega sekretarja za malo gospodarstvo, potem ko je nedavno matični odbor DZ predlog za imenovanje skupaj šestih državnih sekretarjev zavrnil. O tem je treba doseči konsenz med političnimi strankami, je dejal in zagotovil, da malo gospodarstvo vsebinsko gledano ne bo na slabšem.

Zaživel je nacionalni sistem poravnave takojšnjih plačil
Februarja je pod okriljem družbe Bankart zaživel nacionalni sistem za poravnavo takojšnjih plačil s spremljajočo tehnično infrastrukturo. Vanj so vključene vse slovenske banke in hranilnice, omogoča pa takojšnje procesiranje plačil ves dan in vse dni v letu. Vzporedno banke sodelujejo pri snovanju povezljivih rešitev za uporabnike.

Februarja znova manj registriranih brezposelnih
Število registriranih brezposelnih v Sloveniji se je po januarski rasti februarja znova znižalo. Registriranih je bilo 80.755 oseb, kar je 2,5 odstotka manj kot januarja in 5,8 odstotka manj kot februarja lani.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Odbor Evropskega parlamenta za ukinitev premikanja ure leta 2021
Pristojni odbor Evropskega parlamenta je v ponedeljek v Bruslju sprejel predlog, da bi v Evropski uniji premikanje ure ukinili leta 2021, države članice pa se bodo lahko same odločile za zimski ali poletni čas, poročajo tuje tiskovne agencije.

Bank of England: Brexit brez dogovora bi bil težka preizkušnja za evropski finančni sistem
Izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora bi bil po oceni britanske centralne banke Bank of England težka preizkušnja za evropski finančni sistem, na katero ta še ni povsem pripravljen. Brexit brez dogovora tako po mnenju centralne banke pomeni potencialno tveganje za finančno stabilnost EU.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Sukcesivno nastajajoča škoda
Tožeča stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen tožbeni zahtevek, da ji mora toženec plačati 9.909,69 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V pritožbi navaja, da je sodišče zmotno ugotovilo zastaranje terjatve, češ da je postala škoda, ki jo je utrpela, določljiva šele, ko je Zavarovalnica A. oškodovanki iz prometne nesreče (oziroma tuji zavarovalnici) plačala odškodnino. Višje sodišče (VDSS Sodba Pdp 780/2018) je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da začne zastaranje za bodočo škodo teči od trenutka, ko je ta škoda določljiva - ko je torej oškodovanec zvedel za vse okoliščine, na podlagi katerih je mogel realno postaviti odškodninski zahtevek. Bistveno je, da je škodno dejanje že zaključeno, le njegove posledice bodo v nadaljnjem obdobju še sukcesivno nastajale.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Motnje v delovanju sistema eDavki in storitev G2G
Zaradi nadgradnje na Registru davčnih zavezancev bo moteno delovanje sistema eDavki in storitev G2G v petek, 8.3.2019, od 15. do predvidoma 21. ure. Nedostopni bodo vsi servisi za preverjanje in vpis davčnih številk in register davčnih zavezancev.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • AJPES: Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2018 je na voljo
    • FURS: Program za pripravo DDD-DDD in DOD-DDPO
    • FURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2019
    • 10.03.2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 21.3.2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v marcu 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,18%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2018:   1.782,12€
 
in neto plača:   1.162,27€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.757,14€
 
in neto plača za tromesečje:   1.145,29€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 
Napovedani spletni seminarji
Darinka Meško mag.
Predstavitev SRS 5 Terjatve 7. 03. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
Plača delavca – delovno pravna pravica in davčna obravnava 21. 03. 2019 10:00:00 29,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.