c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2019, številka 06 / letnik XI.
 

Do konca februarja bo treba med drugim napovedati tudi dohodke od obresti, saj so v skladu s 15. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obdavčeni dohodki fizičnih oseb, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu, in za katere ZDoh-2 ne določa, da so plačila dohodnine oproščeni. Podrobnosti o napovedi dohodkov fizičnih oseb izpostavljamo v osrednji temi tednika.

Državni zbor je v prejšnjem tednu sprejel več novel zakonov, in sicer novelo zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, novelo zakona o zavarovalništvu, novelo zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah.

MDDSZ pa je objavilo, da se z Odredbo o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2019 s 1. februarjem 2019 usklajujejo meje dohodkov pri posameznih pravicah, in sicer za 1,4%.

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Uskladitev mej dohodkov za letne pravice za leto 2019
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Do konca februarja je treba napovedati tudi dohodke od obresti    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu s 15. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) so z dohodnino obdavčeni dohodki fizičnih oseb, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu in za katere ZDoh-2 ne določa, da so plačila dohodnine oproščeni. V skladu z 80. členom ZDoh-2 so tako obdavčeni tudi dohodki iz kapitala – torej obresti, dividende in kapitalski dobički.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Dopolnilno delo več kot 8 ur na teden
V podjetju imajo delavko, ki na podlagi dopolnilnega dela 4 ure na teden opravlja vzgojno-izobraževalna dela. Zaradi narave dela bi radi delovni proces uredili tako, da bi nekaj mesecev delala po 40 ur na teden, nato pa nekaj mesecev ne bi delala. Ali je to dopustno?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Diskontna stopnja za najeme pri prehodu na 1.1.2019
Inštitut za računovodstvo opozarja, da morajo podjetja oziroma druge organizacije na dan 1.1.2019 oz. kasneje, če se poslovno leto začne po tem datumu, v poslovnih knjigah vzpostaviti stanje za že sklenjene najemne pogodbe, če so za to izpolnjeni pogoji iz SRS/MSRP in ne gre za izjeme (npr. najeme majhne vrednosti). Pri izračunu sedanje vrednosti najemnin je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera, če jo je mogoče določiti, v nasprotnem primeru pa predpostavljena obrestna mera za izposojanje, ki jo mora plačati najemnik.

Osebe, ki dajejo v promet manj kot 15 ton embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31.3.2019
Sprememba > Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017 (Uradni list RS 35/17), je uvedla obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (vsi, ki dajejo v promet do 15.000 kg embalaže letno).

Kaj je vzdrževalec likvidnosti?
Vzdrževalec likvidnosti je borzni član, ki zagotavlja likvidnost določenega vrednostnega papirja z obveznim dnevnim zagotavljanjem omejenih naročil za nakup in prodajo na trgu v določenem tečajnem razmiku ter sklepanjem poslov na podlagi teh naročil v svojem imenu in za svoj račun.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Izvedba arhitekturnih storitev na Hrvaškem in obračun DDV
Na območju EU velja, da so storitve na nepremičninah obdavčene v državi kjer nepremičnina stoji. V nekaterih državah članicah EU to pomeni, da se morajo izvajalci in podizvajalci storitev na nepremičnini registrirati za namene DDV v državi, kjer nepremičnina stoji, v nekaterih pa ne. Zanima nas, ali ima Hrvaška mehanizem obrnjene davčne obveznosti (kot Avstrija, Italija…)?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank v javno obravnavo
Ministrstvo za finance je 1. februarja v javno obravnavo predložilo predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, s katerim naslavljajo odločbo ustavnega sodišča glede ustavnosti določb Zakona o bančništvu. Pripombe na predlog zakona bo možno podati do 5. marca 2019.

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev
Vlada je preučila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki ji jo je v preučitev in mnenje posredoval Državni zbor. Vlada meni, da predlagatelj v pobudi ni izkazal pravnega interesa v skladu z določbami 24. člena Zakona o ustavnem sodišču.

DZ potrdil zakon o koncesijah
Državni zbor je prejšnji četrtek sprejel zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah. Ta v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo, kar bi Slovenija že morala storiti. Evropska komisija zaradi tega državo toži, grozi ji tudi denarna kazen.

DZ potrdil novelo zakona o zavarovalništvu
DZ podprl tudi novelo zakona o zavarovalništvu, katere cilj je zagotavljanje varstva zavarovalcev in potrošnikov, ne glede na distribucijske kanale. Novela v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov, ki se je v EU začela uporabljati oktobra.

