c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2018, številka 16 / letnik X.
 

V osrednji temi današnjega tednika ponovno obravnavamo problematiko napotenih delavcev in pridobitev obrazca A1 za delo v dveh državah članicah, saj smo v uredništvo prejeli več vprašanj v zvezi z napotitvami.

Finančna uprava poziva davčne zavezance k vložitvi ugovora zoper informativni izračun dohodnine, v primeru, če želijo uveljavljati odbitek davka, plačanega v tujini. Prav tako obveščajo slovenske državljane, ki živijo v tujini in imajo v Sloveniji še vedno uradno prijavljeno stalno prebivališče, o načinih za ureditev rezidentskega statusa in ostalih davčnih obveznostih.

Vabimo vas tudi k prijavi na novi razpisan spletni seminar - Napoteni delavci - opravljanje dela v dveh ali več državah, ki bo že naslednji teden, 25. aprila 2018.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Če želite uveljavljati odbitek davka, plačanega v tujini, morate vložiti ugovor
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obrazec A1 in delo v dveh državah članicah    
Neža Grilj, Odvetniška pisarna Blaž Pate, d.o.o.
   
Osnovna pravila glede vključenosti delavcev v SSV določa Uredba št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (v nadaljevanju: Uredba), ki se v Sloveniji uporablja prednostno in neposredno. Kot splošno pravilo Uredba določa, da je oseba zavarovana samo po zakonodaji ene države, v primeru zaposlitve velja zakonodaja države, kjer se zaposlitev izvaja.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Prispevki za socialno varnost - Plačilne informacije
Finančna uprava RS obvešča, da je v okviru dopolnitve programske podpore za pripravo POPSV pripravila funkcionalnost, ki bo olajšala plačevanje prispevkov za socialno varnost. Na podlagi POPSV se pripravijo plačilna navodila in prikaz izpolnjenega UPN naloga s QR kodo na eDavkih.

Sodna praksa: Prepoved opravljanja dejavnosti javnih uslužbencev
Tožnik je bil zaposlen kot inšpektor svetnik v Inšpektoratu za notranje zadeve. Opravljal je inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o orožju (ZOro-1) in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, pri pravnih osebah in podjetnikih, ki posedujejo orožje, se ukvarjajo s prometom orožja ali dejavnostjo strelišč. Tožnik je Inšpektorat obvestil o nastopu funkcije predsednika v zvezi A., predstojnik pa mu je s sklepom izdal prepoved opravljanja te funkcije. Tožnik se je zoper tako odločitev pritožil, vendar je tako sodišče prve stopnje, kot sodišče druge stopnje, tožbeni zahtevek zavrnilo.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Kako pravilno izpeljati prevoz nevarnega blaga
Prevoz nevarnega blaga je posebna oblika transporta, ki mora biti zaradi določenih lastnosti posebej normirana. V okviru mednarodnih organizacij so se na tem transportnem področju izoblikovala posebna skupna določila, ki urejajo varen in urejen transport nevarnih snovi.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ureditev rezidentskega statusa in ostalih davčnih obveznosti
Slovenskim državljanom, ki imajo v Sloveniji uradno prijavljeno stalno prebivališče, dejansko pa že dlje časa živijo v tujini ali pa so se iz Slovenije odselili za stalno, je sedaj omogočeno, da si lahko uredijo svoj rezidentski status pri FURS z vložitvijo vloge (dopisa) oziroma izpolnjenega Vprašalnika: Ugotovitev rezidentskega statusa - odhod iz Republike Slovenije, posredovanega preko portala eDavki tudi brez pridobitve digitalnega potrdila, samo z uporabo uporabniškega imena in gesla (kot lastni dokument).

FURS: Umetniki in športniki
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Umetniki in športniki (Vprašanja in odgovori), z dopolnitvijo pojasnil pri vprašanjih, kako so obdavčeni tuji nastopajoči izvajalci ali športniki v Sloveniji in v katerih primerih je za upravičenost do ugodnosti izpolnjen pogoj, da je nastop umetnika ali športnika izveden v okviru kulturne ali športne izmenjave oziroma v skladu z bilateralnimi pogodbami o kulturnem sodelovanju.

FURS: Uvoz in izvoz blaga prek pošte
Finančna uprava je izdala nov dokument - Uvoz in izvoz blaga prek pošte (Podrobnejši opis) v zvezi z obravnavo poštnih pošiljk, uvoznih dajatev, oprostitev DDV, trošarin in pojasnil glede izvoza blaga prek pošte.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ z zakonom nad problematiko izbrisanih družb
Državni zbor RS je včeraj sprejel zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb, s katerim se prekinja vse pravdne, upravne in izvršilne postopke, začete na podlagi zakona o finančnem poslovanju podjetij in stečajnega zakona, po katerih lahko upniki izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike oz. njihove pravne naslednike.

Spremenjeni pogoji za reprezentativnost združenj občin
Državni zbor je sprejel novelo zakona o lokalni samoupravi, ki spreminja pogoje za reprezentativnost združenj občin. Spodbudil naj bi tudi uporabo participativnega proračuna, ko občina del sredstev nameni za projekte, ki jih predlagajo občani.

Sprejet zakon o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij
Državni zbor je včeraj prav tako sprejel zakon o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij, ki ga je pripravila vlada. Zakon naj bi zlasti oviranim osebam zagotovil lažji dostop do storitev in informacij javnega sektorja.

