c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2019, številka 09 / letnik XI.
 

V tokratnem tedniku izpostavljamo predlog davčnih sprememb, ki ga je pripravilo ministrstvo za finance. Po predlogu davčne reforme naj bi razbremeniti delo, na drugi strani pa bodo izpad prihodkov delno pokrili z višjo obdavčitvijo kapitala in boljšim pobiranjem davkov. Spremembe pri regresu nameravajo uveljaviti še letos, glavnino sprememb pa v letu 2020. V tedniku preberite tudi, kakšni so prvi odzivi sindikatov in delodajalcev na predlagano davčno reformo.

Finančna uprava obvešča zavezance, da imajo le še do jutri čas za oddajo naslednjih napovedi - obresti, dobiček iz kapitala, dividende najemnine in IFI za leto 2018. Vloge in opis postopkov so na voljo na spletni strani.

Na portalu FinD-INFO boste lahko 7. 3. 2019 spremljali spletni seminar - Predstavitev SRS 5 Terjatve, ki je za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO brezplačen, zato pohitite s prijavami.

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi do jutri 28. 2. 2019
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčna reforma za razbremenitev dela    
Portal FinD-INFO
   
Ministrstvo za finance je pripravilo predlog davčnih sprememb, s katerimi želi razbremeniti delo in posledično z višjo potrošnjo podpreti gospodarsko rast. Na drugi strani bi izpad delno pokrilo z višjo obdavčitvijo kapitala in boljšim pobiranjem davkov. Spremembe pri regresu želi uveljaviti še letos, glavnino sprememb pa v letu 2020.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Stroški prevoza na delo
Skladno s Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije so delavcem v podjetju dolžni plačati minimalno 70 odstotkov zneska javnega prevoza od kraja, od koder delavec prihaja na delo, do kraja, kjer delavec opravlja svoje delo. V internem aktu imajo določeno, da imajo delavci pravico do 100-odstotnega povračila stroška mesečne vozovnice za medkrajevni prevoz in/ali mestni prevoz. Zanima jih, ali lahko v primeru daljše bolniške odsotnosti mesečno vozovnico delijo po dnevih glede na prisotnost na delovnem mestu.

IZ SODNE PRAKSE: Neprimerno obnašanje na delovnem mestu
Če je delavec pri odreditvi naloge razburjen in ima pripombe v zvezi z odrejeno nalogo, to še ne pomeni neprimernega obnašanja do nadrejene delavke, ki bi ga lahko šteli za kršitev pogodbenih obveznosti in na podlagi katerega bi mu lahko odpovedali pogodbo o zaposlitvi.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Kratko in jedrnato o odloženih davkih
Pri opredelitvi o odločenih davkih govorimo o odloženih terjatvah za davke in odloženih obveznostih za davke. Nanašajo se zgolj na davek iz dobička (davek od dohodka pravnih oseb). Ne glede na ročnost jih knjigovodsko in bilančno vedno izkazujemo kot dolgoročne (konto skupine 09 in 98).

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Prenos celotnih sredstev podjetja ali dela sredstev podjetja in DDV
Sodišče ES je v Sodbi C-17/18 odgovorilo na dve vprašanji v povezavi s prenosom sredstev podjetja ali dela sredstev podjetja in DDV. V nadaljevanju povzemamo odločitev Sodišča ES.

DDV obravnava dodelave blaga, ki je last zavezanca iz druge države članice EU
Prejeli smo vprašanje naročnice, v katerem navaja, da kot DDV zavezanec s sedežem v Sloveniji opravlja storitve šivanja za avstrijskega zavezanca za DDV. Storitev se izvaja v Sloveniji. Material, ki se šiva, je last avstrijskega zavezanca. Slovenski zavezanec prejme že krojena oblačila in jih nato v Sloveniji samo sešije ter vrne nazaj zavezancu v Avstrijo. Slovenski zavezanec zaračuna samo storitev šivanja.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ministrstvo za finance ni odstopilo od davka na nepremičnine
Ministrstvo za finance ni odstopilo od priprave davka na nepremičnine, zatrjuje minister Andrej Bertoncelj in dodaja, da bo davek uveden, ko bodo evidence popolne. Kdaj bo to, ni znano. Podatki o zemljiščih z državnimi cestami in železnico bi lahko bili urejeni do 1. junija letos, o zemljiščih z občinskimi cestami pa v dveh tretjinah do konca leta.

DZ na redni seji v začetku marca tudi o rebalansu proračuna
Državni zbor bo na redni seji, ki se bo začela 4. marca, med drugim obravnaval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Obenem bodo po nujnem postopku obravnavali tudi predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za letu 2018 in 2019, je sklenil kolegij predsednika DZ.