DZ potrdil novelo zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
Državni zbor je danes z 74 glasovi za in nobenim proti potrdil predlog novele zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja in študija.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Prejemki javnih uslužbencev za delo v tujini
Od 1. februarja velja sprememba > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Sprememba prinaša za 4 oz. 8 odstotkov višje vrednosti stopenj nominalnih osnov (glede na sedanjo višino osnov), ki se upoštevajo pri obračunu plač od 1. februarja oz. od 1. novembra 2019. Izplačilo višjih plač za zaposlene v tujini se bo realiziralo v dveh korakih, kot je to uveljavljeno za večino zaposlenih v domovini.

Spremenjene posamezne vrste izplačil v javnem sektorju
Od 31. januarja so v veljavi spremembe in dopolnitve > Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Sprememba uredbe je posledica Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Aneks št. 12 h KPJS) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Aneks h KPND), na podlagi katerih se spreminjajo posamezne vrste izplačil.

Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2019
Na podlagi 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti > znaša minimalna zajamčena donosnost obdobje od januarja do decembra 2019, 0,42 % na letni ravni oziroma 0,03 % na mesečni ravni.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND); veljavnost od: 1.2.2019 - sprememba
    • Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah; veljavnost od: 1.2.2019 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja; veljavnost od: 1.2.2019 - sprememba
    • Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu; veljavnost od: 1.2.2019
    • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019; veljavnost od: 2.2.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 6-7
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Doseganje dolgoročne vzdržnosti javnih financ brez zaviranja rasti
Ministrstvo za finance je Evropski komisiji poslalo dodatna pojasnila glede proračunskega načrta za letos, ki ga je Slovenija v Bruselj poslala po sprejemu predloga na vladi. V odgovoru Slovenija sporoča, da bo nadaljevala z aktivnostmi za doseganje dolgoročne vzdržnosti javnih financ, vendar tako, da pri tem ne bo zavirala gospodarske rasti.

Pozor pred novim primerom lažnih elektronskih sporočil
Slovenski nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je opozoril na nov primer lažnih elektronskih sporočil, katerih cilj je od uporabnika pridobiti podatke o njegovi kreditni kartici. Gre za sporočila, ki poskušajo prejemnika pretentati, da jih je poslala Gorenjska banka.

Območje z evrom lani z 1,8-odstotno gospodarsko rastjo
Območje z evrom je lani po prvih oceni evropskega statističnega urada Eurostat zabeležilo 1,8-odstotno gospodarsko rast, v celotni EU pa je bila ta 1,9-odstotna. V zadnjem lanskem četrtletju je bila gospodarska rast v evrskem območju v primerjavi s četrtletjem prej 0,2-odstotna, v EU pa 0,3-odstotna.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ugovor neizpolnjene pogodbe in pravilo sočasne izpolnitve
Toženec je zoper sodbo sodišča druge stopnje vložil revizijo, saj se ne strinja z odločitvijo glede ugovora neizpolnitve. Pritožbeno sodišče je namreč pri svojem stališču, da ni mogoče uveljavljati ugovora neizpolnitve, ker zaradi razdrtja prodajne pogodbe ta ne obstaja več, povsem zanemarilo relevantno dejansko stanje. Vrhovno sodišče (VSRS Sklep II Ips 253/2015) je ugodilo reviziji in pojasnilo, da se pogodbeno razmerje zaradi razdrtja pogodbe preoblikuje v razmerje pogodbenega vračanja. Pravilo sočasnega vračanja se uresničuje z ugovorom, ki je smiselno enak ugovoru neizpolnitve. Gre za enega od materialnopravnih ugovorov, ki vplivajo na utemeljenost tožbenega zahtevka. S tem, ko sodišče ugovoru toženca ugodi (na način, da v izreku sodbe izreče pogoj, da je toženec dolžan izpolniti le, če obenem tudi tudi tožnik izpolni svojo obveznost), deloma zavrne tožbeni zahtevek tožnika.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izteka se čas za uveljavljanje olajšave pri otrocih
Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je bil tudi letos 5. februar, vendar pa bodo lahko tisti, ki se bodo odločili za oddajo vloge po elektronski poti, to storili vse do 20. februarja. Za oddajo vloge bodo torej imeli več časa, ob tem pa lahko vračilo dohodnine pričakujejo prej kot sicer.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.02. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 11. 02. 2019 > FURS: Plačilo obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
    • 11. 02. 2019 > FURS: Plačilo obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
    • 20.02. 2019 > AJPES: Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2018
    • 21.02.2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v februarju 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,31%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2018:   1.812,73€
 
in neto plača:   1.186,25€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.707,60€
 
in neto plača za tromesečje:   1.111,88€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Pravilnik o računovodstvu in določanje pomembnosti november 2018 29,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Zaključni račun in DDPO za leto 2018 januar 2019 29,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Novosti na področju SRS januar 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.