Liberalizacija železniškega potniškega prometa
DZ je potrdil novelo zakona o železniškem prometu, s katero se trg prevoza potnikov po železnici v notranjem prometu odpira prevoznikom iz EU. Sprejel je tudi nov zakon o varnosti v železniškem prometu - tehničen zakon, ki ureja posamezne tehnične specifikacije. Z obema se v slovenski pravni red prenaša evropske direktive.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Nove rešitve pri elektronskem poslovanju
Veljati je začela nova uredba o upravnem poslovanju, ki jo je vlada pripravila v začetku februarja. Nadomestila je nekatere preživete določbe, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje, pa odpravlja tudi nekatera administrativna bremena za uradne osebe. Uredba je tudi krajša in preglednejša, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Nevladne organizacije naj bi v bodoče zaposlovale več ljudi
Zakon o nevladnih organizacijah, ki je začel veljati 14. aprila 2018, naj bi po pričakovanjih tako vlade kot nevladnih organizacij ustrezno uredil to področje. Omogočil naj bi tudi več zaposlitev v nevladnem sektorju.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg); veljavnost od: 14.4.2018
    • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK); veljavnost od: 14.4.2018 - sprememba
    • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1); veljavnost od: 14.4.2018 - sprememba
    • Zakon o društvih (ZDru-1); veljavnost od: 14.4.2018 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 14.4.2018 - sprememba
    • Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT); veljavnost od: 21.10.2017, uporaba od: 21.4.2018
    • Zakon o kmetijstvu (ZKme-1); veljavnost od: 19.4.2018 - sprememba
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 14.4.2018
    • Uredba o upravnem poslovanju; veljavnost od: 17.4.2018
    • Sklep o uporabi Smernic ESMA o postopku izračuna kazalnikov za določitev pomembnosti centralne depotne družbe za državo članico gostiteljico; veljavnost od: 18.4.2018
    • Sklep o uporabi Smernic ESMA o postopku izračuna kazalnikov za določitev najpomembnejših valut, v katerih se opravi poravnava; veljavnost od: 18.4.2018
    • Pravilnik o registru kolektivnih tožb; veljavnost od: 21.4.2018
    • Uredba o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu; veljavnost od: 21.4.2018, uporaba od: 1.6.2018
    • Pravilnik o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca; veljavnost od: 28.4.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 24 - 26
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Santander z blockchain tehnologijo do hitrejših mednarodnih plačil
Španska banka Santander od tega tedna s pomočjo tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain) strankam v štirih državah omogoča hitre mednarodne denarne transferje. Mednarodna plačila bodo v mnogih primerih izvedena že v istem dnevu, sicer pa naslednji dan, so pojasnili v banki.

Februarja za 1,3 odstotka nižja povprečna plača
Povprečna bruto plača za februar je v Sloveniji znašala 1.638 evrov, od plače za januar je bila tako nižja za 1,3 odstotka. V letu dni, od lanskega do letošnjega februarja, se je povprečna bruto plača zvišala za 3,6 odstotka, je izračunal statistični urad.

Delodajalcem na voljo sredstva za spodbujanje zaposlovanja starejših
Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo Aktivni do upokojitve, ki je namenjeno spodbujanju trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 58 let. Na voljo je 14 milijonov evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 11,2 milijona evrov. Delodajalci bodo lahko prejeli subvencijo v višini do 11.000 evrov.

UMAR prevzel naloge nacionalnega odbora za produktivnost
UMAR je ta teden prevzel naloge nacionalnega odbora za produktivnost. To pomeni, da bo pripravljal analize produktivnosti in konkurenčnosti ter letno poročilo o produktivnosti. Ker se je urad s tem intenzivno ukvarjali že v preteklih letih, je na nove naloge ustrezno pripravljen, je ocenil direktor Umarja Boštjan Vasle.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odškodninska odgovornost delodajalca
Višje delovno in socialno sodišče je v konkretni zadevi (VDSS Sodba Pdp 973/2017) delno ugodilo pritožbi in spremenilo izpodbijani del sodbe, ker je sodišče prve stopnje pri odmeri višine odškodnine in pri odločitvi o stroških postopka deloma zmotno uporabilo materialno pravo. V obrazložitvi je pojasnilo, da mora sodišče pri odmeri višine odškodnine za nepremoženjsko škodo uporabiti tako načelo individualizacije odškodnine kot tudi načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine. Pomembno je, da ima načelo individualizacije odškodnine korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine, ki terja vrednotenje ugotovljenih škodnih posledic za vsakič konkretno obravnavanega oškodovanca tudi v primerjavi s škodnimi posledicami številnih drugih oškodovancev v različnih primerih iz sodne prakse, saj je to pogoj za enotno obravnavanje škod različnega obsega in določanja odškodnin zanje v ustreznih razmerjih.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2018:   1.638,00€
 
in neto plača:   1.066,33€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.673,44€
 
in neto plača za tromesečje:   1.091,25€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Napoteni delavci - mobilni delavci - opravljanje dela v dveh ali več državah - zakaj se izgubljamo v definicijah, delodajalce pa onemogočamo pri delu v tujini? Na ta in ostala najpogostejša vprašanja v zvezi z delom v tujini, boste dobili odgovor na razpisanem spletnem seminarju. Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
mag. Helena Polič Kosi
Naročniški spletni seminar Napoteni delavci - opravljanje dela v dveh ali več državah 25. 04. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Šola o DDV – osnove (vključno z novostmi)
V tridnevni šoli o DDV, ki jo organizira Inštitut za računovodstvo, vas bodo seznanili z osnovami sistema DDV v teoriji in praksi na način, primeren za tiste, ki se z DDV še ne ukvarjate prav dolgo. Vabljeni pa so tudi tisti, ki bi želeli osnove ponoviti in obnoviti znanje. Obravnavali bodo tudi spremembe evropske direktive o DDV in izvedbene uredbe sveta EU v letih 2017 in 2019. Poudarek šole bo na praktičnih zgledih. Šola bo potekala 9., 11. in 14.5.2018 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani), vodila pa jo bo predavateljica Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.