Poročilo o aktivnostih za realizacijo zavez iz ZPIZ
Vlada se je je na 20. redni seji seznanila s Poročilom o aktivnostih za realizacijo zavez iz ZPIZ glede dela posebne komisije in priprave meril in kriterijev za določitev delovnih mest, na katerih je obvezna vključitev v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Nova zakonska pooblastila agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Od 23. februarja 2019 so v veljavi spremembe in dopolnitve > Sklepa o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, z namenom uskladitve določb sklepa z Zakonom o revidiranju, ki so potrebne zaradi izvajanja nalog v skladu z novimi zakonskimi pooblastili in financiranja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1); veljavnost od: 26.2.2019 - sprememba
    • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD); veljavnost od: 26.2.2019 - sprememba
    • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov; veljavnost od: 22.2.2019
    • Pravilnik o podrobnejši vsebini ter načinu predložitve obračuna takse na pretovor in vodenja evidence podatkov o taksi na pretovor; veljavnost od: 23.2.2019, uporaba od: 1.3.2019
    • Uredba o podrobnejši določitvi vrst tovora, ki se uvrščajo v posamezno kategorijo tovora za odmero takse na pretovor; veljavnost od: 23.2.2019, uporaba od: 1.3.2019
    • Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019; veljavnost od: 23.2.2019
    • Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem; veljavnost od: 23.2.2019 - sprememba
    • Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2019; veljavnost od: 1.3.2019
    • Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev; veljavnost od: 1.3.2019
    • Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije; veljavnost od: 2.3.2019 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Sindikati in delodajalci v prvih odzivih na predlagano davčno reformo previdni
Predlog davčnih sprememb finančnega ministrstva gredo načeloma v pravo smer, pravijo v ZSSS, kjer bodo pred podrobnejšo opredelitvijo počakali na uradni predlog. V OZS pozdravljajo razbremenitev stroškov dela, nasprotujejo pa zvišanju davka od dohodka pravnih oseb. V GZS pa menijo, da gre za dobrodošlo spodbudo k rasti plač.

Manjša podjetja se financirajo večinoma s posojili
Mala in srednje velika podjetja v Sloveniji so se v letu 2018 v največjem deležu financirala s posojili in lizingom, sledili so zadržani dobički in prodaja sredstev, kaže raziskava Banke Slovenije. Podjetja ocenjujejo, da se stanje na področju dostopnosti do virov financiranja letos ne bo bistveno spremenilo.

Objavljen javni razpis za priznanje poslovne odličnosti
Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost je v zadnji številki uradnega lista objavil javni razpis za podelitev priznanja poslovne odličnosti za leto 2019. Gre za najvišje priznanje države za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja, na prijave pa bodo čakali do 29. maja.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Več kot polovica spletnih trgovin v EU ne spoštuje zakonodaje
Evropska komisija in nacionalni organi za varstvo potrošnikov so pregledali 560 spletišč za elektronsko trgovanje, ki ponujajo različne vrste blaga, storitev in digitalnih vsebin. Na približno 60 odstotkih spletišč so ugotovili nespoštovanje pravil EU o varstvu potrošnikov, zlasti glede tega, kako so predstavljene cene in posebne ponudbe.

Slovenija v celoti izvaja priporočila glede boja proti pranju denarja
Strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL), ugotavlja, da Slovenija v celoti izvaja priporočila o bančnih nakazilih v okviru boja proti pranju denarja in financiranja terorizma. V objavljenem poročilu, v katerem so analizirali napredek Slovenije pri odpravljanju neskladnosti izvajanja priporočil, so navedli, da je Slovenija okrepila izvajanje priporočil in bo odboru Sveta Evrope o nadaljnjem napredku poročala še decembra letos.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ovire za odpust obveznosti
Stečajna dolžnica se je pritožila zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo njen predlog za odpust obveznosti. Višje sodišče (VSL Sklep Cst 608/2018) je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da se pravilne odločitve sodišča prve stopnje, ki temelji na zakonskih določbah, ne more spreminjati s sklicevanjem na osebne okoliščine. Določba četrtega odstavka 407. člena ZFPPIPP nalaga sodišču, da pred izdajo sklepa o odpustu obveznosti po uradni dolžnosti preveri, ali obstaja ovira za odpust iz 1. točke drugega odstavka 399. člena ZFPPIPP. To pomeni, da mora preveriti, ali je v primeru, če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, obsodba do poteka preizkusnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence, ali če so se do poteka preizkusnega obdobja izpolnili pogoji za njen izbris na podlagi zakonske rehabilitacije. Če rok za izbris obsodbe do poteka preizkusnega obdobja še ni potekel, mora sodišče predlog za odpust obveznosti zavrniti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Kmetje lahko oddajo vloge za letošnje subvencije
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja začenja kampanjo zbiranja vlog za kmetijske subvencije, ki jih morajo kmetje oddati do 6. maja. Tudi letos je obvezen elektronski vnos, samostojno ali pri kmetijskih svetovalcih oz. pooblaščencih.

Oddaja dveh novih obračunov - REK-1f in OPSVT
Na eDavkih je omogočena oddaja dveh novih obračunov - REK-1f in OPSVT.

Dopolnjen šifrant UPN kod
UJP obvešča, da je Združenje bank Slovenije objavilo nov Šifrant kod namenov plačila, z novo kodo plačila SPSP - Plače in pokojnine v skupnem nakazilu za nazaj.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 28.2.2019 > FURS: Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi
    • 28.2.2019 > AJPES: Rok za poročanje o izplačanih plačah in regresu (velja za zasebni sektor)
    • 28.2.2019 > AJPES: Poročila o prostovoljstvu - pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije
    • 28.2.2019 > AJPES: Letna poročila: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (ne velja za politične stranke)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2018:   1.782,12€
 
in neto plača:   1.162,27€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.757,14€
 
in neto plača za tromesečje:   1.145,29€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k ogledu spletnega seminarja - Predstavitev SRS 5, na katerem bomo prikazali vsebino terjatev, opredelili pomembnost pravilnega prikazovanja postavke v skladu s sprejeto računovodsko usmeritvijo ter predstavili nekaj najpogostejših knjižb za navedene postavke v okviru praktičnih primerov. kot so npr. oslabitev terjatev in odprava slabitve, odstop terjatev, pobot ali kompenzacij, prodaja terjatve in še veliko drugih podobnih primerov. Omenjene primere bomo obravnavali v povezavi s SRS in povezali tudi z MSRP-ji.

Napovedani spletni seminarji
Darinka Meško mag.
Predstavitev SRS 5 Terjatve 7. 03. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.